แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาเขมร) ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 5     ปี การศึกษา 2555หน่ วยการ...
ต 1.3 ป 1/1 พดใหขอมลเกี่ยวกบตนเองและเรื่องใกลตว             ู ้ ้ ู    ั          ้ั    ต 2....
ถ้อยคําของสํานวนที่ใช้โดยทัวไป ซึ่งนักเรี ยนจะต้องพูดและฟังภายในวงคําศัพท์ประมาณ              ่       ...
10. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้     1. หนังสือเรี ยนการอ่านภาษาเขมรเบื้องต้น(ฉบบศึกษาดวยตนเอง)              ...
13. ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา       ข้ อเสนอแนะของรองผู้อานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมต             ...
14. บันทึกหลังสอน       14.1 ผลการเรี ยนรู ้ / ปั ญหา / อุปสรรค       จากการจัดการเรี ยนการสอน มีนกเรี ยนทั้...
ข้ อเสนอแนะครูพเี่ ลียง     ้............................................................................................
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

1,266 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
395
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาเขมร) ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2555หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน เวลา ตลอดปี การศึกษาแผนที่ 1 เรื่ อง การฟังและการพูดภาษาเขมร เวลา 1 ชวโมง ั่วันที่ ....... เดือน .............................. พ.ศ. ……… ผู้สอน นางสาวไพจิตตรี กรชม1. สาระสําคัญ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา ลักษณะของภาษาเขมร เสียง คําและประโยคถ้อยคําของสํานวนที่ใช้โดยทัวไป การทักทาย การขอโทษ ขอบคุณและอําลา การแนะนําตัว การกล่าวถึงบุคคลใกล้ตวและเรื่ องใกล้ ่ ัตัว เช่น บอกชื่อ อายุ รู ปร่ าง ส่ วนสูง สิ่ งต่างๆ จํานวนนับ สี ขนาด ตําแหน่งสิ่งของ อาหาร เครื่ องดื่ม การบอกวันเวลา การบอกทิศทาง สัตว์ การซื้อของ ภูมิประเทศและฤดูกาล สุขภาพและอนามัย การท่องเที่ยว ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 120 – 200 คา (คาศพทที่เป็นรูปธรรม) พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการฟังและการพูดภาษาเขมร ํ ํ ั ์เพื่อเตรี ยมพร้อมสําหรับการสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนต่อไป2. มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 : เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ต 1.2 : มีทกษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ั อย่างมีประสิ ทธิภาพ ต 1.3 : นําเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆโดยการพูดและการเขียน ต 2.1 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนําไปใช้ได้อย่าง เหมาะสมกับกาลเทศะ ต 3.1 : ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กบกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื่นและเป็ นพื้นฐานในการ ั พัฒนา แสวงหาความรู ้และเปิ ดโลกทัศน์ของตน ต 4.1 : ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม3. ตวชี้วด/จุดประสงค์การเรียนรู้ ั ั ตวชี้วด ั ั ต 1.1 ป 1/1 ปฏิบติตามคําสังง่ายๆ ที่ฟัง ั ่ ป 1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคําและกลุ่มคําที่ฟัง ป 1/4 ตอบคําถามจากการฟังเรื่ องใกล้ตว ั ต 1.2 ป 1/1 พดโตตอบดวยคาส้ นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ู ้ ้ ํ ั ป 1/2 ใช้คาสังง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง ํ ่ ป 1/3 บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง ป 1/4 พดขอและใหขอมลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง ู ้ ้ ู
 2. 2. ต 1.3 ป 1/1 พดใหขอมลเกี่ยวกบตนเองและเรื่องใกลตว ู ้ ้ ู ั ้ั ต 2.1 ป 1/1 พูดและทําท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ต 3.1 ป 1/1 บอกคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื่น ต 4.1 ป 1/1 ฟัง/พดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน ู จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สามารถฟังและพูดภาษาเขมรของคําและกลุ่มคําเบื้องต้นได้ 2. สามารถปฏิบติตามคําสัง ฟังและพูดตามสถานการณ์เบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้ ั ่ 3. สามารถบอกคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื่นได้ 4. มีความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา4. สาระการเรียนร้ ู สาระการเรียนรู้แกนกลาง 1. การฟังภาษาเขมร 2. การพูดภาษาเขมร5. