chapter1 Educational innovation

4,401 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,401
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,555
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

chapter1 Educational innovation

 1. 1. 1033101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ ผูสอน กำชัย ทบบัณฑิต ้ LOGO คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี
 2. 2. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ควำมหมำยของนวัตกรรม “นวัตกรรม (Innovation)” เปนคำที่ มีรำก ็ ศั พ ท์ ม ำ จ ำ ก ภ ำ ษ ำ ล ำ ติ น ว่ ำ Innovare แปลว่ำ to renew หรือ to modify ได้มี นั ก ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ไ ด้ ใ ห้ ค ว ำ ม ห ม ำ ย ไ ว้ หลำกหลำย ได้แก่ 2
 3. 3. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี มอร์ตน (Morton, J.A.) ั “กำรทำให้ใหม่ข้ ึนอีกครัง (Renewal) ซึ่งหมำยถึงกำร ้ ปรับ ปร ง ของเก่ ำ และกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพของ ุ บ ค ลำกร ตลอดจนหน่ ว ยงำน หรื อ องค์ก ำรนั้น ๆ ุ นวัตกรรมไม่ใช่กำรขจัด หรือล้มล้ำงสิ่งเก่ำให้หมดไป แต่ เปนกำรปรับปรงเสริมแต่ ง และพัฒนำเพื่ อควำม ็ ุ อยูรอดของระบบ” ่ 3
 4. 4. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ทอมัส ฮิวช์ (Thomasl Hughes) “เปนกำรนำวิธีกำรใหม่ ๆ มำปฏิบติหลังจำกได้ผ่ำนกำรทดลอง ็ ั หรื อ ได้ร บ กำรพัฒ นำมำเป นขัน ๆ แล้ว โดยเริ่ ม มำตั้ง แต่ ก ำร ั ็ ้ คิดค้น (Invention) พัฒนำกำร (Development) ซึ่งอำจจะเปนไปใน ็ รปของโครงกำรทดลองปฏิบติก่อน (Pilot Project) แล้วจึงนำไป ู ั ปฏิบติจริง ซึ่งมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรปฏิบติเดิมที่เคยปฏิบติ ั ั ั มำ และเรียกว่ำ นวัตกรรม (Innovation)” 4
 5. 5. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ไชยยศ เรืองส ุวรรณ “วิธีกำรปฏิบติใหม่ ๆ ที่แปลกไปจำกเดิม โดยอำจจะได้มำ ั จำกกำรคิดค้นพบวิธีกำรใหม่ ๆ ขึ้นมำ หรือกำรปร ุงแต่ง ของเก่ำให้ใหม่เหมำะสม และสิ่งทังหลำยเหล่ำนี้ได้รบกำร ้ ั ทดลอง พัฒนำมำจนเปนที่เชื่อถือได้แล้วว่ำได้ผลดีในทำง ็ ปฏิบัติ ทำให้ระบบก้ำวไปสู่จดหมำยปลำยทำงได้อย่ำงมี ุ ประสิทธิภำพขึ้น” 5
 6. 6. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี นวัตกรรม นว + อัตต + กรรม ใหม่ + ตนเอง + กำรกระทำ • กำรกระทำที่ใหม่ของตนเอง • กำรกระทำของตนเองที่ใหม่ 6
 7. 7. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี กำรนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ำมำเปลี่ยนแปลง กระทรวง เพิ่มเติมวิธีกำรที่ทำอยูเดิมเพื่อให้ใช้ ่ Innovation นวัตกรรม = ศึกษำธิกำร ได้ผลดียิ่งขึ้น Innovator = นวัตกร = ผูนำสิ่งใหม่มำใช้ ้ นวกรรม, นวกำร, นวกิจ = กำรก่อสร้ำง นวกรรมมิก = ผูด ูแลกำรก่อสร้ำง ้ 7
 8. 8. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ควำมหมำยของ “นวัตกรรม” : สร ุป นวัตกรรม เปนวิ ธีกำรปฏิบติใหม่ที่แปลกไปจำกเดิม โดยอำจจะได้มำ ็ ั จำกกำรคิ ด ค้น หรือ กำรปรับ ปร ง เสริม แต่ ง ของเก่ำ และสิ่ ง เหล่ำ นี้ ุ ได้ร บ กำรทดลองและพัฒ นำจนเป นที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ท ำให้ร ะบบบรรล ุ ั ็ จุดมุงหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (อัญชลี โพธิ์ทอง และคณะ) ่ ตรงกับศัพท์บญญัติทำงวิชำกำร ที่ว่ำ : ั นวัต กรรม หมำยถึ ง กำรนำสิ่ง ใหม่ ๆ เข้ำ มำเปลี่ ยนแปลงเพิ่ มเติ ม วิธีกำรที่ทำอยูเดิมโดยผ่ำนกำรทดลองเพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ่ 8
