แนวการสมัครใช้งาน Blogger

2,913 views

Published on

แนวการสมัครใช้งาน Blogger

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แนวการสมัครใช้งาน Blogger

 1. 1. บล็อก
 2. 2. บล็อกหมายถึงBlog มาจากศัพทคําวา WeBlog บางคนอานคํา ๆ นี้วา We Blog บางคนอานวา Web Log แตท้ังนี้ท้ังนั้น ทั้งสองคําบงบอกถึง ความหมายเดียวกัน วานั่นคือบล็อก (Blog)
 3. 3. Blogger วิธีเขาสูเว็บ บล็อกเกอร กเกอร 1. เขาสูเว็บ www.google.com 2. พิมพคนหา blogger 3. คลิกเลือกเว็บไซต http://www.blogger.com
 4. 4. Blogger
 5. 5. Blogger
 6. 6. วิธีสราง Blogger1.คลิกในชองใต อีเมล แลวพิมพ อีเมลของนักเรียน เมล มลของนั(ตองเปน gmail เทานั้น)2. คลิกในชองใต รหัสผาน แลวพิมพ รหัสผานของอีเมลนักเรียน เมลนั3. คลิกปุม ลงชื่อเขาใชงาน4. คลิกปุม ดําเนินการตอไปยังบล็อกเกอร กเกอร5. คลิกปุม บล็อกใหม
 7. 7. วิธีสราง Blogger6. กรอกชือบล็อกที่ตองการ (ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ ่ได) ชื่อจะถูกแสดงบนดานบนของบล็อก7. กรอกที่อยูของเว็บ (หมายถึงชื่อเรียกของบล็อก เปนภาษาอังกฤษ คลายกับ URL ของเว็บ ชือเรียกของเว็บ ่จะตามดวย .blogspot.com) หากชื่อใชไดจะขึ้น blogspot.com)เครื่องหมายถูกหลังชองที่กรอก8. คลิกปุมสรางบล็อก
 8. 8. Blogger12 3
 9. 9. Blogger 4
 10. 10. Blogger 5
 11. 11. Blogger 7 6
 12. 12. เรามาดูบล็อกเราที่เสร็จแลวที่ ดูบล็อก
 13. 13. คลิกปุมรูปบานเพื่อ กลับไปตั้งคาบล็อกไมพบโฟสต
 14. 14. การตั้งคา Blogger1.คลิกเขาไปใน Blogger ของเรา2. คลิกเมนู การตั้งคา
 15. 15. การตั้งคา Blogger1. คลิก คําวาแกไข หลังคําอธิบายBlogger ายBlogger2. ใสคําอธิบายเกี่ยวกับบล็อกนั้น เสร็จแลวกดปุมบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 16. 16. การใสคําอธิบาย1. คลิก คําวาแกไข หลังคําอธิบายBlogger ายBlogger2. ใสคําอธิบายเกี่ยวกับบล็อกนั้น เสร็จแลวกดปุมบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 17. 17. ++
 18. 18. การกําหนด แมแบบ แมแบบ คือ รูปแบบสําเร็จรูปที่เราสามารถ เรียกใชในการสรางได1. คลิกเมนู แมแบบ2. คลิกแมแบบที่นักเรียนตองการ3. คลิกคําสั่ง ใชกับบล็อก4. คลิกเมนู ดูบล็อก เพื่อดูความเหมาะสม
 19. 19. ทดสอบเขียนบทความ1. คลิกคําสั่ง บทความใหม บนหนาบล็อก2. ทดลองพิมพบทความของนักเรียนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย เรื่อง วรรณคดี คําราชาศัพท การใช รร หรืออื่น เปนตน
 20. 20. การกําหนด แมแบบ แมแบบ คือ รูปแบบสําเร็จรูปที่เราสามารถ เรียกใชในการสรางได1. คลิกเมนู แมแบบ2. คลิกแมแบบที่นักเรียนตองการ3. คลิกคําสั่ง ใชกับบล็อก4. คลิกเมนู ดูบล็อก เพื่อดูความเหมาะสม

×