Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

کاتالوگ گروه شرکت های ساپرا

119 views

Published on

معرفی گروه شرکت های ساپرا

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

کاتالوگ گروه شرکت های ساپرا

 1. 1. 2............................‫ساپرا‬‫های‬‫شرکت‬‫گروه‬‫درباره‬ 4..........................‫ساپرا‬‫های‬‫شرکت‬‫گروه‬‫معرفی‬ 5..........................................................‫ها‬ ‫گواهینامه‬ 6...............‫ساپرا‬‫مشاورفناوری‬‫مهندسین‬‫شرکت‬ 7......................‫ساپراصنعت‬‫مهندسی‬‫فنی‬‫شرکت‬ 8..................................‫نت‬ ‫فورتی‬ ‫شرکت‬ ‫معرفی‬ 9............................‫نت‬ ‫فورتی‬ ‫شرکت‬ ‫محصوالت‬ 10.........................................‫جونیپر‬ ‫شرکت‬ ‫معرفی‬ 11....................................‫جونیپر‬ ‫شرکت‬ ‫محصوالت‬ ................................................. F5 ‫شرکت‬ ‫معرفی‬ ............................................F5‫شرکت‬ ‫محصوالت‬ ..............................................hp ‫شرکت‬ ‫معـرفی‬ .....................................hp ‫شـرکت‬ ‫محصـوالت‬ .....................................Cisco ‫شـرکت‬ ‫معـرفی‬ .............................Cisco ‫شـرکت‬ ‫محصــوالت‬ ..................................IXIA ‫محصـول‬ ‫معــرفی‬ ...........................QloGIC ‫محصــول‬ ‫معــرفی‬ ..............................Exinda ‫شــرکت‬ ‫معــرفی‬ ...........................Exinda ‫شـرکت‬ ‫محصــوالت‬ 22.......................‫ومحصوالت‬EMC ‫شرکت‬ ‫معرفی‬ 23........................‫محصوالت‬‫و‬IBM‫شرکت‬‫معرفی‬ 24.......................................‫ساپرا‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ 25.......................‫ساپرا‬‫فناوری‬‫مهندسی‬‫آموزشگاه‬ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ‫فهرست‬
 2. 2. ‫شبکه‬ ‫سازی‬ ‫بهینـه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫متخصص‬ ‫کارشنـاسان‬ ‫کارگیـری‬ ‫به‬ ‫آزمـایی‬ ‫راستی‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫اصالت‬ ‫دارای‬ ،‫مطلـوب‬ ،‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫تجهیـزات‬ ‫مرتبط‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫راهکارها‬ ‫انتخاب‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫کارشناسی‬ ‫اروپایی‬ ‫معتبر‬ ‫تجـاری‬ ‫شرکـای‬ ‫طــریق‬ ‫از‬ ‫تجهیـزات‬ ‫تأمیـن‬ ‫مشتری‬ ‫نیاز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تجهیزات‬ ‫پیشرفته‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫تعمیـر‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫تجهیـزات‬ ‫تعـویض‬ ‫نامـه‬ ‫ضمانت‬ ‫مجرب‬ ‫اساتید‬ ‫توسط‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫آموزش‬ ‫شبکه‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫راهبـری‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫همـراه‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫تعهد‬ ‫سال‬ 10 ‫ساپرا؟‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫گروه‬ ‫چرا‬ ‫ساپرا‬ ‫ساختمان‬ ،۵۴ ‫پالک‬ ،‫کارگر‬ ‫جواد‬ ‫شهید‬ ‫کوچه‬ ،‫طالقانی‬ ‫تقاطع‬ ‫به‬ ‫نرسیده‬ ،‫شریعتی‬ ‫خ‬ :‫تهران‬ www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬ 55‫به5کارگیری5کارشناسان5متخصص5در5جهت5طراحی5و5بهینه5سازی‬ 55‫تجهیزات5با5کیفیت،5مطلوب،5دارای5اصالت5و5قابلیت5راستی5آزما‬ 55‫تأمین5تجهیزات5از5طریق5شرکای5تجاری5معتبر5اروپایی‬ 55‫کارشناسی5تخصصی5در5زمینه5انتخاب5راهکارها5و5محصوالت5مرتب‬ 55‫ضمانت5نامه5تعویض5تجهیزات5به5جای5تعمیر‬ 55‫015سال5تعهد5خدمات5پس5از5فروش‬ 55‫نصب5و5راه5اندازی5پیشرفته5تجهیزات5بر5اساس5نیاز5مشتری‬ 55‫همراه5شما5با5راهبری5و5پشتیبانی5شبکه‬ 55‫آموزش5دوره5های5خاص5توسط5اساتید5مجرب‬ ‫ساپرا؟‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫گروه‬ ‫چرا‬ www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 3. 3. ‫تجهیزات‬‫تأمین‬‫گـروه‬ Saprasanat.ir ‫ساپراصنعت‬‫مهندسی‬‫فنی‬‫شرکت‬ ‫ساپرا‬‫فناوری‬‫مشاور‬‫مهندسین‬‫شرکت‬ ‫ارتبـاطات‬‫و‬‫اطالعـات‬‫فنـاوری‬‫گروه‬ SapraICT.ir ‫اینتـرنتی‬‫فـروشگاه‬ Sapra.market ‫فناوری‬‫آمـوزش‬‫گــروه‬ Sapratraining.ir www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 4. 4. ‫ساپرا‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫گروه‬ ‫معرفی‬ ‫امنیتی‬ ‫راهکارهای‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طراحی‬ ، ‫مشاوره‬ ‫شبکه‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫تجهیزات‬ ‫تأمین‬ ‫شبکه‬ ‫راهبری‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ،‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫آموزش‬ ‫ریاست‬ ‫نهـاد‬ ‫راهبردی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫معاونت‬ ‫از‬ ‫کشور‬ ‫انفورماتیک‬ ‫عالی‬ ‫شورای‬ 1 ‫رتبه‬ ‫کسب‬ ‫با‬ ‫ساپرا‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫گروه‬ ‫انتخاب‬ ‫حسن‬ ‫و‬ ‫اروپایی‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫قوی‬ ‫تجاری‬ ‫شرکای‬ ‫به‬ ‫اتکا‬ ‫با‬ ‫و‬ ،‫کشور‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫صنفی‬ ‫نظام‬ ‫سـازمان‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫و‬ ‫جمهوری‬ ،‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫طـراحی‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فنـاوری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫متخصص‬ ‫انسـانی‬ ‫منابع‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬ ‫ضمن‬ ،‫جهانی‬ ‫معتبر‬ ‫برندهای‬ ‫گسـترده‬ ‫طیـفی‬ ‫در‬ ،EPC ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫سیسـتم‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫راهبـرد‬ ،‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ،‫تأمین‬ ‫شما‬ ‫استحضار‬ ‫به‬ ،‫تمامتر‬ ‫هرچه‬ ‫معرفی‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫فعالیت‬ ‫گسترده‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫مفتخریم‬ ‫ما‬ ‫خصوص‬ ‫دراین‬ ‫است‬ ‫نموده‬ : ‫برسانیم‬ ‫ارجمند‬ ‫متخصصان‬ ITIL‫و‬ ISMS ‫استانداردهای‬ ‫برمبنای‬ ،‫انفورماتیکی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ Data Center‫مشاوره،طراحی‬ ‫فـرایند‬ ‫بهبود‬ ‫منظـور‬ ‫به‬ ‫مجدد‬ ‫مهنـدسی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫شبـکه‬ ، ‫اطالعات‬ ‫فنـاوری‬ ‫های‬ ‫پـروژه‬ ‫بر‬ ‫نظـارت‬ ‫و‬ ‫اجــرا‬ ‫ها‬ ‫سـازمان‬ ‫کارایی‬ ‫افـزایش‬ ‫در‬ ‫تسهیـل‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫نظام‬ ‫طـراحی‬ ‫و‬ ‫مشـاوره‬ ،‫مدیریتی‬ ‫خـدمات‬ ‫ارائه‬ ‫مخابراتی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫انتقال‬ ، ‫پژوهش‬ ، ‫تحقیق‬ ‫شبکه‬ ‫بستر‬ ‫امنیتی‬ ‫راهکارهای‬ ‫و‬ ‫مخابراتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫تجهیزات‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫سنتر‬ ‫دیتا‬ ‫ملـزومات‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫تأمین‬ ‫تجهیزات‬ ‫راهبری‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫نگهـداری‬ ، ‫تعمیر‬ ، ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫سرفصل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تجهیزات‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫برگزاری‬ )On Job Training( ‫نصب‬ ‫حیـن‬ ‫در‬ ‫تجهیـزات‬ ‫آمـوزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫برگزاری‬ ICT ‫و‬ IT ‫مفـاهیم‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫برگـزاری‬ ‫مقـدمه‬ 4www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 5. 5. ‫گواهینـامه‬ 5 www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 6. 6. ‫تحولی‬ ‫برمبنای‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫نگرشی‬ ‫با‬ ‫ساپرا‬ ‫فناوری‬ ‫مشاور‬ ‫مهندسین‬ ‫شرکت‬ ‫ساپراصنعت‬ ‫شرکت‬ ‫گسترده‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ ‫و‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫نوین‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫اهداف‬‫به‬‫رسیدن‬‫راستای‬‫در‬‫و‬‫ارتباطات‬ ICT ‫حوزه‬ ‫عرصه‬ ‫به‬ ‫پا‬ ‫ذیل‬ .‫است‬ ‫گذاشته‬ )Networking Services) WAN , LAN ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ )Network Wireless( ‫سيم‬ ‫بي‬ ‫هاي‬ ‫شبکه‬ ‫اندازي‬ ‫وراه‬ ‫نصب‬ ، ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ )Network Support( ‫راهبر‬ ‫متخصص‬ ‫تیم‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ 24*7 ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫پشتيباني‬ )NOC( ‫شبکه‬ ‫عملیات‬ ‫مرکز‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ،‫مشاوره‬ )Network Security( ‫کامپيوتري‬ ‫هاي‬ ‫شبکه‬ ‫سازي‬ ‫بهينه‬ ‫و‬ ‫سازي‬ ‫ايمن‬ ) Tuning Service( ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫تجهیزات‬ ‫تخصصی‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ) Manage Security Service provider( ‫امنیتی‬ ‫شده‬ ‫مدیریت‬ ‫خدمات‬ ‫تأمین‬ )WAF & DAM( ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫سازی‬ ‫ایمن‬ )VPN Services( ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫دسترسی‬ ‫سازی‬ ‫ایمن‬ ‫راهکارهای‬ ‫ارائه‬ ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫حمالت‬ ‫تشخیص‬ ‫درجهت‬ IPS/IDS ‫حفاظتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ )Network Security Audit( ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫امنيت‬ ‫مخاطرات‬ ‫مميزي‬ )Penetration Testing( ‫مرتبط‬‫گزارشات‬‫وارائه‬‫حمالت‬‫سازي‬‫شبيه‬‫با‬‫شبکه‬‫امنيت‬‫وضعيت‬‫ارزيابي‬ )SOC( ‫امنیت‬ ‫عملیات‬ ‫مرکز‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ،‫تجهيزات‬ ‫تامين‬ ،‫طراحي‬ ،‫مشاوره‬ 6www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 7. 7. www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬7
 8. 8. ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫پیشرو‬ ، ‫نت‬ ‫فورتی‬ ‫شرکت‬ ‫شبکه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫نوین‬ ‫ای‬ ‫ایده‬ ‫مبتکر‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫افـزایش‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫مأموریت‬ ‫سـازی‬ ‫ایمن‬ ‫و‬ ‫شبـکه‬ ‫امنیت‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫کارایی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫زیرساختـارهای‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫امنیت‬ ‫تجهیزات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ارگان‬ ‫ها‬ ‫سـازمان‬ ‫برای‬ ‫مرتبط‬ ‫امنیتی‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫شرکای‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫توزیع‬ ۱۵/۸ ‫داشتن‬ ‫دسـت‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫توانسـته‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫رهبر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫بازار‬ ‫سهم‬ ‫از‬ ‫درصد‬ )UTM( ‫امنیتی‬ ‫محصوالت‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫پیشرو‬ ‫و‬ .‫آید‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫با‬ FortiGuard ‫های‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫متخصص‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫داشتن‬ ‫صدد‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ‫پیشرفته‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫و‬ ‫تهدیدات‬ ‫جدیدترین‬ ‫رصد‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫هرچه‬ ‫محافظت‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫مخاطرات‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مشتریان‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫جدید‬ ‫تهدیدات‬ ‫و‬ ‫حمالت‬ ‫شناسایی‬ FortiASIC ‫های‬ ‫پردازنده‬ ‫از‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬ ‫اطالعات‬‫پردازش‬‫سرعـت‬‫افزایش‬‫جهت‬‫در‬ ‫مطمئن‬‫عملکرد‬‫باال‬‫ظرفیت‬‫با‬‫های‬‫شبکه‬‫در‬ .‫سازد‬ ‫می‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫تری‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫دست‬ ‫تأخیر‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫بازدهی‬ ‫حداکثر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تر‬ ‫دقیـق‬ ‫و‬ ‫بیشـتر‬ ‫یافت.کنتـرل‬ ،‫کاربـران‬ ‫عملـکرد‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ،‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫نت‬ ‫فورتی‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫تسریع‬ ‫امنیتی‬ ‫جـامع‬ ‫تحکیم‬ www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 9. 9. 9 www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 10. 10. 10www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 11. 