Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kepimpinan pelajar

24,214 views

Published on

Kepimpinan pelajar

 1. 1. MOTIVASI<br />KEPIMPINAN<br />OLEH : A.kubk BIMBINGAN DAN KAUNSELING SKHMC<br />
 2. 2. PEMIMPIN DAN KEPIMPINAN<br />SIAPA?<br />ANDA ?????<br />KAWAN ANDA ?<br />
 3. 3.
 4. 4. BAGAIMANA PEMIMPIN LAHIR DALAM MASYARAKAT<br /><ul><li>Diturunkan Allah untukpimpinumat – nabidanrasul
 5. 5. Ditentukandarahketurunan
 6. 6. Masyarakatprimitifpemimpindipilihberdasarkanorang yang paling tuaatau paling gagah.
 7. 7. Masyarakatmodenberdasarkanketokohan,ilmu,keterampilan,berpengaruh & berkarisma</li></li></ul><li>Siapa pemimpin Pelajar di Sekolah<br /><ul><li>Pengawas
 8. 8. KetuaTingkatan
 9. 9. KetuaRumahSukan
 10. 10. KetuaPasukanPermainan
 11. 11. PengerusiKelab & Persatuan
 12. 12. PengawasPerpustakaan</li></li></ul><li>Siapa Yang MelantikPemimpin Di sekolah<br /><ul><li>DicadangkanOleh Guru
 13. 13. DisahkanolehPengetua
 14. 14. Dipersetujuiolehpelajar
 15. 15. DicadangkandandisokongolehahlidandipersetujuiolehGuru Penyelaraspersatuanataukelab</li></li></ul><li>KONSEP KEPIMPINAN<br />Satuprosesinteraksiantaraindividudankumpulan yang mempunyaiperananmasing-masingberasaskanpengaruhdanpengikut.<br />Kepimpinanadalahsatuamanahbukananugerah.<br />Kepimpinanmelibatkankebolehanmempengaruhidanmeyakinkanuntukbekerjakearahmencapaimatlamat.<br />
 16. 16. KRITIRIA PEMILIHAN DAN PELANTIKAN PEMIMPIN<br /><ul><li>Kelakuan Baik
 17. 17. Kecerdasan
 18. 18. Kecergasan
 19. 19. Pintar
 20. 20. Bertanggung jawab
 21. 21. Aktif
 22. 22. Berwibawa</li></li></ul><li>10 ASAS KEPIMPINAN<br />Mempunyaibakatsemulajadi<br />Bakatperludipupukdandiperkembangkan<br />Sedartanggungjawab:<br /><ul><li>Kepada Allah
 23. 23. Kepadadiri
 24. 24. KepadaOrang yang dipimpin</li></li></ul><li>“Pemimpin perlu memberi khidmat bakti, tenaga dan buah fikiran untuk kesejahteraan orang lain, bukan sekadar untuk berbangga dengan kedudukan, pangkat dan nama”<br />
 25. 25. Pemimpinmestibijaksana<br />Percayapadadirisendiri:<br /><ul><li>Yakin denganapa yang difikirkan
 26. 26. Yakin denganapa yang diucapkan
 27. 27. Yakin denganapa yang dilakukan.</li></li></ul><li>Pemimpinmestiberdisiplin, bolehditeladanidansentiasamenjadi model sertaikutan.<br />Semangatpengabdiandankesetiaantinggiterhadaporganisasi.<br />
 28. 28. Pemimpinmestisihatjasmani, sihatrohani:<br /><ul><li>Emosi yang stabil
 29. 29. Tabahdansabar
 30. 30. Tidakmudahnaikdarah
 31. 31. Tenangmenghadapimasalah
 32. 32. Tahuuntukmemberikeutamaan
 33. 33. Berupayamembuatkeputusan yang tepat</li></li></ul><li>KuatBerusahaUntukMajukanOrganisasi:<br /><ul><li>Mempunyaidayainisiatiftinggi
 34. 34. Mempunyaidayakreativiti
 35. 35. Sentiasamerancangdanmelaksanaaktivitiberfaedah
 36. 36. Banyakmembaca, hadirikursus, bergauldenganorang yang lebihberilmu</li></li></ul><li>Pemimpin Mempunyai Kualiti Peribadi Yang Baik:<br /><ul><li>Jujur dan amanah terhadap harta benda dan kewangan
