Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

730 views

Published on

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลท่าเสา

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

 1. 1. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของ เทศบาลตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 2. 2. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ****************************** ตามที่ เทศบาลตาบลท่าเสา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพื่อใช้เป็นกรอบในการ กาหนดทิศทางของเทศบาลตาบลท่าเสาให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาที่กาหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ไปแล้ว นั้น เทศบาลตาบลท่าเสา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ยึดถือแผนพัฒนาสามปีในการบริหารงาน เพื่อจัดระบบการบริการสาธารณะเป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลการ ให้บริการประชาชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รับทราบปัญหา ความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ตาบลท่าเสา ตลอดจนได้ตระหนักถึงการเข้าถึงการให้บริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ดังนั้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลาให้กับประชาชนตาบล ท่าเสา เทศบาลตาบลท่าเสาจึงจาเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 4 และข้อ 22 รายละเอียดดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งนาเพื่อการบริโภค-อุปโภค แนวทางที่ 1.3 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการบริโภค-อุปโภคและการเกษตร 1. โครงการสูบน้าดิบด้วยเครื่องสูบส่งน้าระยะไกล งบประมาณ 500,000.- บาท เหตุผลความจาเป็น ปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูแล้ง และได้เกิดสภาวะภัยแล้งเร็วกว่าทุกปี เนื่องจากฤดูฝนที่ผ่านมาฝนไม่ตกต้อง ตามฤดูกาล ทาให้มีปริมาณน้าฝนน้อยกว่าปกติ ส่งผลกระทบกับระบบประปาของเทศบาลตาบลท่าเสา 1. ระบบประปาหนองช้างเพรียง ปริมาณน้าที่ไหลลงสระเก็บน้าหนองช้างเพรียงไม่เต็มความจุของสระ จึงทาให้มีน้าดิบที่ใช้ผลิตเหลือในสระน้าประมาณ 45,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะสามารถผลิตน้าประปาได้อีกประมาณ 80 วัน 2. ระบบประปาหนองบัว ปริมาณน้าใต้ดินที่สูบน้าขึ้นมาผลิตน้าประปาลดปริมาณลงมาก ทาให้ ช่วงเวลากลางวันผลิตน้าประปาไม่เพียงพอจ่ายให้กับประชาชน ต้องใช้รถน้าบรรทุกน้านาน้าประปาจากระบบประปา หนองช้างเพรียงไปเติมที่ถังเก็บน้าใสของระบบประปาหนองบัวเป็นประจาทุกวันนับตั้งแต่เข้าสู่ฤดูแล้ง จึงขออนุมัติ เพิ่มเติมโครงการสูบน้าดิบด้วยเครื่องสูบส่งน้าระยะไกล ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รายละเอียดแนบท้ายนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสาธารณสุข แนวทางที่ 2.1 ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 1. โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) งบประมาณ 8,000.- บาท เหตุผลความจาเป็น เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่าได้ดาเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อใช้ สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) เสร็จสิ้นแล้ว จึงมีความจาเป็นที่จะต้อง ดาเนินการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) ต่อไป จึงอนุมัติเพิ่มเติมโครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รายละเอียดแนบท้ายนี้
 3. 3. 2 2. โครงการต่อเติมหลังคาคลุมบริเวณรอบอาคารและลานเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) งบประมาณ 350,000.- บาท เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากบริเวณรอบอาคารและลานเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) ยังไม่มีหลังคาคลุมจึงทาให้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สาหรับเด็กปฐมวัยไม่เพียงพอ เพื่อให้มีพื้นที่ทากิจกรรมสาหรับ เด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น จึงขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการต่อเติมหลังคาคลุมบริเวณรอบอาคารและลานเครื่องเล่นพัฒนาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รายละเอียดแนบท้ายนี้ 3. โครงการต่อเติมหลังคาคลุมบริเวณรอบอาคารและลานเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) งบประมาณ 200,000.- บาท เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากบริเวณรอบอาคารและลานเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัย- ดาบหัก 1) ยังไม่มีหลังคาคลุมจึงทาให้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สาหรับเด็กปฐมวัยไม่เพียงพอ เพื่อให้มีพื้นที่ทา กิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น จึงขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการต่อเติมหลังคาคลุมบริเวณรอบอาคารและลานเครื่องเล่น พัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รายละเอียดแนบท้ายนี้ 4. โครงการติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา 2 แห่ง งบประมาณ 80,000.