Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TV Ad Market Q1 Y13 - Bulgaria

647 views

Published on

Short presentation of TV Advertising Market Q1 Y13 - Bulgaria

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TV Ad Market Q1 Y13 - Bulgaria

 1. 1. РЕКЛАМЕН ПАЗАР - ТЕЛЕВИЗИЯ януари - март (Q1) 2013 г. Медиа Агенция Аргент Април 20131
 2. 2. Медиа Агенция АРГЕНТ Категории – брутни бюджети януари-март (Q1) 2013 г.2 Източник: GARB
 3. 3. Медиа Агенция АРГЕНТ Топ 20 рекламодатели – брутни бюджети януари-март (Q1) 2013 г. Бр у т е н бю д ж е т Дя л от общ ия Поз иц ия Ком па н ия Ка т е г ор ия обе м з а Q 1 Y13 Q1 Y13 1 P RO CT ER & G A M BL E Б ОПС 9 910 832 5% 2 К РА ФТ ФУУДС Хран и 8 822 619 4% 3 N EST L E Б ОПС 6 735 614 3% 4 H EN K EL Б ит ов а х им ия, л ичн а хигие н а 6 607 734 3% 5 L O R E A L Козм ет ика 6 514 176 3% 6 ФИК ОСОТА СИНТЕЗ Б ит ов а х им ия, л ичн а хигие н а 5 344 710 3% 7 R E C K IT T B E N C K IS E R Б ОПС 4 862 821 2% 8 МИН - ВО НА ТРАНСПОРТА Дъ ржав н и проект и 4 590 710 2% 9 B E IE R S D O R F Личн а х игие н а 3 956 140 2% 10 C H IP IT A Хран и 3 917 597 2% 11 К АМЕНИЦА Б ира 3 583 903 2% 12 W A L M A RK Хран ит е л н и добав ки 3 343 975 2% 13 V IV A C O M Те л еком ун икации 3 199 295 2% 14 МОБИЛТЕЛ Те л еком ун икации 3 126 382 2% 15 N A T U R P RO D U CT З драв е , ф арм аце в т ика 2 928 018 1% 16 ДАНОН - СЕРДИКА Мл ечн и проду кт и 2 735 536 1% 17 U N IL E V E R Б ОПС 2 687 615 1% 18 G L A X O S M IT H K L IN E З драв е , ф арм аце в т ика 2 589 447 1% 19 A R O M A C O S M E T IC S Козм ет ика 2 461 736 1% 20 B IL L A Тъ ргов ия н а дре бн о 2 381 772 1% Общ о Топ 20 Рек лам одат ели 90 300 632 45% Общ р ек лам ен п азар Q1 Y13 198 752 473 Забележка: Всички посочени бюджети са брутни според официалните тарифи на медиите; не се отчитат отстъпки,3 комисионни за агенции и други посредници, както и бартерни сделки Източник: GARB
 4. 4. Топ 20 рекламодатели – дялове според брутен бюджет Медиа Агенция АРГЕНТ януари-март (Q1) 2013 г. Забележка: Всички калкулации са на база брутни бюджети според официалните тарифи на медиите; не се отчитат отстъпки,4 комисионни за агенции и други посредници, както и бартерни сделки Източник: GARB
 5. 5. Медиа Агенция АРГЕНТ Топ 20 рекламодатели – TRPs 30 януари-март (Q1) 2013 г. О бщ о TRPs 30 Дя л от общ ия обе м Поз иц ия Ком п а н ия Q1 Y13 TRPs з а Q 1 Y13 1 P RO CT ER & G A M BL E 22 891 5% 2 К РА ФТ ФУУДС 21 217 5% 3 N EST L E 16 538 4% 4 L O R E A L 15 424 3% 5 H EN K EL 14 886 3% 6 ФИКОСОТА СИНТЕЗ 11 870 3% 7 R E C K IT T B E N C K IS E R 11 496 2% 8 МИН - ВО НА ТРА НСПОРТА 10 243 2% 9 C H IP IT A 9 593 2% 10 B E IE R S D O R F 9 283 2% 11 К А МЕНИЦА 8 537 2% 12 W A L M A RK 8 511 2% 13 МОБИЛТЕЛ 7 809 2% 14 V IV A C O M 7 587 2% 15 U N IL E V E R 7 307 2% 16 A R O M A C O S M E T IC S 6 411 1% 17 G L A X O S M IT H K L IN E 6 331 1% 18 N A T U R P RO D U CT 6 174 1% 19 ДА НОН - СЕРДИК А 6 118 1% 20 B IL L A 5 511 1% Общ о T RPs 30 за Топ 20 Рек лам одат ели 213 737 46% Общ о T RPs 30 за Q1 Y13 463 7215 Целева аудитория: всички 4+; Източник: GARB
 6. 6. Топ 20 рекламодатели – дялове според TRPs 30 Медиа Агенция АРГЕНТ януари-март (Q1) 2013 г.6 Целева аудитория: всички 4+; Източник: GARB
 7. 7. Топ 15 ТВ-канала – дялове според брутен бюджет Медиа Агенция АРГЕНТ януари-март (Q1) 2013 г. Забележка: Всички калкулации са на база брутни бюджети според официалните тарифи на медиите; не се отчитат отстъпки,7 комисионни за агенции и други посредници, както и бартерни сделки Източник: GARB
 8. 8. Топ 15 ТВ-канала – дялове според TRPs 30 Медиа Агенция АРГЕНТ януари-март (Q1) 2013 г.8 Целева аудитория: всички 4+; Източник: GARB
 9. 9. Медиа Агенция АРГЕНТ Топ 15 ТВ-канала – Shares януари-март (Q1) 2013 г.9 Целева аудитория: всички 4+; Източник: GARB
 10. 10. Благодаря Ви!10

×