Γθπαηδεοηηθή Γπίζθερε ζημ
Κέκηνμ Απμθαηάζηαζεξ θαη
Απμζεναπείαξ «ΑΡΩΓΗ» ζηε
Νίθαηα Λάνηζαξ
Πνόγναμμα «Νενό θαη Υγεία»

Υπε...
Οη μαζεηέξ ημο ΣΤ1 θαη Ε3, μαδί με ημοξ ζοκμδμύξ
εθπαηδεοηηθμύξ, έημημμη κα εκεμενωζμύκ γηα ημ νόιμ ημο κενμύ
ζηε δηαηνμθή...
Σμ κενό ζηε δηαηνμθή μαξ
• Η μμάδα ημο πνμγνάμμαημξ παναθμιμύζεζε ηεκ
πανμοζίαζε ηεξ δηαηνμθμιόγμο ημο θέκηνμο, Μανίαξ
Φαη...
΢ηε ζοκέπεηα ηα παηδηά θαη μη μη εθπαηδεοηηθμί άθμοζακ
ημοξ θοζίαηνμοξ ημο θέκηνμο ΢ηέιια Παπαθώζηα θαη
Απμζηόιε ΢ύνμ, μη ...
Πανάιιεια, είπακ ηεκ
εοθαηνία κα εθθνάζμοκ ηηξ
πνμζςπηθέξ απμνίεξ ημοξ
θαη κα ζοδεηήζμοκ γηα ημ
νόιμ ημο κενμύ ζηεκ ογεία
...
Σμ κενό ζηε απμζεναπείααπμθαηάζηαζε ηςκ αζζεκώκ
• Έπεηηα, ε θοζηθμζεναπεύηνηα-οδνμζεναπεύηνηα ημο
θέκηνμο Βηβή Χαηδεμπύνμο...
Μίιεζε γηα ηηξ αζζέκεηεξ πμο μπμνμύκ κα απμζεναπεοημύκ
με ηε βμήζεηα ημο κενμύ θαη έδεηλε ζηα παηδηά ζηε πνάλε
ημοξ ηνόπμο...
Σα παηδηά παναθμιμύζεζακ μηα μηθνή επίδεηλε αζθήζεςκ
ζημ κενό
Γίδακ ηα μέζα πμο πνεζημμπμημύκ μη ζεναπεοηέξ γηα ηηξ
αζθήζεηξ ζηεκ πηζίκα
Σα βμεζήμαηα γηα ηε
δηεοθόιοκζε ηςκ αζζεκώκ πμο
μπαίκμοκ ζηεκ πηζίκα
Πενηεγήζεθακ ζημ πώνμ
Καη λεκαγήζεθακ ζημοξ πώνμοξ απμθαηάζηαζεξ ηςκ
αζζεκώκ ζημ θηίνημ ηεξ «Ανςγήξ»
΢’ αοηό ημ ημήμα ηα
παηδηά είδακ πώξ μη
αζζεκείξ εθπαηδεύμκηαη,
ώζηε κα επακεκηαπζμύκ
θμηκςκηθά, αιιά θαη
επαγγειμαηηθά
Μαζεηέξ θαη εθπαηδεοηηθμί μείκακ εοπανηζηεμέκμη από ηε
ζοκενγαζία με ημοξ ενγαδόμεκμοξ ημο θέκηνμο (Καηενίκα
Σημγηάκκε)
Καη πάκς απ’ όια, γέμηζακ γκώζεηξ θαη εμπεηνίεξ,
πμιύηημεξ γηα ημ πνόγναμμά ημοξ
Και ζπεται ςυνζχεια!
Πανμοζίαζε:
Παπαδημητρίου Μαρία, αγγλικών
Τραγοφδι:
What the Water Gave Me
Florence + The Machine
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «

241 views

Published on

etwinning project Water & Health / πρόγραμμα Αγωγής Υγείας " Νερό & Υγεία / 9ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας / Μαρία Παπαδημητρίου,ΠΕ06

