Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atskaite par 2010.g.

1,082 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Atskaite par 2010.g.

 1. 1. Gulbenes novada Stāmerienas pagasta KALNIENAS BIBLIOTĒKAS DARBA ATSKAITE par 2010.gadu
 2. 2. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums <ul><li>Kalnienas bibliotēka ir viena no Stāmerienas pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestādēm. </li></ul><ul><li>Bibliotēkas mērķis ir, nodrošinot informācijas resursu pieejamību ikvienam interesentam, veicināt izglītotas, informētas un kulturālas sabiedrības veidošanos. </li></ul><ul><li>Bibliotēka piedāvā: </li></ul><ul><li>grāmatu fondu, </li></ul><ul><li>preses izdevumus, </li></ul><ul><li>informācijas tehnoloģijas, </li></ul><ul><li>bezvadu internetu, </li></ul><ul><li>konsultācijas un apmācības, </li></ul><ul><li>elektroniskās datu bāzes, </li></ul><ul><li>novadpētniecības materiālus, </li></ul><ul><li>saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju. </li></ul>
 3. 3. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums <ul><li>Atskaites gadā Kalnienas ciemā deklarējušies 339 iedzīvotāji (kopā Stāmerienas pagastā 1130), no tiem 197 jeb 58% ir bibliotēkas lietotāji. </li></ul><ul><li>Bibliotēkas mērķauditorija ir Kalnienas ciema iedzīvotāji. </li></ul><ul><li>Ikdienā bibliotēkas pakalpojumus vairāk izmanto skolēni, bezdarbnieki un pensionāri </li></ul><ul><li>Kalnienā jau vairākus gadus nav ne izglītības iestādes, ne pasta nodaļas, tāpēc bibliotēkas nozīme vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanā ir ļoti būtiska </li></ul><ul><li>2010.gada septembrī bibliotēka uzsāka grāmatu elektronisko izsniegšanu </li></ul><ul><li>2008.gada nogalē bibliotēka uz 5 gadiem tika akreditēta kā vietējās nozīmes bibliotēka. </li></ul>
 4. 4. Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība <ul><li>Kalnienas bibliotēka garantē brīvu un neierobežotu informācijas pieejamību ikvienam apmeklētājam. </li></ul><ul><li>2010.gadā bibliotēka bija atvērta 219 darba dienas, </li></ul><ul><li>vidējais apmeklējums dienā- 35 lietotāji. </li></ul><ul><li>Bibliotēka piedāvā bezmaksas un maksas pakalpojumus. </li></ul><ul><li>Dažādas uzziņas ir neatņemama darba sastāvdaļa. </li></ul><ul><li>Kalnieniešiem kļūst arvien problemātiskāk saņemt dažādus pakalpojumus ārpus Kalnienas. </li></ul><ul><li>Bibliotēkas darba laiks ir pieskaņots iedzīvotāju pieprasījumam. </li></ul>
 5. 5. Bibliotēkas darba rādītāji: + 5 + 408 8429 1816 8434 2224 Izsniegums t.sk. bērniem + 270 + 1237 7293 3392 7563 4629 Apmeklējums t.sk. bērni - 6 - 4 203 63 197 59 Lietotāji t.sk bērni līdz 18 g. + vai - 2009.g. 2010.g.
 6. 6. Apmeklētāju ērtībai bibliotēkā ir iekārtotas 3 telpas: apmeklētāju apkalpošanas telpa
 7. 7. lasītava
 8. 8. datortelpa
 9. 9. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika <ul><li>Uz 2011.gada 1.janvāri bibliotēkas krājumu veido 5878 iespieddarbi, no kuriem 4840 ir grāmatas un 1037 žurnāli. </li></ul><ul><li>Gulbenes novada elektroniskajā kopkatalogā ir reģistrēti 4278 eksemplāri, kas ir 88 % no Kalnienas bibliotēkas grāmatu fonda. </li></ul><ul><li>Komplektējot grāmatu fondu cenšos ievērot 3 pamatvirzienus - </li></ul><ul><li>daiļliteratūra </li></ul><ul><li>bērnu literatūra </li></ul><ul><li>uzziņu un nozaru literatūra </li></ul><ul><li>Bibliotēkas fonds atskaites gadā tika papildināts ar 149 grāmatām par summu Ls 549.16 </li></ul><ul><li>2010. gadā bibliotēka par pagasta līdzekļiem abonēja 21 preses izdevumu par summu Ls 445.17 </li></ul><ul><li>Krājuma apgrozība 2010.gadā bija 1.43 </li></ul><ul><li>Pēdējā grāmatu fonda inventarizācija veikta 2007.gadā </li></ul>
 10. 10. Informācijas pakalpojumu attīstība <ul><li>Kopš 2008.gada bibliotēkā ir pieejama integrētā informācijas sistēma ALISE 4i </li></ul><ul><li>Kalnienas bibliotēka šobrīd pilnībā ir pārgājusi uz darbu ar elektronisko katalogu </li></ul><ul><li>No septembra ir uzsākta grāmatu elektroniskā izsniegšana </li></ul><ul><li>No 2011.gada uzsākta žurnālu elektroniskā izsniegšana </li></ul><ul><li>Bibliotēkā pieejamas divas elektroniskās datu bāzes - LETONIKA un Lursoft laikrakstu bibliotēka </li></ul><ul><li>Rīta pusē, kamēr bērni ir skolās, bibliotēku pārsvarā apmeklē pieaugušie, savukārt pēcpusdienas ir skolēnu rīcībā </li></ul><ul><li>Bibliotēkā ir atsevišķa telpa, kur atrodas visas informācijas tehnoloģijas- 6 datori, 2 printeri, kopētājs, skeneris, multifunkcionālā iekārta, fakss </li></ul><ul><li>Vismaz pusi darba laika aizņem konsultācijas un apmācība </li></ul><ul><li>SBA pakalpojumi- Stāmerienas, Litenes, Gulbenes bibliotēka, LNB </li></ul>
