Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tamildic6

367 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
  • Be the first to comment

Tamildic6

  1. 1. to abridge À¢Õì̾ø economic «¸¿Â, ¦À¡ÕǢ activity ¬üÚ¾¢ effect ²üÀΨ¸ actual ¬üȢ efficient ²üÀ¨¼× to adjust ºÃ¢Â¡ì¸ø to end ÓÊò¾ø to found Àñξø to evaluate ÅÖÅÈ¢¾ø, Á¾¢ôÀÈ¢¾ø fund ÀñÎ factor ¬ìÜÚ foundation Àñ¼¸õ feasibility ¬Ì¨Á fund transfer ÀñÎ þ¼ô ¦ÀÂ÷× finance ¿¢¾¢ Sales Transaction Å¢üÀ¡üÈõ forcasting ÒÈì ¸¼¡òÐ sales order Å¢üÀ¡¨½ foreigner Ò¨ÃÂý, Ҩûý fundamental Àñ¼¡¸, Àñ¼¡ÉÐ, ÀñÉ format ¯ÕÁ¡Î Surgery þý º¢¸¢î¨º, ÀñÎÅõ Framework ÅÃõÒÚÌ Surgeon ÀñÎÅ÷ function Àñ½õ to allocate þÄ째üÈø global ÌÆÅø alternatives «Îò¾¨É¸û global warming §¸¡Ç ¦ÅÐõÀø application ÀÊ째üÈõ black hole ¸ÕóÐ¨Ç appreciation À¸÷üÈõ identification Å¢¾ó§¾üÈõ to approach «Ï̾ø incorporating ¸ðÒÚò¾ø to audit ¬ö¾ø industry practice ÐÊÁô À𼨸 balance sheet ÀÄí¨¸î ºÅÎ inflation ÀØì¸õ basic ÀÎ(¨¸) information ¯ûÙÕÁõ to budget ¦À¡ì¸¢Î¾ø integer ¦¾¡Ì¨Å capital ¦¸¡ðÊø introduction ¦¾¡¼ì¸õ to capitalise ¦¸¡ðÊÄ¡ì¸ø investigation Å𼨸ò¾ø capital rationing ¦¸¡ðÊø «ÕìÌ investment ÅðÎÁõ case ¸¢¨¼ issues þÎ׸û cash flow À½ô À¡ö× limitation ŢǢõÒ chain ¸¨½ loan þÃÅø chart ¾¸Î Management Á¡É¨¸ôÒ, checklist ¸¨Å þØò¾¢ mathematical models Á¡¾¢Ã¢¸û to classify ÌÄÅ¡ì¸ø measuring Áðξø combination À¢¨½ôÒ method Á¾¢§Â¡ðÎ completion ÌõÒÚò¾õ monitoring Ӹɢò¾ø comprehensive Ìõ¦ÀÕì¸¡É need ¿¡Î, ¿¡ð¼õ compounding ÌõâϾø Net present value ѨÇô Àà Á¾¢ôÒ condition ¸ðÊÂõ net terminal value ѨÇò ¾£÷Á Á¾¢ôÒ conflict ÀĢ츣Πobjective ¯¸ò¾¢ð¼¡¸ consequences Ìóàì¸õ, ¸ðÎÁ¡Éõ optimum ¯¸Áõ content ÌóÐÚ organization ¯Ú¸¨ÁôÒ to contract ÌóÐÃò¾ø outline ¦ÅǢ째¡Î to control ¸ñÎÈø output ¦ÅÇ¢ô§À¡òÐ danger «¼í¨¸ perspective ÀÃô À¡÷¨Å decision ¾£Õ¾ø phase Àì¸ø definition ÅÊò¾õ planning ÀÆÛ¾ø demand §ÅðÒ problem ¦À¡ÄÅõ design «¼× procedure ÀÃî ¦ºÖòÐ determine ¾£÷Á¡É¢ profitability index ¦À¡Öר¼ Å¢¾¨¸ discounting Ü𦼡Ð츢 profit and loss account ¦À¡ÖÅ¢ÆôÒì ¸½ìÌ disparity Ҩæ¡ÐìÌ Project Óó¾¢ðÎ murder °Ú, §¸¡û,«½íÌ,§Åð¼õ projection Óó¾¢ð¼õ