 9. 9. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี “นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมำยถึ ง กำรนำเอำสิ่งใหม่ซึ่งอำจจะอยู่ในรูปของควำมคิดหรือกำร กระท ำ รวมทั้ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ก็ ต ำมเข้ำ มำใช้ใ นระบบกำรศึ ก ษำ เพื่ อ มุ่ง หวัง ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ที่ มี อ ยู่เ ดิ ม ให้ร ะบบกำรจัด กำรศึ ก ษำมี ประสิ ท ธิ ภ ำพยิ่ ง ขึ้ น ท ำให้ผ ้เู รี ย นสำมำรถเกิ ด กำรเรี ย นรูไ ด้อ ย่ำ ง ้ รวดเร็วเกิดแรงจูงใจในกำรเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลำในกำรเรียน เช่น กำรสอนโดยใช้คอมพิ วเตอร์ช่วยสอน กำรใช้วีดิทศน์เชิ งโต้ตอบ ั (Interactive Video) สื่อหลำยมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่ำนี้ เปนต้น ็ 9
 10. 10. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี แนวคิดพื้นฐำนของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) กำรจัดกำรศึกษำของไทยได้ให้ควำมสำคัญในเรื่องควำมแตกต่ำง ระหว่ำงบ ุคคลเอำไว้อย่ำงชัดเจนให้มงจัดกำรศึกษำตำมควำมถนัด ุ่ ควำมสนใจ และควำมสำมำรถ ของแต่ละคนเปนเกณฑ์็ นวัตกรรมที่สนองแนวควำมคิดพื้นฐำนด้ำนนี้ เช่น - แบบเรียนสำเร็จรูป (Programmed Text Book) - เครืองคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) ่ 10
 11. 11. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี แนวคิดพื้นฐำนของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ(ต่อ) 2. ความพร้อม (Readiness) เดิมทีเชื่อกันว่ำ เด็กจะเริมเรียนได้ก็ตองมีควำมพร้อมซึ่งเปน ่ ้ ็ พัฒนำกำรตำมธรรมชำติ แต่ในปัจจุบนกำรวิจยทำงด้ำน ั ั จิตวิทยำกำรเรียนร ้ ู ชี้ให้เห็นว่ำควำมพร้อมในกำรเรียนเปนสิ่งที่ ็ สร้ำงขึ้นได้ ถ้ำหำกสำมำรถจัดบทเรียน ให้พอเหมำะกับระดับ ควำมสำมำรถของเด็กแต่ละคน นวัตกรรมที่สนองแนวควำมคิดพื้นฐำนด้ำนนี้ เช่น - ศูนย์กำรเรียน (Learning Center) - กำรจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School) 11
 12. 12. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี แนวคิดพื้นฐำนของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ(ต่อ) 3. การใช้เวลาเพื่อการศึกษา แต่ ก่ อ นกำรจัด เวลำเพื่ อ กำรสอนหรื อ ตำรำงสอน มักจะจัดโดยอำศัยควำมสะดวกเปนเกณฑ์ เช่นถื อหน่วย ็ เวลำเปนชัวโมงเท่ำกันท ุกวิชำ ในปัจจุบนได้มีควำมคิดใน ็ ่ ั กำรจัดเปนหน่วยเวลำสอนให้สมพันธ์กบลักษณะของแต่ ็ ั ั ละวิชำซึ่งจะใช้เวลำไม่เท่ำกัน นวัตกรรมที่สนองแนวควำมคิดพื้นฐำนด้ำนนี้ เช่น - กำรจัดตำรำงสอนแบบยืดหยน (Flexible Scheduling) ุ่ - กำรเรียนทำงไปรษณีย ์ 12
 13. 13. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี แนวคิดพื้นฐำนของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ(ต่อ) 4. ประสิทธิ ภาพในการเรียน กำรขยำยตัวทำงวิชำกำร และกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม ทำให้ มี สิ่ ง ต่ ำ งๆ ที่ ค นจะต้ อ งเรี ย นร ้เ พิ่ ม ขึ้ นมำก แต่ กำรจั ด ระบบ ู กำรศึกษำในปัจจุบนยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอจึงจำเปนต้อง ั ็ แสวงหำวิธีกำรใหม่ที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น นวัตกรรมในด้ำนนี้ที่เกิดขึ้น เช่น - กำรเรียนทำงวิทย ุ กำรเรียนทำงโทรทัศน์ - กำรเรียนทำงไปรษณีย ์ แบบเรียนสำเร็จร ูป 13
 14. 14. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี หลักเกณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำว่ำสิ่งใดคือ นวัตกรรม 1. เป็ นสิ่งใหม่ทงหมดหรือบางส่วน ั้ 2. มีการนาวิธีการจัดระบบ (System Approach) มาใช้พิจารณา องค์ประกอบทังส่วน ข้อมูลที่ ใช้เข้า ไปในกระบวนการและผลลัพธ์ให้ ้ เหมาะสมก่อที่จะทาการเปลี่ยนแปลง 3. มีการพิสจน์ดวยการวิจยหรืออยู่ระหว่างการวิจยว่าจะช่วยให้ ู ้ ั ั ดาเนินงานบางอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึน ้ 4. ยังไม่เป็ นส่วนหนึงในระบบงานปั จจุบน ่ ั 14