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการใชทกษะชีวิต ้ ั6. คณลกษณะอนพงประสงค์ ุ ั ั ึ คุณลักษณะอังพึงประสงค์ 8 ประการ8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการ Listen to Say 1. ขั้นสังเกต รับรู ้ 2. ขั้นฝึก/ปฏิบติ ั 3. ขั้นนําไปใช้9. กจกรรมการเรียนร้ ู ิ 9.1 ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน 1. ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ให้นกเรี ยนทราบ ั 2. ครู ถามนักเรี ยนในชั้นว่า ในห้องใครที่สามารถพูดและฟังภาษาเขมรได้บาง(ไม่มี) และถามต่อ ้อีกว่าใครเคยได้ยนคําพูดภาษาเขมรบ้าง(เคย) แล้วนักเรี ยนเคยสงสัยไหมคําที่เขาพูดนั้นแปลว่าอะไร ัย) ิ (สงส 3. ครู ทกทายนักเรี ยนเป็ นภาษาเขมร พร้อมทั้งอธิบายให้ นักเรี ยน ฟัง เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้น ัเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา การใช้ชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ลักษณะของภาษาเขมร เสียง คําและประโยค
 3. 3. ถ้อยคําของสํานวนที่ใช้โดยทัวไป ซึ่งนักเรี ยนจะต้องพูดและฟังภายในวงคําศัพท์ประมาณ ่ 120 – 200 คา ํ(คาศพทที่เป็นรูปธรรม) และใช้ภาษาเขมรในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม ํ ั ์ 9.2 ขั้นสอน  ข้ นสั งเกต รับรู้ ั 1. ครู แนะนําตัวเองเป็ นภาษาเขมรให้นกเรี ยนฟัง ดังตัวอย่างนี้ “ กรู ชะเมาะ ไพจิตตรี กรชม ัชะเมาะลีง กรู มิก เกิอดมะนึ ซรกกุดเวียน เคตตาพระยา กรู เมียนบองกะมม มวยเนี๊ยะ บองกันเลาะ มวยเนี๊ยะเอยปะเตียหาวกรู ทา มม กรู เดงอัญเยยคะแมตะปี โกนกะเมง เกอะซรกกรู เจือมเจียแดนคะแม เปรอคะแมอัญเยยคะเนีย แตเนอะซรกมันเมนมะนึคะแม อาวกรู เกิอดมะนึเซียม แตเดงอัญเยย ตะเซ เริ๊ อบคะแมบานหมอด งัยแนะกรู นองปะเกือบโกนโรงเรนสดับ อัญเยยคะแมกรบคะเนียจ๊ ะ” 2. แปลความหมายทีละคําให้นกเรี ยนฟัง “ครู ชื่อไพจิตตรี กรชม ชื่อเล่น ครู มิก เป็ นคนบ้าน ักุดเวียน อําเภอตาพระยา มีพี่สาว 1 คน พี่ชาย 1 คน ที่บานเรี ยกครู ว่า มม (ใชเ้ รียกลกสาวคนเลก) ครู พดเขมร ้ ู ็ ูเป็ นตั้งแต่เด็กๆ เพราะบ้านครู ติดชายแดนเขมร เลยใช้ภาษาเขมรพูดคุยกัน แต่ในหมู่บานไม่ใช่คนเขมร พ่อครู ้เป็ นคนไทย แต่พด เขียน อ่าน ภาษาเขมรได้หมด วันนี้ครู จะสอนเด็กนักเรี ยนฟัง พูดเขมรทุกคนค่ะ” ู 3. ครู เขียนคําอ่านทีละคํา และพูดให้นกเรี ยนพูดตาม พร้อมความหมาย ั 4. ให้นกเรี ยนลองแนะนําตัวเองเป็ นภาษาเขมร เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมู่บาน อําเภออะไร ั ้ 5. ให้นกเรี ยนจับคู่ แล้วสลับกันพูดและฟัง เพื่อให้เกิดทักษะ ั 6. ครูนาบตรคาที่เป็นตวเลขไทย ๐ – ๙ ติดบนกระดาน แล้วให้นกเรี ยนนับเลขพร้อมๆ กัน ํ ั ํ ั ั 7. ครู สอนนักเรี ยนนับตัวเลขเป็ นภาษาเขมรตั้งแต่ 1 – 5 ก่อนแล้วแนะนําว่าถ้าเป็ นเลข 6 จะเกิดจากการรวมกันของ 5 กบ 1 เช่น มวย ปี ร์ เบ็ย บวน ปรํา ปรํามวย ปรําปี ร์ ปรําเบ็ย ปรําบวน ั 8. ครู นาบัตรภาพต่างๆ ติดที่หน้ากระดาน 5 -10 ภาพ(ในแต่ละวน) แล้วถามนักเรี ยนทีละภาพ ํ ัว่าคือภาพอะไร หลังจากที่นกเรี ยนตอบได้แล้วว่าแต่ละภาพนั้นหมายถึงอะไร ครู จึงบอกคําอ่านแบบภาษาเขมร ัทีละภาพและเขียนคําอ่านของแต่ลาคํา สอนให้นกเรี ยนพูด ออกเสียงตามทุกๆ ภาพ ํ ั 9. ติดบัตรภาพวันละ 5 – 10 ภาพ(ทุกๆ วันที่ทาการสอน) และทําการสอนนักเรี ยนตามขั้นตอน ํทุกๆ วัน และบางครั้งอาจนําคําเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการแต่งเป็ นประโยคสั้นๆ หรื อเป็ นบทสนทนากัน  ข้ นฝึ ก/ปฏิบัติ ั 10. ใหนกเรียนฝึ กพูด ฝึ กฟังจากคําสังที่ครู กาหนดให้ ้ ั ่ ํ ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 120 – 200 คา ํ(คาศพทที่เป็นรูปธรรม) ํ ั ์  ข้ นนําไปใช้ ั 11. ใหนกเรียนนําคําศัพท์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในแต่ละวัน ้ ั 12. ใหใช้ภาษาเขมรในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม ้ 9.3 ขั้นสรุ ป 1. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปเรื่ องการฟังและการพูดภาษาเขมร 2. เปิ ดโอกาสให้นกเรี ยนซักถาม และแสดงความคิดเห็น ั