11. Data Center JUNIPER SRX Series Services Gateways Data Center ‫منظور‬ ‫به‬ JUNOS ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫قدرتمند‬ IDP ‫و‬ ‫فایروال‬ ‫مجموعه‬ ‫دیتاسنتر‬ ‫های‬ ‫رده‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫تهدیدات‬ ‫هرگونه‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ SRX100/110 SRX210 SRX220 SRX650SRX550SRX240 SRX5800SRX1400 SRX3400 SRX3600 SRX5600 SA2500 SA4500, SA4500 FIPS SA6500, SA6500 FIPS 11 www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 12. 12. 12 ‫ورود‬ ‫با‬ F5 ‫آمریکایی‬ ‫شرکت‬ ،1996 ‫سال‬ ‫در‬ IT ‫رقابتی‬ ‫عرصه‬ ‫به‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫محصـول‬ ‫اولین‬ Load ‫جهت‬‫افزاری‬‫سخـت‬‫تجهیزات‬ ،‫اکنون‬ ‫.هم‬ ‫نمود‬ ‫ارائه‬ Balancing ‫رنج‬ ‫شامل‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫محصوالت‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫تجهیزات‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫رفتار‬ ‫کنترل‬ ،‫امنیت‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ،‫ابــری‬ ‫پـردازش‬ ‫ها‬Application ‫داخل‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫ترافیک‬ ‫مدیریت‬ Load ،‫ها‬‫دسترسی‬،‫سازمانی‬‫برون‬‫و‬ ...‫و‬ ‫افـزاری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ Balancer .‫باشد‬ ‫می‬ ،2011 ‫و‬ 2010 ‫پیاپی‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ 100 ‫لیـست‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫سطـح‬ ‫رشـد،در‬ ‫بیـشترین‬ ‫با‬ ‫اول‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫داشـته‬ ‫قرار‬ ‫جهانی‬ ‫شـرکت‬ 10 ‫جزء‬ 2010 ‫سال‬ ‫در‬ ‫سهـام‬ ‫بازدهی‬ ‫بهترین‬ ‫با‬ ‫اول‬ ‫با‬ ‫ساپرا‬ ‫شـرکت‬ ‫باشد.گروه‬ ‫می‬ ‫بـزرگتـرین‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫تأمین‬ ‫افتـخار‬ ‫دارا‬ ‫و‬ ،‫کشـور‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫کادر‬ ‫بهترین‬ ‫بـودن‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫راهبـرد‬ ‫و‬ ‫پشتـیبانی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫راهبـری‬ ‫و‬ ‫واردات‬ ‫زمیـنه‬ ‫در‬ ‫فعـال‬ .‫روند‬ ‫می‬ ‫شمـار‬ ‫به‬ F5 ‫محصوالت‬ www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 13. 13. 13 www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 14. 14. ‫و‬ ‫دنیاست‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫پيشرفته‬ ‫سرورهاي‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫شـرکت‬ ‫بزرگترين‬ ‫و‬ ‫معتبرترين‬ HP ‫کمپاني‬ .‫دارد‬ ‫قـرار‬ ‫کاربران‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫سرورها‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫براي‬ ‫کاربردي‬ ‫برنامه‬ 15000 ‫از‬ ‫بيش‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ :‫چون‬ ‫کارهایی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ، ‫محصوالت‬ ، Hp ،‫بزرگ‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫نیـازهای‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫پاسـخ‬ ‫راستای‬ ‫در‬ Disk Storage System ، Storage Software ،Tape Storage & Media ، Storage ‫شامل‬ data storage ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫یک‬ ‫نیازهای‬ ‫تمام‬ ‫ترتيب‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ Storage Networking ‫و‬ Archiving .‫گردد‬ ‫می‬ ‫مرتفع‬ HP ‫محصوالت‬ ‫توسط‬ ‫سـال‬ ‫پايان‬ ‫در‬ Gartner ‫گـزارش‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬ 2008 ‫اول‬ ‫نيمه‬ ‫در‬ ‫که‬ IDC ‫گزارش‬ ‫آخرين‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بازار‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫92درصد‬ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫رقم‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مي‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫سرور‬ 183.000 ‫از‬ ‫بيش‬ ‫ساليانه‬ HP ،2007 ‫است‬ ‫شده‬ ‫موجب‬ 2007 ‫سال‬ ‫در‬ HP ‫هاي‬ ‫سرور‬ ‫فروش‬ ‫درصدي‬ 13 ‫حدود‬ ‫در‬ ‫رشد‬ . ‫است‬ ‫جهان‬ ‫سرور‬ ‫معرفي‬‫رقبا‬‫ميان‬‫در‬‫شرکت‬‫اولين‬‫عنوان‬‫به‬‫سرور‬‫فروش‬‫از‬‫حاصل‬‫درآمد‬‫افزايش‬‫درصد‬ 5.5‫با‬‫شرکت‬‫اين‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫درصد‬ 85‫حدود‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باالتر‬ ‫بسيار‬ ‫درآمد‬ ‫افزايش‬ ‫اين‬ Blade‫هاي‬ ‫سرور‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫ذیـل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫رقبا‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ HP ‫برتری‬ ،‫ایران‬ ‫بازار‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ Gartner ‫و‬ IDC ‫گـزارش‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ : ‫باشد‬ ‫می‬ ‫باال‬‫کارایی‬‫مقابل‬‫در‬‫مناسب‬‫قیمت‬ ‫سازی‬ ‫برآورده‬ ‫و‬ Proliant ، Integrity، Blade ‫سرورهای‬ ‫کارآمدی‬ Jumbo Frame ، Teaming ‫نظیر‬ ‫جدید‬ ‫های‬ Feature ‫افزودن‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫مختلف‬‫های‬‫اندازه‬‫در‬‫ها‬‫شبکه‬‫نیازهای‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫داخلی‬ ‫متخصصین‬ ‫بودن‬ Update ‫مناسب‬ ‫فنی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫وارد‬ ‫تازه‬ ‫محصوالت‬ ‫بودن‬ User Friendly ‫و‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیـستم‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫باالی‬ ‫درصد‬ ‫روز‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ Cooling ‫و‬ Power ‫مناسب‬ ‫سیستم‬ ‫شبکه‬ ‫هــای‬ ‫کار‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫قطعات‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫باالی‬ ‫درصـد‬ HP ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫نفرات‬ ‫توسط‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫برگزاری‬ ‫امکان‬ HDD ،ODD ، Fan ‫نظیر‬ ‫تجهیزات‬ ‫بودن‬ Plug & Play ‫قابلیت‬ ‫ارتقاء‬ ‫قـابلیت‬ ‫و‬ ILO3 ‫پورت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ Remote Management ‫را‬ hp ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫است‬ ‫است‬ ‫مفتخر‬ ‫ساپـرا‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫گروه‬ .‫نماید‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫وارد‬ ‫مستقیم‬ ‫بصورت‬ .......................................................... ................................................................... Hp ‫در‬ ‫و‬ ‫دنیاسـت‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫پیشرفته‬ ‫سرورهاي‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫شرکت‬ ‫بزرگترین‬ ‫و‬ ‫معتبرترین‬ HP ‫کمپاني‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫قـرار‬ ‫کاربـران‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫سـرورها‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫ایـن‬ ‫براي‬ ‫کاربردي‬ ‫بـرنامه‬ ۱۵۰۰۰ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ :‫چون‬ ‫کارهایی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ، ‫محصوالت‬ ، Hp ، ‫بـزرگ‬ ‫مجمـوعه‬ ‫یک‬ ‫نیـازهای‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫پاسـخ‬ ‫راستـای‬ Disk Storage System ، Storage Software ،Tape Storage & Media ،‫شــامــل‬ data storage ‫مرکز‬ ‫یک‬ ‫نیازهای‬‫تمام‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬‫و‬‫دهد‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ Storage Networking ‫و‬Storage Archiving .‫گردد‬ ‫می‬ ‫مرتفع‬ HP ‫محصوالت‬ ‫توسط‬ ‫داده‬ ‫سـال‬ ‫پایان‬ ‫در‬ Gartner ‫گـزارش‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬ ۲۰۰۸ ‫اول‬ ‫نیمـه‬ ‫در‬ ‫که‬ IDC ‫گزارش‬ ‫آخرین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سرور‬ ‫بازار‬ ‫کل‬ ‫از‬ %۲۹ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫رقم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنـد‬ ‫مي‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫سـرور‬ ۱۸۳,۰۰۰ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫سالیانه‬ HP ،۲۰۰۷ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫موجب‬ ۲۰۰۷ ‫سال‬ ‫در‬ HP ‫هاي‬ ‫سرور‬ ‫فروش‬ ‫درصدي‬ ۱۳ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫رشد‬ . ‫است‬ ‫جهان‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫معرفي‬ ‫رقبا‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫درآمد‬ ‫افزایش‬ %۵,۵ ‫با‬ .‫است‬ ‫بوده‬ %۸۵ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باالتر‬ ‫بسیار‬ ‫درآمد‬ ‫افزایش‬ ‫این‬ Blade ‫هاي‬ ‫سرور‬ ‫بازار‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ Gartner ‫و‬ IDC ‫گزارش‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫ذیـل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫رقبا‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ HP ‫برتری‬ ، ‫ایران‬ : ‫باشد‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫کارایی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫قیمت‬ ،Proliant ، Integrity ‫سـرورهای‬ ‫کارآمدی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شبـکه‬ ‫نیـازهای‬ ‫سـازی‬ ‫بـرآورده‬ ‫و‬ Blade ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫اندازه‬ ‫علـت‬ ‫به‬ ‫داخلـی‬ ‫متخصصـین‬ ‫بـودن‬ Update ‫و‬ ‫وارد‬ ‫تــازه‬ ‫محصـوالت‬ ‫بـودن‬ User Friendly ‫مناسب‬ ‫فنی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫نظیر‬ ‫جدید‬ ‫های‬ Feature ‫افـزودن‬ ‫در‬ ‫نـوآوری‬ Jumbo Frame ، Teaming ‫و‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیـستم‬ ‫با‬ ‫ســازگاری‬ ‫باالی‬ ‫درصـد‬ ‫روز‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ Cooling ‫و‬ Power ‫مناسب‬ ‫سیستم‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫قطعات‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫باالی‬ ‫درصد‬ HP ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫نفرات‬ ‫توسط‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫برگزاری‬ ‫امکان‬ HDD ،ODD ، Fan ‫نظیر‬ ‫تجهیزات‬ ‫بودن‬ Plug & Play ‫قابلیت‬ ‫ارتقاء‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ILO3 ‫پورت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ Remote Management ‫بازار‬ ‫به‬ ‫را‬ HP ‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫تجهیـزات‬ ‫از‬ ‫وسیـعی‬ ‫طیف‬ ‫است‬ ‫مفتخر‬ ‫ساپـرا‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫گروه‬ . ‫نماید‬ ‫عرضه‬ ‫بازرگانی‬ ‫واحد‬ ،‫ساپرا‬ ‫ساختمان‬ ،۵۴ ‫پالک‬ ،‫کارگر‬ ‫جواد‬ ‫شهید‬ ‫کوچه‬ ،‫طالقانی‬ ‫تقاطع‬ ‫به‬ ‫نرسیده‬ ،‫شریعتی‬ ‫خ‬ :‫تهران‬ www.Saprasanat.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬ ‫ش‬ ‫بزرگترین‬ ‫و‬ ‫معتبرترین‬ HP ‫کمپاني‬ ‫کاربردي‬ ‫بـرنامه‬ ۱۵۰۰۰ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫مج‬ ‫یک‬ ‫نیـازهای‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫پاسـخ‬ ‫راستـای‬ e & Media ،‫شــامــل‬ data storage Networking ‫و‬Storage Archiving ‫گرد‬ ‫می‬ ‫مرتفع‬ HP ‫محصوالت‬ ‫توسط‬ ‫داده‬ ‫در‬ ‫که‬ IDC ‫گزارش‬ ‫آخرین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سـرو‬ ۱۸۳,۰۰۰ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫سالیانه‬ HP ،۲۰۰۷ ‫ف‬ ‫درصدي‬ ۱۳ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫رشد‬ . ‫است‬ ‫جهان‬ ‫س‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫درآمد‬ ‫افزایش‬ %۵,۵ ‫با‬ ‫بسی‬ ‫درآمد‬ ‫افزایش‬ ‫این‬ Blade ‫هاي‬ ‫سرور‬ ‫همچن‬ ‫و‬ Gartner ‫و‬ IDC ‫گزارش‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫شر‬ ‫به‬ ‫رقبا‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ HP ‫برتری‬ ، ‫ایران‬ : ‫باشد‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫کارایی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫قیمت‬ ant ، Integrity ‫سـرورهای‬ ‫کارآمدی‬ ‫شبـک‬ ‫نیـازهای‬ ‫سـازی‬ ‫بـرآورده‬ ‫و‬ Blade ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫اندازه‬ ‫داخلـی‬ ‫متخصصـین‬ ‫بـودن‬ Update ‫تــاز‬ ‫محصـوالت‬ ‫بـودن‬ User Friendly ‫مناسب‬ ‫فنی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫جد‬ ‫های‬ Feature ‫افـزودن‬ ‫در‬ ‫نـوآوری‬ Jumbo Frame ، Teaming ‫ع‬ ‫سیـستم‬ ‫با‬ ‫ســازگاری‬ ‫باالی‬ ‫درصـد‬ ‫روز‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سی‬ ‫در‬ ‫امک‬ ‫قاب‬ nt ‫است‬ ‫مفتخر‬ ‫ساپـرا‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫گروه‬ . ‫نماید‬ ‫عرضه‬ ‫طالق‬ ‫تقاطع‬ ‫به‬ ‫نرسیده‬ ،‫شریعتی‬ ‫خ‬ :‫تهران‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬ 14www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 15. 