 15. 15. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ประโยชน์ของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 1) นักเรียนเรียนรไู้ ด้เร็วขึ้น 2) บทเรียนน่ำสนใจ 3) นักเรียนเข้ำใจบทเรียนเปนร ูปธรรม ็ 4) ลดเวลำในกำรสอน 5) บรรยำกำศกำรเรียนสน ุกสนำน 6) ประหยัดค่ำใช้จ่ำย 15
 16. 16. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี นวัตกรรมทำงกำรศึกษำในประเทศไทย 1. ชุดการสอน ช ุดกำรสอน คือ กำรนำเอำสื่อประสมมำใช้เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมแต่ละคนให้บรรล ุตำมเปำหมำย ้ 2.บทเรียนสาเร็จรูป บทเรียนสำเร็จรป เปนบทเรียนซึ่ งมี สื่อกำรสอนได้จด ู ็ ั ประสบกำรณ์กำรเรียนรไู้ ว้อย่ำงมีระบบและเปนขันตอน ็ ้ 16
 17. 17. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 3.บทเรียนแบบโมดูล บทเรียนแบบโมด ูล หมำยถึง บทเรียนหน่วยใด หน่วยหนึ่งที่สำเร็จในตัว สร้ำงสำหรับให้นกเรียน ั ศึกษำด้วยตัวเอง ชนิดของโมด ูล แบ่งได้ดงนี้ั 1. โมด ูลที่เปนสิ่งพิมพ์ ็ 2. โมด ูลที่เปนสื่ออื่น ๆ เช่น สไลด์ เทป ฯลฯ ็ 17
 18. 18. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 4.ศูนย์การเรียน (Learning Center) ศ ูนย์กำรเรียน หมำยถึง สถำนที่ซึ่งจัดบรรยำกำศให้ ผูเ้ รียนสำมำรถเข้ำศึกษำหำควำมรไู้ ด้ดวยตัวเองจำกโปรแกรม ้ กำรสอน ซึ่งจัดไว้ในร ูปช ุดกำรสอน 5.การสอนเป็ นคณะ (Team Teaching) กำรสอนเปนคณะ เปนกำรสอนที่ตองมีคร ู ็ ็ ้ ตังแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบกำรสอนในวิชำเดียวกัน ้ และร่วมกัน ประเมินผลกำรเรียนกำรสอนของนักเรียน 18
 19. 19. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 6.การสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) กำรสอนแบบจุลภำค คือ กำรสอนในสภำพกำร จำลองย่นย่อ เพื่อฝกทักษะกำรสอนโดยกำรสอนกับนักเรียน ึ กลมขนำดเล็ก ๆ ุ่ 7.การเรียนเพื่อความรอบรู้ (Mastery Learning) บล ูม ถือว่ำกำรที่จะให้ผเ้ ู รียนเกิดควำมรอบรใู้ นกำร เรียน ผูเ้ รียนจะต้องรอบรใู้ นจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเปนขันต่ำส ุดที่ ็ ้ ผูเ้ รียนจะต้องร ้ ู จึงจะสำมำรถเรียนต่อไปได้ 19
 20. 20. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ขันตอนของกำรเรียน เพื่อควำมรอบรของบล ูม ้ ู้ 1. รายวิชาแบ่งเป็ นตอน ๆ หรือหน่วยย่อยให้ตอเนืองสัมพันธ์กน ่ ่ ั 2. กาหนดจุดประสงค์ในแต่ละหน่วยให้ชดเจนั 3. กาหนดมาตรฐานของความรอบรู้ 4. ภารกิจในการเรียนรูเ้ หมือนการสอนในห้องเรียนปกติ 5. ทดสอบวินจฉัยความก้าวหน้าในการเรียนของแต่ละหน่วย ิ 6. การสอนซ่อมเสริมเพิ่มเติม 7. เมือสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละหน่วยให้ประเมินผล ่ 20
 21. 21. บทที1 นวัตกรรมการศึกษา ่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 8.การสอนแบบศึกษาด้วยตัวเอง จุดประสงค์ของกำรสอนแบบศึกษำด้วยตัวเอง 1. เพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมกำรศึกษำ 2. เพื่อสนับสน ุนควำมจริงที่ว่ำเด็กมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงบ ุคคล ขันตอนกำรสอนแบบศึกษำด้วยตัวเอง ้ 1. ผูเ้ รียนกำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรูเ้ อง 2. ครูทำหน้ำที่เปนผูให้คำแนะนำ ็ ้ 3. นักเรียนสำมำรถแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงบ ุคคล 4. ศึกษำเรืองที่สนใจ ่ 5. นักเรียนจะต้องรับผิดชอบในเรืองที่ศึกษำ ่ 6. ครูตองจัดเวลำและโอกำสให้กบผูเ้ รียน ้ ั 21