 4. 4. 10. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 1. หนังสือเรี ยนการอ่านภาษาเขมรเบื้องต้น(ฉบบศึกษาดวยตนเอง) ั ้ 2. www.google.com/ภาษาเขมร11. การวัดผลประเมินผลการเรียน 11.1 ตัวบ่ งชี้ความสําเร็จ นักเรี ยนร้อยละ 80.00 มีความรู้ความสามารถดังนี้ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการใชทกษะชีวิต้ ั 3. สามารถฟังและพูดภาษาเขมรของคําและกลุ่มคําเบื้องต้นได้ 4. สามารถปฏิบติตามคําสัง ฟังและพูดตามสถานการณ์เบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้ ั ่ 5. สามารถบอกคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื่นได้ 6. มีความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 7. คุณลักษณะอังพึงประสงค์ 8 ประการ 11.2 วธีการวด / ประเมนผล ิ ั ิ 1. สังเกตทักษะการบอกความหมายของบตรภาพ ั 2. สังเกตทักษะการฟังและพูดภาษาเขมร 3. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 4. ประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ด้านมีความสามารถในการสื่อสารและทักษะการใช้ชีวิต 11.3 เครื่องมือวัด / ประเมนผลและเกณฑ์การวัดผล ิ 1. แบบสังเกตทักษะการบอกความหมายของบตรภาพ ั 2. แบบสังเกตทักษะการฟังและพูดภาษาเขมร 3. แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 4. แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนด้านความสามารถในการสื่อสารและทักษะการใช้ชีวิต12. กิจกรรมเสนอแนะ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 5. 5. 13. ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา ข้ อเสนอแนะของรองผู้อานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมต ํ ิ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (ลงชื่อ)................................................. ( นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม ) รองผูอานวยการโรงเรี ยนวัดพวงนิมิต ้ํ ข้ อเสนอแนะของผู้อานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมต ํ ิ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (ลงชื่อ)................................................. ( นายสมยศ เพ็ชรวงษา) ผูอานวยการโรงเรี ยนวัดพวงนิมิต ้ํ ……… / ……… / ………
 6. 6. 14. บันทึกหลังสอน 14.1 ผลการเรี ยนรู ้ / ปั ญหา / อุปสรรค จากการจัดการเรี ยนการสอน มีนกเรี ยนทั้งหมด ................... คน มีผลการประเมินตามตัวชี้วดดังนี้ ั ั 1.1 ผูเ้ รี ยนที่ ผ่ าน ตวช้ ีวด มีจานวน ...............................คน คิดเป็ นร้อยละ................ ั ั ํ 1.2 ผูเ้ รี ยนที่ ไม่ ผ่าน ตวช้ ีวด มีจานวน ...............................คน คิดเป็ นร้อยละ................ ั ั ํและนักเรี ยนมีความรู ้ ความสามารถดังนี้ 1. มีความสามารถในการสื่อสาร ด้านปริ มาณ ................................ ด้านคุณภาพ ................................ 2. มีความสามารถในการใช้ทกษะชีวิต ด้านปริ มาณ ................................ ั ด้านคุณภาพ ................................ 3. สามารถฟังและพูดภาษาเขมรของคําและกลุ่มคําเบื้องต้นได้ ด้านปริ มาณ ................................ ด้านคุณภาพ ................................ 4. สามารถปฏิบติตามคําสัง ฟังและพูดตามสถานการณ์เบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้ ั ่ ด้านปริ มาณ ................................ ด้านคุณภาพ ................................ 5. สามารถบอกคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื่นได้ ด้านปริ มาณ ................................ ด้านคุณภาพ ................................ 6. มีความรู ้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา ด้านปริ มาณ ................................ ด้านคุณภาพ ................................ 7. คุณลักษณะอังพึงประสงค์ 8 ประการได้ ด้านปริ มาณ ................................ ด้านคุณภาพ ................................ดังนั้นนักเรี ยนมีความเข้าใจในเรื่ อง...การฟังและการพูดภาษาเขมรได้ คิดเป็ นร้อยละ ด้านปริ มาณ ................................ ด้านคุณภาพ ................................ 14.2 แนวทางแก้ไข................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14.3 ผลการแก้ไข................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (ลงชื่อ) ...................................................... ผสอน ู้ ( นางสาวไพจิตตรี กรชม ) ……… / ……… / ………
 7. 7. ข้ อเสนอแนะครูพเี่ ลียง ้.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (ลงชื่อ) .................................................. ครู พี่เลี้ยง ( นางอมรา กิจเรื องศรี ) ครู ชานาญการพิเศษ ํข้ อเสนอแนะหัวหน้ าช่ วงชั้น.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (ลงชื่อ) ......................................... หัวหน้าช่วงชั้น ( นายโกศล กิจเจริ ญธํารงค์ ) ครู ชานาญการพิเศษ ํ

×