ประกาศ         คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึก...
ลําดับ  เลขที่นั่งสอบ        ชื่อ       สกุล 27    027     นางสาวประไพพรรณ  เหล่าแสงไทย 28  ...
ลําดับ  เลขที่นั่งสอบ        ชื่อ      สกุล 63    063     นางสาวโชติรส    โชติพันธ์ 64    0...
ลําดับ  เลขที่นั่งสอบ       ชื่อ        สกุล 99    099     นางสาวจุไรลักษณ์  วรรณวงศ์ 100   ...
ลําดับ  เลขที่นั่งสอบ        ชื่อ      สกุล 135    135     นางสาวกฎชกร     จันจําปา 136    ...
ลําดับ  เลขที่นั่งสอบ         ชื่อ     สกุล 171    171     นางสาวนิภาพร     ไกรนอก 172    1...
ลําดับ  เลขที่นั่งสอบ       ชื่อ       สกุล 207    207     น.ส.ปรีชยา    สุดาจันทร์ 208    2...
ลําดับ  เลขที่นั่งสอบ        ชื่อ     สกุล 243    243     น.ส.เสาวลักษณ์   เสียงตรง 244    244...
ลําดับ    เลขที่นั่งสอบ          ชื่อ         สกุล            279      279     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ พยาบาล วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 55

21,553 views

Published on

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีการศึกษา 2555

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
21,553
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,840
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ พยาบาล วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 55

 1. 1. ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีการศึกษา 2555 ลําดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ สกุล 1 001 นางสาวลัดดาวรรณ ขุนสอน 2 002 นางสาวมาลินี แสงมาศ 3 003 นางสาวดวงสมร สอนสุข 4 004 นางสาวปนัดดา จังสันต์ 5 005 นางสาวภัสสร จันทร์คืน 6 006 นางสาววลิดา วงศ์พุฒ 7 007 นางสาวปียาวรรณ แซ่ลิ้ม 8 008 นางสาวสินจัย บัวดง 9 009 นางสาวเพชรินทร์ เพียงตา 10 010 นางสาวอารีย์พรรณ จันหาญ 11 011 นางสาวหทัยรัตน์ นามวงษา 12 012 นางสาววราลักษณ์ กิลี 13 013 นางสาวชนิกานต์ เลไธสง 14 014 นางสาวฐิติมา บุ้งทอง 15 015 นางสาววิไลวรรณ พาหา 16 016 นางสาวนันทพร เหล่าเลิศ 17 017 นางสาวพรทิพย์ พลนํา 18 018 นางสาวลัดดาวัลย์ สืบสิมมา 19 019 นางสาววิจิตรา แก้วพวง 20 020 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทรัตน์ 21 021 นางสาววชิราภรณ์ พานันท์ 22 022 นางสาวธัญญารัตน์ ระยับสี 23 023 นางสาวอนุธิดา พันธะศรี 24 024 นางสาวสมฤทัย อุดมวิเศษ 25 025 นางสาวพิมพ์นารา ชัยณรงค์ 26 026 นางสาวเพ็ชรินทร์ ดูถูกใจ