- บาท เหตุผลและความจาเป็น เพื่อเป็นการรักษาและป้องกันมิให้ทรัพย์สิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) เกิดการสูญหายและให้เป็นไปตามมาตรการ ป้องกันความปลอดภัย ตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขออนุมัติเพิ่มเติม โครงการติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา 2 แห่ง ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รายละเอียดแนบท้ายนี้ 5. โครงการก่อสร้างห้องเสริมพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย งบประมาณ 800,000.-บาท เหตุผลและความจาเป็น เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความพร้อมมีความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างมีคุณภาพ และให้เป็นไปตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างห้องเสริมพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รายละเอียดแนบท้ายนี้ 6. โครงการติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตาบลท่าเสา งบประมาณ 30,000.- บาท เหตุผลความจาเป็น เพื่อเป็นการรักษาและป้องกันมิให้ทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลท่าเสา เกิดการสูญหาย จึงขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตาบลท่าเสา ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รายละเอียดแนบท้ายนี้
 4. 4. 3 แนวทางที่ 2.2 ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ 1. โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน งบประมาณ 20,000.- บาท เหตุผลความจาเป็น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะบรรจุโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มเด็ก และเยาวชน เนื่องจากเอดส์เป็นปัญหาที่สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้งยังมี ผลต่อสุขภาพ และความเข็มแข็งของชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดเป้าหมายสู่ความเป็นศูนย์ (Getting to Zero) ประกอบด้วยไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตรา และเลือกปฏิบัติ จึงต้อง จัดทาโครงการฯ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตาบลท่าเสา จึงขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รายละเอียดแนบท้ายนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 3.1 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. จัดซื้อรถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ 10 ล้อ ขนาดความจุไมน้อยกว่า 12,000 ลิตร งบประมาณ 4,000,000.- บาท เหตุผลความจาเป็น สานักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ขอจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อให้ประชาชนตาบลท่าเสาได้รับการบริการและช่วยเหลือด้านงานสาธารณภัยได้อย่างทั่วถึง จึงขออนุมัติ เพิ่มเติมโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ 10 ล้อ ขนาดความจุน้าไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รายละเอียดแนบท้ายนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางที่ 6.1 แนวทางการพัฒนาระบบการให้การบริการแก่ประชาชน 1. โครงการปรับปรุงบารุงรักษาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 50,000.- บาท เหตุผลความจาเป็น กองคลัง มีความประสงค์ขอจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการ ปรับปรุงบารุงรักษาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รายละเอียด แนบท้ายนี้ 2. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจาสานักงานของกองคลัง งบประมาณ 28,000.- บาท - เก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว งบประมาณ 5,000.- บาท - เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 23,000- บาท เหตุผลความจาเป็น กองคลัง มีความประสงค์ขอจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพขีดความสามารถในการพัฒนาด้านการบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจาสานักงานของกองคลัง ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รายละเอียดแนบท้ายนี้
 5. 5. 4 3. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจาสานักงานของกองช่าง งบประมาณ 700,000.- บาท - ถังเก็บน้าขนาดความจุ 10,000-30,000 ลิตร จานวน 10 ถัง งบประมาณ 700,000.- บาท เหตุผลความจาเป็น กองช่างมีความประสงค์ขอจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพขีดความสามารถในการพัฒนาด้านการบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจาสานักงานของกองช่าง ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รายละเอียดแนบท้ายนี้ 4. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจาสานักงานของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 10,000.- บาท - โต๊ะทางานและเก้าอี้พนักงาน จานวน 2 ชุด งบประมาณ 10,000.- บาท เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากได้มีพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพิ่มจึงจาเป็นที่ต้องหาเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเพื่อให้การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจาสานักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 5. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจาสานักงานของกองการศึกษา งบประมาณ 75,000.- บาท - เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ จานวน 2 ชุด งบประมาณ 60,000.- บาท - โต๊ะทางานและเก้าอี้พนักงาน จานวน 2 ชุด งบประมาณ 10,000.- บาท - ตู้แฟ้มแขวน จานวน 1 ตู้ งบประมาณ 5,000.