 22. 22. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ที่กล่ำวถึงกันมำกในปัจจุบน ั 1. E-learning เปนคำที่ใช้เรียกเทคโนโลยีกำรศึกษำแบบใหม่ ที่ยงไม่มีชื่อ ็ ั ภำษำไทยที่แน่ชด และมีผนิยำมควำมหมำยไว้หลำยประกำร ั ู้ ผศ.ดร.ถนอมพร เลำห์จรัสแสง ให้คำนิยำม E-Learning หรือ Electronic Learning ว่ำ หมำยถึง กำรเรียนผ่ำนทำงสื่อ อิเลคทรอนิกส์ซึ่งใช้กำร นำเสนอเนื้อหำทำงคอมพิวเตอร์ในรูปของ สื่อมัลติ มีเดี ยได้แก่ ข้อควำมอิ เลคทรอนิ กส์ ภำพนิ่ ง ภำพกรำฟ กิ วิดีโอ ภำพเคลื่อนไหว ภำพสำมมิติฯลฯ 22
 23. 23. บทที1 นวัตกรรมการศึกษา ่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี การเรียนรูแบบออนไลน์หรือ e-learning การศึกษาเรียนรู้ ้ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต(Internet) เป็ นการ เรียนรูดวยตัวเอง ผูเ้ รียนจะได้เรียนตาม ความสามารถและ ้ ้ ความสนใจของตน โดยเนือหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ้ ข้อความ รูปภาพเสียง วิดโี อและมัลติมเี ดียอื่นๆ จะถูกส่งไป ยังผูเ้ รียนผ่าน Web Browser โดยผูเ้ รียน ผูสอน และ เพื่อน ้ ร่วมชันเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลียนความ ้ ่ คิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับ การเรียนในชันเรียนปกติ ้ 23
 24. 24. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี กำรใช้ Web Based Course การที่ผสอนให้รายละเอียดทังด้านเนือหา แหล่งค้นคว้า ู้ ้ ้ แบบฝึ กหัด ฯลฯโดยการนารายละเอียดดังกล่าวใส่ไว้ในเครือข่าย คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถ เรียกใช้ได้ตลอดเวลา สิ่งที่ สนับสนุนให้เกิดลักษณะการเรียนการสอนแบบ Asynchronous มีดงนี้ั 1. การเรียนการสอนแบบผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง (Student Center) 2. รับข้อมูลได้รวดเร็ว ทันเวลา และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 3. การให้ความรูผานสื่อหลากหลาย (Multimedia) ้ ่ 24
 25. 25. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 2. ห้องเรียนเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) หมายถึง การเรียนการสอนผ่าน ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้ช่องทางของระบบการสื่ อสารและ อิ น เทอร์ เ น็ ต ผู ้เ รี ย นสามารถใช้ค อมพิ ว เตอร์ ที่ เชื่ อมต่ อ กั บ ระบบ อิ นเทอร์ เน็ ตเข้าไปเรี ยนในเว็บไซต์ ที่ ออกแบบกระบวนการเรี ยนการ สอนให้มี สภาพแวดล้อ มคล้ายกั บ เรี ย นในห้อ งเรี ยนแบบปฏิ สั มพั น ธ์ ระหว่างผู เ้ รียนกับผู สอนและผู เ้ รียนกับผู เ้ รียน โดยมีบรรยากาศเสมือน ้ พบกันจริ ง กระบวนการเรี ยนการสอนจึงไม่ใช่การเดินทางไปเรี ยนใน ห้ อ งเรี ย นแต่ เ ป็ นการเข้า ถึ ง ข้อ มู ลเนื้ อหาของบทเรี ย นได้โ ดยผ่ า น คอมพิวเตอร์ 25
 26. 26. บทที1 นวัตกรรมการศึกษา ่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ลักษณะของห้องเรียนเสมือน ห้องเรียนเสมือนสำมำรถจำแนกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ 1. จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนธรรมดา แต่มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงเกี่ยวกับ เนือหาของบทเรียน โดยอาศัยระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเรียกว่า Online ้ ไปยังผูเ้ รียนที่อยูนอกห้องเรียน ซึ่งสามารถโต้ตอบกับผูสอน หรือเพื่อนที่อยูคนละแห่งได้ ่ ้ ่ คุณสมบัติ เป็ นการเรี ยนการสอนที่จะต้องมีการนัดเวลา นัดสถานที่ นัดผูเ้ รี ยนและผูสอน ้ เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนมีการกาหนดตารางเวลาหรือตารางสอนผูเ้ รียนไม่ตองเดินทาง ้ แต่เรียกผ่านเครือข่ายตามกาหนดเวลาเพื่อเข้าห้องเรียนและเรียนได้แม้จะอยูที่ใดในโลก่ 2. การจัด ห้อ งเรี ย นจากโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ส ร้า งภาพเสมือ นจริ ง เรี ย กว่ า Virtual Reality โดยใช้สื่อที่เป็ นตัวหนังสือ (Text-Based) หรือภาพกราฟิ ก (Graphical-Based) ส่ง บทเรียนไปยังผูเ้ รียนโดยผ่านระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนลักษณะนี้ เรียกว่า Virtual Education Environment ซึ่งเป็ น Virtual Classroom ที่แท้จริง ทาได้โดยผูเ้ รียนใช้ คอมพิวเตอร์เข้าสู่เว็บไซต์ของห้องเรียนเสมือน และดาเนินการเรียนตามกิจกรรมที่ผสอนได้ ู้ ออกแบบไว้ (ในปั จ จุบัน เราจะคุน เคยกับ ค าว่า e-learning ้ ซึ่ งเป็ น Virtual Classroom เช่นเดียวกัน) 26