 2. 2. ลําดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ สกุล 27 027 นางสาวประไพพรรณ เหล่าแสงไทย 28 028 นางสาวพรรณี เวียงอินทร์ 29 029 นางสาวบุษยากร ภาษี 30 030 นางสาวเสาวลักษณ์ วันทอง 31 031 นางสาวชลทิชา นามขํา 32 032 นางสาวสุวดี มิรัตนไพร 33 033 นางสาววรรณิภา เดชบุญ 34 034 นางสาวน้ําฝน อัปการ 35 035 นางสาวภัทรพร จันทร์แจ้ง 36 036 นางสาวพรรนิภา สุระคนธ์ 37 037 นางสาวกิ่งดาว แสงขาว 38 038 นางสาวศรัญญา ใหญ่เลิศ 39 039 นางสาวสาริกา ทยานรัมย์ 40 040 นางสาวเสาวลักษณ์ ภู่สวัสดิ์ 41 041 นางสาวอัญชลี สารการ 42 042 นางสาวกนิษฐา ทํานุ 43 043 นายอานุภาพ บุญจันทร์เชย 44 044 นางสาวเบญญา วิรุณพันธ์ 45 045 นางสาววรรณภา เจริญวัย 46 046 นางสาวนันฐิตา เจียงเพ็ง 47 047 นางสาวศุภรัตน์ เพียศักดิ์ 48 048 นางสาวพรทิพย์ จันดาพืช 49 049 นางสาวโสระญา ระวังชน 50 050 นางสาววาสนา เพี้ยบุญมาก 51 051 นางสาวชิดชนก ศรีคราม 52 052 นางสาวพิศมัย ดวงน้อย 53 053 นางสาวจิณห์วรา คตวงศ์ 54 054 นางสาวอารีรัตน์ ใยแสง 55 055 นางสาวสุภาวดี ศรีใส 56 056 นางสาวอุษาวดี นาราสาย 57 057 นางสาวอาภาพร ธงชัย 58 058 นางสาวกนกอร พรมมาดวง 59 059 นางสาวรุจิกร วิจิตรศักดิ์ 60 060 นายสมปอง ตาบุตร 61 061 นางสาวชุติกาญจน์ ชาวเมืองโขง 62 062 นางสาวพรทิวา เอื้อสิวะคุณ
 3. 3. ลําดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ สกุล 63 063 นางสาวโชติรส โชติพันธ์ 64 064 นางสาวสุนิดา คําศรีพล 65 065 นางสาวรัชดาพร บุญตา 66 066 นางสาวภาวิณี นนทสิงห์ 67 067 นางสาวสุนทรี คงศรี 68 068 นางสาวรุจิกาญจน์ กอมณี 69 069 นางสาวอรุณรัตน์ แดงโสภา 70 070 นางสาววราลักษณ์ ฉันทะโส 71 071 นางสาวโสมสุดา ภักดีเจริญ 72 072 นางสาวคณิตตา สาระบูรณ์ 73 073 นางสาววิริยา โยธานันท์ 74 074 นางสาวปรียาภรณ์ เฉลิม 75 075 นางสาวมัณฑนา มูลตระกูล 76 076 นางสาวสุกัญญา แก้วเหลา 77 077 นางสาวปรียา คําแปล 78 078 นางสาวพรประภา แสงลับ 79 079 นางสาวภีระดา คงสืบ 80 080 นางสาวปิยดา ทัดสิงห์ 81 081 นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์เพ็ชร 82 082 นายภานุพงศ์ ประคองกลาง 83 083 นางสาวเพชรรัตน์ เข็มเพชร 84 084 นางสาวอัมพวา ดอกดวง 85 085 นางสาวปุณยาพร รูปพรหม 86 086 นางสาวรุ่งทิวา ชาเคน 87 087 นางสาวณัฐณิชา สายเวช 88 088 นางสาวกิ่งกมล นกงาม 89 089 นางสาวรุ่งอรุณ พิลา 90 090 นางสาวสุภาพร แสงทอง 91 091 นางสาววิชชุดา ตามบุญ 92 092 นางสาวฉัตรฑริกา อบบุญ 93 093 นางสาวจิราพร ปิยะวงษ์ 94 094 นางสาวสิริณัฎฐ์ แต้เจริญวัฒน์ 95 095 นายพิษณุ โชคชัย 96 096 นางสาวเสาวลักษณ์ ยืนนาน 97 097 นางสาวกาญจนา ไพกะเพศ 98 098 นางสาวอุไรพร ประเชิญสุข
