Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 ซ.เชื่อมต่อจากชุมชนทหารถึงถนน อบจ.

77 views

Published on

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างและแบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×