15. HP ArcSight ESM HP ArcSight Logger HP ArcSight Connector HP ArcSight Express HP ArcSight IdentityView HP ArcSight Threat Detector HP ArcSight Threat Response Manager HP Compliance Insight Packages HP ArcSight Risk Insight : ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذيل‬ ‫امنيتی‬ ‫راهکارهای‬ ‫بر‬ ‫مشتمل‬ ‫امنيـتی‬ ‫سکوی‬ ‫اين‬ Hp‫سازی‬‫ذخیره‬‫محصوالت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫امنيتی‬ ‫اطـالعات‬ ‫و‬ ‫وقايع‬ ‫مديريت‬ ‫محصوالت‬ ‫توليد‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫شرکت‬ ‫يک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ArcSight ‫شرکت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫ناميده‬ SIEM ‫اختصار‬ ‫شـرکت‬ ‫توسط‬ ‫ميالدی‬ 2010 ‫سال‬ ‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تأسيس‬ ‫ميالدی‬ 2000 ‫سال‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫اين‬ ‫پژوهشی‬ ‫مؤسسه‬ ‫بنـدی‬ ‫رده‬ ،HP ArcSight ‫امنيتی‬ ‫محصـوالت‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫کيفـيت‬ ‫از‬ ‫اطمينان‬ ‫جهت‬ .‫شد‬ ‫خريداری‬ HP ‫امنيتـی‬ ‫سکـوی‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫کافـی‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫گزارشات‬ ‫در‬ Leader ‫رده‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫اين‬ ‫برای‬ ‫گارتنر‬ ‫المـللی‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫اطـالعات‬ ‫امنيت‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ،HP ArcSight ‫توسـط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫تحليـل‬ ،‫سازی‬ ‫ذخيـره‬ ،‫آوری‬ ‫جمـع‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫راهـکارها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫يکـپارچه‬ ‫مجمـوعه‬ ،‫مخاطرات‬ ‫مديريت‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫فراهـم‬ )Big Data( ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫زيادی‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫امنيت‬ Hp Arcsight Hp Arcsi HP ArcSight ESM HP ArcSight Logger HP ArcSight Connector HP ArcSight Express HP ArcSight IdentityView HP ArcSight Threat Detector HP ArcSight Threat Response Manager HP Compliance Insight Packages HP ArcSight Risk Insight : ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫امنیتی‬ ‫راهکارهای‬ ‫بر‬ ‫مشتمل‬ ‫امنیـتی‬ ‫کوی‬ Hp ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫محصوالت‬ DAS ) D2600-D2700(‫ای‬ ‫آرایه‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫حصوالت‬ MSA: )HP MSA60 - MSA70 NAS )HP X1400- A1600( ‫به‬ ‫مرسوم‬ ‫شبکه‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫حصوالت‬ SAN )HP P2000 G3LFF,SFF (‫فیبر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫شبکه‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫حصوالت‬ SAN ISCSI )HP P4000 G3 series (‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫شبکه‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫حصوالت‬ Hp MSA 2040 SAN Storag Store Serv Storage hp3par ‫واع‬ ‫اطـالعات‬ ‫و‬ ‫وقایع‬ ‫مدیریت‬ ‫محصوالت‬ ‫تولید‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ArcSight ‫ت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ SIEM ‫اختصار‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫شـرکت‬ ‫توسط‬ ‫میالدی‬ ۲۰۱۰ ‫سال‬ ‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تأسیس‬ ‫میالدی‬ ۲۰۰۰ ‫سال‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫ن‬ ‫بنـدی‬ ‫رده‬ ،HP ArcSight ‫امنیتی‬ ‫محصـوالت‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫کیفـیت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫جهت‬ .‫شد‬ ‫خریداری‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫گزارشات‬ ‫در‬ Leader ‫رده‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫گارتنر‬ ‫المـللی‬ ‫بین‬ ‫پژوهشی‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫اطـالعات‬ ‫امنیت‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ،HP ArcSight ‫توسـط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫امنیتـی‬ ‫سکـوی‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫تحلیـل‬ ،‫سازی‬ ‫ذخیـره‬ ،‫آوری‬ ‫جمـع‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫راهـکارها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫یکـپارچه‬ ‫مجمـوعه‬ ،‫مخاطرات‬ ‫یت‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫فراهـم‬ )Big Data( ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫امنیت‬ ‫یت‬ ‫بازرگانی‬ ‫واحد‬ ،‫ساپرا‬ ‫ساختمان‬ ،۵۴ ‫پالک‬ ،‫کارگر‬ ‫جواد‬ ‫شهید‬ ‫کوچه‬ ،‫طالقانی‬ ‫تقاطع‬ ‫به‬ ‫نرسیده‬ ،‫شریعتی‬ ‫خ‬ :‫تهران‬ www.Saprasanat.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬ 15 HP MSA 2040 Energy Star SAN Dual Controller SFF & LFF Storage HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade Store Serv Storage hp3par HP EStoreEver MSL Tape Libraries www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 16. 16. 16www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 17. 17. 17 www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 18. 18. ‫قدرتمند‬‫افزارهای‬‫سخت‬‫اين‬،‫است‬‫شده‬‫طراحی‬‫آنها‬‫پذيری‬‫مقیاس‬‫و‬‫ظرفیت‬،‫ساخت‬‫زير‬‫های‬‫شبکه‬‫تست‬‫جهت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫اينترنت‬ ‫فضای‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سرويس‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ،‫شبکه‬ ‫های‬ ‫ترافيک‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫قابلیت‬ ‫های‬‫ترافیک‬‫سازی‬‫شبیه‬‫همچین‬‫و‬ ‫شبکه‬‫تحـت‬‫کاربـردی‬‫های‬‫بـرنامه‬،‫شبکه‬‫ساخت‬‫زیر‬‫در‬‫امنیتی‬‫های‬‫تست‬‫جهت‬ .‫شود‬‫می‬‫استفاده‬‫مختلف‬‫شرایط‬‫در‬‫تهدیدات‬‫و‬‫حمالت‬ Broadband Access and Services Testing Carrier Ethernet Testing Virtualization Testing IPv6 Testing MPLS Testing Multiplay Network Testing Security Testing Wireless Network Testing Wi-Fi Testing Protocol Conformance Testing IP Network Assessment Data Center/Cloud Testing Router and Switch Testing Ixload & IxNetwork Breaking Point ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫پایش‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ، ip‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫شبکه‬ ‫تست‬ ‫ارائه‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ IXIA‫محصوالت‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫صحـت‬ ‫تأییدیه‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫منبعی‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫گزارش‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫صحیح‬ ‫کارای‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫امن‬ ‫بستری‬‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬‫سازی‬ ‫بهینه‬،‫شبکه‬‫ترافیک‬ ‫تخمین‬ ‫جهت‬‫فضایی‬‫ایجاد‬ ‫همچنین‬‫و‬ ‫تجهیزات‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شرکـت‬ ، ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬ ، ‫تولیدکنندگان‬ ‫استقبال‬ ‫مورد‬ IXIA 18www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 19. 