 4. 4. ลําดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ สกุล 99 099 นางสาวจุไรลักษณ์ วรรณวงศ์ 100 100 นายวิทยา อภัยพรม 101 101 นางสาวสุนิสา ศรีภูธร 102 102 นางสาวสุวรรณี ลุนละราช 103 103 นางสาวสุวรรณี ศรีภูวงษ์ 104 104 นางสาวณัฐติพร ทองใบ 105 105 นางสาวกมลชนก ประทุมมา 106 106 นางสาวฐิติมา ชํานาญเวช 107 107 นางสาวดวงฤทัย มูลพรม 108 108 นางสาวจุฬารัตน์ แดนดี 109 109 นางสาวพรณะรินทร์ ทรัพย์ครั่ง 110 110 นางสาวพรพัฒน์ เหล็กงาม 111 111 นางสาวณัฐพร พรํานัก 112 112 นางสาวมุกดาวรรณ โพธิ์ขาว 113 113 นางสาวนุชนารถ เลื่อนลอย 114 114 นางสาวผกามาศ ชินวงค์ 115 115 นางสาวจิราพรรณ แก้วบัวคู 116 116 นางสาวนวลอนงค์ วรสุทธิ์ 117 117 นางสาวศิริประภา ปัดสี 118 118 นายพิชญานันทน์ ดวงคํา 119 119 นางสาวสกุณา แสงแดง 120 120 นางสาวรัชนีกร คําคาน 121 121 นายสถาพร มรกฎกําจาย 122 122 นางสาวมันฑนา ทองไทย 123 123 นางสาวปิยวรรณ มุงคุณ 124 124 นางสาววลัยพร ปาระศรี 125 125 นายอามาน พรจันทร์ 126 126 นางสาววราภรณ์ รจนากูล 127 127 นางสาวกรรณิการ์ บุญไธสง 128 128 นางสาวเกษฎาภรณ์ ปัดไธสง 129 129 นางสาวปภาวี บุญปลูก 130 130 นางสาวพนิดา สุนทรสนธิ์ 131 131 นางสาวเบญจนันท์ ศรีสะแก้ว 132 132 นางสาวณัฏฐ์ชนินาถ นัชชาบุณยวัทน์ 133 133 นางสาวจุฑารักษ์ จันดาหาร 134 134 น.ส.ณัฐณิชา ธรรมสูตร
 5. 5. ลําดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ สกุล 135 135 นางสาวกฎชกร จันจําปา 136 136 นางสาวชิดกมล โพธิ์ศรีทอง 137 137 นางสาวจุฑามาศ แก่นจันทร์ 138 138 นางสาวสุดารัตน์ สายสมบัติ 139 139 นางสาวสุนันทา ใหญ่ล้ํา 140 140 นางสาวขวัญฤทัย หล่อทอง 141 141 นางสาวแคทรียา แสนภพ 142 142 นางสาวเมธาวี ศรีสุวรรณ 143 143 นางสาวสุวรรณี กริมรัมย์ 144 144 นางสาวนิตยาพร จารัตน์ 145 145 นางสาวประดับศรี สว่างภพ 146 146 นางสาวพรรณภา สุวรรณทอง 147 147 นางสาวสุนทรี จันมณี 148 148 นางสาวจันทรา วุฒิยา 149 149 นางสาวจุฑามาศ สมยิ่ง 150 150 นางสาวเอื้องฟ้า เผ่าพันธุ์ 151 151 นางสาวศิริพร บุญหล้า 152 152 นางสาวรติกานต์ เทพชัย 153 153 นางสาวเอมลิตา ภูมิประสาท 154 154 นางสาวจุรีรัตน์ นิลม่วง 155 155 นางสาวทิพย์สุคนธ์ งามมาก 156 156 นางสาวเวณิกา ไทยงาม 157 157 นายฉันทพิชญา สุขน้อย 158 158 นางสาวนงลักษณ์ กุยวาปี 159 159 นางสาวกมลมาศ ถือชาติ 160 160 นางสาวสถาพร มีสังเกตุ 161 161 นางสาวพัชรินทร์ วนมา 162 162 นางสาวสาวิตรี จรูญชัย 163 163 นางสาวจิราภรณ์ เชื้อจันทร์ 164 164 นายสุรชัย จันทะโพรี 165 165 นางสาวนุชรี หาญละคร 166 166 นางสาววรรณิศา สุดสําริด 167 167 นางสาวทัศน์วรรณ ศรีสวาท 168 168 นางสาวกิตติมา โพธิพงษ์ 169 169 นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์คําชัย 170 170 นางสาวธิดารัตน์ ศรีมะเรือง
