Poradenská zařízení sociální rehabilitace

769 views

Published on

Odborný text k závěrečnému 13. modulu KPI
Užita seminární práce k předmětu ZSP 3 Oftalmopedie

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
769
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Poradenská zařízení sociální rehabilitace

  1. 1. Poradenská zařízení sociální rehabilitacepro osoby se zrakovým postiženímKamila SedláčkováArgumentace Poradenská zařízení sociální rehabilitace poskytují služby primárně osobám sezrakovým postižením. Služeb těchto organizací ale využívají i pedagogové ať už z běžných čispeciálních škol. Sama studuji na pedagogické fakultě obor speciální pedagogika a v rámcistudia jsme se problematikou poradenských zařízení pro osoby se zrakovým postiženímzabývali. V práci se soustředím na dvě klíčové organizace zajišťující tyto služby – Tyfloservisa TyfloCentrum. Pro větší přiblížení tématu čtenáři obsahuje text také informaceo konkrétním občanském sdružení, které lidem se zrakovým postižením pomáhá véstplnohodnotný život.Název práce zaštiťuje výše zmíněná střediska sociální rehabilitace.Anotace Text podává stručnou charakteristiku středisek Tyfloservisu a TyfloCentra –klíčových organizací, které zajišťují osobám se zrakovým postižením služby sociálnírehabilitace. Zmíněna je historie jejich vzniku, jejich přínos jak osobám se zrakovýmpostižením tak i široké veřejnosti, dále hlavní náplň činnosti obou rehabilitačních zařízení ajednotlivé rozdíly mezi nimi. Druhá část textu je věnována popisu historie a rozsáhlé činnostipražského občanského sdružení Okamžik.Klíčová slova:sociální rehabilitace, poradenství, jedinec se zrakovým postižením, Tyfloservis,TyfloCentrum, občanské sdružení
  2. 2. 1. Úvod V roce 1996 byla založena společná národní organizace působící v oblasti zrakověpostižených v České republice nazvaná Sjednocená organizace nevidomýcha slabozrakých ČR (SONS, 2010). Jedná se o klíčovou organizaci, která se zabývá sociálnírehabilitací zrakově postižených v České republice. Na jejím podkladě vzniklo několikstředisek, která dnes již působí samostatně. Jedná se o středisko Tyfloservis, o.p.s., střediskoTyfloCentrum, o.p.s. a Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, o.p.s.(Vítková, 2004). Tématem seminární práce jsou dvě ze zmíněných středisek rehabilitační péče –Tyfloservis, o.p.s. a TyfloCentrum, o.p.s. Kromě základní charakteristiky a služeb, kterénabízí, se seznámíme s hlavními rozdíly obou rehabilitačních zařízení. Druhá část seminárnípráce je věnována občanskému sdružení Okamžik, které působí v hlavním městě ČR – Praze. 2. Střediska rehabilitační péče TyfloCentrum, o.p.s. a Tyfloservis, o.p.s. TyfloCentrum a Tyfloservis fungují jako odborná střediska poskytující nevidomým aslabozrakým občanům České republiky širokou škálu služeb (Vítková, 2004).Podstatnousoučástí činnosti těchto zařízení je rehabilitace. Zároveň se jedná o hlavní prostředek dosaženíintegrace a spokojeného osobního života jedince se zrakovým postižením (Jesenský, 1992). Projekt Tyfloservis vznikl jako obecně prospěšná společnost již roku 1991.Od roku 2001 funguje samostatně. V současné době pokrývá sít těchto zařízení svoupůsobností celé území České republiky – ambulantní střediska sídlí v krajských městech.Středisko poskytuje ucelené rehabilitační služby především lidem, u nichž došlo k oslabenínebo ztrátě zraku v pozdějším věku – dolní věková hranice klientů je stanovena na 15 let.Centra se soustřeďují především na práci v terénu (Vítková, 2004). Podle ředitele Tyfloservisu doktora Josefa Cerhy přináší práce v terénu nejenosvojení si základních dovedností, ale také zvládnutí konkrétních úkonů požadovanýchkonkrétním klientem (Cerha, 2002). Hlavní náplň sociální rehabilitace Tyfloservisu představuje: nácvik samostatnéhopohybu a orientace v prostoru, sebeobsluha, stolování, hygiena, čtení a psaní slepeckýmpísmem a nácvik používání náhradních smyslů. Cílem je v největší možné míře minimalizovatdopad těžkého zdravotního postižení na klientův osobní život (Hamadová a kol., 2007).
  3. 3. Nejvýznamnější momenty z dvacetileté historie Tyfloservisu (Výroční zpráva Tyfloservisu, o.p.s.) SamostatnéobecněprospěšnéspolečnostiTyfloCentravznikalypostupně v letech 2000-2003. Organizace působí samostatně v jednotlivých krajích a na rozdílod Tyfloservisu tedy nemají žádné společné vedení (TyfloCentrum.cz, [online]). Tyflocentra nabízí služby sociální rehabilitace. Jesenský (1992, s.36) uvádí,že „programy sociální rehabilitace pro zrakově postižené se zaměřují na tři hlavní oblasti:překonávání informačního deficitu, rozvoje samostatnosti, rozvoje společenského uplatnění.“Mimo to poskytují centra obdobné rehabilitační služby jako Tyfloservis, avšak s tím rozdílem,že jsou tyto služby zajišťovány v daném kraji docházkou do denního stacionáře (Vítková,2004).