 37. 37. Rendah diri
 38. 38. Boleh dipercayai
 39. 39. Membuat perhitungan yang teliti,berhemah dan cermat
 40. 40. Suka berterus terang
 41. 41. Mudah dihubungi</li></li></ul><li>ADAKAH ANDA BERSEDIA ?<br />BAGAIMANA ANDA MEMIMPIN DIRI<br />SENDIRI ?<br /><ul><li>Masa
 42. 42. Pakaian
 43. 43. Sabar
 44. 44. Yakin
 45. 45. Fikir
 46. 46. Tenang</li></li></ul><li>KUASA<br />PENGARUH<br />MATLAMAT<br />KEPIMPINAN<br />PENGIKUT<br />STRATEGI<br />AMANAH<br />
 47. 47. PRASYARAT PEMIMPIN<br />BERWAWASAN<br />BERSIKAP POSITIF<br />BERLAKU ADIL<br />
 48. 48. PRASYARAT PEMIMPIN<br />BERILMU<br />BERIMAN<br />BERAKHLAK<br />
 49. 49. PENDEKATAN KEPIMPINAN<br />PUJIAN / PENGHARGAAN<br />MEMEK MUKA<br />PERSAHABATAN<br />KEPERCAYAAN<br />MEMAHAMI / AMBIL TAHU<br />TEGAHAN / LARANGAN<br />
 50. 50. PENDEKATAN KEPIMPINAN<br />CONTOH / MODEL<br />ARAHAN / SURUHAN<br />GALAKAN / DORONGAN<br />HUKUMAN / DENDAAN<br />PEMERHATIAN / PENYELIAAN<br />RASIONAL<br />
 51. 51. KREDIBILITI SEORANG PEMIMPIN:<br />PengawasSekolah:<br /><ul><li>Pintar
 52. 52. Berkelakuanbaik
 53. 53. Bertanggungjawab
 54. 54. Aktifdalamgerakerjakokurikulum</li></li></ul><li>Ketua/PemimpinPersatuanatauKetuaPasukan:<br /><ul><li>Mempunyaipengetahuandanpengalamanlebihluas
 55. 55. Berketerampilandalambidangnya
 56. 56. Mempunyaiminatmendalam
 57. 57. Berupayatunjuk ajar orang lain
 58. 58. Sentiasamendoronganggotauntukterusmaju.</li></li></ul><li>16 CIRI PERSONALITI PEMIMPIN IDEAL:<br />BertanggungjawabKepada Allah danManusia Yang Dipimpin<br />CerdikdanBijaksana<br />PercayaKepadaDiriSendiri<br />Berdisiplin<br />PandaiBergauldanTidakSombong<br />
 59. 59. 6. Mempunyaipengetahuandanpengalaman yang luas<br />Mempunyaikeahlianatauketrampilandalambidangnya<br />Mempunyaisemangatpengabdiandankesetiaanterhadaporganisasi.<br />Sihatjasmanidanrohani<br />Mempunyaikestabilanemosi, tidakmudahnaikdarah<br />Mempunyaidayainisiatif yang tinggi<br />
 60. 60. 12. Kreatif<br />13. Mempunyaikemahuanuntukmaju<br />14. Jujurdanamanah<br />15. Mempunyaisikapterbuka<br />16. Mudahdihubungi<br />
 61. 61. ASAS PEMIMPIN<br /><ul><li>Kelakuan Baik
 62. 62. Kecerdasan
 63. 63. Kecergasan
 64. 64. Pintar
 65. 65. Bertanggung jawab
 66. 66. Aktif
 67. 67. Berwibawa</li></li></ul><li>1<br />2<br />3<br />9<br />TONGGAK PEMIMPIN<br />Bakatsemulajadidipupuk & dikembangkan<br />Sedartanggungjawabkepada<br /><ul><li>Dirisendiri
 68. 68. Allah
 69. 69. Orang yang dipimpin</li></ul>Sedia berkhidmat<br />
 70. 70. 4<br />5<br />6<br />7<br />Bijaksana<br />Mempunyaikeyakinandiri<br /><ul><li>Fikiran
 71. 71. Ucapan
 72. 72. Tindakan</li></ul>Berdisiplin, diteladanidanmenjadi “role model”<br />Sihatrohanijasmani<br /><ul><li>Emosistabil
 73. 73. Tabah & sabar
 74. 74. Tenang
 75. 75. Upayabuatkeputusan</li></li></ul><li>8<br />9<br />Gigihberusaha<br /><ul><li>inisiatiftinggi
 76. 76. kreatif & inovatif
 77. 77. Berwawasan
