Wkr0001

1,959 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,959
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wkr0001

 1. 1. SÅdi i Årsredovisning 2010
 2. 2. Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 10 Historik 10 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi 18 Telekom 22 Fordon 26 Industri 30 Affärsområden 34 Hållbart företagande 36 Medarbetarna 37 Risker 40 Ekonomisk redovisning 42 Definitioner 75 Ordlista 75 Semconaktien 76 Bolagsstyrningsrapport 78 Revisorernas yttrande om bolagsstyrningsrapporten 83 Styrelse 84 Koncernledning 86 Fem år i sammandrag 88 Aktieägarservice 89Intäkter och rörelseresultat per kvartal 2009 2010 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4Intäkter, Mkr 662,6 602,3 477,7 538,5 520,7 515,9 471,5 582,8Rörelseresultat, Mkr -41,8 -63,3 -45,1 -91,0 -4,5 -24,7 -2,7 34,9Rörelseresultat*, Mkr -32,2 -24,0 -24,3 10,1 -4,5 -16,6 0,1 38,9*exklusive poster av engångskaraktär Katalin Tisoczki, teknisk skribent och koordinator, Semcon Ungern.
 3. 3. Semcon2010Efter en svag start på året har koncernen sett en klar förbättring av mark-nadsläget under det andra halvåret och under det fjärde kvartalet visarSemcon återigen tillväxt och ett bra resultat. Rörelsens intäkter uppgick till 2 091 Mkr (2 281), varav 47 procent (47) kom-mer från försäljning utanför Sverige. Den organiska tillväxten blev -5 procent.Försäljningstappet hänför sig framför allt till de enheter som är verksammainom fordonssektorn. För det fjärde kvartalet uppgick försäljningen till583 Mkr (539) med en organisk tillväxt på 13 procent. Rörelseresultatet uppgick till 3 Mkr (-241) vilket gav en rörelsemarginalpå 0,1 procent (-10,6). De totala kostnaderna för genomfört besparingspro-gram har under året belastat resultatet med 15 Mkr. Föregående år belastadesresultatet med kostnader av engångskaraktär om 171 Mkr, varav nedskrivningav goodwill och andelar i intressebolag utgjorde 78 Mkr. Rörelseresultatetexkluderat dessa poster uppgick till 18 Mkr (-70) med en rörelsemarginal på0,9 procent (-3,1). För årets sista kvartal förbättrades rörelseresultatet med 126 Mkr ochuppgick till 35 Mkr (-91) vilket gav en rörelsemarginal på 6,0 procent (-16,9).Koncernens soliditet uppgick till 33,0 procent (30,5). Nya affärer och fler förfrågningar inom alla Semcons branscher gör attkoncernen har ett stort rekryteringsbehov. Bolaget ser positivt på 2011 ochräknar med fortsatta resultatförbättringar.Nyckeltal 2006 2007 2008 2009 2010Intäkter, Mkr 1 361 2 497 3 299 2 281 2 091Rörelseresultat, Mkr 52 -11 150 -241 3Rörelsemarginal, % 3,8 -0,4 4,5 -10,6 0,1Rörelseresultat exkl.poster av engångskaraktär, Mkr 83 150 216 -70 18Rörelsemarginal exkl.poster av engångskaraktär, % 6,1 6,0 6,6 -3,1 0,9Soliditet, % 40,0 23,5 33,6 30,5 33,0Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,59 12,82 5,14 -11,52 -0,29Antal anställda 31/12 1 522 3 648 3 310 2 631 2 703 1
 4. 4. Detta är Semcon Semcon är ett globalt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation med cirka 2 700 medarbetare. Våra fokusbranscher är fordonsindustrin, life science, telekom, energi och övrig utvecklingsintensiv industri. Vision och affärsidé läs mer sid 6 Global ingenjörskonst Strategier Semcon utvecklar teknik, produkter, anläggningar och och mål informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan läs mer sid 6 och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikut- veckling. Semcon ökar kundernas försäljning och kon- kurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,1 miljarder kronor och verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland. Medarbetare läs mer sid 37 Fordon Marknad Semcon är ett av få oberoende teknikföretag och trender med kompetens och kapacitet att utveckla kompletta fordon – en läs mer sid 12 process som spänner hela vägen från förstu- die och design till kon- struktion av fordon och Semcon är organiserat i tre affärsområden; produktionssystem. Automotive R&D, Design & Development Läs mer sid 26 och Informatic.2
 5. 5. Life Science IndustriSemcon har över 20 års erfarenhet av system- Semcon levererar kompletta lösningar för pro-lösningar och projektledning inom läkeme- dukter, produktionssystem, anläggningar ochdelsindustri, bioteknik och medicinteknisk produktinformation. Mekanisk utvecklingindustri. Effektivare inom verkstadsindu-produktion, kvalitets- strin är ett betydandesäkring och kortare led- teknikområde där vitider är några av de för- har stor erfarenhet.delar som vi bidrar med. Läs mer sid 30Läs mer sid 14Våra tjänster Hur vi gör affärerSemcons erbjudande är indelat i två kate- Specialisttjänster – Semcon tillhandahåller specialister inomgorier: ingenjörstjänster och produktin- olika områden. De arbetar löpande i kundens egen organisationformation. och bidrar med unik kunskap och förstärker kundens kapacitet.Inom ingenjörstjänster hjälper vi kun- Projekt– Semcon tar ett omfattande ansvar för ett helt projektderna att utveckla produkter, system, och och levererar ett efterfrågat resultat.anläggningar som stärker konkurrenskraf-ten, med hjälp av innovativa lösningar för Partnerskap – Semcon tar ett helhetsansvar för en definieradhela utvecklingskedjan, från behovsstu- funktion avsedd att leverera produkter och tjänster och övertardier till färdig produkt. kundens process.Verksamheten för produktinformationlevererar kompletta informationslös- Värdedrivande faktorer:ningar inom eftermarknad, informations- I uppdrag där Semcon erbjuder specialisttjänster är det främststyrning och onlinemarknadsföring, som antal kontrakterade specialister, arvode och beläggning som ärstödjer kundens produkter under hela avgörande för utvecklingen av företagets intäkter och lönsamhet.livscykeln. I uppdrag där Semcon erbjuder projekt- och partnerbaserade lös- ningar är förmågan att nå hög effektivitet, kvalitet och säkerhet iLäs mer sid 10 projekt och leveranser avgörande för att skapa värde på kort och lång sikt.Energi TelekomSemcon har lång erfarenhet av uppdrag inom Semcon har en stark position inom produktinfor-distribution av energi samt energiproduktion, mationslösningar till telekomindustrin. Våra tjäns-dit kärn- vatten- och ter gör att kundernasvindkraft hör, men även erbjudande och produk-inom utveckling av ter blir enklare att förståenergismarta produkter. och använda genom helaLäs mer sid 18 livscykeln. Vi genomför även projektmetodiks- projekt och utbildning över hela världen. Läs mer sid 22 3
 6. 6. VD-ord Efter ett svagt första halvår förbättra- Täta teknikskiften kräver effektivitet Beläggningsgrad och lönsamhet des efterfrågan markant efter semes- Den stora bristen på ingenjörer i Europa i fokus tern. Året avslutades starkt med hög och tätare teknikskiften kräver ett högt Fordonsbranschen är fortsatt Semcons beläggningsgrad och tillväxt för samt- mått av effektivisering. Slutanvändar- största branschområde med Tyskland liga affärsområden vilket gjort att vi nas krav på nya lösningar driver utveck- som största marknad. Även om året redovisat ett positivt rörelseresultat för lingen i allt snabbare takt. Produkter, började svagt har vi sett ett positivt 2010. Affärsområdena Informatic och anläggningar och system blir allt mer andra halvår med tillväxt på alla våra Design & Development visar båda ett komplexa, vilket kräver omfattande marknader och ökad beläggningsgrad. positivt resultat för året och Automo- utveckling och dokumentation. Sem- Energisektorn är ett fokusområde för tive R&D, som drabbats hårt av proble- cons erfarenhet från den utvecklingsin- koncernen och för 2011 finns bland men inom fordonsindustrin under de tensiva fordonsindustrin har gjort oss annat stor potential i Storbritanniens senaste åren, visade åter svarta siffror vana med snabba förändringar och satsningar inom vindkraftområdet. I för det fjärde kvartalet. flexibilitet. Detta drar vi nytta av när Norge fortsätter vi att