- บาท เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากได้มีพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษาเพิ่มจึงจาเป็นที่ต้องหาเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของกองการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การบริการ ประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจา สานักงานของกองการศึกษา ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 6. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตาบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) งบประมาณ 149,000.- บาท - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16,000 BTU จานวน 4 เครื่อง งบประมาณ 88,000.- บาท - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU จานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 36,000.- บาท - ถังดับเพลิง จานวน 2 ถัง งบประมาณ 6,000.- บาท - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท - เครื่องเล่น DVD จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,000.- บาท
 6. 6. 5 เหตุผลและความจาเป็น เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการบริการด้านการศึกษาปฐมวัย ตามมาตรฐานการ ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 7. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตาบลท่าเสา (ค่ายพิชัยดาบหัก) งบประมาณ 11,000.- บาท - จัดหาถังดับเพลิง จานวน 2 ถัง งบประมาณ 6,000.- บาท - จัดหาโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้พนักงาน จานวน 1 ชุด งบประมาณ 5,000.- บาท เหตุผลและความจาเป็น เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล ท่าเสา (ค่ายพิชัยดาบหัก) ตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขออนุมัติ เพิ่มเติมโครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (ค่ายพิชัยดาบหัก) ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 8. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) งบประมาณ 145,000.- บาท - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU จานวน 4 เครื่อง งบประมาณ 92,000.- บาท - ถังดับเพลิง จานวน 2 ถัง งบประมาณ 6,000.- บาท - ตู้บานเลื่อนทึบ จานวน 2 ตู้ งบประมาณ 6,000.- บาท - ตู้บานเลื่อนกระจก จานวน 2 ตู้ งบประมาณ 6,000.- บาท - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000.- บาท - เครื่องเล่น DVD จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,000.- บาท - ถังน้าใหญ่ ขนาด 1,000 ลิตร จานวน 1 ถัง งบประมาณ 5,000.- บาท - ปั้มน้าอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 300 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 6,000.- บาท - โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้พนักงาน จานวน 1 ชุด งบประมาณ 5,000.- บาท เหตุผลและความจาเป็น เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการบริการด้านการศึกษาปฐมวัย ตามมาตรฐานการ ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
 7. 7. 6 9. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตาบลท่าเสา งบประมาณ 18,000.- บาท - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 18,000.- บาท เหตุผลและความจาเป็น เพื่อใช้สาหรับในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตาบลท่าเสา จึงขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ประจาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตาบลท่าเสา ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ------------------------------------------------------------------
 8. 8. -7- ผด.03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งนาเพื่อการบริโภค- อุปโภค 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการบริโภค-อุปโภคและ การเกษตร 1. สูบน้าดิบด้วยเครื่องสูบน้าระยะไกล 1 500,000 0 0 0 0 1 500,000 รวม 1 500,000 0 0 0 0 1 500,000
 9. 9. -8- ผด.01 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพืนฐาน 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม และแหล่งนาเพื่อการบริโภค-อุปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อจ่ายนา ระบบประปา ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 1 สูบน้าดิบด้วยเครื่องสูบ น้าระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนให้กับ ประชาชนในพื้นที่ตาบล ท่าเสา หมู่ที่ 5,6,8 และ หมู่ที่ 10 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับ เครื่องสูบน้าจานวน2เครื่อง สูบน้า30วันจานวน18,000 ลิตร ค่าน้ามันเครื่องจานวน 42ลิตรค่าจ้างเหมาวางท่อ สูบส่งน้า4,000 เมตรๆละ 2.50บาทค่าจ้างเหมาเก็บท่อ สูบส่งน้า4,000เมตรๆละ 1.50บาทค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ปฏิบัติงานประจาเครื่องสูบ 4คนจานวน30วันๆละ 240บาทค่าที่พัก29คืน 500,000 0 0 ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ใช้ น้าสะอาด ทาให้ประชาชนมีน้า สะอาด ใช้อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง และเพียงพอและ ต่อเนื่องครอบคลุม ทั้งตาบล กองช่าง