 6. 6. ลําดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ สกุล 171 171 นางสาวนิภาพร ไกรนอก 172 172 น.ส.สุนันทรา ไชยนา 173 173 น.ส.ภานุมาส โสมาบุตร 174 174 น.ส.กิตติภรณ์ แก้วละมุล 175 175 นายอํานวยชัย สีสด 176 176 น.ส.วรินทร บูรณะ 177 177 น.ส.สมฤทัย ทองสว่าง 178 178 น.ส.วรรณิสา ศรชัย 179 179 น.ส.จุฑาภรณ์ แก้วดี 180 180 น.ส.รัตนพร พันธ์ศรี 181 181 น.ส.ดารัตน์ จันทราไชย 182 182 น.ส.ณัฐริยา ภูหมื่น 183 183 น.ส.ม่านฟ้า ชอบบุญ 184 184 นายปรัชญา ปานทอง 185 185 น.ส.อาภาภรณ์ ประกอบสุข 186 186 น.ส.สิรภรณ์ ิ โพธิ์นอก 187 187 น.ส.สุภาวดี สุดเต้ 188 188 น.ส.พิบูลย์สุข มิสันเทียะ 189 189 น.ส.มาริษา แก้วระหันนอก 190 190 น.ส.กันตนา เสน่หา 191 191 น.ส.กนกวรรณ กําลังแรง 192 192 น.ส.รุ่งทิพย์ สีบุญเรือง 193 193 น.ส.จูนจิรา สุขเกษม 194 194 น.ส.วิชุดา ไชยวัน 195 195 น.ส.เกศนภา ทองย้อย 196 196 น.ส.กมลพร เสนาเกษ 197 197 น.ส.กรรณิการ์ แขมคํา 198 198 นายสันติชัย ทองผิว 199 199 น.ส.วรรณิษา วันเฉลิม 200 200 น.ส.สุนิสา สํารองพันธ์ 201 201 น.ส.พัชรี จันทวรี 202 202 น.ส.พนิดา พรมเมือง 203 203 น.ส.เฟื่องฟ้า ชาญชํานิ 204 204 น.ส.สุรัตนา อาจอาสา 205 205 น.ส.วรรณภา สมร 206 206 น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ เที่ยงทํา
 7. 7. ลําดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ สกุล 207 207 น.ส.ปรีชยา สุดาจันทร์ 208 208 น.ส.กาญจนา พิมพ์ไสย์ 209 209 น.ส.วราภรณ์ โตโส 210 210 น.ส.อารยา ภูวงษา 211 211 น.ส.อินทุอร จันทรักษ์ 212 212 น.ส.ปิยพร ละเอียด 213 213 น.ส.วิลาวัณย์ คําบุญเรือง 214 214 นายวุฒิชัย จันทร์เที่ยง 215 215 น.ส.นิตยา มุงคุลพรม 216 216 น.ส.วราภรณ์ จําปาโท 217 217 น.ส.อารยา ศรีรังกูร 218 218 น.ส.เกศมะณี นิวาท 219 219 น.ส.สิรินภา บุระดา 220 220 น.ส.กุหลาบ วิชาธรณ์ 221 221 น.ส.สุจิตรา วิระบรรณ์ 222 222 น.ส.อริศรา กันทะวงค์ 223 223 น.ส.น้ําค้าง ผุยคําพิ 224 224 น.ส.วัชราภรณ์ พิลาจันทร์ 225 225 น.ส.ยุพา บุญอุ้ม 226 226 น.ส.สุจิพร ฉิ่งสูงเนิน 227 227 น.ส.วิลาวัลย์ อินทอง 228 228 น.ส.วิชุดา สายลุน 229 229 น.ส.พัชรีญา พิลาธร 230 230 น.ส.รัชยา พาหา 231 231 น.ส.พัทญาพร วงศ์ใหญ่ 232 232 น.ส.พรรณทิพา แก้วคร 233 233 น.ส.สุวนันท์ ขันดี 234 234 นายรัฐพล อุระงาม 235 235 น.ส.วาสนา ปัญญาดิษฐ์ 236 236 น.ส.นวรัตน์ สายสินธ์ 237 237 น.ส.บุษวร ประภูชะเนย์ 238 238 น.ส.ณิชาภัทร พรหมภักดี 239 239 น.ส.รัชนี ใยเม้า 240 240 น.ส.ประภัสษร วรสิงห์ 241 241 น.ส.ปนัดดา ทบศรี 242 242 น.ส.ทัศนีย์ โยธา