  4. 4. 3. Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých Okamžik je pražské občanské sdružení, jehož posláním je podporovat plnohodnotný asamostatný život lidí se zrakovým postižením. Zároveň se prostřednictvím dobrovolnických,kulturních a osvětových aktivit snaží o propojení života lidí s postižením se životem intaktníspolečnosti. Organizace vznikla v roce 2000, kdy začala poskytovat osobní asistenci pro nevidomézajišťovanou profesionálně vedenými dobrovolníky. Od roku 2004 působí jako největšíakreditované dobrovolnické centrum v České republice. Sdružení je společným týmemnevidomých i vidících lidí (Okamžik, [online]). Okamžik realizuje několik projektů. Nejvýraznějším z nich je zřizovánídobrovolnického centra v Praze. Ve službách zde jsou zapojeni dobrovolníci z řadvysokoškolských absolventů humanitních oborů. Důležitou součástí činnosti organizace je tzv. dětská asistence neboli asistencenevidomým dětem. Asistenty jsou v tomto případě profesionálně proškolení zaměstnanci,jejichž náplní práce je doprovázet děti do školy a za volnočasovými aktivitami (Občanskésdružení, [film]). Od roku 2010 provozuje sdružení dílnu Hmateliér. Dílna hmatového modelování pronevidomé vznikla v rámci projektu „Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkýmzrakovým postižením“ (Hmateliér, [online]). Okamžik pořádá různé kulturní akce a vydává publikace – je největším vydavatelemknih s tematikou zdravotně postižených osob u nás. Nabízí knihy, jejichž autory jsou lidézrakově či tělesně postižení, ale také knihy týkající se problematiky zdravotního postižení. 4. Závěr Tyfloservis i TyfloCentrum jsou velmi důležitými a potřebnými institucemipro nevidomé a slabozraké, o čemž svědčí také počet jejich klientů. Tyfloservis, o.p.s.za dobu své dvacetileté působnosti registroval 50 000 klientů s vážným zrakovýmhandicapem (Výroční zpráva, 2012). Zřízení těchto středisek se tak stalo velkou pomocí procelou řadu zrakově postižených lidí. Střediska se však nezaměřují pouze na nevidomé aslabozraké, ale jak vyplývá i z příkladu občanského sdružení Okamžik, některá nabízejíbesedy a kurzy pro širokou veřejnost. Poskytují rady, jak se o nevidomé lidi starat či jak snimi jednat. Snaží se tak o osvětu a otevření tmavého světa nevidomých i ostatním lidem.Usilují o vzájemné poznání, pochopení a soužití těchto dvou různých světů. Doufejme, že iv budoucnu se jim tento úkol bude dařit naplňovat.
  5. 5. Seznam pramenů a použité literatury:BuduPomahat.cz. Občanské sdružení Okamžik[film]. Režie Hanka KOSOVÁ. 2011.Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=129iwyey05A.CERHA, Josef. Tyfloservis jako celostátní projekt rehabilitace nevidomýcha slabozrakých (?). In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia:Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí,HK 21.-23. 9. 2001. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 196-199. ISBN 8070410418. - relativně aktuální pohled na činnost Tyfloservisu - objektivní informace přímo od ředitele střediska - podrobný popis činnosti zařízení - publikováno ve sborníku příspěvků z vědecké konference - zároveň i subjektivní pohled ředitele na projekt rehabilitace nevidomých u násČeská republika. Stanovy Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Českérepubliky. In: http://www.sons.cz/docs/stanovy-2010.doc. Karlovy Vary, 2010.Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia: Sborník příspěvků zvědecké konference s mezinárodní účastí, HK 21.-23.9.2001.Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. ISBN 8070410418.HAMADOVÁ, Petra, Lea KVĚTOŇOVÁ a Zita NOVÁKOVÁ. Oftalmopedie: Texty kdistančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. Edice pedagogické literatury.ISBN 9788073151454.JESENSKÝ, Ján. Rehabilitace zrakově postižených a způsoby její realizace.Praha: Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR, 1992. ISBN 8090095011. - autorem uznávaný profesor a tyfloped - kniha doporučena ke studiu vyučujícím předmětu oftalmopedie - poznatky z praxe - vydáno prostřednictvím SNS - vysoká citovanost této knihy v jiných zdrojích
  6. 6. JESENSKÝ, Ján. Tyflologické minimum a základy komplexního zabezpečení zrakověpostižených. Praha: Horizont, 1988. Učební texty Ústřední školy Svazu invalidů.Okamžik: Sdružení pro podporu nejen nevidomých [online]. © 2010 [cit. 2012-10-25].Dostupné z: http://www.okamzik.cz.Hmateliér: Provozuje Okamžik o.s. [online]. 2010 [cit. 2012-10-25].Dostupné z: http://www.hmatelier.cz.SIGIT, spol. s r.o. Výroční noviny 2011: Výroční zpráva Tyfloservisu, o.p.s. [online].Tyfloservis, o.p.s. Ředitel společnosti PhDr. Josef Cerha, pracovníci organizačního ametodického centra Tyfloservisu, o.p.s. a vedoucí krajských ambulantních středisek. 2012[cit. 2012-10-26]. Dostupné z: http://www.tyfloservis.cz/vz11.pdf.TyfloCentrum.cz: Rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženýmv jednotlivých krajích [online]. © 2002-2011 [cit. 2012-10-24].Dostupné z: http://www.tyflocentrum.cz. - oficiální webové stránky TyfloCenter ČR - aktualizace stránek - odkazy na jednotlivá TyfloCentra a jiná sdružení - zaštítěno SONS - obsahuje podrobné informace o historii TyfloCentra a stanovyVÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika: Integrace školní a sociální.2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 8073150719.

×