expandera inom vi tillgodoser krav på effektivitetshöj- energi- och offshore-området. Förutom Resultat från strategiska åtgärder ningar för kunder i andra branscher. att vi erhållit nya projekt har vi en ny De strategiska åtgärder som vidtagits Finanskrisen har på ett tydligt sätt säljorganisation för att ytterligare ta under senare år har börjat ge avkast- visat hur viktigt det är att vara repre- tillvara de möjligheter vi ser på den ning. Detta gäller såväl beslutet att senterade på flera marknader och i flera norska marknaden. utveckla projektaffären, där vi erbjuder branscher. Semcon är idag ett globalt Inom industrisegmentet ser vi stora effektiva helhetslösningar snarare än företag och vi utnyttjar koncernens glo- möjligheter att växa genom att följa debiterar per konsult och timma, som bala infrastruktur för att fortsätta att våra befintliga lokala kunder även i åtgärderna för att utveckla vårt kunder- växa och utveckla våra affärer på flera deras internationella verksamhet. bjudande. Vi har även stärkt den interna marknader. Vår samlade kompetens tas Våra verksamheter inom life science styrningen, något som leder till ökad tillvara genom en effektiv nätverkande och telekom fortsätter att växa och kostnadseffektivitet i takt med att leveransstruktur bland våra kontor runt utvecklas både i erbjudande, volym och affärsvolymerna ökar. om i världen där vi utnyttjar våra skill lönsamhet. centers i till exempel Indien, Kina eller I Sverige och Tyskland, som är våra En global partner Ungern. största marknader, har vi stora möjlig- Nu är det tre år sedan vår vision om att Vi genomför fler projektaffärer och heter att växa inom områden där efter- vara en global partner inom ingenjörs- partnerskapsaffärer där vi skapar kost- frågan är stor. På den tyska marknaden tjänster och produktinformation fast- nadseffektivitet och lönsamhet både är fordonsindustrin det största området lades och jag kan konstatera att vi har för våra kunder och oss själva. men även inom energi, industri och tåg- utvecklats till ett globalt företag. Vi sektorn finns en stor potential att växa. växer med våra kunder ut i världen och Finansiell stabilitet Ett exempel på detta är att vi sedan stort fokus ligger på att konstant leve- Arbetet med att sänka kostnaderna, nå hösten 2010 även etablerat en verksam- rera mervärde. Under året har vi fort- vinst och säkerställa en finansiell stabili- het inom industrisektorn. satt att effektivisera våra processer för tet har givit resultat. Ett tecken på det I Sverige är tillväxtmöjligheterna att vara en professionell partner. är att vi visade ett betydligt bättre stora inom bland annat energi, miljö rörelseresultat under det fjärde kvarta- och life science. let 2010 jämfört med föregående år och Kina är en tydlig motor i världsekono- tidigare kvartal under 2010. Dessutom har min och verksamheten inom Informatic soliditeten ökat samtidigt som nettolå- har varit etablerade på denna marknad neskulden har minskat. Den positiva sedan 2005. Under 2010 har verksamhe- intäkts- och resultatutvecklingen ten haft en stor tillväxt vilken beräknas bedöms fortsätta under 2011.4
 7. 7. fortsätta under 2011. Under året har viockså genomfört ett flertal mindre pro-jekt för den kinesiska fordonsindustrinoch ser stora möjligheter till fortsatt ’’ Vi ser positivt på 2011 och räknar med fortsatta resultatförbättringar.expansion. Brasilien, Ungern och Indien fortsät-ter växa och erbjudandet i dessa länderhar breddats även mot andra branscherän fordons- och telekomindustrin. Uppdragen från den växande ryskamarknaden förväntas öka och harpotential att bli en stor marknad förSemcon där arbetet initialt kommer attutföras av vår tyska organisation.Framtidsutsikter 2011Medarbetarna är den viktigaste till-gången för alla tjänsteföretag och föratt vi på Semcon ska utveckla vår mark-nadsposition är det viktigt att vi är enattraktiv arbetsgivare. En av vårastörsta utmaningar är att medarbe-tarna utvecklas och känner stolthet förSemcon. Vi måste även attrahera nyamedarbetare för att nå tillväxt. Detta ien situation där efterfrågan på kvalifi-cerade ingenjörer är mycket stor på allavåra marknader. Möjligheterna attkunna erbjuda intressanta projekt/upp-drag i en global miljö tillsammans meden utvecklande och stark företagskultur Intäkter och rörelseresultat, Mkr*är några viktiga parametrar för att 4 000 300lyckas med detta. Jag är stolt över vad Semcon har leve- 3 000 200rerat till våra kunder under de 30 år somvi funnits. Vi ser positivt på 2011 och 2 000 100räknar med fortsatta resultatförbätt-ringar. 1 000 0 0 -100 Kv 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2007 2008 2009 2010 IntäkterKjell Nilsson, VD och koncernchef Rörelseresultat (exklusive poster av engångskaraktär)18 mars 2011 * Utfallet vid varje kvartal avser rullande fyra kvartal 5
 8. 8. Vision, affärsidé, mål och strategier Semcons vision är att vara en global partner inom ingenjörstjänster och produkt- information. Semcons affärsidé är att som en nära teknikpartner tillföra värdeskapande kompe- tens. Verksamhetsmålen beskriver vad Semcon strävar efter och genomsyrar det dagliga arbetet. Måluppfyllnaden skapar långsiktigt värde för aktieägare, kunder och medar- betare. Semcon ska: • vara en professionell affärspartner för befintliga och framtida kunder • kontinuerligt utveckla erbjudanden inom vår kärnverksamhet • fortsätta att expandera inom nya teknikområden och genom att följa våra kunder till nya marknader • utveckla affären mot fler helhetsåtaganden • vara det naturliga förstahandsvalet som arbetsgivare 1 Finansiella mål • Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 8 % över en konjunkturcykel 2 Övergripande strategier • Stärka Semcons varumärke som arbetsgivare för att attrahera och behålla medarbetare. Utfall Efter en svag start på året har rörelseresultatet suc- • Fokusera på områden där Semcon har eller vill uppnå cessivt förbättrats. För 2010 uppgick rörelsemarginalen till en stark marknadsposition. 0,1 % (-10,6) och exkluderat poster av engångskaraktär till 0,9 % (-3,1). Sett till det fjärde kvartalet uppgick rörelsemar- • Skapa en stark närvaro på prioriterade geografiska ginalen till 6,0 % (-16,9). Resultatförbättringen hänför sig marknader. främst till det förbättrade marknadsläget och effekter av • Kontinuerligt skapa värde genom att addera och genomförda kostnadsbesparingsprogram. utveckla kompetenser för framtida behov. • Soliditeten ska överstiga 30 % • Nyttja Semcons internationella storlek och kompe- Utfall Bolaget fortsätter att visa en soliditet som översti- tensbas för att utföra större åtaganden med hög grad ger målet. Förbättringen kommer från en minskad balans- av tekniskt innehåll. omslutning jämfört med 2009 och uppgick till 33,0 % • Kombinera Semcons olika globala resurser i gemen- (30,5). samma projekt och uppdrag. • Utdelningen till aktieägarna ska utgöra cirka en tred- jedel av resultatet efter skatt Utfall Enligt Semcons utdelningspolicy ska hänsyn tas till bland annat företagets finansiella ställning och kapitalbe- hov för fortsatt expansion. Med anledning av bolagets negativa resultat för 2010 föreslår styrelsen att ingen aktieutdelning ska utgå (-). Rörelsemarginal, % * Soliditet, % Mål 8 % Rörelsemarginalen* uppgick till 0,9 % (-3,1). För det fjärde kvartalet uppgick den till 6,7 % (1,9). Mål 30 % Rörelsemarginalen* för respektiveaffärsområde: Automotive R&D -3,2 % (-7,8), Design & Develop- ment 3,5 % (0,6) och Informatic 8,9 % (7,7). * Rörelsemarginalen exklusive poster av engångskaraktär xx,x 40,0 33,6 33,0 30,5 23,5 6,0 6,6 Soliditeten förbättrades till 33,0 % (30,5). 0,9 6,1 09 10 -3,1 06 07 08 06 07 08 09 106