 27. 27. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณีค ุณสมบัติ1. การให้โอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษา ผูเ้ รียนอาจจะเลือกเรียนรายวิชาใดๆจากผูสอนคนใดคน ้หนึงทัวโลกหากมีการเปิ ดโอกาสให้ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่มขดจากัดในเรื่องพื้นที่ ่ ่ ีี2. เวลาที่ยืดหยุ่น ผูเ้ รียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก การได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผูสอน ้และเพื่อนที่เรียนร่วมกันจะไม่มขอจากัดเรื่องเวลา ี ้3. ไม่มีการเดินทาง ผูเ้ รียนสมารถทางานและศึกษาอยู่กับบ้านได้อย่างสะดวกสบายซึ่งอาจจะเป็ นข้อดีสาหรับผูเ้ รียนที่มอปสรรค อันเนืองมาจากความพิการทาให้ไม่มีความจาเป็ นต้องเดินทางหรือแม้แต่ ี ุ ่ผูเ้ รี ย นที่ มี ภ าวะด้า นครอบครั ว ปั จ จั ย ประการนี้ นับ เป็ นโอกาสที่ ท าให้ท ก คนมี ท างเลื อ กและความ ุสะดวกสบาย4. ประหยั ด เวลา ผูเ้ รี ย นที่ จ าเป็ นต้อ งเดิ น ทางไปสถานศึ ก ษาถ้า เรี ย นจากห้อ งเรี ย นเสมื อ นจะประหยัดเวลาในการเดินทาง5. ทางานร่ วมกัน ด้วยภาพทางเทคโนโลยี ทาให้ผเู้ รี ยนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ง่ายดาย ในขณะที่การแลกเปลียนข้อมูลในห้องเรียนปกติ กระทาได้ยาก ผูเ้ รียนในระบบห้องเรียนเสมือน ่จะสามารถอภิปรายปั ญหาร่วมกัน แลกเปลียนเค้าโครงงานซึ่งกันและกันได้ ่6. โอกาสการมีส่วนร่วม ด้วยระบบสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์เป็ นสื่อกลาง สามารถเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการถามคาถาม การให้ขอสังเกตและการทากิจกรรมร่วมกัน ้ 27
 28. 28. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 2. กำรนำมำประย ุกต์ในด้ำนกำรศึกษำ ปั จ จุบันมีการจัด การศึ กษาแบบห้องเรี ยนเสมือ นใน ลักษณะการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 28
 29. 29. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ตัวอย่างการสอนแบบ online ผ่าน website WizIQ 29
 30. 30. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ตัวอย่าง การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 30
 31. 31. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ตัวอย่าง การสอนแบบ online 31
 32. 32. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 3. สื่อหลายมิติ (Hypermedia) ที่มา : http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.html 32
 33. 33. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 3. สื่อหลายมิติ (Hypermedia) น้าทิพย์ วิภาวิน กล่าวไว้ว่า สื่อหลายมิติ (Hypermedia) เป็นเทคนิคที่ต้องการใช้ สื่ อ ผสม อื่ น ๆ ที่ ค อมพิว เตอร์ส ามารถ น้ า เสนอได้ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ ได้ ทั ง ข้ อ ความ เสี ย ง ภาพนิ่ ง และภาพ เคลื่อนไหว ที่มา : http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.html 33
 34. 34. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี กิดานันท์ มลิทอง กล่าวไว้ว่า สื่อหลายมิติ เป็น การขยายแนวความคิดของข้อความหลายมิติ ใน เรื่ อ งของการเสนอข้ อ มู ล ในลั ก ษณะไม่ เ ป็ น เส้ น ตรง และเพิ่ ม ความสามารถในการบรรจุ ข้ อ มู ล ในลั ก ษณะของภาพเคลื่ อ นไหวแบบวี ดิ ทั ศ น์ ภ า พ ก ร า ฟิ ค ใ น ลั ก ษ ณ ะ ภ า พ นิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย เสียงพูด เสียงดนตรี เข้าไว้ในเนือหาด้วย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง เนื อหาเรื่ อ งราวในลั ก ษณะ ต่ า ง ๆ ได้ ห ลาย รูปแบบกว่าเดิม ที่มา : http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.html 34
