(ยกร่าง)                 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร    เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งข...
-2-         4. สําหรับผู้ท่ผู้สอบแข่งขันได้ที่มี * ปรากฏหน้าชื่อ หมายความว่า คุณวุฒิของผู้สมัครสอบ        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

7,970 views

Published on

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,970
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,083
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

 1. 1. (ยกร่าง) ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ------------------------------------ ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 4 มีนาคม 2554 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) และได้ดําเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ไปแล้ว นั้น บัดนี้ การดําเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รวมคะแนนสอบพร้อมทั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการเกษตรฉบับดังกล่าว และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า 1. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถามีการสอบแข่งขันในตําแหน่ง ้อย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 2. กรมส่งเสริมการเกษตรจะมีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ โดยจะแจ้งกําหนดวัน เวลา สถานที่ที่จะให้ไปรายงานตัว ตามลําดับที่ที่สอบแข่งขันได้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ 3. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ข้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ึดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 3.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบได้ 3.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบได้ 3.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 3.4 ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน โดยแจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ 3.5 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผ้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน ู 4. สําหรับผู้ที่…
 2. 2. -2- 4. สําหรับผู้ท่ผู้สอบแข่งขันได้ที่มี * ปรากฏหน้าชื่อ หมายความว่า คุณวุฒิของผู้สมัครสอบ ีรายนั้นไม่มีหรือไม่ชดเจนตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ัและกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งให้ ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รบรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบ ัแข่งขันได้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รบการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ั ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

×