การแปลงทางเรขาคณิต
1 ) การเลื่อนขนาน 2) การสะท้อน 3) การหมุน เนื้อหาสาระ
<ul><li>วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปต้นแบบ  และ </li></ul><ul><li>รูปที่ได้จากการเลื่อนขนาน การสะท้อน และกา...
การแปลงทางเรขาคณิต <ul><li>การแปลงทางเรขาคณิตบนระนาบสามแบบ คือ การจับคู่แบบหนึ่งต่อหนึ่งอย่างทั่วถึงระหว่างจุด ที่สมนัยก...
การเลื่อนขนาน ( Translation) <ul><li>การเลื่อนขนานต้องมีรูปต้นแบบ ทิศทางและระยะทางที่ต้องการเลื่อนรูป การ เลื่อนขนานเป็นก...
<ul><li>การเลื่อนขนานบนระนาบเป็นการแปลง ทางเรขาคณิตที่มีการเลื่อนจุดทุกจุดไปบนระนาบตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกันและ เป็น...
การสะท้อน ( Reflection)  <ul><li>การสะท้อนเป็นการแปลงที่มีการจับคู่กันระหว่างจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุด แต่ละจุดบนรูปส...
<ul><li>สมบัติของการสะท้อน  มีดังนี้ 1. รูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนเท่ากันทุกประการ 2. ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นแบบแ...
การหมุน ( Rotation) <ul><li>การหมุนบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีจุด O ที่ตรึงจุดหนึ่งเป็นจุดหมุนแต่ละจุด P บนระน...
<ul><li>สมบัติของการหมุนมีดังนี้ 1. รูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการหมุนเท่ากันทุกประการ 2. ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นแบบและภาพท...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การแปลงทางเรขาคณิต

33,034 views

Published on

การแปลงทางเรขาคณิต ม.๒

Published in: Education
 • Be the first to comment

การแปลงทางเรขาคณิต

 1. 1. การแปลงทางเรขาคณิต
 2. 2. 1 ) การเลื่อนขนาน 2) การสะท้อน 3) การหมุน เนื้อหาสาระ
 3. 3. <ul><li>วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปต้นแบบ และ </li></ul><ul><li>รูปที่ได้จากการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนได้ </li></ul><ul><li>นำสมบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การหมุน และการสะท้อน </li></ul><ul><li>ไปใช้ได้ </li></ul><ul><li>บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่ เกิดจากการเลื่อนขนาน </li></ul><ul><li>การหมุน และการสะท้อน บนระนาบพิกัดฉากได้ </li></ul>ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 4. 4. การแปลงทางเรขาคณิต <ul><li>การแปลงทางเรขาคณิตบนระนาบสามแบบ คือ การจับคู่แบบหนึ่งต่อหนึ่งอย่างทั่วถึงระหว่างจุด ที่สมนัยกันบนระนาบซึ่งเป็นจุดบนรูปต้นแบบ กับจุดบนภาพที่ได้จากการแปลงนั้น ได้แก่ การเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุน ภาพที่ได้จากการแปลงเหล่านี้มีรูปร่างเหมือนกันและ ขนาดเท่ากันกับรูปต้นแบบ </li></ul>
 5. 5. การเลื่อนขนาน ( Translation) <ul><li>การเลื่อนขนานต้องมีรูปต้นแบบ ทิศทางและระยะทางที่ต้องการเลื่อนรูป การ เลื่อนขนานเป็นการแปลงที่จับคู่จุดแต่ละจุดของรูปที่ได้จากการเลื่อนรูปต้น แบบไปในทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยระยะทางที่กำหนด จุดแต่ละจุดบนรูปที่ได้จากการเลื่อนขนานระยะห่างจากจุดที่สมนัยกันบนรูปต้น แบบเป็นระยะทางเท่ากัน การเลื่อนในลักษณะนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ สไลด์ ( slide)” </li></ul>
 6. 6. <ul><li>การเลื่อนขนานบนระนาบเป็นการแปลง ทางเรขาคณิตที่มีการเลื่อนจุดทุกจุดไปบนระนาบตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกันและ เป็นระยะทางที่เท่ากันตามที่กำหนดในการบอกทิศทางและระยะทางของการเลื่อนขนาน จะใช้เวกเตอร์เป็นตัวกำหนด </li></ul>
 7. 7. การสะท้อน ( Reflection) <ul><li>การสะท้อนเป็นการแปลงที่มีการจับคู่กันระหว่างจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุด แต่ละจุดบนรูปสะท้อน โดยที่รูปที่เกิดจากการสะท้อน มีขนาดและรูปร่างเช่นเดิม หรือกล่าวว่ารูปที่เกิดจากการสะท้อนเท่ากันทุกประการกับรูปเดิม </li></ul><ul><li>เส้น สะท้อนจะแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดแต่ละจุด บนรูปต้นแบบกับจุดแต่ละจุดบนรูปสะท้อนที่สมนัยกัน นั่นคือระยะระหว่างจุดต้นแบบและเส้นสะท้อนเท่ากับระยะระหว่าง จุดสะท้อนและ เส้นสะท้อน </li></ul>
 8. 8. <ul><li>สมบัติของการสะท้อน มีดังนี้ 1. รูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนเท่ากันทุกประการ 2. ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อน </li></ul><ul><li>ของส่วนของเส้นตรงนั้น ไม่จำเป็นต้องขนานกันทุกคู่ 3. ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับ </li></ul><ul><li>จุดที่สมนัยกันบนภาพทีได้จากการสะท้อนจะขนานกัน </li></ul><ul><li>และไม่จำเป็นต้องยาวเท่ากัน </li></ul>
 9. 9. การหมุน ( Rotation) <ul><li>การหมุนบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีจุด O ที่ตรึงจุดหนึ่งเป็นจุดหมุนแต่ละจุด P บนระนาบมี P ? เป็นภาพที่ได้จากการหมุนจุด P รอบจุด O ตามทิศทางที่กำหนดด้วยมุมที่มีขนาด K โดยที่ 1. ถ้าจุด P ไม่ใช่จุด O แล้ว OP = OP' และขนาดของมุม เท่ากับ k 2. ถ้าจุด P เป็นจุดเดียวกันกับจุด O แล้ว P เป็นจุดหมุน </li></ul>
 10. 10. <ul><li>สมบัติของการหมุนมีดังนี้ 1. รูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการหมุนเท่ากันทุกประการ 2. ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จาก การหมุนส่วนของเส้นตรงนั้นไม่จำเป็นต้องขนานกันทุกคู่ 3. จุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนแต่ละคู่ จะอยู่บนวงกลมที่มีจุดหมุนเป็นจุดศูนย์กลางเดียวกัน แต่วงกลมเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีรัศมียาวเท่ากัน </li></ul>

×