 9. 9. 3 Strategiska prioriteringar 2010• Prioritera organisk tillväxt men också överväga strate- • Fortsätta förflyttningen från den timbaserade konsult- giska förvärv affären till en större andel projekt, helhetsåtaganden Utfall Efter en svag start på 2010 har vi under det andra och paketerade erbjudanden halvåret sett en förbättrad tillväxt. Den organiska till- Utfall Förflyttningen mot en ökad andel projekt, helhets- växten för 2010 uppgick till -5 % (för det fjärde kvartalet åtaganden och paketerade erbjudanden fortsätter även 13 %). Under 2010 har inga förvärv genomförts. om andelen uppdrag som är baserad på pris per timme fortfarande är vanligast förekommande. Bland annat har• Fokusera på kund, kostnad och kassaflöde för att Semcon under året blivit utvecklingspartner för framtag- säkerställa ett positivt resultat och behålla ett positivt ningen av en ny bilmodell i Tyskland samt valts som part- kassaflöde ner avseende utveckling av produktinformation för ett Utfall Ett kraftfullt arbete har genomförts för att åter visa medicintekniskt bolag i Sverige. ett positivt resultat. Förutom ökade säljinsatser har kost- • Utveckla attraktiva erbjudanden till energisektorn och naderna anpassats till rådande marknadssituation. För offshore samt inom miljöområdet 2010 uppgick rörelseresultatet till 3 Mkr (-241). Tillväxten för det fjärde kvartalet har inneburit att vi bundit mer Utfall Under året har flera nya projekt tecknats inom rörelsekapital vilket påverkat kassaflödet negativt. Kassa- energisektorn och offshore så väl inom som utanför Sve- flödet för den löpande verksamheten uppgick till -55 Mkr rige. Ett bevis på att Semcon är en attraktiv partner inom (104). området är att bolaget blivit valt till A-leverantör för tek- niska konsulttjänster av Vattenfall under perioden 2011-• Fortsatt expansion i BRIC-länderna 2013 med option för ytterligare ett år. Utfall Totalt har koncernen ökat antalet anställda i Brasi- • Stärka Semcon som arbetsgivare för att attrahera och lien, Indien och Kina med hundra nya medarbetare under behålla medarbetare genom fokusering på ledarskap, året vilket motsvarar en tillväxt på 60 %. I Brasilien var till- kommunikation och strategi växten 43 %, i Indien 94 % och i Kina 105 % sett till antal medarbetare. I Ryssland har vi valt att inte expandera Utfall Att stärka Semcon som arbetsgivare är ett stän- under året. digt pågående arbete. Bland annat pågår ett arbete uti- från genomförda medarbetarundersökningar som bland• Dra nytta av koncernens storlek, infrastruktur och annat har resulterat i en ny introduktionsutbildning för kundbas för att skapa tillväxt inom alla prioriterade nya medarbetare samt stärkt koncernens internkommu- branscher nikation. Under 2010 har även ett strategiarbete startats Utfall Våra goda kundrelationer har bidragit med nya där vår nya värdegrund definierats genom en medarbe- affärer på våra kontor runt om i världen. Vi drar även tarenkät. Inom ledarskap har fokus legat på att öka nytta av specifik kunskap från flera olika branscher när vi kompetensen inom kommunikation, metodik och samtal. utvecklar lösningar. Utbildningar inom bland annat avtalsrätt, affärsman- naskap och försäljning har genomförts.4Finansiellt S Strategiska prioriteringar 2011 Erbjudande • Fokusera på förbättrad lönsamhet och kassaflöde • Öka andelen projekt, helhetsåtaganden och paketerade erbjudanden • Prioritera organisk tillväxt men även genomföra strate- giska förvärv som stärker erbjudandet och/eller mark- • Fortsätta satsningen inom energi- och miljösektorn nadsnärvaron samt life science-området Marknad Medarbetare • Förstärka våra befintliga etableringar och fortsätta den • Stärka Semcon som attraktiv arbetsgivare globala expansionen på prioriterade marknader • Följa kunder till nya marknader genom att dra nytta av befintlig infrastruktur för att skapa nya affärer 7
 10. 10. Semcon utför utvecklingsprojekten med de team som är bäst läm- pade, oavsett var de är placerade. På så sätt kan vi alltid säkerställa tillgång till expertis, minska ledtiderna och ha hög kostnadseffektivi- tet. Här kan du följa två exempel på projekt – från projektstart hos våra front offices, där kundkontakten sker, till effektiv produktion på våra olika kontor och skill centers runt om i världen. Effektiv projektstyrning genom global infrastruktur 3. Säkerhet Delprojekt Storbritannien 1. Projektstart Tyskland/ Front office Delprojekt: Konstruktion och design 7. Leverans till kund 4. Beräkning Delprojekt Brasilien Projekt: Utveckling av ny bilmodell 1. Projektstart Tyskland Front office Delprojekt: Konstruktion och design 2. Delprojekt Indien: Simulering 3. Delprojekt Storbritannien: Säkerhet 4. Delprojekt Brasilien: Beräkning 5. Delprojekt Sverige: Interiör 6. Delprojekt Kina: Konceptpackning 7. Leverans till kund8
 11. 11. 5. Interiör Delprojekt Sverige 2. Informationsstrategi Delprojekt Sverige3. Illustrationer & grafik Delprojekt Storbritannien 4. Diagram Delprojekt Ungern 1. Projektstart Kina Delprojekt: Serviceinformation 5. Leverans till kund 6. Konceptpackning Delprojekt Kina 2. Simulering Delprojekt Indien Projekt: Eftermarknadsinformation industriprojekt 1. Projektstart Kina Front office Delprojekt: Serviceinformation 2. Delprojekt Sverige: Informationsstrategi 3. Delprojekt Storbritannien: Illustratio- ner & grafik 4. Delprojekt Ungern: Diagram 5. Leverans till kund 9
 12. 12. Semcon hjälper företag att ta fram produkter, system, anläggningar, design och informationslösningar som stärker kundernas konkurrens- kraft. Vi tar fram innovativa lösningar för hela utvecklingskedjan, från behovsstudier till färdig produkt och eftermarknad. Tjänster för hela utvecklingskedjan Några exempel på ingenjörstjänster Design Semcon erbjuder en rad designtjänster med inriktning mot de flesta branscher, vilket ger kunderna tillgång till vår expertis och erfarenhet. Designprocessen omfattar alla aspekter av produkten och hänsyn tas till marknadsförhållanden, estetik, ergonomi, funktion, miljö, produk- tionskrav och produktspecifikationer. Produkt- och systemutveckling Semcons ingenjörer utför uppdrag i alla storlekar, från konstruktion av enskilda lösningar till design av kompletta produkter och system, sam- tidigt som vi ger kunderna support i deras arbete. Koncernen erbjuder allt från avancerad mekanik, elektronik, inbyggda system, simulering, akustik till kvalitet och Product Lifecycle Management (PLM). Semcon kan driva och leverera helhetsåtagande inom olika branscher. Produktions- och processutveckling Semcon har bred kompetens för att kunna effektivisera kundernas verksamhet genom hela värdeflödeskedjan. Det betyder att vi hjälper våra kunder med såväl analysarbete som implementering av föreslagna åtgärder. En viktig nyckel för att lyckas med hela utvecklingsprocessen är att använda metodik och verktyg som stödjer förändringsarbetet. Projektstyrning Som projektledarkonsulter, projektrevisorer, mentorer och processut- vecklare arbetar Semcon med projektledningens nio kunskapsområden, med både hårda och mjuka frågor och alltid i samarbete med våra kun- der. Vi har även lång efarenhet inom validering, metodutveckling och utbildning inom många olika områden. Historik 1980 1984 Semcon grundas i Väs- Huvudkontoret flyttas terås. Namnet är en för- till Göteborg. kortning av Scandinavian Engineering and Marke- ting Consultants. 1975 1980 1985 1990 1983–1988 1991–1996 Växer med nya kontor Tillväxten fortsätter. och fler kompetenser i Kontor öppnas i Lund, Göteborg, Trollhättan, Stockholm, Karlstad, Linköping, Stenungsund Helsingborg och Växjö. och Södertälje.10