 35. 35. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี การผลิตสื่อหลายมิติ การจัดท้าสื่อหลายมิติ จัดท้าโดยใช้กระบวนการของสื่อประสมในการผลิต เรื่องราวและบท เรียนต่าง ๆ ในรูปลักษณะและวิธีการของข้อความหลายมิติ นั่ น เอง โดยการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็ น ศู น ย์ กลางการเขี ย นเรื่ อ งราว ซึ่ ง มี โปรแกรมที่ นิ ย มใช้ หลายโปรแกรมแต่ ที่ รู้ จั ก กั น ดี เช่ น ToolBook AuthorWare Dreamweaver PowerPoint เป็นต้น ที่มา : http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.html 35
 36. 36. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี จุดมุงหมำยของกำรใช้สื่อหลำยมิติ ่ 1. ใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้น(Browsing)สารสนเทศต่าง ๆ  2. ใช้เพื่อการเชื่อมโยง (Linking) แฟ้มข้อมูลต่าง ๆ 3. ใช้ในการสร้างบทเรียน (Authoring) สร้างโปรแกรมน้าเสนอ รายงานสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีความ น่าสนใจเนื่องจากสามารถ น้าเสนอได้ทังภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ที่มา : http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.html 36
 37. 37. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี กำรนำสื่อหลำยมิติมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน มีการนาสื่อหลายมิตเิ ข้ามาใช้ในการเรียนการสอนใน รูปของบทเรียนหลายมิตขน โดยการผลิตเนือหาหรือเรื่องราว ิ ึ้ ้ ต่าง ๆ ที่จะใช้สอนในลักษณะสื่อหลายมิติ โดยการใช้ภาพถ่าย ภาพเคลื่อน ไหว และเสียงต่าง ๆ บรรจุลงไปในบทเรียนหลาย มิติ ผูเ้ รียนสามารถมี ปฏิสมพันธ์กบบทเรียนโดย การเลือก ั ั เรียนเนือหาตามลาดับที่ตนต้องการ ้ ที่มา : http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.html 37
 38. 38. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ประโยชน์และลักษณะของบทเรียนหลำยมิติ 1.เรียกดูความหมายของคาศัพท์ 2. ขยายความเข้าใจเนือหาโดย ดูแผนภาพ หรือภาพวาด ภาพถ่าย ้ หรือฟังคาอธิบายหรือฟังเสียง ดนตรี เป็ นต้น 3. ใช้สมุดบันทึกที่มี อยู่ในโปรแกรมบันทึกใจความสาคัญ 4. ใช้เครื่องมือวาดภาพในโปรแกรมวาดแผนที่มโนทัศน์ของตน 5. สามารถเชือมโยงข้อมูล ต่าง ๆ ที่สนใจมาอ่านได้โดยสะดวก ่ 6. ใช้แผนที่ระบบดูว่าขณะนีกาลังเรียนอยู่สวนใดของบทเรียน ้ ่ ที่มา : http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.html 38
 39. 39. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี แนวคิดพื้นฐำนที่สงผลต่อนวัตกรรมกำรศึกษำ ่ จาแนกได้ 4 ประการ  ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different)  ความพร้อม (Readiness)  การใช้เวลาเพื่อการศึกษา  การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 39
 40. 40. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 1. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบ ุคคล (Individual Different)  แผนกำรศึกษำของชำติ ให้มงจัดกำรศึกษำตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และ ุ่ ควำมสำมำรถของแต่ละคนเปนเกณฑ์ ็  เช่น กำรจัดระบบห้องเรียนโดยใช้อำย ุเปนเกณฑ์ หรือใช้ควำมสำมำรถเปนเกณฑ์ ็ ็  นวัตกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่  การเรียนแบบไม่แบ่งชัน (Non-Graded School) ้  แบบเรียนสาเร็จรูป (Programmed Text Book)  เครื่องสอน (Teaching Machine)  การสอนเป็ นคณะ (Team Teaching)  การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School)  คอมพิวเตอร์ชวยสอน (Computer Assisted Instruction) ่ 40