 10. 10. -9- ผด.03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสาธารณสุข 2.1 แนวทางการพัฒนาให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 1. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) 1 8,000 0 0 0 0 1 8,000 2. ต่อเติมหลังคาคลุมบริเวณรอบอาคารและลานเครื่องเล่น พัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) 1 350,000 0 0 0 0 1 350,000 3. ต่อเติมหลังคาคลุมบริเวณรอบอาคารและลานเครื่องเล่นพัฒนาการ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) 1 200,000 0 0 0 0 1 200,000 4. ติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา 2 แห่ง 1 80,000 0 0 0 0 1 80,000 5. ก่อสร้างห้องเสริมพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 1 800,000 0 0 0 0 1 800,000 6. ติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลท่าเสา 1 30,000 0 0 0 0 1 30,000 2.2 ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ 1. ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 1 20,000 0 0 0 0 1 20,000 รวม 7 1,488,000 0 0 0 0 7 1,488,000
 11. 11. -10- ผด.01 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสาธารณสุข 2.1 แนวทางการพัฒนาให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 1 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบ- หัก 1) เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) 8,000 0 0 มีไฟฟ้าเพียงพอ ต่อความต้องการ ใช้งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบ- หัก 1) มีไฟฟ้าใช้ เพียงพอ กองการศึกษา 2 ต่อเติมหลังคาคลุม บริเวณรอบอาคารและ ลานเครื่องเล่น พัฒนาการเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตาบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีพื้นที่ให้จัดกิจกรรม และให้เด็กปลอดภัย ทางด้านร่างกาย ต่อเติมหลังคาคลุม บริเวณรอบอาคาร และ ลานเครื่องเล่น พัฒนาการเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตาบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) 350,000 0 0 มีพื้นที่ปลอดภัยให้ เด็กได้รับการ พัฒนาอย่างเต็มที่ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กได้รับการบริการ ด้านการศึกษาปฐมวัย ตามมาตรฐาน กองการศึกษา
 12. 12. -11- ผด.01 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 3 ต่อเติมหลังคาคลุม บริเวณรอบอาคารและ ลานเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบ- หัก 1) เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีพื้นที่ให้จัดกิจกรรม และให้เด็กปลอดภัย ทางด้านร่างกาย ต่อเติมหลังคาคลุม บริเวณรอบอาคาร และลานเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) 200,000 0 0 มีพื้นที่ปลอดภัยให้ เด็กได้รับการ พัฒนาอย่างเต็มที่ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กได้รับการบริการ ด้านการศึกษาปฐมวัย ตามมาตรฐาน กองการศึกษา 4 ติดตั้งเหล็กดัดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตาบลท่าเสา 2 แห่ง เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตาบลท่าเสา มีความปลอดภัย ติดตั้งเหล็กดัดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตาบลท่าเสา(ม่อนดิน- แดง)และ(โรงเรียนพิชัย ดาบหัก 1) 80,000 0 0 อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีความ ปลอดภัยตาม มาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลท่าเสา ได้มาตรฐาน กองการศึกษา 5 ก่อสร้างห้องเสริม พัฒนาการความคิด สร้างสรรค์ของเด็ก ปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ร่ายกายและจิตใจให้มี ความพร้อมความคิด สร้างสรรค์อย่างมี คุณภาพ ก่อสร้างห้องเสริม พัฒนาการความคิด สร้างสรรค์ของเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) 800,000 0 0 เด็กมีพัฒนาการที่ ดีเพิ่มขึ้นครบทุก ด้านตามศักยภาพ เด็กทุกคนที่เข้ารับ บริการได้รับการ ส่งเสริมคุณภาพตาม พัฒนาการสมวัย กองการศึกษา
 13. 13. -12- ผด.01 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 6 ติดตั้งเหล็กดัดศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุเทศบาล ตาบลท่าเสา เพื่อเป็นการรักษาและ ป้องกันมิให้ทรัพย์สิน ของศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุเทศบาลตาบล ท่าเสาเกิดการสูญหาย ติดตั้งเหล็กดัดศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลท่าเสา 30,000 0 0 อาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุเทศบาล ตาบลท่าเสา มีความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุเทศบาล ตาบลท่าเสา สามารถ ป้องกันมิให้ทรัพย์สิน สูญหาย กองการศึกษา
 14. 14. -13- ผด.01 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสาธารณสุข 2.2 แนวทางป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 1 ป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี ในกลุ่มเด็ก และเยาวชน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค เอดส์ 1. อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ 2. จานวนนักเรียนที่เข้า อบรมระดับ ป.5-6 จานวน 50 คน 20,000 0 0 จานวนของนักเรียน ที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเอดส์ นักเรียนมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโรค เอดส์ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 15. 15. -14- ผด.03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ สิ่งแวดล้อม 3.1 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. จัดซื้อรถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ 10 ล้อ ขนาดความจุไมน้อยกว่า 12,000 ลิตร 1 4,000,000 0 0 0 0 1 4,000,000 รวม 1 4,000,000 0 0 0 0 1 4,000,000
