Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nye tekniske mulighet mot 2020

404 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nye tekniske mulighet mot 2020

 1. 1. Helse 2020, Nye tekniske muligheter (”Bruk av IKT i klinisk verksemd”) August Bakke Klinikkdirektør Kirurgisk klinikk, Haukeland universitetssykehus
 2. 2. Helse 2020: Overordnede stikkord: <ul><li>Samhandling rundt helhetlige helsetjenester </li></ul><ul><li>Pasienttrygghet, kvalitet og prioritering </li></ul><ul><li>Bærekraftige fagmiljø – struktur og arbeidsdeling </li></ul><ul><li>Teknologi i helsevesenet – endringsdrivere og mulighetsskapere </li></ul><ul><li>Finansiell kraft og økonomisk handslingsfrihet </li></ul><ul><li>Gevinsthøsting av gjennomførte tiltak </li></ul>
 3. 3. Helse 2020: 10 av 35 tiltaksområder <ul><li>5. Bærekraftige fagmiljø </li></ul><ul><li>6. Felles regional tilnærming til klinisk prioritering </li></ul><ul><li>10. Funksjons- og oppgavefordeling i regionen </li></ul><ul><li>17. Plan for radiologi </li></ul><ul><li>18. Samla plan for kirurgi </li></ul><ul><li>19. Samordna satsing på medisinsk metode og teknologi </li></ul><ul><li>20. Strategisk bruk av IKT </li></ul><ul><li>26. Kompetanseutvikling </li></ul><ul><li>32. Forskning </li></ul><ul><li>33. Innovasjon og utvikling </li></ul>
 4. 4. 2006 2010
 5. 5. Fram mot 2020 – Hvilken utvikling vil vi se ? <ul><li>Innen medisinsk metodologi? </li></ul><ul><li>Innen det teknologiske fagfeltet – herunder IKT? </li></ul><ul><li>(Innen kompetansebygging og samhandling?) </li></ul>
 6. 6. Hva er trendene / driverne i den medisinske utviklingen <ul><li>Den teknologiske utviklingen </li></ul><ul><ul><li>mulighetenes vinduer </li></ul></ul><ul><ul><li>samarbeid </li></ul></ul><ul><li>Kunnskap om volumets betydning </li></ul><ul><li>” Folkets” krav om best mulig behandling </li></ul><ul><li>(Trygghet – følelse av) </li></ul><ul><li>Sentralisering: Min personlige observasjon: </li></ul><ul><li>1966 – 77: </li></ul><ul><ul><li>90 % - 10 % </li></ul></ul><ul><li>1977 – 97: </li></ul><ul><ul><li>80 % - 20 % </li></ul></ul><ul><li>1997 – 2007: </li></ul><ul><ul><li>75 % - 25 % </li></ul></ul><ul><li>2007 </li></ul><ul><ul><li>70 % </li></ul></ul>
 7. 7. Hva karakterisere fremtidens kirurgi? (20 ledere innen 9 fagfelt – høst 2011) <ul><li>Sykdomsspekteret blir det samme </li></ul><ul><ul><li>Demografisk utvikling vil forandre volum og sted </li></ul></ul><ul><ul><li>Økt krav til konsensus om utredning og behandling (MDT) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mer avansert kirurgi / anestesi </li></ul></ul><ul><li>Økt teknologifisering innen utredning og behandling </li></ul><ul><ul><li>Utstyr og hjelpemidler vil utvikles videre </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bedre og raskere utredning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mer miniinvasiv kirurgi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Robot / laparoskopi / endovaskulære ”inngrep” (TAVI) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Økt sentralisering / spesialisering </li></ul><ul><ul><li>Folk vil ønske / forlange tilgang til mer ”avanserte” tjenester </li></ul></ul><ul><ul><li>Dette øker (ikke minker) behovet for leger og andre spesialister </li></ul></ul><ul><ul><li>Samfunnets infrastruktur underletter en sentralisering </li></ul></ul>
 8. 8. Vi er midt i den medisinske teknologiske utviklingen (Helse 2020) <ul><li>Det er ikke vanskelig å se noen klare </li></ul><ul><li>utviklingstrekk: </li></ul><ul><li>De teknologiske framskrittene innen diagnostikk og </li></ul><ul><li>behandling vil øke </li></ul><ul><li>IT teknologi vil være i stadig vekst </li></ul><ul><li>Samhandling mellom teknologer og medisinerer er helt </li></ul><ul><li>nødvendige </li></ul><ul><li>Simulering / trening er helt nødvendig </li></ul><ul><li>Hvor fort og hvordan er avhengig m.a. av: </li></ul><ul><li>Politiske bestemmelser </li></ul><ul><li>De økonomiske prioriteringene </li></ul><ul><li>Funksjonsfordeling i praksis </li></ul>