 78. 78. Luaspengetahuan</li></ul>Kualitiperibadi<br /><ul><li>Jujur & amanah
 79. 79. open mind
 80. 80. dipercayai
 81. 81. teliti, berhemah & cermat
 82. 82. mudahdidampingi
 83. 83. Berterusterang</li></li></ul><li>KATEGORI<br />3<br />PEMIMPIN<br />
 84. 84. AUTOKRATIK<br /><ul><li>Meletakkan kekuasaan di tangannya sendiri
 85. 85. Bertindak sebagai orang yang paling berkuasa
 86. 86. Segala kehendaknya tidak boleh dibantah
 87. 87. Orang lain mesti tunduk kepada kemahuannya
 88. 88. Tidak membimbing tetapi memerintah
 89. 89. Keputusan pemimpin dianggap terbaik dan paling betul dan tidak boleh dibantah</li></li></ul><li><ul><li>Ahlimerupakanalatuntukpemimpinmencapaimatlamatnya
 90. 90. Keputusannyatidakbolehdikritik
 91. 91. Sukamenggunakanpaksaandanancamansupayaahlimerasatakut
 92. 92. Hubunganantarapemimpindanahliterlalu formal dantidakselalubaik.
 93. 93. Halatujuditentukanolehketua.
 94. 94. Ahlitiadapeluangbersuara</li></li></ul><li>LAISSEZ-FAIRE<br /><ul><li>Tidakadapendirian
 95. 95. Tidakmengambilsikaptertentuterhadaporganisasi
 96. 96. Tidakmerancangaktiviti
 97. 97. Tidakmembimbingataumendorongahli
 98. 98. Tidakmenentukanarahtuju
 99. 99. Kedudukannyahanyasebagaisimbol
 100. 100. Pentadbirankacaubilau
 101. 101. Ahlibergeraksendiri</li></li></ul><li>DEMOKRATIK<br /><ul><li>Hubunganantarapemimpindanahliwujudsecarahubungankemanusiaan
 102. 102. Mengamalkanprinsiphormatmenghormati, salingbekerjasamadanbertanggungjawab
 103. 103. Setiaporangdihormatidandihargaisebagaimanusiabukannya robot
 104. 104. Ahliberhakberipandangan
 105. 105. Bersediamenerimakritikandanteguran
 106. 106. Utamakankepentinganbersamabukankepentinganindividu
 107. 107. Keputusanberdasarkanperundingan “suaramajoroti”
 108. 108. Bekerjatanpatekanan</li></li></ul><li><ul><li>Wujudpembahagiantugas
 109. 109. Matlamathendakdicapaijelas
 110. 110. Tidakmemerintahtetapibuatsesuatudemikepentinganbersama
 111. 111. Utamakankerjasama</li></ul>“Pemimpinperlumemberikhidmatbakti, tenagadanbuahfikiranuntukkesejahteraanorang lain, bukansekadaruntukberbanggadengankedudukan, pangkatdannama”<br />
 112. 112. MELAYAN MANUSIA<br />Kasih Sayang<br />Dibenci<br />Difahami<br />Dihakimi<br />Diterima<br />Ditolak<br />BUKAN<br />Dihormati<br />Dihina<br />Dibantu<br />Disakiti<br />Keselesaan<br />Dipergunakan<br />
 113. 113. Rasa benci kita akan meningkatan tahap stres yang tinggi dalam diri, yang tidak diiktiraf oleh masyarakat dan mengakibatkan tingkahlaku anti sosial atau kesakitan psikotik.<br />
 114. 114. POSITIF TUGAS<br />
 115. 115. <ul><li>Sayaboleh
 116. 116. Sayamahu
 117. 117. Sayabuat
 118. 118. Sayalaksanakan
 119. 119. Sekarang
 120. 120. Mengawaldanterkawal</li></ul>YAKIN DIRI<br />
 121. 121. <ul><li>Berkemahiran komunikasi
 122. 122. Asertif
 123. 123. Bermaklumat
 124. 124. Beradab
 125. 125. Sentiasa ceria</li></ul>BINA <br />HUBUNGAN<br />
 126. 126. <ul><li>Bercakap apa yang difikirkan
