Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tajuk Jurnal: PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN-   PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU   SEKOLAH MENENGAH: SATU KAJIA...
 Abdul Wahab Ismail Gani Kamaliah Hj. Siarap Hasrina Mustafa
 Pada zaman digital dan globalisasi ini, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi menuntut agar perubahan dibuat ke...
 Dasar dan polisi pembangunan negara menunjukkan Malaysia amat menitikberatkan penggunaan komputer dalam pendidikan, ...
 Selaras    dengan kesungguhan kerajaan menggalakkan penggunaan komputer dalam bidang pendidikan, adalah wajar satu k...
 1. Adakah terdapat perbezaan   antara jantina,umur dan mata pelajaran major yang diajar dengan sikap penggunaan komp...
 3. Adakah terdapat perbezaan personaliti dengan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran ? 4. Adakah ter...
 6.Adakah terdapat kesepadanan dan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran ? 7.Adakah terdapat ketidakru...
 Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan. Borang soal selidik berstruktur digunakan sebagai instrumen utama kajian ini. Sa...
 Daripada 184 borang soal selidik yang diedarkan, sebanyak 166 (90%) borang soal selidik telah dikembalikan. Sebanyak li...
 Bagi menganalisis data yang diperolehi daripada responden melalui soal selidik, perisian SPSS (Statistical Package for...
 dapatan kajian berdasarkan Jadual 1 menunjukkan bahawa lebih ramai guru wanita berbanding lelaki, di mana bilangan re...
 Dapatan kajian, Keputusan menunjukkan responden yang berumur di antara 26 hingga 35 tahun merupakan kategori umur yang m...
 Dapatan kajian menunjukkan responden yang mengajar mata pelajaran Sains dan Matematik mencatatkan peratusan yang paling...
 Peratusanterendah bagi mata pelajaran major yang diajar terhadap penggunaan komputer pula adalah subjek Sejarah iaitu se...
 terdapatperhubungan yang signifikan antara pengetahuan dan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran . Oleh ...
 faktor    personaliti mempengaruhi penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu personaliti yang posit...
  faktor organisasi mempengaruhi penggunaan  komputer dalam pengajaran dan  pembelajaran iaitu sokongan organisasi ...
 sikap   positif terhadap kesemua faktor di atas mempengaruhi penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran.
 dirumuskan  bahawa faktor pengetahuan, sikap, sifat-sifat inovasi, personaliti guru, dan sokongan organisasi amat me...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Analisis jurnal

