Program perkembanganprofesionalisme guruharusdilihatsebagaisatupembelajaransepanjanghayat yang membolehkan guru melakukanr...
meningkatkankemahiranmenganalisisdanmenyelesaikanmasalahsertadapatmengeratkanhubungankesejawatandalamkalangan guru (Bennet...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Program perkembangan profesionalisme guru harus dilihat sebagai satu pembelajaran sepanjang hayat yang membolehkan guru melakukan re

891 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
891
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Program perkembangan profesionalisme guru harus dilihat sebagai satu pembelajaran sepanjang hayat yang membolehkan guru melakukan re

  1. 1. Program perkembanganprofesionalisme guruharusdilihatsebagaisatupembelajaransepanjanghayat yang membolehkan guru melakukanre-engineering attitude, menilaitugasrutin, amalan, danpermasalahan dibilikdarjahuntuktujuanpenambahbaikan yang memberiruangdanpeluangkepada guru-guruuntukmenjanailmusendirimelaluipemerhatian,pemahamansertarefleksitentangdiridanamalannya. Guru menjadiseorangpengamal yangreflektif(Schon,1987). Satupendekatan yangmenepatikonsepperkembanganprofesionalismetersebutialahmelaluiamalankajiantindakan.Pengamalanreflektifdankajiantindakanadalahsalingberkaitan.Umumnyapenyelidikan di bawah paying penyelidikankualitatifmempunyaivariasi yangpelbagai,bergantungkepadapenyelidikanitusendiri.Aliranbarupenyelidikandalampendidikankinidengantegasmenyatakanbahawapendekatankajiantindakantidakbolehdilakukansecarakuantitatif.Pendekatankajiantindakanialahkaedah yang terbaik, yangbolehdilaksanakansecarakolaboratifbersama guru di peringkatsekolah;dengantujuanmembantu guru meningkatkankualitipengajaranmereka,khususnyadalamaspekinteraksi verbal.Penglibatan gurusebagaipenyelidikjugapentingkeranamerekaseharusnyabertanggungjawabsepenuhnyaterhadapmasalahharianmerekadalambilikdarjah(Kincheloe,1995).Di Malaysia khususnya, penyelidikandanpenilaianpendidikanmempunyaiperanan yangpentingdansignifikandalam proses perancangan, penggubalan, danpemutusandasar-dasarpendidikan. Dalamkontekspendidikannegera,penyelidikandanpenilaianmerupakansatuaktivitipentingdalammenyediakanmaklumatasasyang dapatdigunakanuntukmerancangperubahanataureformasikeatas program pendidikandisemuaperingkatbagitujuanpenambahbaikan.Tidakdapatdinafikanbahawausaha yangberterusanadalahperlubagimemperbaikisistempendidikansesebuahnegera, seperti yangdinyatakanoleh Pierce danHunsaker(1996)bahawaperubahandanreformasidalampendidikantidakdapatdielakkandanmerupakansatukemestian.Penglibatan guru yangaktifdalammenjalankankajiantindakanadalahpentingdalamusahamembawaperubahansertainovasidalampendidikan.Kajiantindakandikatakandapatmeningkatkantahapprofesionalismeguru, menjadikan guru lebihreflektifdankritikal,
  2. 2. meningkatkankemahiranmenganalisisdanmenyelesaikanmasalahsertadapatmengeratkanhubungankesejawatandalamkalangan guru (Bennet, 1993; Calhoun,1993). Di sampingitu,kajiantindakanjugadapatmeningkatkan„self-esteem‟ danautonomi guru dalambilikdarjah(Bennet,1993) sertameningkatkankepuasankerjadanamalanpedagogi guru (Johnson, 2002).Tidakdapatdinafikanbahawakajiantindakanmerupakansuatucarauntukmemperbaikipengajarandanpembelajarandalamprofesionalisme guru.Latihankajiantindakantelahdijalankan diMalaysia seawall tahun 1989 di RECSAM, Pulau Pinang,usahauntukmembudayakankajiantindakandalamkalangan guru di Malaysiasecaramenyeluruhbermulapadatahun 1993 apabilaProjek PIER (Programme for Innovation,Excellence and Research)dilancarkan.Kajiantindakanperludijalankansecarasistematiksupayakemahiranpara gurudapatditingkatkan.Kajiantindakanperludijalankansecarasistematiksupayakemahiranpara gurudapatditingkatkan.Mengikut Soon (2007), teraskelimaPelanInduk Pembangunan Pendidikan2006-2010 (PIPP) iaitu “memartabatkanprofesion guru” bertujuanmelahirkan guru berkualiti.Dalamcabaranmemartabatkanprofesion guru ini, kajiantindakanmemainkanperanan penting.

×