  2. 2. proposed Óü §À¡ò¾ø detail ÑÏì¸õ proposition Óü §À¡ò¾õ download þÈìÌÅÐ portfolio Ò¾§Å¡¨Ä¸û picture À¼õ, º¢ò¾¢Ãõ ranking «Îì̾ø photo ¿¢ÆõÒ, ´Ç¢õÒ, ´Ç¢ôÀ¼õ rate of return ¾¢ÕõÒ Å£¾õ logo º¢ýÉõ replacement þâ¨ÅôÒ icon À¡¨Å to report Ò¸ø¾ø seal Óò¾¢¨Ã to require §¸¡Õ¾ø brand Ţġºõ risk þìÌ pixel À¼îº¢ø ,À¼ò¾É¢Áõ,ÒûÇ¢Âõ schedule §¸¡Î¨Æ Frame ºð¼õ sensitivity º¢ó¾¨¼× canvas ÀÃôÒ, À¡ö series ºÃõ tip ¦¸¡ÍÚ share price ÜÚ Å¢¨Ä to tip ¦¸¡ÍÚ¾ø solution ÍÙ× to sneer ÍÇ¢ò¾ø sources °üÚ¸û to gild ÓÄ¡õ â;ø, ¸Îì̾ø Strategic ¾Çò¾¨¸ to draw up ¸Îì̾ø suggest ±ÎòШÃôÒ perfume, scent Á½ôÒ summary ÌõãÚ deodorant ¸Á¸õ, ¸Ó¸õ system ºð¼¸õ surrogate mother ¿¼×ò¾¡ö technique ÑÏìÌ calibrate «ÇÅ¢Î, ¦ºõ¨Á¸ðÎ termination ¾£÷Ó¨ÉôÒ calibre ¾¢Èø, ¾Ì¾¢, ¾¢È¨Á uniform ´ýÚÕÁõ supermarket ¦ÀÕï ºó¨¾ variance §ÅÚ¨¸ Physically challenged ¯¼õÀ¡ø ¸ÄíÌü§È¡÷ wealth ÅÇõ Mentally challenged Áɾ¡ø ¸ÄíÌü§È¡÷ wholesale «¼ò¾¢ antenna µ÷¾ø/µ÷ò¾ø skill ¾¢È¨Á(¸û), ¾¢Èý, ¾¢Èõ to move ÓÂ×¾ø, Ӹ׾ø Team skills ÌØò¾¢Èý, ¦¾¡ØÁì Ü÷¸û webcam ŨĿ¢ÆõÀ¢, ŨĿ¢ÆÄ¢ creativity À¨¼ôÀ¡üÈø, Òò¾¡ì¸õ, motion ÓÂò¾õ, Ó¸ò¾õ, Ó¸ð¼õ creative skills À¨¼ôÒò ¾¢Èý motor ÓÂò¾÷, ÓÂò¾¢, Ó¸ðÊ presentation skills ÅÆíÌ ¾¢Èý logo þÄ츢¨É,þÄ¨É, º¢ýÉõ presentation À¨Ã§ÂüÈõ stamp Óò¾¢¨Ã logical skills þí¸¢¾ò ¾¢Èý, ¾Õì¸ò ¾¢Èý Identity «¨¼Â¡Çõ analytical skills «ÄÍ ¾¢Èý, ¦¿È¢Â¡Ç÷, þÂìÌ¿÷ director aptitude þÂü¨¸ò ¾¢Èý ¦ºÌòÐ secret attitude ̽¡¾¢ºÂõ, ÁÉô§À¡ìÌ ¦ºÌò¾÷ secretary accept ´ôÒ present À¨ÃÔ¾ø lobby ܼõ Foyer ÓýÈ¢ø Porch Ó¸ôÒ, Ó¸×, Óý¸¨¼ Pantry ÁÇ¢¸¨È, ÁÇ¢¸¡Ãõ À⸡Ãõ provisions À⸡Ãõ store room Àñ¼¡Ãõ, ¨ÅôÀ¨È Wash area «ÄõÀø, «ÄõÀõ Dining Hall ¯½Å¨È Bed room ÀûǢ¨È, «õÀÃõ, ÁøÄõ separation ¿£ì¸õ inquisitiveness ÐÕÅ¢ÂÈ¢Ôó¾ý¨Á Curious Å¢§É¡¾Á¡ÉÐ, Å¢ÎôÒ amusement §ÅÊ쨸

×