 16. 16. -15- ผด.01 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม 3.1 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 1 จัดซื้อรถบรรทุกน้า เอนกประสงค์ 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 12,000 ลิตร เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้และ เครื่องจักรกลเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือและบริการ ประชาชน รถยนต์บรรทุกน้า (ดีเซล) เอนกประสงค์ 10 ล้อ ขนาดความจุน้า ไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้า เป็นแรงเหวี่ยงหนี ศูนย์กลางอัตราการสูบ ส่งไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร ต่อนาที 4,000,000 0 0 มียานพาหนะ สาหรับ ปฏิบัติงาน ประชาชนตาบล ท่าเสาได้รับการ บริการและช่วยเหลือ ด้านงานสาธารณภัย ได้อย่างทั่วถึง สานัก ปลัดเทศบาล
 17. 17. -16- ผด.03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี 6.1 แนวทางการพัฒนาระบบการให้การบริการแก่ประชาชน 1. ปรับปรุงบารุงรักษาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1 50,000 0 0 0 0 1 50,000 2. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาสานักงาน ของกองคลัง 1 28,000 0 0 0 0 1 28,000 3. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาสานักงาน ของกองช่าง 1 700,000 0 0 0 0 1 700,000 4. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาสานักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 10,000 0 0 0 0 1 10,000 5. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาสานักงาน ของกองการศึกษา 1 75,000 0 0 0 0 1 75,000 6. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) 1 149,000 0 0 0 0 1 149,000 7. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (ค่ายพิชัยดาบหัก) 1 11,000 0 0 0 0 1 11,000
 18. 18. -17- ผด.03 ยุทธศาสตร์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) 8. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) 1 145,000 0 0 0 0 1 145,000 9. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตาบลท่าเสา 1 18,000 0 0 0 0 1 18,000 รวม 9 1,186,000 0 0 0 0 9 1,186,000
 19. 19. -18- ผ.01 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการจัดการบ้านเมืองที่ดี 6.1 แนวทางการพัฒนาระบบการให้การบริการแก่ประชาชน ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 1 ปรับปรุงบารุงรักษา โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้ ของ อปท. ดาเนินการปรับปรุง บารุงรักษาโปรแกรม แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน Eptis 50,000 0 0 - โปรมแกรมแผน ที่ภาษีและ ทรัพย์สินสามารถ ใช้งานได้ ดีและมี ประสิทธิภาพ - ร้อยละของผู้มา เสียภาษีเพิ่มขึ้น องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บภาษีและเกิด ประโยชน์ต่อส่วน ราชการ ได้รับความ สะดวก รวดเร็ว มาก ขึ้น กองคลัง
 20. 20. -19- ผ.01 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจา สานักงานของกองคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการ พัฒนาด้านการบริหาร งานได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - เก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว - เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง 5,000 23,000 0 0 ประชาชนในตาบล ท่าเสาและผู้เข้ารับ การบริการมีความ พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนในตาบล ท่าเสาและประชาชน โดยทั่วไปได้รับการ อานวยความสะดวก และรวดเร็วในการมา ติดต่อราชการ กองคลัง 3 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจา สานักงานของกองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการ พัฒนาด้านการบริหาร งานได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - ถังเก็บน้า ขนาด ความจุ 10,000-30,000 ลิตร จานวน 10 ถัง 700,000 0 0 ประชาชนในตาบล ท่าเสาและผู้เข้ารับ การบริการมีความ พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนมีน้าสะอาด ใช้อุปโภค-บริโภค อย่างทั่วถึงและ เพียงพอต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งตาบล กองช่าง 4 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจา สานักงานของ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการ พัฒนาด้านการบริหาร งานได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 1. โต๊ะทางานและเก้าอี้ พนักงาน จานวน 2 ชุด 10,000 0 0 ประชาชนในตาบล ท่าเสาและผู้เข้ารับ การบริการมีความ พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนในตาบล ท่าเสาและประชาชน โดยทั่วไปได้รับการ อานวยความสะดวก และรวดเร็วในการมา ติดต่อราชการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 21. 21. -20- ผ.01 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 5 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจา สานักงานของ กองการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการ พัฒนาด้านการบริหาร งานได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง 2. โต๊ะทางานและเก้าอี้ พนักงาน จานวน 2 ชุด 3.