Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจโดยจ...
5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลินเช่น เกมหมารุกประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์1. สร้างความสำานึกและความรับผิดชอ...
8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำาผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำาเสนอต่อชุมชน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

247,990 views

Published on

โครงงานคอมพิวเตอร์

ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจโดยจะต้องวางแผนการดำาเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใข้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาประเภทของโครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่นโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำาลองการทดลองของสาขาต่างๆ4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำาวัน
  2. 2. 5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลินเช่น เกมหมารุกประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์1. สร้างความสำานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหาการตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
  3. 3. 8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำาผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำาเสนอต่อชุมชน

×