 9. 9. De teknologiske framskrittene innen diagnostikk og behandling vil øke - 2006 <ul><li>Kunnskap vedr det humane genom og utviklingen av nano-teknologi vil få økende implikasjon </li></ul><ul><ul><li>Diagnostikk </li></ul></ul><ul><ul><li>Behandling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Personalized medisin </li></ul></ul></ul><ul><li>Vaksiner kan få stor innverkning </li></ul><ul><li>Minimale invasive inngrep vil øke </li></ul><ul><ul><li>Intervensjons-cardiologi og radiologi </li></ul></ul><ul><ul><li>Laparo- og endoskopisk kirurgi (Robotkirurgi) </li></ul></ul><ul><li>Avansert rekonstruktiv kirurgi / kreftkirurgi vil bli viktig </li></ul><ul><ul><li>Kombinasjonsbehandling </li></ul></ul><ul><ul><li>Tissue engineering </li></ul></ul>Det blir mindre skille mellom teknologi brukt diagnostisk og terapeutisk
 10. 10. Behandling: Styrende utviklingstrekk - 2011 <ul><li>Radiologisk intervensjon vil øke </li></ul><ul><li>Cardiologisk miniinvasiv intervensjon vil øke, særlig i kompleksitet. </li></ul><ul><li>Miniinvasive kirurgi vil øke. </li></ul><ul><ul><li>Laparoskopiske og endoskopiske prosedyrer vil bli hovedmetodene. </li></ul></ul><ul><ul><li>Funksjonsfordeling og lokalisering av vanlig åpen kirurgi må det tas avgjørelser om! </li></ul></ul><ul><li>Behovet for strålebehandling vil øke </li></ul><ul><li>Behovet for blod og blodprodukt vil øke </li></ul><ul><li>Behovet for intensivmedisin og relatert teknologi vil øke ytterligere </li></ul>Dette er ikke noe one – man show lenger: Behov for samhandling på tvers av faggrenser og profesjoner
 11. 11. The Interventional Centre - RH Phillips 3T MR Laparoscopy suite Siemens New generation angiography unit
 12. 12. Fremtidens operasjonsstue –St. Olav
 13. 13. Endoscopic ultrasound - 3D in the stomach
 14. 14. Generelle tilrådinger i forhold til den teknologiske utviklingen <ul><li>Det bør arbeides videre med differensiering / nivellering / samhandling av tilbudene i Helse Vest, der teknologi/utstyr blir gruppert etter behov og funksjonsfordeling. </li></ul><ul><ul><ul><li>Basisnivå – skal være på alle sykehus / distriktsmedisinske senterne </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Spesialnivå </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Høyt spesialisert nivå i helseregionen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nasjonalt / internasjonalt nivå </li></ul></ul></ul><ul><li>Investering i den humane kapital er avgjørende </li></ul><ul><li>Det bør fokuseres på å oppnå et tettere samarbeid mellom teknologer og medisinerer slik at brukarmedverkningen blir bedre. </li></ul>
 15. 15. IKT teknologi vil være i stadig vekst Information technology comes to medicine NEJM (2007)
 16. 16. Informasjonsteknologi i pasient-behandlingen vil prege utviklingen <ul><li>Den teknologiske utviklinga innen informasjonsteknologi må muliggjøre lettere avgjørsprosesser for helsepersonalet </li></ul><ul><li>Pasientinformasjon må følge pasienten </li></ul><ul><li>Man må ta høyde for konvergerende teknologi mellom IKT, MTU og telefoni </li></ul>
 17. 17. Samhandlingsrom i en nær fremtid <ul><li>Tilrettelegge for utvidet samarbeid på tvers av disipliner og fagområder </li></ul><ul><li>Enklere tilgang til pasientdata og referanseinformasjon og samstilling av data </li></ul><ul><li>Avansert bildebehandling og visualisering </li></ul><ul><li>Bedre samarbeidet med fjerntliggende enheter </li></ul>Knytte ”teknikerne” tettere mot klinikken
 18. 18. Et ”SAMROM” på sykeHUSet <ul><li>Etablere en arena for samhandling der vanskelige pasientkasus kan drøftes blant ulike spesialister støttet av avansert bildeteknologi (3D, 4D, VR, telemedisinske applikasjoner) </li></ul><ul><li>Intervensjonslaboratorium </li></ul>
 19. 19. Programvare for samhandling utviklet ved CMR <ul><li>SHIVR </li></ul><ul><li>SARA </li></ul><ul><li>DIRECT </li></ul>
 20. 20. Andre bruker dette: SARA – Search And Rescue Application <ul><li>Beslutningsstøtteverktøy for Hovedredningssentralen i Norge (HRS i Bodø og Sola) </li></ul><ul><li>Operativ fra januar 2000 </li></ul><ul><li>Innsamling og presentasjon av all informasjon som er relevant for en aktuell eller potensiell krisesituasjon. (4495 hendelser i Sør-Norge 2009) </li></ul><ul><li>Informasjon omfatter bl.a.: </li></ul><ul><ul><li>Skadeomfang </li></ul></ul><ul><ul><li>Skadested (lokasjon) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilgjengelige ressurser (for eksempel AIS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokal ulykkesledelse </li></ul></ul><ul><li>Informasjon knyttes mot romlig lokasjon i kartvisning </li></ul><ul><li>Logg av alle hendelser og aksjoner </li></ul><ul><li>Java–applikasjon, startes fra web </li></ul>
 21. 21. Takk for meg

×