 13. 13. Några exempel på produktinformationstjänster Informationsstrategi Vi erbjuder kompletta informationslösningar inom eftermarknad, informationsstyrning och onlinemarknadsföring – lösningar som ökar varumärkens värde och gör produkter attraktiva och enkla att förstå och använda. Eftermarknadserbjudande Vi erbjuder eftermarknadslösningar som täcker hela utbudet av infor- mationsprodukter och informationstjänster som kopplar samman till- verkarna med slutanvändarna. Vi hjälper våra kunder genom hela informationsvärdekedjan – från informationsstrategi och design via metodutveckling, informationsproduktion och leverans till slutanvän- daren till resultatutvärdering. Informationsstyrning Vi hjälper kunderna med ett stort antal tjänster under projekten, från att utveckla konfigurations- och dokumenthanteringsplaner, via stöd för hantering av förändringar, uppföljning och granskning fram till den slutliga dokumentationen. Marknadsföring och kommunikation online Kombinationen av onlinemarknadsföring och eftermarknadsexpertis ger oss möjlighet att leverera informationslösningar för hela produk- tens livscykel med tekniskt djup och strategisk höjd. 2007 Försäljning av affärs- området Zpider. (Bolagets IT-verksamhet). g1994 1997 2006 2007Den internationella Semcon börsintroduce- Ny storägare i bolaget, Två stora förvärv, IVMexpansionen inleds. Ett ras den 26 maj, till en JCE-Group som idag Automotive i Tysklandprojektkontor öppnas i aktiekurs av 31,50 kronor. äger drygt 30 procent och Caran AB i Sverige.England. av aktierna. Verksamhet i Brasilien, Spanien och Indien. 1995 2000 2005 2010 1999 2000-2007 2010 Kontor öppnas i de Den internationella Semcon firar 30-årsjubi- skandinaviska grann- expansionen fortsätter. leum som ett av de länderna Danmark och Nya kontor i Kuala Lum- ledande företagen i tek- Norge. pur, Ungern och Kina. nikkonsultbranschen. 11
 14. 14. Semcon är verksamt på den globala marknaden för ingenjörs- tjänster och produktinformation. Efterfrågan var svag under det första halvåret 2010, för att stärkas successivt under det andra halvåret – med flera nya affärer och förfrågningar inom samtliga kundbranscher som resultat. Marknad och trender Enligt en rapport från NASSCOM-Booz över 50 miljarder kronor, enligt NASS- Tyskland, som är Semcons näst & Company 2010 uppgick de samlade COM-Booz & Company. Samma källa största marknad, påverkades kraftigt av globala ingenjörsrelaterade investering- anger att den indiska marknaden väntas den ekonomiska nedgången under slu- arna till 7,3 biljoner kronor under 2009, växa till över 260 miljarder kronor år 2020. tet av 2008 och 2009. Detta fick avse- vilket innebär en tillväxt på 12 procent värd effekt på teknikkonsultbolagen, jämfört med 2008. I uppskattningen av Semcons största marknader som enligt analysföretaget Lünendonk marknadens storlek ingår investeringar Semcon har under senare år vuxit kraf- visade en försäljningsminskning med 12 kopplade till bland annat IT, medicintek- tigt internationellt. Företagets omsätt- procent till 560 miljarder kronor under nisk utrustning, energiproduktion och ning utanför Sverige ökade från nio till 2009. Prognosen för 2010 tyder på en distribution samt infrastruktur. Det är 47 procent under den senaste femårspe- återhämtning. De största företagen i behovet inom främst dessa områden rioden 2006–2010. branschen väntas visa en tillväxt på som driver tillväxten på marknaden. Sverige är företagets enskilt största cirka 5 procent. Enligt NASSCOM-Booz & Company marknad. Den svenska marknaden för Förväntningarna för de kommande väntas marknaden växa till 9,3 biljoner tjänster kopplade till ingenjörstjänster åren är att efterfrågan ökar på externa kronor år 2020. och produktinformation omsatte 41,5 ingenjörstjänster. Lünendonks senaste miljarder kronor 2009 enligt branschor- prognos pekar på en genomsnittlig årlig Konsultbolagen väntas växa ganisationen Svenska Teknik & Design tillväxt på 7,7 procent under perioden Andelen av de globala ingenjörsrelate- företagen (STD). 2010–2015. Semcons andel av den tyska rade investeringarna som utförs av tek- De 300 största företagen i branschen marknaden är drygt en procent. nikkonsultbolag är svår att uppskatta. står för 85 procent av den totala Det är därför också svårt att beräkna de omsättningen. Enligt STDs ranking Långsiktiga trender och drivkrafter olika aktörernas marknadsandelar. Det hamnar Semcon på andra plats bland Semcon riktar sig till kunder som verkar finns dock rapporter som visar utveck- de största grupperna inom industritek- på en global marknad. Det finns ett lingen i enskilda nyckelsektorer. nik i Sverige. Semcons omsättning antal övergripande trender och drivkraf- Marknaden för ingenjörsrelaterade under 2010 uppgick till 2,1 miljarder kro- ter som leder till ett ökat behov av tjänster, som levereras av externa leve- nor, varav knappt hälften avser försälj- tjänster inom Semcons verksamhets- rantörer likt Semcon, inom fordonsindu- ning utanför Sverige. Semcons andel av områden. strin i Europa, USA, Kina och Indien, den svenska marknaden för arkitektur- • Slutkonsumenternas krav på innova- uppskattades till närmare 70 miljarder och teknikkonsulttjänster uppgår enligt tion och den tilltagande internatio- kronor 2009 och som väntas växa kraf- dessa beräkningar till ungefär 3 procent. nella konkurrensen har bidragit till att tigt till år 2020. Efterfrågan på konsulttjänster sjönk bolagen lanserar fler produkter och Tillväxtmarknader, som Indien och drastiskt i slutet av 2008 och under modeller. Produktlivscykeln blir allt Kina, har visat stor tillväxt inom ingen- 2009, vilket bidrog till ökad prispress kortare. jörstjänster under de senaste åren – en och minskad lönsamhet i branschen. • Konsumenternas behov bidrar till att trend som väntas fortsätta. Faktum är Återhämtningen som påbörjades under produkterna blir allt mer komplexa att Indien, som gått i täten vad gäller det andra halvåret 2010 är en följd av och kräver omfattande dokumenta- global outsourcing av teknikrelaterade förbättrad konjunktur och effekter från tion. Trenden går exempelvis mot tjänster, visat en tillväxt på mer än 40 stimulansåtgärder. ökad användning av elektroniska pro- procent under perioden 2007–2009 till dukter och system, bland annat i den12
 15. 15. De största kunderna, % AB Volvo, 9 (10) BMW, 9 (8) Telekom, 7 (7) Övriga, 45 (44) VW, 6 (7) Volvo Personvagnar, 6 (8) GM, 3 (1) Audi, 5 (6) Jaguar Land Rover, 4 (4) Daimler, 3 (3) Scania, 3 (2) automatiserade tillverkningsindustrin där det finns ett stort behov av teknik för styrning och kommunikation mel- lan olika maskiner. Försäljning per bransch, %• Krav ställs på snabbare utvecklings- processer, dels för att snabbt nå mark- Life Science, 3 (3) Energi, 5 (4) Övriga, 2 (1) naden, dels för att minska utvecklings- kostnaderna genom effektivare Telekom, 7 (7) Fordon, 59 (62) arbetsmetoder.• För att effektivisera utvecklingspro- cessen läggs allt mer utveckling ut på Industri, 24 (23) tjänsteleverantörer.• Kunderna vill ha färre och större leve- rantörer, med internationell närvaro, för att öka effektiviteten i projekten.• Det kommer att råda brist på ingenjö- Konkurrentöversikt rer på grund av stora pensionsav- Antal Årsomsättning, Konkurrenter Land Webbplats anställda Mkr 1) gångar. Detta innebär både utma- ningar och möjligheter för Semcon Bertrandt Tyskland bertrandt.com 6 523 4 091 och bolagets kunder och konkurrenter Edag Tyskland edag.de 5 541 5 4272) i framtiden. Epsilon Sverige epsilon.nu 1 190 9982) Etteplan Finland etteplan.com 1 569 1 000Semcons branscher och kunder Formel D Tyskland formeld.com 1 750 1 0652)Under 2010 har Semcon tecknat avtal MB Group Tyskland mbtech-group.com 2 500 2 6352)om ett flertal strategiskt betydelsefulla Pininfarina Italien pininfarina.it 1 798 1 776uppdrag inom samtliga branscher som Rejlers Sverige rejlers.se 1 147 839företaget vänder sig till. De 10 största Rücker Tyskland ruecker.de 2 130 1 2532)kunderna stod vid utgången av 2010 för Semcon Sverige semcon.se 2 703 2 09155 (56) procent av omsättningen. Sem- Sigma Sverige sigma.se 1 288 1 169con levererar tjänster som bidrar till Sörman Informationkonkurrensfördelar för kunderna. Av AB Sverige sorman.com 192 1582)affärsmässiga skäl är en stor andel av Valley Forge3) USA vftis.com 600 ca 500projekten konfidentiella. Få slutanvän- ÅF Sverige af.se 4 475 4 334dare känner därför till att Semcon harbidragit med delar av den kundupp- Tabellen redovisar ett urval av Semcons 1) Vid omräkning från EUR till SEK harlevda nyttan. Av samma orsak kan Sem- största konkurrenter. Gemensamt för aktuell kurs vid balansdagen använts. dem är att de flesta verkar på Semcons 2) Avser 2009con ej offentliggöra samtliga nya och huvudmarknader i Tyskland och Sverige. 3) Ingår i SPX Corporation (www.spx.com)stora projekt företaget arbetat med i Antal anställda och årsomsättning avser och tillhör affärsområdet Test and hela företaget och ej endast de delar som Measurement.denna årsredovisning. konkurrerar med Semcon. 13