 11. 11. Novadpētniecības darbs <ul><li>Novadpētniecības materiāli bibliotēkā ir sakārtoti atsevišķās mapēs </li></ul><ul><li>Novadpētniecības fonds tiek papildināts ar jaunākiem materiāliem- preses izdevumi un interneta resursi </li></ul><ul><li>Materiālus pārsvarā izmanto skolēni un studenti projektiem un kursa darbiem </li></ul><ul><li>Tradicionālā novadpētniecības kartotēka bibliotēkā kopš 2004.gada netiek izmantota </li></ul><ul><li>Blogs www.kalniena.blogspot.com </li></ul>
 12. 12. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums <ul><li>Bibliotēka atrodas 1948.gadā celtā ēkā </li></ul><ul><li>Telpu kopējā platība- 100 m2 </li></ul><ul><li>Bibliotēkā lasītājiem pieejamas 14 darba vietas, t.sk.6 pie datoriem </li></ul><ul><li>2005.gadā veikts kosmētiskais remonts, nomainīta elektroinstalācija </li></ul><ul><li>2007.gadā bibliotēkas ēkai nomainīts jumts </li></ul><ul><li>2008.gadā nomainīti logi un durvis </li></ul><ul><li>Vajadzētu nomainīt mēbeles (bērniem, jaunus plauktus), kā arī 3 datorus nomainīt pret jaunākiem </li></ul>
 13. 13. Bibliotēkas personāls <ul><li>Bibliotēkā strādā viens darbinieks- bibliotēkas vadītāja ar vidējo speciālo izglītību </li></ul><ul><li>Veicu apkopējas, kurinātāja un sētnieka pienākumus </li></ul><ul><li>Profesionālās iemaņas paaugstinu, regulāri apmeklējot rajona galvenās bibliotēkas rīkotos seminārus un kursus </li></ul><ul><li>Atskaites gadā Gulbenes RMC apmeklēju 3 apmācību kursus : </li></ul><ul><li>interneta un televīzijas iespējas informācijas laikmetā, </li></ul><ul><li>mentorings bibliotēkā darbam ar bērniem, </li></ul><ul><li>darbs ar vietējo saturu bibliotēku portālā www.biblioteka.lv </li></ul>
 14. 14. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums <ul><li>Bibliotēkas galvenais finansējuma avots ir Stāmerienas pagasta pašvaldības budžets- Ls 8600.- </li></ul><ul><li>Pašvaldības atvēlētais finansējums garantēja bibliotēkas pastāvēšanu un pamatpakalpojumu nodrošināšanu bibliotēkas apmeklētājiem </li></ul><ul><li>Bibliotēkas finansējuma attīstība: </li></ul>1016 908 1241 Finansējums krājuma komplektēšanai LVL 8264 7673 12013 Finansējums no pašvaldības budžeta LVL 8600 8083 12928 Kopējais bibliotēkas budžets LVL 2010.g. 2009.g. 2008.g.
 15. 15. Bibliotēkas publicitāte un sadarbības tīkls <ul><li>Sabiedrības informēšana par bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem un jaunumiem- izliekot informāciju publiski pieejamā vietā uz afišu stenda </li></ul><ul><li>Iedarbīgākā informācijas forma- personīga mutiska informēšana </li></ul><ul><li>Informācija par Kalnienas bibliotēku internetā: </li></ul><ul><li>Gulbenes bibliotēkas mājas lapā: www.gulbenesbiblioteka.lv </li></ul><ul><li>Stāmerienas pagasta mājas lapā: www.stameriena.lv </li></ul><ul><li>Latvijas bibliotēku portālā: http://www.biblioteka.lv </li></ul><ul><li>Latvijas digitālajā kultūras kartē: http ://kulturaskarte.lv </li></ul>
 16. 16. Kalnienas bibliotēkas sadarbības partneri: <ul><li>Stāmerienas pagasta pārvalde - finansiālais un informatīvais atbalsts </li></ul><ul><li>Gulbenes bibliotēka - metodiskais atbalsts, konsultācijas un grāmatu apmaiņa </li></ul><ul><li>Stāmerienas, Litenes bibliotēkas u.c. novada bibliotēkas - grāmatu apmaiņa, konsultācijas </li></ul><ul><li>Latvijas Nacionālā bibliotēka - SBA pakalpojumi </li></ul><ul><li>tirdzniecības vietas - iegādājos bibliotēkas darbības nodrošināšanai vajadzīgās preces </li></ul><ul><li>Kalnienas tautas nams un jauniešu biedrība „KAPO”– sadarbība pasākumu rīkošanā </li></ul>
 17. 17. Pasākumi <ul><li>pasākums maziem un lieliem bērniem „Nāc kopā ar mums!” </li></ul><ul><li>1.06.2010. </li></ul>
 18. 18. Pasākumi <ul><li>pasākums tiem, kam vēl nav 18 „Dzīvē kā pasakā” </li></ul><ul><li>14.08.2010. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Informāciju sagatavoja: Rasma Muceniece </li></ul><ul><li>PALDIES PAR UZMANĪBU! </li></ul>

×