Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เหตุผล
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจาหน่ายสินค...
เทศบัญญัติเทศบาลท่าเสา
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลท่าเสา ว่...
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวาง
สินค้า ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญ...
(๗) ล้างภาชนะด้วยน้ายาล้างภาชนะ ล้างด้วยน้าสะอาด ๒ ครั้ง หรือล้างด้วยน้าไหล และ
อุปกรณ์ การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ...
(๑๐) ใช้น้าที่สะอาดในการทา ประกอบ ปรุง แช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหาร
(...
ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหนะของโรคติดต...
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น...
ข้อ ๒๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

476 views

Published on

เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

  1. 1. หลักการ ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เหตุผล เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะภายใน เขตเทศบาลตาบลท่าเสา ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทาได้โดยการตราเป็นเทศ บัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้
  2. 2. เทศบัญญัติเทศบาลท่าเสา เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลท่าเสา ว่าด้วยการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง ประการเกี่ยวกับ การจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัย อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลท่าเสาโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลท่าเสาและผู้ว่าราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่าเสา เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘” ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลท่าเสา ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่สานักงานเทศบาลท่าเสา แล้วเจ็ดวัน ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน “อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลท่าเสา “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชน ทั่วไป ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยลักษณะวิธีการ จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจาหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่ หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
  3. 3. การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวาง สินค้า ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น และ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว ข้อ ๖ ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด เป็นปกติ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย (๒) ให้จัดวางสินค้าที่จาหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด (๓) แผงวางสินค้าทาด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด (๔) จัดวางสินค้าและสิ่งของใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้าออกนอกบริเวณที่กาหนด ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าด้วย (๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าในระหว่างการจาหน่ายอยู่เสมอ (๖) ห้ามมิให้กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่อง ขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น (๗) เมื่อเสร็จสิ้นการจาหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริเวณที่ จาหน่าย ให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า (๘) หยุดการจาหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เทศบาล ตาบลท่าเสาประกาศกาหนด (๙) การอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการ ป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน สาธารณสุขประกาศกาหนด ข้อ ๗ ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (๑) แผงจาหน่ายอาหารทาจากวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยู่สูงจากพื้น อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร (๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปิดหรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนาโรค (๓) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลข (อย.) (๔) น้าดื่มต้องเป็นน้าที่สะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้า (๕) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อกหรือทางเท รินน้า (๖) น้าแข็งที่ใช้บริโภค ๖.๑ ต้องสะอาด ๖.๒ เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร ๖.๓ ที่ตักน้าแข็งมีด้ามยาว ๖.๔ ต้องไม่นาอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้าแข็ง
  4. 4. (๗) ล้างภาชนะด้วยน้ายาล้างภาชนะ ล้างด้วยน้าสะอาด ๒ ครั้ง หรือล้างด้วยน้าไหล และ อุปกรณ์ การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร (๘) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะ โปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร (๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนาไปกาจัด (๑๐) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนและสวมหมวก หรือ เน็ทคลุมผม (๑๑) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้ว (๑๒) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด ข้อ ๘ ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จาหน่ายและ ผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย (๒) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ (๓) ห้ามมิให้กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องขยายเสียง เป็น ต้น (๔) หยุดการจาหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เทศบาล ตาบลท่าเสาประกาศกาหนด (๕) การอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการ ป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน สาธารณสุขประกาศกาหนด ข้อ ๙ ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๘ (๒) สวมเสื้อที่มีแขน ใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดป้องกันเส้นผมมิให้ ตกลง ในอาหาร (๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องทาแผลให้เรียบร้อย (๔) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทา ประกอบ ปรุงหรือจาหน่ายอาหาร (๕) ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร (๖) ที่เตรียม ทา ประกอบ ปรุง และแผงวางจาหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร (๗) ไม่เททิ้งเศษอาหาร หรือน้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้าสาธารณะ (๘) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหารที่สะอาด (๙) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ จาหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์พาหะนาโรคอื่นๆ
  5. 5. (๑๐) ใช้น้าที่สะอาดในการทา ประกอบ ปรุง แช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหาร (๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เททิ้งมูลฝอยลงในท่อหรือ ทางระบายน้าสาธารณะ ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่า เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้ (๑) วัณโรค (๒) อหิวาตกโรค (๓) ไข้รากสาดน้อย(ไทฟอยด์) (๔) โรคบิด (๕) ไข้สุกใส (๖) โรคคางทูม (๗) โรคเรื้อน (๘) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ (๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส (๑๐) โรคติดต่ออื่นๆ ที่ทางราชการกาหนด ข้อ ๑๑ ถ้าปรากฏว่าผู้จาหน่ายอาหารหรือผู้ช่วยจาหน่ายในที่หรือทางสาธารณะผู้ใดเป็น โรคติดต่อหรือพาหะนาโรคติดต่อที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑๐ ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า ถ้าอนุญาตให้ จาหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะต่อไป จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี อานาจ สั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นเสีย ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตาม แบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ (๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ (๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๓) ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สณ.๑ พร้อมกับเอกสารอื่นตามที่เทศบาล ตาบล ท่าเสากาหนด และรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ของผู้ ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่าย คนละ ๓ รูป เพื่อติดไว้ในทะเบียน ๑ รูป ในใบอนุญาต ๑ รูป และ บัตรสุขลักษณะประจาตัวอีก ๑ รูป ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สณ.๔ พร้อมกับเอกสารที่เทศบาลกาหนด และรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่าย คนละ ๓ รูป เพื่อติดไว้ในทะเบียน ๑ รูป ในใบอนุญาต ๑ รูป และบัตรสุขลักษณะประจาตัวอีก ๑ รูป (๔) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลท่าเสาประกาศกาหนด
  6. 6. ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ๑) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหนะของโรคติดต่อตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๐ ๒) เงื่อนไขอื่นตามที่เทศบาลตาบลท่าเสากาหนด ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า สละสิทธิ์ ข้อ ๑๕ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่ สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่ จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดในเทศ บัญญัตินี้ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่ อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตาม วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จะต้องมีบัตรประจาตัวตามแบบที่เทศบาลตาบลท่าเสาประกาศกาหนด และจะต้องติดบัตรประจาตัวไว้ที่อก เสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ ข้อ ๑๗ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจ ของเทศบาลตาบลท่าเสา เท่านั้น การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ด้วย ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น อายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม ภายในเวลา ที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
  7. 7. ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ ค่าปรับจนครบจานวน ข้อ ๑๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตาบลท่า เสา ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตาม แบบ(แบบ สณ.๗) ที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ง ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย (๑.๑) เอกสารแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทาลาย (๑.๒) ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจาตัวเดิม กรณีชารุดในสาระสาคัญ (๑.๓) รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาต ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (๓) การออกใบแทนอนุญาต ให้ใช้แบบ สณ.๒ หรือแบบ สณ.๕ แล้วแต่กรณี โดย ประทับตราสีแดง คาว่า “ใบแทน” กากับไว้ด้วยและให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้า พนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน (๔) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม ระบุสาเหตุ การสูญ หาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญของใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิมแล้วแต่กรณีและเล่ม ที่ เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนอนุญาต ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม เทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่ เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
  8. 8. ข้อ ๒๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต อีก (๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน ข้อ ๒๔ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี ข้อ ๒๕ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนด โทษ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๗ ให้นายกเทศมนตรีตาบลท่าเสา รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอานาจ ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ประกาศ ณ วันที่…………………………………....... (ลงชื่อ) (………………………………….......) นายกเทศมนตรีตาบลท่าเสา เห็นชอบ (ลงชื่อ) (……….………………………..……) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

×