1,026 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Analisis jurnal

 1. 1. Tajuk Jurnal: PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN- PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH: SATU KAJIAN KES DI PULAU PINANG(COMPUTER USAGE IN TEACHING AND LEARNINGAMONG SECONDARY SCHOOL TEACHERS: A CASE STUDY IN PENANG)
 2. 2.  Abdul Wahab Ismail Gani Kamaliah Hj. Siarap Hasrina Mustafa
 3. 3.  Pada zaman digital dan globalisasi ini, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi menuntut agar perubahan dibuat ke atas kaedah mengajar dan belajar. Perkembangan terkini menyaksikan komputer menjadi alat pemangkin utama untuk menyebar dan menyimpan maklumat dan seterusnya membantu pelajar membina pengetahuan baru (Lechner & Boli 2000).
 4. 4.  Dasar dan polisi pembangunan negara menunjukkan Malaysia amat menitikberatkan penggunaan komputer dalam pendidikan, oleh itu impak ICT dalam pendidikan amat ketara sekali. Implikasi daripada pelaksanaan dasar baru ini, sekolah perlu membuat perancangan dan persediaan yang rapi untuk reformasi proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berpusatkan guru ke arah kaedah pengajaran yang lebih berpusatkan pelajar.
 5. 5.  Selaras dengan kesungguhan kerajaan menggalakkan penggunaan komputer dalam bidang pendidikan, adalah wajar satu kajian dilakukan untuk mengetahui tahap penggunaan komputer bagi pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru-guru.
 6. 6.  1. Adakah terdapat perbezaan antara jantina,umur dan mata pelajaran major yang diajar dengan sikap penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran ? 2. Bagaimanakah tahap pengetahuan dan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran ?
 7. 7.  3. Adakah terdapat perbezaan personaliti dengan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran ? 4. Adakah terdapat sokongan organisasi dan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran ? 5.Adakah terdapat faedah relatif dan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran ?
 8. 8.  6.Adakah terdapat kesepadanan dan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran ? 7.Adakah terdapat ketidakrumitan dan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran ? 8.Adakah terdapat kebolehcubaan dan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran ? 9.Adakah terdapat keteramatan dan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran ?
 9. 9.  Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan. Borang soal selidik berstruktur digunakan sebagai instrumen utama kajian ini. Sampel kajian terdiri daripada guru-guru yang dipilih dari tiga buah sekolah menengah dalam daerah Timur Laut Pulau Pinang Rekabentuk kajian yang digunakan adalah berbentuk deskriptif dan kuantitatif
 10. 10.  Daripada 184 borang soal selidik yang diedarkan, sebanyak 166 (90%) borang soal selidik telah dikembalikan. Sebanyak lima borang soal selidik telah ditolak oleh pengkaji kerana didapati tidak lengkap, menjadikan jumlah sampel sebenar ialah 161.
 11. 11.  Bagi menganalisis data yang diperolehi daripada responden melalui soal selidik, perisian SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) telah digunakan. Beberapa kaedah seperti statistik deskriptif, statistik crosstab, t-test sampel bebas, Anova satu hala dan korelasi telah digunakan untuk melihat hubungan dan perbezaan antara pembolehubah- pembolehubah.
 12. 12.  dapatan kajian berdasarkan Jadual 1 menunjukkan bahawa lebih ramai guru wanita berbanding lelaki, di mana bilangan responden perempuan ialah 109 orang (67.7%) manakala bilangan responden lelaki hanya 52 orang (32.3%) Dapatan kajian, Guru perempuan mencatatkan penggunaan komputer yang terbanyak iaitu sebanyak 57 orang berbanding guru lelaki iaitu sebanyak 27 orang.
 13. 13.  Dapatan kajian, Keputusan menunjukkan responden yang berumur di antara 26 hingga 35 tahun merupakan kategori umur yang mencatat bilangan penggunaan komputer yang tertinggi iaitu sebanyak 38 orang atau 56% (38 daripada 68 orang yang menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran). Responden yang berumur lebih daripada 45 tahun mencatatkan peratusan yang paling kurang menggunakan komputer
 14. 14.  Dapatan kajian menunjukkan responden yang mengajar mata pelajaran Sains dan Matematik mencatatkan peratusan yang paling tinggi menggunakan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu masing-masing mencatat peratusan sebanyak 68% (15 daripada 22 orang) dan 70% (16 daripada 23 orang).
 15. 15.  Peratusanterendah bagi mata pelajaran major yang diajar terhadap penggunaan komputer pula adalah subjek Sejarah iaitu sebanyak 47% (7 daripada 15 orang).
 16. 16.  terdapatperhubungan yang signifikan antara pengetahuan dan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran . Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa faktor pengetahuan mempengaruhi penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu lebih tinggi pengetahuan seseorang, lebih tinggi penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran
 17. 17.  faktor personaliti mempengaruhi penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu personaliti yang positif terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran mempengaruhi penggunaannya.
 18. 18.  faktor organisasi mempengaruhi penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu sokongan organisasi yang positif terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran mempengaruhi penggunaannya.
 19. 19.  sikap positif terhadap kesemua faktor di atas mempengaruhi penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran.
 20. 20.  dirumuskan bahawa faktor pengetahuan, sikap, sifat-sifat inovasi, personaliti guru, dan sokongan organisasi amat mempengaruhi penerimaan dan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru-guru. faktor demografi seperti jantina, umur dan mata pelajaran major yang diajar didapati tidak mempengaruhi penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran.

×