 16. 16. Life science är en expansiv sektor som kännetecknas av innovativa och högteknologiska företag inom läkemedel, bioteknik och medicin- teknisk industri. Utvecklingen är snabb och företagen möter ökad konkurrens och hårdare krav från myndigheter och konsumenter. Här är helhetsleverantörer, likt Semcon, efterfrågade. Life Science Övergripande branschbeskrivning möta de regulatoriska krav som ställs aliserbara läkemedel. Semcons erbju- Många företag inom life science ställs samtidigt som projekttiden kortas och dande innebär stora fördelar för forsk- idag inför stora utmaningar med höga produktionen effektiviseras. ningsbolagen ur ett kompetens-, krav på effektivitet, korta ledtider och Semcon erbjuder expertis inom läke- kapacitets- och effektivitetsperspektiv, kostnadseffektiva processer, i enlighet medelsutveckling för att hjälpa kunder vilket innebär affärsmässigt goda fram- med myndigheters krav och rekommen- att leverera innovativa projekt genom tidsutsikter inom området. dationer. Konkurrensen ökar i takt med preklinisk och klinisk utveckling. Experti- Det sker för närvarande betydande att gamla patent löper ut och regler gäl- sen täcker hela läkemedelsutvecklings- förändringar bland de stora tillverkande lande prissättning blir hårdare. processen – företagets erfarenhet och bolagen i life science-sektorn, där det Marknaden för ingenjörstjänster kompetens medför att företaget kan bland annat förekommit försäljning av inom life science-sektorn är svår att leda och genomföra större projekt, hela och delar av bolag. Förändringarna fastställa på global nivå. Den underlig- exempelvis projektering av hela pro- skapar både utmaningar och möjlighe- gande marknaden tyder dock på bety- cessavsnitt inom läkemedelstillverk- ter för Semcon, som även har en bety- dande potential. I tillväxtmarknaderna ning. dande möjlighet i att skapa ett starkt Kina och Brasilien har utgifterna för hälso- Inom medicinteknik erbjuder Semcon erbjudande gentemot medicinteknikbo- vård fördubblats under de senaste fem allt från produkt- och produktionsut- lagen där fler kompetenser från företa- åren, enligt Carlyle & Conlan. veckling till kvalitetsledningssystem get kan ingå. Ett led i att stärka erbju- Enligt AstraZeneca omsattes totalt med bland annat verifiering och valide- dandet är att genomgå certifiering i 5 375 miljarder kronor under 2009 på den ring. Semcon har omfattande erfaren- enlighet med ISO 13485, som medför största delmarknaden inom life science; het av att leverera produktinformations- rätten att själv sälja medicinsk appara- läkemedel. I Europeiska Kommissionens tjänster till ledande företag inom tur. En sådan certifiering planeras till rapport, Branschutredning av läkeme- medicinsk utrustning. I erbjudandet 2011. delssektorn, framgår det att läkeme- ingår bland annat ett stort utbud av Semcons förmåga att sätta samman delsföretag över hela världen lösningar för servicehandböcker, teknisk arbetsgrupper i nätverkande leverans- spenderade i genomsnitt 17 procent av utbildning och etikettlösningar. struktur, utgör en betydande styrka och sin omsättning från receptbelagda läke- möjlighet. Ett exempel på detta är det medel på FoU 2000–2007, ett område Utmaningar och möjligheter avtal som företaget ingick med Gambro där aktörer som Semcon kan bidra. Behovet av nya och effektiva behand- under året, där leveranserna utförs av lingsmetoder är stort på internationell en arbetsgrupp som består av medarbe- Semcons erbjudande basis. Samtidigt är det kostsamt och tare i Ungern och Sverige. Semcon har mer än 20 års erfarenhet av riskfyllt att utveckla nya produkter. Där- integrerade systemlösningar och pro- för väljer allt fler läkemedelsföretag att jektledning inom läkemedel, bioteknik köpa färdiga utvecklingsprojekt från och medicinteknisk industri, där företa- små och medelstora forskningsbolag, get bland annat hjälper kunderna att vilket säkerställer tillgång till kommersi-14
 17. 17. Viktiga händelser under 2010• Utveckling av tjänster inom läkemedelsutveckling och lansering i Norden.• Quality and Cost Management- metodik har implementerats i Life Science-erbjudandet, vilket ökar möjligheten att nå fler kunder.• Partner till Gambro avseende utveckling av produktinforma- tion. Avtalet, som löper över tre år, omfattar arbete i Ungern och Sverige.Andel av Semcons omsättning, % 3 (3) 15
 18. 18. Life Science Design med funktionalitet och användarvänlighet Semcons kunskap inom såväl Life Science som användarvänlig pro- duktuveckling banade väg för ett framgångsrikt projekt tillsammans med det svenska bioteknikföretaget Denator. Uppdraget Semcon fick uppdraget att designa och konstruera Dena- tors patenterade lösning kring bevarande av vävnadsprover innan de analyseras. Lösningen Viktiga komponenter i vävnadsprover bryts snabbt ner när de lämnar kroppen och syre och energi inte längre tillförs naturligt. Tidsfaktorn är därför avgörande för att förhindra att provet bryts ner innan det kan analyseras. Lösningen blev ett funktionellt och använ- darvänligt system där design och konstruktion ska stödja användaren bland annat genom en display med enkelt gränssnitt och centrering av viktiga funktioner. Semcon har också bidragit med underlag för att optimera tillverkningsmetoden. Resultatet Denators unika lösning Stabilizor T1 har sålts till flera fram- stående internationella forskningsinstitut. Stabilizor T1 tilldelades det internationella designpriset iF Design Award 2010 i Hannover. 100 procents spårbarhet Läkemedelstillverkaren Recipharm stod inför uppgiften att bygga en ny produk- tionslinje. Då tog de kontakt med Semcon. Uppdraget Kontraktstillverkaren Recip- harm fick i uppdrag av ett läkemedels- Läkemedelstillverkaren iRecipharm bygga företag, med slutkund Japan, att stod inför uppgiften att bygga en ny produk- upp en produktionslinje för en ny produkt. tionslinje. Dåfrån de kontakt medskulle En produkt tog ett pilotprojekt Semcon. föras över till produktionsskala och hela produktionskedjan, från råvaror till färdig- förpackad produkt, behövde dokumente- ras och kvalitetssäkras. Projektet innebar också att ta fram en helt ny förpackning,16
 19. 19. Från vänster: Patrik Cedermar, Semcon, Martin Roos, Recipharm Stockholm, Anders Ekblad, Recipharm Stockholmen så kallad stripsförpackning, som är en Lösningen Den stora utmaningen i pro- framtiden ska man snabbt kunna plockateknologi som Recipharm i Stockholm jektet var att säkerställa helheten, att fram en enskild uppgift, till exempel vidinte hade arbetat med tidigare. Uppdraget kravställa, upphandla, installera och vali- en inspektion. Den spårbarhetsmatriskrävde en valideringssamordnare med dera processen, med många nya material som Semcon använder går till exempelerfarenhet av läkemedelstillverkning i och teknologier, före eller samtidigt som ända ner på maskinnivå, att de är rättalla delar, inte minst när det gäller maski- produkten ska förpackas för lansering. kalibrerade och att operatören är rättnell utrustning och förpackningar. Det Till sin hjälp hade Semcons valideringsin- utbildad.fanns valideringskompetens inom före- genjör en spårbarhetsmatris där samt-taget, men på grund av projektets liga krav på alla maskiner läggs in, till Resultatet Projektet slutfördes enligtomfattning sökte Recipharm en erfaren exempel hur snabbt de ska gå och lik- plan och samtliga maskiner är levereradeexpert utanför företaget som kunde ta nande. Efter hand som ett steg är klart, och testade.ansvar för helheten i projektet. Valet föll går man tillbaka och kontrollerar att allapå Semcon. krav är uppfyllda. Spårbarheten ska gå som en röd tråd genom processen och i 17