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «

 1. 1. Γθπαηδεοηηθή Γπίζθερε ζημ Κέκηνμ Απμθαηάζηαζεξ θαη Απμζεναπείαξ «ΑΡΩΓΗ» ζηε Νίθαηα Λάνηζαξ Πνόγναμμα «Νενό θαη Υγεία» Υπεύζοκε πνμγνάμμαημξ: Τζαπαηώνε Ειέκε Σομμεηέπμκηεξ εθπαηδεοηηθμί: Μαθνογηάκκεξ Νίθμξ, δάζθαιμξ Καηζαμύκεξ Δεμήηνεξ, δάζθαιμξ Πεννή Καιιηόπε, αγγιηθώκ Παπαδεμεηνίμο Μανία, αγγιηθώκ Καιέηζημξ Ηιίαξ, θοζηθήξ αγωγήξ Κμοηίκαξ Ιωάκκεξ, Πιενμθμνηθήξ Μπάηζηθαξ Βαζίιεξ, εηθαζηηθώκ
 2. 2. Οη μαζεηέξ ημο ΣΤ1 θαη Ε3, μαδί με ημοξ ζοκμδμύξ εθπαηδεοηηθμύξ, έημημμη κα εκεμενωζμύκ γηα ημ νόιμ ημο κενμύ ζηε δηαηνμθή θαη ηε ζεναπεία/απμθαηάζηαζε ηωκ αζζεκώκ
 3. 3. Σμ κενό ζηε δηαηνμθή μαξ • Η μμάδα ημο πνμγνάμμαημξ παναθμιμύζεζε ηεκ πανμοζίαζε ηεξ δηαηνμθμιόγμο ημο θέκηνμο, Μανίαξ Φαηδεπακηαδή με ζέμα «Τμ κενό ζύμμαπμξ ηεξ ογείαξ μαξ»
 4. 4. ΢ηε ζοκέπεηα ηα παηδηά θαη μη μη εθπαηδεοηηθμί άθμοζακ ημοξ θοζίαηνμοξ ημο θέκηνμο ΢ηέιια Παπαθώζηα θαη Απμζηόιε ΢ύνμ, μη μπμίμη με απιά ιόγηα ημοξ ελήγεζακ πόζμ ζεμακηηθή είκαη ε πανμοζία ημο κενμύ ζημ ακζνώπηκμ ζώμα
 5. 5. Πανάιιεια, είπακ ηεκ εοθαηνία κα εθθνάζμοκ ηηξ πνμζςπηθέξ απμνίεξ ημοξ θαη κα ζοδεηήζμοκ γηα ημ νόιμ ημο κενμύ ζηεκ ογεία ημο ακζνώπμο
 6. 6. Σμ κενό ζηε απμζεναπείααπμθαηάζηαζε ηςκ αζζεκώκ • Έπεηηα, ε θοζηθμζεναπεύηνηα-οδνμζεναπεύηνηα ημο θέκηνμο Βηβή Χαηδεμπύνμο εκεμένςζε ηεκ μμάδα ημο πνμγνάμμαημξ γηα ηηξ ςθέιεηεξ ηεξ οδνμζεναπείαξ
 7. 7. Μίιεζε γηα ηηξ αζζέκεηεξ πμο μπμνμύκ κα απμζεναπεοημύκ με ηε βμήζεηα ημο κενμύ θαη έδεηλε ζηα παηδηά ζηε πνάλε ημοξ ηνόπμοξ απμθαηάζηαζεξ
 8. 8. Σα παηδηά παναθμιμύζεζακ μηα μηθνή επίδεηλε αζθήζεςκ ζημ κενό
 9. 9. Γίδακ ηα μέζα πμο πνεζημμπμημύκ μη ζεναπεοηέξ γηα ηηξ αζθήζεηξ ζηεκ πηζίκα
 10. 10. Σα βμεζήμαηα γηα ηε δηεοθόιοκζε ηςκ αζζεκώκ πμο μπαίκμοκ ζηεκ πηζίκα
 11. 11. Πενηεγήζεθακ ζημ πώνμ
 12. 12. Καη λεκαγήζεθακ ζημοξ πώνμοξ απμθαηάζηαζεξ ηςκ αζζεκώκ ζημ θηίνημ ηεξ «Ανςγήξ»
 13. 13. ΢’ αοηό ημ ημήμα ηα παηδηά είδακ πώξ μη αζζεκείξ εθπαηδεύμκηαη, ώζηε κα επακεκηαπζμύκ θμηκςκηθά, αιιά θαη επαγγειμαηηθά
 14. 14. Μαζεηέξ θαη εθπαηδεοηηθμί μείκακ εοπανηζηεμέκμη από ηε ζοκενγαζία με ημοξ ενγαδόμεκμοξ ημο θέκηνμο (Καηενίκα Σημγηάκκε)
 15. 15. Καη πάκς απ’ όια, γέμηζακ γκώζεηξ θαη εμπεηνίεξ, πμιύηημεξ γηα ημ πνόγναμμά ημοξ
 16. 16. Και ζπεται ςυνζχεια!
 17. 17. Πανμοζίαζε: Παπαδημητρίου Μαρία, αγγλικών Τραγοφδι: What the Water Gave Me Florence + The Machine

×