 127. 127. Tidak menyinggung perasaan orang lain
 128. 128. Buat apa yang dicakap
 129. 129. Konsisten
 130. 130. Adil</li></ul>TEGAS<br />
 131. 131. <ul><li>Senyum
 132. 132. Ceria
 133. 133. Mesra
 134. 134. Sopan
 135. 135. Jenaka
 136. 136. Kawalemosi
 137. 137. Bercakapbenar</li></li></ul><li><ul><li>Bersemangat
 138. 138. Pengurusandiriberkesan
 139. 139. Komunikasiberkesan
 140. 140. Keputusantepatdancekap
 141. 141. Memahamitugas
 142. 142. Berilmudanberkemahiran</li></ul>BERMOTIVASI<br />
 143. 143. <ul><li>Menyangiorang lain
 144. 144. Menyukaimanusiadanmakhluk
 145. 145. Menyukai
 146. 146. Disukai
 147. 147. Mesra
 148. 148. Berjenaka
 149. 149. Toleransi</li></ul>DISENANGI<br />
 150. 150. <ul><li>Berani
 151. 151. Berusaha
 152. 152. Berfikiranterbukadanrasional
 153. 153. Tahuakibat
 154. 154. Bersediamenanggungakibat
 155. 155. Tabahdancekal</li></ul>SANGGUP <br />AMBIL <br />RISIKO<br />
 156. 156. ISU<br />HALANGAN<br />&<br />CABARAN<br />
 157. 157. Kurang hubungan mesra<br />Pengawas senior ego dan sombong<br />Kurang waktu berkawan<br />Pencapaian akademik sederhana<br />Ketinggalan dalam pelajaran<br />Kurang kerjasama antara pengawas<br />Kurang kerjasama pelajar lain<br />Kurang/sukar berkomunikasi<br />Pengawas lelaki malu berkomunikasi dengan pengawas perempuan<br />
 158. 158. Sukar / tidak tahu memberi pendapat<br />Tidak ikhlas – target nak sijil<br />Bertugas sambil lewa<br />Tugas pengawas membebankan<br />Tidak minat jadi pengawas<br />Takut bertugas lebih masa<br />Pengawas sendiri langgar peraturan<br />Pengawas tidak hadir bertugas<br />Pengawas tidak ikut arahan<br />Pengawas junior tidak hormat senior<br />
 159. 159. Pengawas sendiri langgar peraturan<br />Pengawas tidak hadir bertugas<br />Pengawas tidak ikut arahan<br />Pengawas junior tidak hormat senior<br />Sikap kurang hormat sesama sendiri<br />Ketua pengawas panas baran<br />Sikap agresif pelajar lain<br />Diugut / dilawan pelajar lain<br />Tidak adil / pilih kasih dalam tindakan<br />
 160. 160. Pengawas yang suka mengampu<br />Tidak sampai hati bertegas pada kawan sendiri<br />Tugas tidak jelas<br />Tidak dihargai<br />Bimbang apa orang lain kata<br />Takut hilang rakan<br />Kurang masa bergaul dengan rakan sekelas<br />Dipengaruhi rakan langgar peraturan<br />
 161. 161. Disindir / dikritik<br />Dibenci / dicemburui<br />Tidak popular<br />Terpaksa datang awal<br />Tertekan dengan kerenah pelajar lain<br />Kurang yakin dengan kebolehan sendiri<br />Takut / gementar bila berdepan di khalayak<br />Diganggu pelajar nakal<br />Denda terlalu berat<br />
 162. 162. Dibuli pelajar lain<br />Bimbang keselamatan diri<br />Takut dimarahi guru untuk keluar bertugas<br />Sukar buat keputusan<br />Boring dengan tugas yang sama<br />
 163. 163. SEMOGA ANDA AKAN<br />BERKHIDMAT DENGAN<br />CEMERLANG<br />
 164. 164. SEKIAN <br />TERIMA KASIH<br />http://bdkskhjmahmud.<br />blogspot.com<br />

×