ตู้แฟ้มแขวน จานวน 1 ตู้ 60,000 10,000 5,000 0 0 ประชาชนในตาบล ท่าเสาและผู้เข้ารับ การบริการมีความ พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนในตาบล ท่าเสาและประชาชน โดยทั่วไปได้รับการ อานวยความสะดวก และรวดเร็วในการมา ติดต่อราชการ กองการศึกษา 6 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการ พัฒนาด้านการบริหาร งานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติด ผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16,000 BTU จานวน 4 เครื่อง 2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติด ผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU จานวน 2 เครื่อง 88,000 36,000 0 0 ประชาชนในตาบล ท่าเสาและผู้เข้ารับ การบริการมีความ พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนในตาบล ท่าเสาและประชาชน โดยทั่วไปได้รับการ อานวยความสะดวก และรวดเร็วในการมา ติดต่อราชการ กองการศึกษา
 22. 22. -21- ผ.01 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 3. ถังดับเพลิง จานวน 2 ถัง 4. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง 5. เครื่องเล่น DVD จานวน 1 เครื่อง 6,000 17,000 2,000 7 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลท่าเสา (ค่ายพิชัยดาบหัก) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการ พัฒนาด้านการบริหาร งานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 1. ถังดับเพลิง จานวน 2 ถัง 2. โต๊ะทางานพร้อม เก้าอี้พนักงาน จานวน 1 ชุด 6,000 5,000 0 0 ประชาชนในตาบล ท่าเสาและผู้เข้ารับ การบริการมีความ พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนในตาบล ท่าเสาและประชาชน โดยทั่วไปได้รับการ อานวยความสะดวก และรวดเร็วในการมา ติดต่อราชการ กองการศึกษา
 23. 23. -22- ผ.01 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 8 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบ- หัก 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการ พัฒนาด้านการบริหาร งานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU จานวน 4 เครื่อง 2. ถังดับเพลิง จานวน 2 ถัง 3. ตู้บานเลื่อนทึบ จานวน 2 ตู้ 4. ตู้บานเลื่อนกระจก จานวน 2 ตู้ 5. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง 6. เครื่องเล่น DVD จานวน 1 เครื่อง 7. จัดหาถังน้าใหญ่ ขนาด 1,000 ลิตร จานวน 1 ถัง 92,000 6,000 6,000 6,000 17,000 2,000 5,000 0 0 ประชาชนในตาบล ท่าเสาและผู้เข้ารับ การบริการมีความ พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนในตาบล ท่าเสาและประชาชน โดยทั่วไปได้รับการ อานวยความสะดวก และรวดเร็วในการมา ติดต่อราชการ กองการศึกษา
 24. 24. -23- ผ.01 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 2559 (บาท) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 8. ปั้มน้าอัตโนมัติ แรงดันคงที่ ขนาด 300 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง 9. โต๊ะทางานพร้อม เก้าอี้พนักงาน จานวน 1 ชุด 6,000 5,000 9 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประจา ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุเทศบาลตาบล ท่าเสา เพื่อใช้สาหรับในการ ปฏิบัติงานและการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูง อายุเทศบาลตาบล ท่าเสา 1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU จานวน 1 เครื่อง 18,000 0 0 ประชาชนในตาบล ท่าเสาและผู้เข้ารับ การบริการมีความ พึงพอใจร้อยละ 80 ประชาชนในตาบล ท่าเสาและประชาชน โดยทั่วไปได้รับการ อานวยความสะดวก และรวดเร็วในการมา ติดต่อราชการ กองการศึกษา
 25. 25. -24- ผ.03 ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม และแหล่งนาเพื่อการบริโภค- อุปโภค 1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ท่อระบายน้า 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม และระบบจราจร 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการบริโภค-อุปโภค และการเกษตร 1 500,000 0 0 0 0 1 500,000 รวม 1 500,000 0 0 0 0 1 500,000 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสาธารณสุข 2.1 แนวทางการพัฒนาให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 6 1,468,000 0 0 0 0 6 1,468,000 ผู้พิการ 2.2 แนวทางการพัฒนาป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ 1 20,000 0 0 0 0 1 20,000 2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร การแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 0 0 0 0 0 รวม 7 1,488,000 0 0 0 0 7 1,488,000
 26. 26. -25- ผ.03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) จานวน โครงการ งบประมาณ (บาท) 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ สิ่งแวดล้อม 3.1 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 4,000,000 0 0 0 0 1 4,000,000 รวม 1 4,000,000 0 0 0 0 1 4,000,000 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี 6.1 แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน 9 1,186,000 0 0 0 0 9 1,186,000 6.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรของ ท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 รวม 9 1,186,000 0 0 0 0 9 1,186,000 รวมทังสิน 18 7,174,000 0 0 0 0 18 7,174,000

×