19. www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬ SAN Switch 5000 series SAN Switch 3000 series HBA 10000 series HBA 2600 series HBA 1800 series QLogic ‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ، IT‫روز‬ ‫تکنـولوژی‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫موفق‬ ‫برند‬ ‫هر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سنتر،برتری‬ ‫دیتا‬ ‫در‬ ‫موجـود‬ ‫اصلی‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫محصول‬ ‫کارت‬ ‫ی‬ ‫درعرصه‬ ‫عنوان‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫رقبا‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ SAN ‫و‬ HBA ‫روی‬ ‫بر‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫چیپست‬ ،‫ها‬ HBA،‫شبکه‬ ‫های‬ ‫باالترین‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ QLogic ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ،‫ها‬ Switch ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬ ‫نرخ‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫وکارایی‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫خـویش‬ ‫رده‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ‫محصـوالت‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مصرف‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شـد‬ ‫برآن‬ ‫ساپرا‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫گروه‬ ‫لذا‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫جوابگوی‬،‫خویش‬‫محصوالت‬‫سبد‬‫در‬‫محصول‬‫این‬‫افـزودن‬ .‫باشد‬ ‫گسترده‬ ‫سطحی‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫نیاز‬ QLogic ‫شرکت‬ ‫محصوالت‬ ‫پرکاربردترین‬ ‫از‬ : ‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫ذیل‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ 19
 20. 20. Exinda Network Orchestrator‫های‬‫ویژگی‬ ‫هفت‬ ‫الیه‬ ‫تا‬ ‫شبکه‬ ‫عملکرد‬ ‫تحلیل‬ ‫امکان‬ ‫یافته‬ ‫ساخت‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫ارائه‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫امکان‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫دهی‬ ‫پاسخ‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫شتابدهی‬ ‫امکان‬ )WAN( ‫گسترده‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫ا‬‫د‬‫اکسین‬ ‫تجهیز‬ ‫چندین‬ ‫متمرکز‬ ‫مدیریت‬ ‫امکان‬ )Real Time( ‫واقعی‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫پایش‬ ‫امکان‬ ‫یابی‬ ‫عیب‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫تسریع‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫سربار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫عملکرد‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫درمدیریت‬ ‫محصوالت‬ ‫تنوع‬ www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 21. 21. www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬21
 22. 22. :)EMC²‫اختصـار‬‫(به‬ EMC‫قدرتمند‬‫کمپـانی‬ ‫داده‬‫سـازی‬‫ذخیره‬‫راهکارهای‬‫دهنده‬‫ارائه‬EMC‫شرکت‬ ،‫ترافیک‬‫تحلیـل‬‫و‬‫تجزیه‬،‫سازی‬‫مجـازی‬،‫اطالعات‬‫امنیت‬،‫ها‬ ‫مرتبط‬‫خدمات‬‫و‬‫محصوالت‬‫دیگر‬‫و‬‫ابری‬‫رایانش‬‫محاسبات‬ ‫بحث‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫دخیره‬ ‫با‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫حفاظت‬ ،‫مدیریت‬ ‫شرکت‬‫این‬‫هدف‬‫عنوان‬‫به‬‫متوسط‬‫و‬‫کوچک‬‫کار‬‫و‬‫کسب‬ .‫شود‬‫می‬‫معرفی‬ ‫زمیـنه‬‫در‬ EMC‫شرکت‬،‫ها‬‫داده‬‫سـازی‬‫ذخیره‬‫بخـش‬‫در‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیـره‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫راهکارها‬ ‫ارائه‬ ‫ذخیره‬ ‫های‬ ‫راهکار‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫متنوع‬ ‫محصوالت‬ ،‫تجهیزات‬ ‫نیاز‬‫به‬‫پاسـخ‬‫در‬EMCVMAX‫پیشرفته‬‫و‬‫جامع‬‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫تجهیـزات‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شـرکت‬ ‫بزرگ‬ ‫تا‬ ‫متوسط‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫قالب‬ ‫در‬ VNX ‫سازی‬ ‫با‬‫پـربازده‬‫شـرکت‬‫یک‬‫عنـوان‬‫به‬‫و‬‫است‬‫داده‬‫ارائـه‬‫را‬ 2012 ‫ســال‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میـلـیارد‬ 21 ‫حـدود‬ ‫در‬ ‫درآمد‬ ‫بی‬،‫کمـپانی‬‫این‬‫گذشته‬‫ساله‬ 23 ‫فعـالیت‬‫سـابقه‬‫در‬‫که‬ ‫دنیا‬ ‫بزرگ‬ ‫شرکت‬ 150 ‫جزء‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫بوده‬ ‫نظیر‬ .‫گیرد‬‫قرار‬ VNX‫خـانواده‬‫سـری‬‫از‬ ISCSI ‫و‬ FCOE‫و‬ FC‫و‬ CIFS‫و‬ NFS‫هـای‬‫پروتکل‬‫از‬‫پشتیبـانی‬‫قابلیت‬ )OperationalEnvironment( ‫خروجی‬‫و‬‫ورودی‬‫های‬‫پــورت‬‫مـدیریت‬:‫عامل‬‫سیستم‬ BlockBase ‫و‬ FileBase‫صورت‬‫به‬ SAN‫و‬ NAS‫سطح‬‫در‬‫اطالعات‬‫سازی‬‫یکسان‬‫مدیریت‬ )RaidCapabilities(:‫ها‬‫دیسک‬‫هارد‬‫تمامی‬‫روی‬‫بر‬‫مختلف‬‫های‬Raid‫انجام‬‫ایجاد‬‫توانایی‬ Storage TieringFast‫از‬‫استفـاده‬‫قابلیت‬ ‫به‬‫سریع‬‫دسترسی‬‫و‬‫کارآرایی‬‫افزایش‬‫منظور‬‫به‬Caching(Fastcash(‫از‬‫جلوگیری‬‫قابلیت‬ ‫اطالعات‬ ‫حادثه‬‫وقوع‬‫درصـورت‬ Active/Passive‫صورت‬‫به‬‫طراحی‬ AutomatedOptimization‫و‬Failover،LoadBalancing‫از‬‫پشتیبانی‬‫توانایی‬ ‫دیگـر‬‫های‬Storage‫یا‬‫ها‬‫دیسک‬‫به‬‫مستقیم‬‫دسترسی‬‫اختصاص‬ ‫و‬ Storage‫بین‬ ‫بدلی‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫رمزنگاری‬ ‫امکان‬ Server Host 22www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 23. 23. :IBM( International Business Machines Corporation( ‫آشنای‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫شرکت‬ ‫چون‬ ‫خدماتی‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫همچنین‬ ،‫‌افزار‬‫ت‬‫سخ‬ ‫و‬ ‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ،‫آرمونک‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مرکزی‬ ‫دفتر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فعال‬ MainFrame ‫و‬ ‫نانو‬ ‫های‬ ‫زیرساخت،فناوری‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫نیویورک‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بنا‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫باز‬ ‫دیر‬ ‫از‬ IBM ‫شرکت‬ ‫اصلی‬ ‫بنیان‬ ‫و‬ ‫اساس‬ ‫مرکز‬ ‫آن‬ ‫مهمترین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫جهان‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهای‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫ایال‬ ‫در‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫البراتوار‬ ۱۲ ‫‌ام‬‫ی‬‫‌ب‬‫ی‬‫آ‬ .