 41. 41. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 2. ควำมพร้อม (Readiness) แนวคิดเดิมเชื่อกันว่ำ เด็กจะเริมเรียนได้ก็ตองมีควำมพร้อมซึ่งเปน ่ ้ ็ พัฒนำกำรตำมธรรมชำติ ปั จจุบนกำรวิจยทำงด้ำนจิตวิทยำกำรเรียนรู้ ชี้ให้เห็นว่ำควำมพร้อม ั ั ในกำรเรียนเปนสิ่งที่สร้ำงขึ้นได้ ถ้ำหำกสำมำรถจัดบทเรียนให้ ็ พอเหมำะกับระดับควำมสำมำรถของเด็กแต่ละคน วิชำที่เคยเชื่อว่ำ ยำก และไม่เหมำะสมสำหรับเด็กเล็ก ก็สำมำรถนำมำให้ศึกษำได้ นวัตกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่  ศูนย์การเรียน (Learning Center)  การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School)  การปรับปรุงการสอนสามชัน (Instructional Development in 3 Phases) ้ 41
 42. 42. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 3. กำรใช้เวลำเพื่อกำรศึกษำ กำรจัดเวลำเพื่ อกำรสอน หรือตำรำงสอนในรูป แบบเก่ำ มักจัดโดย อำศัยควำมสะดวกเปนเกณฑ์ เช่น ถือหน่วยเวลำเปนชัวโมง เท่ำกันท ุก ็ ็ ่ วิชำท ุกวัน และจัดเวลำเรียนเอำไว้แน่นอน ปั จจุบนมีควำมคิดในกำรจัดเปนหน่วยเวลำสอนให้สมพันธ์กบลักษณะ ั ็ ั ั ของแต่ละวิ ชำ ซึ่ งจะใช้เวลำไม่เท่ำกัน บำงวิ ชำอำจใช้ช่วงสัน ๆ แต่ ้ สอนบ่อยครัง กำรเรียนก็ไม่จำกัดอยูแต่เฉพำะในโรงเรียนเท่ำนัน ้ ่ ้ นวัตกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่  การจัดตารางสอนแบบยืดหยุ่น (Flexible Scheduling)  มหาวิทยาลัยเปิ ด (Open University)  แบบเรียนสาเร็จรูป (Programmed Text Book)  การเรียนทางไปรษณีย์ 42
 43. 43. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 4. กำรขยำยตัวทำงวิชำกำร และกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม ท ำให้มี สิ่ ง ต่ ำ ง ๆ ที่ ค นจะต้อ งเรี ย นรูเ พิ่ ม ขึ้ น มำก แต่ ก ำรจัด ระบบ ้ กำรศึ ก ษำในปั จจุบั น ยัง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพเพี ย งพอจึ ง จ ำเป นต้อ ง ็ แสวงหำวิธีกำรใหม่ที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น ทังในด้ำนปัจจัยเกี่ยวกับตัว ้ ผูเ้ รียน และปัจจัยภำยนอก นวัตกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่  มหาวิทยาลัยเปิ ด  การเรียนทางวิทยุ การเรียนทางโทรทัศน์  การเรียนทางไปรษณีย์ แบบเรียนสาเร็จรูป  ชุดการเรียน 43
 44. 44. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ลักษณะของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ เปนควำมคิดเห็นหรือปฏิบติกำรใหม่อย่ำงแท้จริง เปนสิ่งที่ไม่มีใคร ็ ั ็ ค้นพบมำก่อน ซึ่งนวัตกรรมประเภทนี้จะถูกต่อต้ำนอยูเสมอ ่ จะต้องเปนสิ่งใหม่ทงหมด หรือบำงส่วนอำจเปนของเก่ำที่ใช้ไม่ได้ผล ็ ั้ ็ ในอดีต แล้วนำมำปรับปร ุงให้ดีข้ ึน มีกำรจัดระบบขันตอนกำรดำเนินงำนให้เหมำะสมก่อนที่จะทำกำร ้ เปลี่ยนแปลง โดยพิจำณำตังแต่ขอมูล กระบวนกำร และผลลัพธ์ ้ ้ 44
 45. 45. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ลักษณะของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ มีกำรพิสจน์ดวยกำรวิจย หรืออยูระหว่ำงกำรวิจยว่ำ “สิ่งใหม่” นัน จะ ู ้ ั ่ ั ้ ช่วยให้กำรแก้ปัญหำ และดำเนินกำรบำงอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงขึ้น กว่ำเดิม ยังไม่เปนส่วนหนึ่งของระบบงำนในปัจจุบน หำก “สิ่งใหม่” นันได้รบ ็ ั ้ ั กำรเผยแพร่และยอมรับจนกลำยเปนส่วนหนึ่งของระบบงำนที่ดำเนิน ็ อยูในขณะนี้ ไม่ถือว่ำ “สิ่งใหม่” นัน เปนนวัตกรรมต่อไป แต่จะเปลี่ยน ่ ้ ็ สภำพเปน “เทคโนโลยี” อย่ำงเต็มที่ ็ 45
