Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ ายและประเภทของโครงงานขอบข่ ายของโครงงาน   1.เป็ นกิจกรรมการเรี ยนให้นกเรี ยนศึกษา ค้นคว้า ปฏิบติ...
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ มี 5 ประเภท คือ    1. โครงงานพัฒนาสื่ อเพือการศึกษา ลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี้     ...
2.โครงงานประเภทการประยุกต์ ใช้ งาน โครงงานประยุกต์ใช้งานเป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจร...
3.โครงงานพัฒนาเกม โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้หรื อเพื่อความ เพลิดเพลิน เกมที่พฒนาควรจะเป็ นเ...
4.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่ องมือช่วย สร้างงานประยุกต์ต่างๆ โดยส่ วนใหญ่จะอยูในรู...
5. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ จาลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่ งเป็ นง...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

03

169 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

03

 1. 1. ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ ายและประเภทของโครงงานขอบข่ ายของโครงงาน 1.เป็ นกิจกรรมการเรี ยนให้นกเรี ยนศึกษา ค้นคว้า ปฏิบติดวยตนเองโดย ั ั ัอาศัยหลักวิชาการทางทฤษฎีตามเนื้อหาโครงงานนั้นๆ หรื อจากประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นมากแล้ว 2. นักเรี ยนทุกคนพิจารณาจัดทาโครงงานด้วยตนเอง หรื อเป็ นกลุ่มโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ เป็ นภาคเรี ยน หรื อมากว่าก็ได้ แล้วแต่โครงงานเล็กหรื อใหญ่ 3. นักเรี ยนเป็ นผูพจารณาริ เริ่ มสร้างสรรค์ คัดเลือกโครงงานที่จะศึกษา ้ ิค้นคว้าปฏิบติดวยตนเองตามความถนัด สนใจ และความพร้อม ั ้ 4. นักเรี ยนเป็ นผูเ้ สนอโครงงาน รายละเอียดของโครงงาน แผนปฏิบติ ังานและการแปลผล รายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อดาเนินงานร่ วมกันให้บรรลุตามจุดหมายที่กาหนดไว้ 5. เป็ นโครงงานที่เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถของนักเรี ยนตามวัยและสติปัญญา รวมทั้งการใช้จ่ายเงินดาเนินงานด้วยCREDIT : http://thanapongkiatsujja.blogspot.com/2012/07/3.html
 2. 2. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ มี 5 ประเภท คือ 1. โครงงานพัฒนาสื่ อเพือการศึกษา ลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี้ ่คือ เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่ อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรี ยนหรื อหน่วยการเรี ยน ซึ่ งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนแบบรายบุคคลหรื อรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์การสอน ซึ่ งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนแบบออนไลน์ ให้ผเู้ รี ยนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงาน ประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผูเ้ รี ยนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุ ริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิ่งกุหลาบหลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย เป็ นต้น
 3. 3. 2.โครงงานประเภทการประยุกต์ ใช้ งาน โครงงานประยุกต์ใช้งานเป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริ งในชีวตประจาวัน อาทิเช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายใน ิอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้ายเป็ นต้น โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื ออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็ นการคิดสร้างสิ่ งของขึ้นใหม่ หรื อปรับปรุ ง ่เปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแล้วให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผูใช้ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาใช้ ้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่ งของนั้นๆ ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบการทางานหรื อทดสอบคุณภาพของสิ่ งประดิษฐ์แล้วปรับ ปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ผเู้ รี ยนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ภาษาโปรแกรม และเครื่ องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. 4. 3.โครงงานพัฒนาเกม โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้หรื อเพื่อความ เพลิดเพลิน เกมที่พฒนาควรจะเป็ นเกมที่ไม่ ัรุ นแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึ กคิดอย่างมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผเู ้ ล่น พร้อมทั้งให้ความรู้สอดแทรกไปด้วย ผูพฒนาควรจะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูล ้ ัเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยูทวไป และนามาปรับปรุ งหรื อพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้ ่ ั่เป็ นเกมที่แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผเู้ ล่นกลุ่มต่างๆ
 5. 5. 4.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่ องมือช่วย สร้างงานประยุกต์ต่างๆ โดยส่ วนใหญ่จะอยูในรู ปซอฟต์แวร์ ่เช่น ซอฟต์แวร์วาดรู ป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็ นต้น สาหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพิมพ์งานนั้นสร้างขึ้นเป็ นโปรแกรมประมวลคา ซึ่งจะเป็ นเครื่ องมือให้เราใช้ในการพิมพ์งานต่างๆบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่ วนซอฟต์แวร์การวาดรู ป พัฒนาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้การวาดรู ปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้เป็ นไปได้ โดยง่าย สาหรับซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้สาหรับช่วยการออกแบบสิ่ งของ ่อาทิเช่น ผูใช้วาดแจกันด้านหน้า และต้องการจะดูวาด้านบนและด้านข้างเป็ น ้อย่างไร ก็ให้ซอฟต์แวร์คานวณค่าและภาพที่ควรจะเป็ นมาให้ เพื่อพิจารณาและแก้ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ได้อย่างสะดวก
 6. 6. 5. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ จาลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่ งเป็ นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริ งได้ เช่น การจุดระเบิด เป็ นต้น และเป็ นโครงงานที่ผทาต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริ ง และแนวคิด ู้ต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่ องที่ตองการศึกษาแล้วเสนอเป็ นแนวคิด แบบจาลอง ้ ่หลักการ ซึ่งอาจอยูในรู ปของสู ตร สมการ หรื อคาอธิบาย พร้อมทั้งารจาลอง ็ทฤษฏีดวยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็ นภาพ ภาพที่ได้กจะเปลี่ยนไปตามสูตร ้หรื อสมการนั้น ซึ่งจะทาให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจได้ดียงขึ้น การทาโครงงาน ่ิ ่ ู้ประเภทนี้มีจุดสาคัญอยูที่ผทาต้องมีความรู้ในเรื่ องนั้นๆ เป็ นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจาลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่ องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่ องพฤติกรรมของปลาปิ รันย่า และการทดลองเรื่ องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็ นต้นCREDIT : http://namkwanmay.wordpress.com/2011/02/08/

×