 8. 8. ลําดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ สกุล 243 243 น.ส.เสาวลักษณ์ เสียงตรง 244 244 น.ส.สัญศิริ ไชยสุวรรณ 245 245 น.ส.อินธุอร ไทยสีหราช 246 246 น.ส.คณาพร กลําเงิน 247 247 น.ส.สมฤทัย เลียงโสม 248 248 น.ส.เฑียรสุดา จันทนิตย์ 249 249 น.ส.พิรุณรัตน์ ห้วยทราย 250 250 น.ส.รณพร นรดี 251 251 น.ส.จุฑามาศ วรรณโก 252 252 นายชัยมงคล บึงไกร 253 253 น.ส.สุณี พลหงษ์ 254 254 น.ส.รวีวรรณ กุลชาติ 255 255 น.ส.เมธาวดี โสภี 256 256 น.ส.อัมพิกา มากมี 257 257 น.ส.จุฑามาศ ประทุมทอง 258 258 น.ส.วรรณวารี น้อยนาดี 259 259 น.ส.ฉัตรชฎา บัวลา 260 260 น.ส.รุ่งนภา บุษภาค 261 261 น.ส.สุกฤษตรา วงศ์บุตร 262 262 น.ส.นาตยา ดีแป้น 263 263 น.ส.พัทธ์ชญา อัมพะลพ 264 264 น.ส.จิรนารถ การิโก 265 265 น.ส.กมลมาศ ถือชาติ 266 266 น.ส.รัตน์สุดา บุญมานพ 267 267 น.ส.นิภา บูระพา 268 268 น.ส.นิภาพร อภัยไธสง 269 269 น.ส.ปาริชาติ ศิรินัย 270 270 น.ส.วรรณวิศา คําอุดม 271 271 น.ส.นิภาพร สมบูรณ์ 272 272 นางสาวจิราภรณ์ สิงหเสนี 273 273 น.ส.สุดาลักษ์ พิมพ์พันธ์ 274 274 น.ส.อัญชลี พรหมภักดี 275 275 น.ส.พิมล โลมพรหม 276 276 น.ส.วิภารัตน์ ประสารรส 277 277 น.ส.นันทนา ครองชื่น 278 278 น.ส.สาวิตรี อดทน
 9. 9. ลําดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ สกุล 279 279 นางสาวจันทรา พรหมวัฒน์ 280 280 นางสาวสิรินันท์ ครองยุทธ 281 281 นางสาวนูรซาวานีย์ ยาเซ็ง 282 282 นางสาววิลาวัลย์ จันทร์แจ้ง 283 283 นางสาวสุพัตรา คณะรัตน์ 284 284 นางสาวลัดดา พลมาตย์ 285 285 นายสัมฤทธิ์ ขันประไพ 286 286 นายทศพล ทองลา 287 287 นายณัฐวุฒิ พุฒจันทร์ 288 288 นางสาวกุลนิภา อินธิพันธ์ 289 289 นางสาวกนกพร บุญโสม 290 290 นางสาวณัติฐา คําวัน 291 291 นางสาวจิดาพร ทองมาน 292 292 นางสาววริศรา สมจันทร์ 293 293 นางสาวศุภกานต์ แสนมั่น 294 294 นางสาวอมรรัตน์ แก้วแสน 295 295 นางสาวกชกร พนมสินธุ์ 296 296 นางสาวระพีพรรณ มูลพันธ์ 297 297 นางสาวเพ็ญนภา บุญยาว 298 298 นางสาวนิชรีน โต๊ะสามารถ 299 299 นางสาววันมัสรียา อาแว 300 300 นางสาวลักขณา สลักคํา 301 301 นางสาวยุภาภรณ์ อุ่นจิตร 302 302 นางสาวมนต์ธิรา ประทุม 303 303 นางสาวซัลมา การดีหมายเหตุ : หากตรวจสอบหลักฐานพบว่าเป็นเท็จหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กําหนด ให้ถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ (นท. ดร. หญิง ศิริกัญญา ฤทธิแปลก) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 5 มีนาคม 2555

×