 20. 20. Viktiga händelser under 2010• Ett flertal betydande avtal har tecknats. Däribland ett flerårigt ramavtal med Vattenfall, där Semcon klassas som A-leverantör.• Breddat tjänsteutbud inom energiteknik, både vad det gäller produktutveckling och anlägg- ningsteknik.• Semcon deltar i Chalmers vind- kraftsgrupp som bedriver Sveri- ges enda vindkraftsforskning i universitetsmiljö.• Ett omfattande avtal kring utveckling av mekanikdelen i en helt ny svensk serie av mindre och medelstora vindturbiner.• Ytterligare beställningar från Forsmark kärnkraftverk gällande mätsystem till reaktor 1 och 2, i form av det datoriserade mät- systemet ComTest®.• Ökad bearbetning av kärnkrafts- branschen som efterfrågar kom- petens inom kvalitetssäkring där Semcon har lång erfarenhet från regulatoriska branscher.• Lansering av ny projektmetodik, XLPM, med 5 000 sålda licenser på kort tid. Utveckling av utbild- ningar inom program- och projekt- portföljledning.Andel av Semcons omsättning, % 5 (4) 18
 21. 21. Den allmänna tillväxten leder till ökad efterfrågan av effektivenergiproduktion och produkter som bidrar till energibesparing.Semcon har mångårig erfarenhet från energitekniska uppdraginom många olika tekniker och kompetensområden.EnergiÖvergripande branschbeskrivning validering samt tung energi-intensiv omfattar framförallt tjänster inom nät-Prognoserna pekar på fortsatt ökad industri. Ett annat exempel är vår byggnad och energiproduktion, därenergiförbrukning i samhället. Samti- expertis inom växellådsteknik från vindkraft till havs svarar för en kraftigtdigt efterfrågar allt fler konsumenter fordonsbranschen som är eftersökt ökad efterfrågan.energisnåla produkter. Sammantaget inom vindkraftsindustrin.leder detta till ett stort behov av ingen- Utmaningar och möjligheterjörskompetens kring optimering av Semcons erbjudande Allt fler vindkraftsparker byggs till havs,kraftproduktion och -överföring samt Semcons erfarenhet av energitekniska vilket kräver större och specialanpas-konstruktions- och utvecklingsinsatser uppdrag innefattar många olika tekni- sade vindturbiner. Det skapar goda möj-kopplade till energibesparing. ker och kompetensområden. Detta ger ligheter för Semcon, som har både kom- Den globala energiproduktionen visar företaget en möjlighet att blanda petens och resurser inom området.att kol fortfarande är en primär energi- beprövade lösningar med ny metodik, Mot slutet av 2010 ökade efterfrågankälla i många länder, följt av kärnkraft som ibland hämtas från andra bran- inom offshore-plattformar för utvin-och vattenkraft. Övriga förnyelsebara scher. Ett exempel på detta är Life ning av olja och gas, en trend som vän-källor dit vind- och solenergi hör står för Science, där kvalitetskraven är extremt tas fortgå och leda till kapacitetsbristen mindre andel. Inom vindkraft väntas höga. Härifrån kommer ursprunget till redan 2011. Semcon har kompetens inomden globala kapaciteten öka kraftigt Semcons kvalitetsmetodik för kärn- anläggningsteknik och leverans av nyckel-under de närmaste åren, enligt Plunkett kraftsteknik. färdiga plattformar.Research. Tillväxten inom förnyelsebara Semcon erbjuder tjänster inom olika Inom kärnkraft medför en lagföränd-källor bidrar till betydande utvecklings- specialistområden som exempelvis ring i Sverige att utslitna reaktorer skaarbete, ett område där aktörer som transmission och distribution, besikt- bytas ut mot ny teknik, vilket skaparSemcon kan bidra med kompetens. ning och energiutredningar. Dessutom goda möjligheter för Semcon, som har Enligt International Energy Agency erbjuder företaget expertis inom pro- specialistkompetens passande för kärn-uppgick enbart de statliga investering- jektledning och projektmetodik, konfi- kraftverken och deras underleverantörer.arna i energirelaterad FoU till 153 miljar- gurations- och dokumenthantering Semcon är även efterfrågad föredrags-der kronor under 2009. Undersökningen samt validering och kvalitetssäkring av hållare på högskolor med utbildningaromfattar organisationens 28 medlems- exempelvis anläggningar. Semcon inom området.länder. renoverar och uppgraderar även vatten- Antalet förfrågningar inom renove- Semcons kunder finns bland annat kraftstationer, en marknad som växer ring och uppgradering av vattenkraft-inom distribution av energi samt ener- kraftigt, och bedriver energirelaterad stationer har ökat. Här finns utrymmegiproduktion, dit kärn-, vatten- och produktutveckling. Semcon erbjuder för tillväxt. Utmaningen är att identifieravindkraft hör. Bolaget har också upp- därtill system för test, styrning och och rekrytera ytterligare kompetens.drag från företag som bedriver produkt- simulering för att optimera effektivite-utveckling av energismarta produkter, ten i produkten eller systemet. Semconsinformationslösningar, kvalitetssäkring/ anläggningstjänster inom energiteknik 19
 22. 22. Energi Enklare arbete för Vattenfall med XLPM Vattenfall tog hjälp av Semcon för att skapa ökad effektivitet i sin projektverksamhet. Lösningen stavas XLPM. Uppdraget Vattenfall såg behov Resultatet Kundens arbete blev XLPM har även förstärkt områ- av att förbättra projektverksam- enklare och med möjlighet att den som Portfolio Management heten och att höja effektiviteten i anpassa metodiken till sina och adderat Program Management. projekten som genomfördes. Det enskilda behov. Vattenfall är Det är områden som tusentals behövde samtidigt vara lätt att redan igång med XLPM och tycker användare på Vattenfall med sina använda och kunna passa olika att den är mer användarvänlig och stora projekt kommer kunna dra typer av projekt. enklare att jobba med eftersom fördelar av. man först hamnar på en övergri- Lösningen Semcon levererade en pande nivå som gör det enklare ny projektmetodik, XLPM – Excel- att förstå. lence in Project Management med den beprövade PROPS-metodiken som grund. XLPM har bland annat förenklad funktionalitet, nytt användargränssnitt och är harmo- niserad med gällande standarder och metodik för hantering av både portfölj, program och projekt. Ökad tillförlitlighet med uppgraderat mätsystem Uppdraget Forsmark använder sedan Resultatet Mätsystemet används för att 1992 Semcons mätsystem ComTest för i tid upptäcka förändringar i drivdons tillståndsövervakning av styrstavarnas och ventilers beteende genom att jäm- drivdon, reaktorinneslutningens skal- föra mätningar med lagrade referenskur- ventiler samt de många flödesventilerna vor och systemet är mycket stort med för turbinerna. En uppgradering behöv- över 2 000 mätpunkter per reaktorblock des för att ytterligare öka systemets pre- vilka är hårt synkroniserade för att standa och tillförlitlighet. mätas simultant. Denna nya version innebär nu både ökad prestanda och till- Lösningen Semcon utvecklade en ny förlitlighet. datorstruktur, nytt operativsystem för datorerna samt nya processorer till alla I/O-system i mätsystemet och ansva- rade för hårdvara, utveckling av mjuk- vara, provning, dokumentation samt utbildning av personal.20