‫باشد‬‫می‬‫مستقر‬‫نیویورک‬‫در‬ ‫است‬‫مختلف‬‫سایت‬‫سه‬‫از‬‫متشکل‬‫که‬‫واتسون‬.‫جی‬‫توماس‬‫تحقیقات‬ »‫ها‬ ‫رایانه‬ ‫ابر‬ « ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشـد‬ ‫با‬ S/370, S/390, zSeries, System z, z1x ‫های‬ ‫نسل‬ .‫شد‬ ‫معرفی‬ IBM‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫نسل‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫توانمندی‬ ‫بهتـر‬ ‫عملیـاتی‬ ‫تـوان‬ ‫و‬ ‫باالتر‬ ‫سـرعت‬ ‫با‬ ،‫بيشتـر‬ ‫های‬ ‫پردازنده‬ ‫معمـاری‬ ‫قدرتمنـدتر‬ ‫و‬ ‫منظم‬ ‫دهي‬ ‫آدرس‬ ‫قابليت‬ ‫و‬ ‫بيشتر‬ ‫فيزيکي‬ ‫حـافظه‬ ‫سيستم‬ ‫افـزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افـزار‬ ‫سخت‬ ‫توسعـه‬ ‫و‬ ‫پـويا‬ ‫رشد‬ ‫قـابليت‬ ‫بزرگ‬ ‫بسيار‬ ‫بسيار‬ ‫مقادير‬ ‫به‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫همزمان‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫حجم‬ ‫افـزايش‬ ‫امنيتی‬ ‫های‬ ‫توانمنـدی‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫چشمگيـر‬ ‫افـزايش‬ ‫و‬ ‫برخط‬ ‫کاربـران‬ ‫تعداد‬ ‫افـزایش‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ،‫افزارها‬ ‫نرم‬ ،‫ها‬ ‫کار‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫پشتيبانی‬ ‫سرویس‬ ‫افـزایش‬ ‫و‬ ‫باالبردن‬ Clustering ‫جهت‬ Parallel Sysplex ‫تکنولوژي‬ ‫ترين‬ ‫پيچيده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بنا‬ UNIX ‫برپایه‬ ،IBM Power ‫های‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫مقیاس‬ ‫مانند‬ ،‫خود‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫خانواده‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫را‬ ...‫و‬ ‫کارایی‬ ،‫پایداری‬ ،‫پذیری‬ .‫اند‬ ‫برده‬ ‫ارث‬ ‫به‬ IBM ‫شرکت‬ Mainframe ‫رده‬ IBM ‫بزرگ‬ ‫خانواده‬ ‫از‬ ‫سری‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ویژگی‬ ‫مهمترین‬ ‫رشـد‬ .‫است‬ ‫خدمـات‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫از‬ ‫نگرش‬ ‫تغییر‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ،‫مجـازی‬ ‫های‬ ‫پردازش‬ ‫افزون‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫یکپارچه‬ ‫مجازی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫پرهزینه‬ ‫و‬ ‫مجزا‬ ‫فیزیکی‬ ‫منابع‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫فنـاوری‬ ‫در‬ ‫عملکرد‬ ‫سـرعت‬ ‫برگیـرنده‬ .‫هستند‬ ‫سازگار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫سری‬ ‫این‬ ‫که‬ : IBM System x ‫سری‬‫های‬‫سرور‬ IBM Power (System i, System p( Mainframe www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬ 22
 24. 24. ‫شبکه‬ ‫تجهیـزات‬ ‫اینتـرنتی‬ ‫فـروشگاه‬ ‫سـاپـرا‬ ‫های‬ ‫شـرکت‬ ‫گـروه‬ ‫امنیتــ‬ ‫و‬ www.Sapra.market ‫مرتبط‬‫های‬‫سایت‬‫وب‬ Sapras.co.ir SapraICT.ir Saprasanat.ir Sapratraining.ir ‫کنیم‬‫می‬‫پیشنهاد‬‫شما‬‫به‬‫را‬‫راهکار‬‫بهترین‬‫ما‬ ‫تحقیق‬ ‫کنید‬ ‫خرید‬ ‫کنید‬ ‫مقایسه‬ ‫کنید‬ ‫تحویل‬ ‫بگیرید‬ :‫بگیرید‬‫تماس‬‫ما‬‫با‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ ‫هستید؟‬‫اصالت‬‫با‬‫تجهیزات‬‫دنبال‬‫به‬ ‫دارد؟‬‫اهمیت‬‫شما‬‫برای‬‫رسمی‬‫و‬‫قانونی‬‫مجاری‬‫از‬‫تأمین‬ ‫است؟‬‫مهم‬‫شما‬‫برای‬‫تجهیزات‬‫راهبری‬‫و‬‫سازی‬‫پیاده‬ ‫مشاهده‬ ‫کنید‬ sapramarket 24www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 25. 25. : ‫امنیت‬ ‫شده‬ ‫مدیریت‬ ‫خدمات‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫خدماتی‬ ‫ارائه‬‫راهکارها‬‫این‬‫از‬‫یکـی‬.‫دارد‬‫وجود‬‫کامپیوتری‬‫های‬‫شبکه‬‫در‬‫مخاطرات‬‫مدیریت‬‫جهت‬‫راهـکار‬‫چندین‬‫امروزه‬ ‫های‬‫سرویس‬.‫است‬‫مختلف‬‫های‬‫الیه‬‫در‬‫شبکه‬‫های‬‫سرویس‬‫پایداری‬‫و‬‫امنیت‬‫برقراری‬‫آن‬‫هدف‬‫که‬‫باشد‬‫می‬MSS‫عنوان‬‫تحـت‬ ‫بستر‬‫در‬‫امنیتی‬‫های‬‫پروسه‬‫در‬‫مخاطرات‬‫و‬‫تهـدیدات‬‫مسئولیت‬‫تا‬‫اند‬‫شـده‬‫طراحی‬‫نگرشی‬‫به‬‫توجـه‬‫با‬‫امنیت‬‫شده‬‫مدیریت‬ ‫البته‬ ‫شود‬‫واگذار‬،‫هستند‬‫درگیر‬‫امنیتی‬‫های‬‫رخـداد‬‫با‬ً‫ا‬‫دائم‬‫که‬ ‫ساپرا‬‫فنـاوری‬‫شـرکت‬‫متخصصان‬‫و‬‫کارشناسان‬‫به‬‫شبکه‬ .‫کنند‬‫می‬‫حفظ‬‫را‬‫خود‬‫مدیریتی‬‫نقش‬‫کارفرما‬‫روندی‬‫چنین‬‫در‬ ‫دارندکه‬ ‫فرصـت‬ ‫کمتر‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫کارشناسان‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫مخاطرات‬ ‫دائمی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫متخصصـانی‬ MSSP .‫نماید‬ ‫پیگيری‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫فعال‬ R&D ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫ایمـن‬ ‫کنترل‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫آگاهی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫حداکثری‬ ‫محافظت‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫پذیری‬ ‫ریسک‬ ‫نتیجه‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫دنبال‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ،‫امنیت‬ ‫شده‬ ‫مدیریت‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫بهرمندی‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ،‫آموزش‬ ‫همین‬ ‫بر‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫گیرنده‬ ‫سرویس‬ ‫چندین‬ ‫بین‬ ‫خواهد‬ ‫کاهش‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫های‬ ‫هزینـه‬ ‫مجموع‬ ‫اساس‬ .‫یافت‬ ‫مربوط‬‫امور‬‫کلیه‬‫انسـانی‬‫نیروی‬‫مدیریت‬‫با‬‫رابطه‬‫در‬ ‫عهـده‬ ‫بر‬ ‫متخصص‬ ‫نیروی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫استخدام‬ ‫به‬ ‫کاهش‬ ‫عث‬ ‫با‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫باشـد‬ ‫می‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫معنوی‬ ‫و‬ ‫مادی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫نیز‬ ‫انسانی‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫امنیتی‬ ‫متخصصین‬ ‫سر‬ ‫محدودی‬ ‫امنیتی‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رخداد‬ ‫با‬ ‫هستـند‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫کارشناسان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫لذا‬ ،‫دارند‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫طیف‬ ‫با‬ ‫که‬ MSS ‫خدمات‬ ،‫هستند‬ ‫برو‬ ‫رو‬ ‫امنیتی‬ ‫تهدیدات‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫کمتـری‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫نیـز‬ ‫کمتری‬ ‫تخصص‬ ‫امنیتی‬ ‫دانش‬ .