 46. 46. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ควำมหมำยของ “เทคโนโลยี” ควำมเจริญในด้ำนต่ำงๆ ที่ปรำกฏให้เห็นอยูในปัจจุบน เปนผลมำจำก ่ ั ็ กำรศึกษำค้นคว้ำทดลองประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่ำง ๆ โดยอำศัยควำมรู้ ทำงวิ ทยำศำสตร์ เมื่อศึกษำค้นพบและทดลองใช้ได้ผลแล้ว ก็นำออก เผยแพร่ใช้ในกิจกำรด้ำนต่ำง ๆ ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพัฒนำ ค ุณภำพ และประสิทธิภำพในกิจกำรต่ำง ๆ เหล่ำนัน้ วิชำกำรที่ว่ำด้วยกำรนำควำมรูทำงวิทยำศำสตร์ มำใช้ในกิจกำรด้ำน ้ ต่ำง ๆ จึงเรียกกันว่ำ "วิทยาศาสตร์ประยุกต์" หรือนิยมเรียกกันทัวไปว่ำ ่ "เทคโนโลยี" (Technology) 46
 47. 47. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ควำมหมำยของ “เทคโนโลยี” เทคโนโลยี (Technology) หมำยถึง กระบวนกำรผลิต กำรสร้ำง วิธีกำร ดำเนินงำน เพื่อให้ได้สิ่งที่ตองกำร ้ ผูที่นำเอำเทคโนโลยีมำใช้ เรียกว่ำ นักเทคโนโลยี (Technologist) ้ 47
 48. 48. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี นวัตกรรม และ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ เทคโนโลยี มักจะเขียนคูกนเสมอ ่ ั ใช้รวมเปนคำเดียวคือ Innotech ็ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี มีควำมสัมพันธ์กนอย่ำงใกล้ชิด ั นวัตกรรม เปนเรื่องของกำรกระทำสิ่งใหม่ ซึ่งอยูในขันทดลอง ยังไม่ ็ ่ ้ เปนที่ยอมรับในสังคม ็ เทคโนโลยี เปนเรื่องของกำรนำเอำสิ่งต่ำง ๆ มำประยกต์ใช้อย่ำงมี ็ ุ ประสิทธิภำพ กำรนำเอำนวัตกรรมมำประย ุกต์ใช้ เรียกว่ำเปน เทคโนโลยี ็ กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ เรียกสิ่งใหม่ว่ำ นวัตกรรม 48
 49. 49. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี นวัตกรรมและเทคโนโลยี คือ INNOTECH กำรใช้นวัตกรรม(Innovation)และเทคโนโลยี ( Technology)ในกำร จัดกำรศึ กษำคื อใช้ในกำรเรียนกำรสอนถ้ำใช้ทง 2อย่ำงร่วมกันด้วย ั้ กำรนำเอำเทคนิคและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆทำงวิทยำศำสตร์มำใช้เรียก “INNOTECH”ซึ่งมำจำกคำเต็ มว่ำ “Innovation Technology”เปนกำร ็ นำเอำคำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ำด้วยกัน 49
 50. 50. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี นวัตกรรม และ เทคโนโลยี เทคโนโลยี นวัตกรรม 50
 51. 51. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี กำรพัฒใช้เผยแพร่ ในระบบปกติ นำ นวัตกรรม เทคโนโลยี (ปรับปร ุง เผยแพร่ เปลี่ยนแปลง) การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี 51
 52. 52. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี กำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทนสมัยมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ั  ในปัจจุบนกำรเรียนกำรสอนได้นำทฤษฏีกำรเรียนรู้ และหลักกำรมำ ั ใช้ เพื่อให้เกิดค ุณภำพของกำรสอน กำรใช้วสด ุอ ุปกรณ์เข้ำช่วยใน ั กำรจัดกำรเรียนกำรสอนก็เปนวิธีกำรที่ทำให้บทเรียนมีประสิทธิภำพ ็ 4 ประกำร คือ 1. ให้ผเ้ ู รียนได้มีสวนร่วมในกำรเรียนรู้ ่ 2. ให้ผเ้ ู รียนได้รบข้อมูลย้อนกลับอย่ำงฉับพลัน ั 3. ให้ผเ้ ู รียนได้รบกำรเสริมแรง ั 4. ให้ผเ้ ู รียนได้เรียนรูเ้ ปนขันตอนทีละน้อย ็ ้ 52
 53. 53. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี กำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเสริมกำรเรียนกำรสอน  ประเภทของนวัตกรรมสือ ่  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware)  เนือหาดิจิทล (Digital Content) ้ ั  สื่อมัลติมเี ดียระบบเรียนรูดวยตนเอง ้ ้  สื่อการสอนลักษณะ PowerPoint  คอมพิวเตอร์ชวยสอน่ 53
 54. 54. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี คำถำม 54
 55. 55. 1033101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ ผูสอน กำชัย ทบบัณฑิต ้ LOGO คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

×