 23. 23. Krävande rigg får nytt stödSemcon utvecklade framtidens operatörsstol för användninginom offshoreindustrin.Uppdraget Norska offshoreföretaget från den egna organisationen och led-Aker MH är en av världens ledande leve- ningen, därefter från externa kunder. Alltrantörer av kompletta utrustningar för med syfte att hitta den allra bästa ochborrning, framförallt inom oljeindustrin. mest innovativa lösningen för framtiden.När Aker MH, som är en del av Aker Solu- Semcon använde nyutvecklad CADtekniktions, kontaktade Semcon i slutet av 2008 för att visualisera tankar och idéer i enhade de ergonomiska problem med en prototyp av framtidens operatörsstol.operatörsstol som de snabbt behövde Bland annat föreslog man transparentalösa. Operatören uppehåller sig i sin hytt pekskärmar med information som detmånga timmar i sträck under ett arbets- går att se igenom och ändå ha full kon-pass och Aker MH bestämde sig snart för troll på all data, medhörningsteknik iatt se långsiktigt och ta fram en prototyp nackstödet så att operatören kan höratill en futuristisk, ergonomisk och intelli- radiotrafiken ute på däck och personligagent operatörsstol som tar företaget in i inställningar av stolen som aktiverasframtiden. Förutom själva stolen handlar med hjälp av ett passerkort.det utvidgade projektet om paneler, kon-troller, visualisering och allt det som hör Resultatet En första prototyp är klar ochtill en krävande arbetsmiljö. nu väntar feedback och ytterligare för- bättringar innan prototypen ska utsättasLösningen Tillsammans med Semcon för skarpt läge i en uppvisningssituation.gjorde Aker MH en förstudie där den Prototypen kommer göra det möjligt förbefintliga stolen analyserades i en inter- Aker MH att testa operatörsmiljön påaktiv utbildningsmiljö. Utifrån förstudien sina kunder och få feedback kring nyatogs beslut om att ta fram en prototyp lösningar och teknik.som till att börja med skulle användasinternt för att få förstahandsfeedback 21
 24. 24. Viktiga händelser under 2010• Ett flertal projekt inom produkt- information där Semcon erbju- dit global support genom så kallade nätverkande leverans- struktur, som inkluderar företa- gets enheter i olika världsdelar.• Ytterligare befäst positionen inom informationsstrategi och förbättringsprojekt, en kärn- kompetens inom affärsområdet Informatic.• Lansering av ny projektmetodik, XLPM.Andel av Semcons omsättning, % 7 (7)22
 25. 25. Semcon har en starkt erbjudande inom produktinformationslös-ningar och projektstyrning till telekomindustrin – en sektor där till-växten varit hög under en längre period, med undantag för denavmattning som följde av lågkonjunkturen.TelekomÖvergripande branschbeskrivning genom hela produktlivscykeln; från komma först till marknaden med bety-Tillväxten har varit hög inom telekom- marknadsföring och försäljning till dande innovationer och erbjuda en att-industrin under en längre period, med eftermarknadslösningar – oavsett om raktiv produktportfölj.undantag för den avmattning som produkten riktar sig till professionella Detta skapar möjligheter för Semcon,följde av den globala lågkonjunkturen slutanvändare eller konsumenter. men ställer samtidigt krav på förmåganunder 2008-2009. Under 2010 tilltog Semcon hanterar hela utvecklings- att behålla och attrahera kompetentatillväxten återigen och den väntas vara kedjan inom produktinformation från personer för att kunna driva utveck-stark under en längre tid framöver inom informationsstrategi, design och lingen och erbjuda attraktiva lösningarsåväl nätverk och övrig infrastruktur utveckling till distribution och utvärde- inom bland annat produktinformation.som telefoni och dataöverföring. ring, integrerat i produktutvecklingen Konkurrensen bidrar till fortsatt storOmsättningen på den globala markna- från start. prispress, vilket gör att Semcon måsteden för telekom uppgick till 252 biljoner Semcon har även kompetens inom fortsätta att bedriva ett kontinuerligtkronor under 2009, enligt Plunkett produktutveckling, både inom infra- arbete för att effektivisera processerResearch. Det är svårt att uppskatta hur struktur, industridesign och produkter och system samt att arbeta med attstor andel av denna summa som läggs kopplade till telekommunikation. Bland föra över allt fler delar av projekten tillpå ingenjörstjänster. Uppgifter om hur annat erbjuds utveckling av inbyggda länder med en lägre kostnadsstruktur.stor andel av tillverkarnas omsättning system som har positiv inverkan på slut- Producenternas höga kvalitetskravsom läggs på FoU indikerar dock att det produktens funktionalitet, driftsäkerhet omfattar inte bara själva produktenfinns en betydande potential. Statistik och kvalitet. Ytterligare ett område där eller tjänsten som Semcon levererar. Defrån exempelvis Ericsson visar att före- Semcon har erfarenhet är inom projekt- kräver även tjänster som skapar storttaget investerade motsvarande cirka metodik där företaget utvecklar fram- värde. Därför krävs det att bolaget fort-15 procent av sin omsättning i FoU gångsrik projektkultur i telekomföretag sätter att höja flexibiliteten, tillgänglig-under 2010. över hela världen genom utbildningar heten och användbarheten i all pro- Semcon riktar sig till kunder som pro- och uppdrag som analyser, rådgivning duktinformation och projektmetodik.ducerar kommunikationsprodukter, sys- och implementering av projektmodeller.tem och infrastruktur för lösningar Inom telekomindustrin har Semconinom telekommunikation. även erfarenhet av att leverera tjänster inom marknadsföring och kommunika-Semcons erbjudande tion under varumärket Zooma.Semcon har ett starkt erbjudande inomproduktinformationslösningar till tele- Utmaningar och möjligheterkomindustrin. Bolagets tjänster hjälper Den hårda konkurrensen i telekombran-till att göra kundernas erbjudande och schen medför att producenterna läggerprodukter enklare att förstå och använda stor vikt vid teknikutveckling, för att 23
 26. 26. Telekom Illustrationer skapar tydlighet för telekom- ingenjörer Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. När det gäller tekniska dokument till basstationer för mobiltelefoner kan en bild vara värd mycket mer än så. – I många situationer är illustrationer mycket mer levande än ord och lättare att förstå, särskilt i produktinformation till kunder, säger Gu Bo, teknisk illustra- tör och grafisk designer på Semcon i Bei- jing. Gu Bo, som studerade industriell design i Kina och därefter tog en dokto- randkurs i produktdesign i Storbritan- nien, ingår i ett team av illustratörer, författare, metodingenjörer och pro- duktchefer på Semcon i den kinesiska huvudstaden, som producerar produkt- information till ett stort telekombolag. Noggrannheten och tydligheten i Gu Bos illustrationer och de ord som tillhör dem är av största vikt för de telekomin- genjörer som installerar eller underhål- ler de basstationer som det moderna samhället är så starkt beroende av.24
 27. 27. Robust telefon med tuffa kravNär Ascom skulle utveckla en DECT-telefon för verkstadsindustrinvar kraven på tålighet och uthållighet mycket höga. Semcon blevden utvalda industridesignpartnern.Uppdraget Efter en analysfas i brukar- och väl skyddad mot såväl slag sommiljö utvecklade Semcon en designidé skrap. Det ytbehandlade skyddsglasetmed flera smarta lösningar. Resultatet har hög tålighet och klarar användning iblev Ascom d81. extrema miljöer. Den inre ramen och det yttre höljet bildar en robust uppbygg-Lösningen Semcons medvetna industri- nad som står emot höga fall.ella designarbete skapade ett uttrycksom andas uthållighet och tålighet. Det Resultatet Ascom d81 har fått stortplatta högtalargallret är löstagbart för genomslag och används flitigt inomatt användaren enkelt ska kunna rensa verkstadsmiljöer, fångvård men ävenbort den smuts som förekommer i verk- sjukvård.stadsmiljöer. Färgskärmen är nedsänkt 25