۱ ‫کاری‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫تخصص‬ .۲ ‫استخدامی‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ .4 ‫سربار‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ .3 managed security services :‫امنیت‬‫شده‬‫مدیریت‬‫خدمات‬‫های‬‫ویژگی‬ www ‫فناوری‬ ‫واحد‬ ،‫ساپرا‬ ‫ساختمان‬ ،۵۴ ‫پالک‬ ،‫کارگر‬ ‫جواد‬ ‫شهید‬ ‫کوچه‬ ،‫طالقانی‬ ‫تقاطع‬ ‫به‬ ‫نرسیده‬ ،‫شریعتی‬ ‫خ‬ :‫تهران‬ www.SapraICT.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬ ‫خدماتی‬ ‫ارائه‬‫راهکارها‬‫این‬‫از‬‫یکـی‬.‫دارد‬‫وجود‬‫کامپیوتری‬‫های‬‫شبکه‬‫در‬‫مخاطرات‬‫مدیریت‬‫جهت‬‫راهـکار‬‫چندین‬‫امروزه‬ ‫های‬‫سرویس‬.‫است‬‫مختلف‬‫های‬‫الیه‬‫در‬‫شبکه‬‫های‬‫سرویس‬‫پایداری‬‫و‬‫امنیت‬‫برقراری‬‫آن‬‫هدف‬‫که‬‫باشد‬‫می‬MSS‫عنوان‬‫تحـت‬ ‫بستر‬‫در‬‫امنیتی‬‫های‬‫پروسه‬‫در‬‫مخاطرات‬‫و‬‫تهـدیدات‬‫مسئولیت‬‫تا‬‫اند‬‫شـده‬‫طراحی‬‫نگرشی‬‫به‬‫توجـه‬‫با‬‫امنیت‬‫شده‬‫مدیریت‬ ‫البته‬ ‫شود‬‫واگذار‬،‫هستند‬‫درگیر‬‫امنیتی‬‫های‬‫رخـداد‬‫با‬ً‫ا‬‫دائم‬‫که‬ ‫ساپرا‬‫فنـاوری‬‫شـرکت‬‫متخصصان‬‫و‬‫کارشناسان‬‫به‬‫شبکه‬ .‫کنند‬‫می‬‫حفظ‬‫را‬‫خود‬‫مدیریتی‬‫نقش‬‫کارفرما‬‫روندی‬‫چنین‬‫در‬ ‫صورت‬‫به‬‫دارندکه‬‫فرصـت‬‫کمتر‬‫ها‬‫سـازمان‬‫کارشناسان‬ً‫ا‬‫غالب‬ ‫ریسک‬‫کاهش‬‫جهت‬‫به‬‫را‬‫امنیتی‬‫های‬‫ضعف‬‫و‬‫مخاطرات‬‫دائمی‬ ‫در‬‫که‬‫دارد‬‫اختیـار‬‫در‬‫را‬‫متخصصانـی‬MSSP.‫نماید‬‫پیگیری‬ ‫ایمـن‬‫کنترل‬‫جهت‬‫به‬‫را‬‫الزم‬‫آگاهی‬‫و‬‫بوده‬‫فعال‬R&D‫بخش‬ ‫محافظـت‬‫و‬‫بیشتر‬‫پـذیری‬‫ریسک‬‫نتیجه‬‫در‬‫داشت‬‫خواهند‬ .‫داشت‬‫خواهند‬‫دنبال‬‫به‬‫را‬‫حداکثری‬ ،‫امنیت‬‫شده‬‫مدیـریت‬‫خـدمات‬‫از‬‫بهرمنـدی‬ ‫روزرسانی‬‫به‬‫و‬‫انسانی‬‫نیروی‬،‫آموزش‬‫های‬‫هزینه‬ ‫تقسیـم‬‫گیرنده‬‫سرویس‬‫چندین‬‫بین‬‫را‬‫خدمات‬ ‫های‬‫هزینـه‬‫مجموع‬‫اساس‬‫همین‬‫بر‬،‫کند‬‫می‬ .‫یافت‬‫خواهد‬‫کاهش‬‫شده‬‫تمام‬ ‫امور‬‫کلیه‬‫انسـانی‬‫نیروی‬‫مدیریت‬‫با‬‫رابطـه‬‫در‬ ‫متخصص‬‫نیروی‬‫آموزش‬‫و‬‫استخـدام‬‫به‬‫مربوط‬ ‫نتیجه‬‫در‬.‫باشـد‬‫می‬‫دهنده‬‫سرویس‬‫عهـده‬‫بر‬ ‫مربوط‬‫معنوی‬‫و‬‫مادی‬‫های‬‫هزینه‬‫کاهش‬‫عث‬‫با‬ .‫بود‬‫خواهد‬‫نیز‬‫انسانی‬‫منابع‬‫مدیریت‬‫به‬ ‫با‬‫هستـند‬‫کار‬‫به‬‫مشغول‬‫ها‬‫سازمان‬‫در‬‫که‬‫امنیتی‬‫متخصصین‬ ‫نسبت‬‫لذا‬،‫دارند‬‫کار‬‫و‬‫سر‬‫محدودی‬‫امنیتی‬‫مشکالت‬‫و‬‫ها‬‫رخداد‬ ‫بیشتری‬‫طیف‬‫با‬‫که‬MSS‫خدمات‬‫دهنده‬‫ارائه‬‫کارشناسان‬‫به‬ ‫برو‬‫رو‬‫امنیتی‬‫تهدیدات‬‫انواع‬‫با‬‫و‬‫هستند‬‫ارتباط‬‫در‬‫مشتریان‬‫از‬ ‫و‬‫تجربه‬‫نتیجه‬‫در‬‫هستند‬‫برخوردار‬‫کمتـری‬‫تجربه‬‫از‬،‫هستند‬ .‫داشت‬‫خواهند‬‫نیـز‬‫کمتری‬‫تخصص‬ 33‫۱.3دانش3امنیتی‬ 333‫۲.3تخصص3و3تجربه3کاری‬ 3 3‫4.3مدیریت3منابع3انسانی3و3استخدامی‬ 3‫۳.3کاهش3هزینه3های3سربار‬ 25 www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 26. 26. Training ‫ساپرا‬ ‫فناوری‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزشگاه‬ Network Security Configuration & Administration Multi-threat Security System I – Fortigate Multi-threat Security System II – Fortigate Network Security Management and Analysis Centralized Device management – Fortimanager Centralized Network Security Reporting – FortiAnalyzer Advanced Security Products Web Application Firewall Class – FortiWeb Data base Activity Monitoring – FortiDB # Juniper Networks Certified Associate Junos (JNCIA-Junos) # Juniper Networks Certified Specialist Security (JNCIS-SEC) # Juniper Networks Certified Professional Security (JNCIP-SEC) # Juniper Networks Certified Expert Security (JNCIE-SEC) Sapratraining.ir ‫شبکه‬‫امنیت‬‫خاص‬‫آموزشی‬‫های‬‫دوره‬ ‫نت‬‫فورتی‬‫شرکت‬‫آموزشی‬‫های‬‫دوره‬ ‫جـونیپر‬‫شرکت‬‫آموزشی‬‫های‬‫دوره‬ 26www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬
 27. 27. Training VMware vSphere: Install, Configure, Manage V6.6 VMware vSphere: Optimize and Scale V6.6 VMware View: Install, Configure, Manage V6.1 VMware vSphere: Design Workshop HP ProLiant ML/DL/SL Servers HP Insight Control: Management Fundamentals HP Insight Control Server Deployment Foundations HP SAN Storage(Brocade & cisco) www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬ :Vmware‫سازی‬‫مجازی‬‫آموزشی‬‫های‬‫دوره‬ ‫سـازی‬‫ذخیــره‬‫آمـوزشی‬‫هـای‬‫دوره‬ HP‫های‬‫سـرور‬‫آمـوزشی‬‫هـای‬‫دوره‬ ‫موزش‬‫آ‬ :Vmware3‫3دوره3های3آموزشی3مجازی3سازی‬5 # VMware vSphere: Install, Configure, Manage V5.5 # VMware vSphere: Optimize and Scale V5.5 # VMware View: Install, Configure, Manage V5.1 # VMware vSphere: Design Workshop :‫3دوره3های3آموزشی3ذخیره3سازی‬5 :Hp3‫3دوره3های3آموزشی3سرورهای‬5 #HP ProLiant ML/DL/SL Servers #HP Insight Control: Management Fundamentals #HP Insight Control Server Deployment Foundations #HP SAN Storage(Brocade & cisco) ‫آموزش‬ ‫واحد‬ ،‫ساپرا‬ ‫ساختمان‬ ،۵۴ ‫پالک‬ ،‫کارگر‬ ‫جواد‬ ‫شهید‬ ‫کوچه‬ ،‫طالقانی‬ ‫تقاطع‬ ‫به‬ ‫نرسیده‬ ،‫شریعتی‬ ‫خ‬ :‫تهران‬ www.Sapratraining.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۵۳۷۰۹۲ :‫ویژه‬ ‫خط‬ 27 HP MSA2040 Energy Star SAN Dual Controller
 28. 28. Add: Sapra building -54 .No - Javad Kargar.Street Upper Crossroad Taleghani-Shariati. Ave -Tehran-Iran Tel: +98 21 77 65 62 37 Fax: +98 21 77 53 73 44 www.Sapras.co.ir SG@Sapras.co.ir Consulting, network design and security solutions Equipment for Data centers and network security Implementation, support and network administration Specialized training courses on networking and security Sapra Group ‫ساپرا؟‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫گروه‬ ‫چرا‬ ‫ساپرا‬ ‫ساختمان‬ ،۵۴ ‫پالک‬ ،‫کارگر‬ ‫جواد‬ ‫شهید‬ ‫کوچه‬ ،‫طالقانی‬ ‫تقاطع‬ ‫به‬ ‫نرسیده‬ ،‫شریعتی‬ ‫خ‬ :‫تهران‬ www.Sapras.co.ir ۰۲۱-۷۷۵۳۷۳۴۴ :‫فکس‬ ۰۲۱-۷۷۶۵۶۲۳۷ :‫ویژه‬ ‫خط‬ 55‫به5کارگیری5کارشناسان5متخصص5در5جهت5طراحی5و5بهینه5سازی5ش‬ 55‫تجهیزات5با5کیفیت،5مطلوب،5دارای5اصالت5و5قابلیت5راستی5آزمای‬ 55‫تأمین5تجهیزات5از5طریق5شرکای5تجاری5معتبر5اروپایی‬ 55‫کارشناسی5تخصصی5در5زمینه5انتخاب5راهکارها5و5محصوالت5مرتبط‬ 55‫ضمانت5نامه5تعویض5تجهیزات5به5جای5تعمیر‬ 55‫015سال5تعهد5خدمات5پس5از5فروش‬ 55‫نصب5و5راه5اندازی5پیشرفته5تجهیزات5بر5اساس5نیاز5مشتری‬ 55‫همراه5شما5با5راهبری5و5پشتیبانی5شبکه‬ 55‫آموزش5دوره5های5خاص5توسط5اساتید5مجرب‬

×