 28. 28. Krisen i fordonsindustrin under slutet av 2008 och 2009 följdes av en återhämtning under 2010. Semcon är väl positionerade inom sektorn, där trenden pekar på ökat behov av de tjänster vi erbjuder. Bland Semcons största kunder återfinns några av världens ledande tillverkare. Fordon Övergripande branschbeskrivning och design, utveckling och produktion tet är betydande. Tunga fordon utgör Marknaden för ingenjörstjänster, som till distribution och utvärdering. För endast 3 procent av alla fordon i världen levereras av externa aktörer likt Semcon, utveckling och produktion av efter- men står för 25 procent av alla koldiox- inom fordonsindustrin i Europa, USA, marknadsinformation har Semcon idutsläpp. För att åstadkomma märk- Kina och Indien omsatte närmare 70 också egna produktionssystem och pro- bara effekter krävs omfattande utveck- miljarder kronor 2009, en siffra som cesser samt kan erbjuda samarbeten lingsarbete, inte bara kring själva väntas växa kraftigt fram till år 2020. där Semcon åtar sig att hantera exem- förbränningsprocessen utan även inom Europa är den största marknaden i pelvis all verkstadsinformation för kunder. elektronik och hyttkonstruktion, som världen sett till köp av ingenjörstjänster Här inkluderas såväl diagnos-, service-, också har inverkan på energiförbruk- från externa leverantörer med en stor- reservdels-, tillbehörs- och ägarinforma- ningen. Detta skapar möjligheter för lek på cirka 45 miljarder kronor för 2009. tion som utbildning. Semcon som har kompetens inom Samma år outsourcade de europeiska Semcon har även anläggningskompe- området. fordonstillverkarna närmare 20 procent tens inom fordonsindustrin, bland Trenden att fordonstillverkare köper av det tekniska utvecklingsarbetet, en annat när det gäller att konstruera test- teknikkonsultföretag bidrar till att deras siffra som väntas öka till 30 procent till riggar för analys av motorprestanda tidigare kunder söker sig till nya teknik- 2020, till stora delar beroende på det men även för att upprätta kompletta konsulter, vilket skapar en möjlighet för ökade antalet modeller och system- produktionssystem. Product lifecycle Semcon. Företaget ser även en möjlig- lösningar. management (PLM), inbyggda system, het i att stärka sin position inom pro- simulering, akustik och HMI är ytterli- duktutveckling i BRIC-länderna där den Semcons erbjudande gare kompetensområden Semcon erbju- största potentialen återfinns i Kina. Semcon erbjuder helhetsåtaganden der fordonsindustrin. Det finns även ett ökat behov av inom avancerad fordonsutveckling utveckling av nya lösningar för imple- (Complete Vehicle Development) och är Utmaningar och möjligheter mentering av ny informationsteknik i ett av få större oberoende bolag med Antalet modeller per varumärke inom fordon, exempelvis i form av inter- kompetens och kapacitet att utveckla personbilsindustrin fortsätter att öka. netuppkopplingar, infotainment, appar, kompletta fordon – en process som Samtidigt minskar den genomsnittliga bildskärmar och kameror. spänner hela vägen från förstudie och försäljningsvolymen per modell i flerta- En stor utmaning under kommande design till konstruktion av produkt, let fall. Regulatoriska förändringar och år är att rekrytera rätt kompetens och produktionssystem och tillverkning av slutkonsumenternas efterfrågemönster vidareutveckla befintliga medarbetare mindre serier. kopplade till miljö och säkerhet bidrar så att företaget kan hantera det ökade Semcon levererar dessutom kom- också till att öka utvecklingstakten. antalet förfrågningar från befintliga pletta produktinformationslösningar Detta är inte minst tydligt inom kom- och nya kunder på ett effektivt sätt. inom både marknadsföring och efter- mersiella fordon, där behovet av mins- marknad, från informationsstrategi - kade utsläpp och ökad bränsleeffektivi-26
 29. 29. Viktiga händelser under 2010• Den indiska verksamheten har nära fördubblats och i Brasilien har antal anställda ökat med 43 procent per 31/12. Under 2010 kom det första produktutveck- lingsuppdraget i Kina.• En ledande tysk tillverkare valde Semcon som partner i utveck- lingen av ny bilmodell. Projektet sträcker sig över tre år och invol- verar flera Semcon-kontor.• Stärkt erbjudandet och kompe- tensen inom produktinforma- tion där Semcon byggt upp leve- ranskapacitet i Ungern samt bedrivit flera internationella pro- jekt där medarbetarna kommer från olika delar av organisatio- nen och även är geografiskt åtskilda.• Flera nya avtal inom produktin- formation, däribland ett större uppdrag från Jaguar Land Rover i Storbritannien som syftar till att underlätta för serviceverkstäder att snabbare diagnosticera pro- blem och att åtgärda dessa på lämpligt sätt. Andel av Semcons omsättning, % g,59 (62) 27
 30. 30. Fordon Komplexa lösningar för MANs lastbilar Tyska MAN tog Semcon till hjälp för att skapa en komplett elektronisk struktur för Constellation-serien av tunga lastbilar. Lösningen, som togs fram utifrån stränga budgetkrav, ledde till ökad kontroll och betydande besparingar. Uppdraget 2002 vände sig Volkswa- 3 000 olika signaler från system som gen Trucks and Buses, numera MAN styr allt från lastbilens centrallås till Latin America, till Semcon med upp- ABS-systemet. draget att designa, utveckla och implementera en komplett elektro- Resultatet Lösningen medför en nisk arkitektur för Constellation- besparing av extra kontrollenheter, serien av tunga lastbilar, vilken består kablar och vikt samt tillåter att av inte mindre än 29 olika modeller. befintliga system från andra fordons- plattformar och komponenter drivs i Lösningen Semcons komplexa lös- ett integrerat nätverk. Partnerskapet ning måste uppfylla stränga budget- mellan de två företagen fortsätter i krav. Den bestod av en kontrollenhet dag och Semcons ingenjörer modifie- för kraftförsörjning i fordonet som rar fordon för särskilda tillämpnings- Semcon hade utvecklat från grunden, områden samt anpassar Volkswagens ett kabelnät med flera hundra kablar elektronikarkitektur till utsläppslag- med en total längd på nästan en kilo- stiftningen Euro 5, som träder i kraft i meter, samt en central kontrollenhet Brasilien 2012. som överför och kontrollerar upp till Dammkammaren Säkra krockförebyggande tester och – en innovativ utveckling av aktiva säkerhetssystem testmetod Uppdraget Att testa komplexa, Lösningen Semcon tog fram Uppdraget Dammnivåer är en viktig faktor aktiva (krockförebyggande) säker- ”Crashmatic”, ett balksystem vid biltillverkning eftersom de påverkar hetssystem som exempelvis radar monterat på ett fordon med en komforten. Semcon beslutade att utveckla kräver en mängd trafiksituationer siluette gjord av antingen hårda ett helt nytt och innovativt testsystem för med två bilar nära varandra i olika material eller uppblåst väv. dammtäthet. situationer på testbanor och gator. Testerna omfattar bland Resultatet Med ”Crashmatic” kan Lösningen En dammkammare med annat omkörning i olika hastighe- olika olycksscenarier testas på ett inbyggda system för att blåsa luft skapar ter och vinklar, att bilen framför säkert sätt utan risk för skador så dammförhållanden för bästa möjliga test- plötsligt byter fil samtidigt som att aktiva säkerhetssystem för for- ning. Kammaren följer branschens DIN- hastighetsskillnaden mellan de två don (t.ex. automatisk inbromsning standard för damm (Arizonadamm) och bilarna är väldigt stor, och då och nödbromssystem) kan utveck- mäter dammhalten i mg/m3 inuti och utan- måste felsäkra och robusta säker- las och garanteras vid hastighets- för bilen och simulerar lågt tryck inuti kam- hetssystem tas fram. Eftersom differenser på upp till 80 km/tim. maren som kan jämföras med verkliga kör- dessa tester måste utföras på ett Systemet förväntas patentsskyddas förhållanden. sätt som ligger utanför säkerhets- globalt. systemens gränser var det ganska Resultatet Systemet ger utvärderade siff- sannolikt att svåra olyckor skulle ror för dammhalt som är jämförbara med inträffa mellan testbilarna. Därför resultat från verkliga trafiksituationer, fick Semcon uppgiften att visar synliga punkter där damm kan tränga utveckla ett testsystem med max- in (dvs. hål, tätningsproblem), definierar imal flexibilitet i fråga om scena- åtgärder för tätning och ger information rier för krockförebyggande tester för utveckling och tillverkning. Detta resul- utan att människor eller material terar i optimal komfort i färdiga fordon. utsattes för fara.28

×