Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rewitalizacja nadodrza

 • Be the first to comment

Rewitalizacja nadodrza

 1. 1. ..RRewitalizacjaewitalizacjaNNadodrzaadodrzaInfopunkt, 16 maja 2013 r.Infopunkt, 16 maja 2013 r.
 2. 2. RewitalizacjaRewitalizacjaKompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony naKompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony naokreślonym obszarze proces przemian przestrzennych,określonym obszarze proces przemian przestrzennych,technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przeztechnicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przezsamorząd terytorialny (głównie lokalny) w celusamorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzeniawyprowadzeniatego obszaru ze stanu kryzysowegotego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu, poprzez nadanie munowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jegonowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jegorozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowaniarozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowaniaendogeniczne.endogeniczne.
 3. 3. Rewitalizacja a dokumentyRewitalizacja a dokumentystrategiczne Wrocławiastrategiczne Wrocławia„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego Wrocławia”„Strategia - Wrocław w perspektywie 2020 plus”„Założenia polityki społeczno- gospodarczej Wrocławia .„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 2004-2015”
 4. 4. Programy rewitalizacyjneProgramy rewitalizacyjneProgram Pilotażowy Rewitalizacji Miasta Wrocławia realizowany przezkonsorcjum w składzie: Gmina Wrocław, Kogeneracja S.A. (wytwórca ciepła),Fortum S.A. (dostawca ciepła)Program„100 kamienic” realizowany przez Zarząd Zasobu KomunalnegoProgram modernizacji budynków komunalnych realizowany przez ZarządInwestycji MiejskichProgram udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie iroboty budowlane przy zabytku (kamienicy mieszalnej) wpisanym do rejestruzabytkówProgram zagospodarowania wnętrz międzyblokowychProgram Ścieżek Kulturowych Dzielnicy Czterech ŚwiśtyńRewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna Psiego Pola
 5. 5. Program pilotażowy RewitalizacjiProgram pilotażowy RewitalizacjiMiasta WrocławiaMiasta Wrocławia
 6. 6. Program „100 kamienic”Program „100 kamienic”
 7. 7. Program „100 kamienic”Program „100 kamienic”
 8. 8. Program budowy nowych budynkówProgram budowy nowych budynkówkomunalnych realizowany przez ZIMkomunalnych realizowany przez ZIM
 9. 9. Program budowy nowych budynkówProgram budowy nowych budynkówkomunalnych realizowany przez ZIMkomunalnych realizowany przez ZIM
 10. 10. Program dofinansowania remontówProgram dofinansowania remontówzabytkówzabytków
 11. 11. Program dofinansowania remontówProgram dofinansowania remontówzabytkówzabytków
 12. 12. Program zagospodarowania wnętrzProgram zagospodarowania wnętrzmiędzyblokowychmiędzyblokowych
 13. 13. Ścieżka Kulturowa DzielnicyŚcieżka Kulturowa DzielnicyCzterech Świątyń,Czterech Świątyń,
 14. 14. Psie PolePsie Pole
 15. 15. WIEŻA CIŚNIEŃWIEŻA CIŚNIEŃ
 16. 16. Renoma dawniej Pedet dawniej WertheimRenoma dawniej Pedet dawniej Wertheim
 17. 17. JatkiJatki
 18. 18. ILUMINACJE OBIEKTÓWILUMINACJE OBIEKTÓWZABYTKOWYCHZABYTKOWYCH
 19. 19. Hala StuleciaHala Stulecia
 20. 20. URBAN czyli once upon a time...URBAN czyli once upon a time...URBAN II 2000-2006 to inicjatywa wspólnotowa, czyli programpomocy bezzwrotnej ze strony Unii Europejskiej dla określonychjednostek.W tym programie władze lokalne, organizacje pozarządowe lubprzedsiębiorcy składały projekty związane z rewitalizacją miastUE liczących przynajmniej 100 000 mieszkańców.Program był w całości finansowany z Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego.Na jego realizację w latach 2000 - 2006 przeznaczono 700 mlneuro.
 21. 21. LPR czyli Lokalny ProgramLPR czyli Lokalny ProgramRewitalizacjiRewitalizacjiAby przygotować się m.in. do ewentualnegoURBANA III przygotowano dokument, określający cele,zasady i reguły jakimi powinno się kierować podejmującdziałania rewitalizacyjne na terenie Miasta, dokument to:Lokalny Program Rewitalizacji Wrocławiana lata 2005 - 2006 i lata 2007 – 2013(uchwała XLIV/2969/05 RMW z dnia 8 grudnia 2005 r.)
 22. 22. Zasięg LPRZasięg LPR
 23. 23. OBSZARY MIESZKANIOWEJ ZABUDOWY KAMIENICOWEJOBSZARY MIESZKANIOWEJ ZABUDOWY KAMIENICOWEJWROCŁAW, 2005 r.WROCŁAW, 2005 r.PROGRAM REWITALIZACJI WROCŁAWIAPROGRAM REWITALIZACJI WROCŁAWIA
 24. 24. PROGRAM REWITALIZACJI WROCŁAWIAPROGRAM REWITALIZACJI WROCŁAWIAULOTKA strona 1ULOTKA strona 1
 25. 25. PROGRAM REWITALIZACJI WROCŁAWIAPROGRAM REWITALIZACJI WROCŁAWIAULOTKA – strona 2ULOTKA – strona 2
 26. 26. Fundusze StrukturalneFundusze StrukturalneFundusze strukturalne (Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz RozwojuRegionalnego) są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniemjest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposóbwpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Funduszekierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej niesą w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiejrozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych.Ponadto istnieje Fundusz Spójności będący instrumentem finansowym UE, nienależącym doFunduszy strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw a nie regionów. Jego celemjest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę sieci transportowych orazobiektów ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym.Aby było możliwe wykorzystanie środków z EFRR, EFS oraz FS, przygotowane zostały programy,które opisują kto i na co może otrzymać dotację. Programy Operacyjne (PO) tworzone są napodstawie NSRO, a są to:•Program Infrastruktura i Środowisko – współfinansowany z EFRR i FS•Program Innowacyjna Gospodarka – współfinansowany z EFRR•Program Kapitał Ludzki – współfinansowany z EFS•16 Programów Regionalnych – finansowane z EFRR•Program Rozwój Polski Wschodniej – finansowany z EFRR•Program Pomoc Techniczna – finansowany z EFRR•Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – finansowany z EFRR
 27. 27. AD 2007: Obszar PriorytetowyAD 2007: Obszar PriorytetowyStrategiaStrategiawdrożeniawdrożeniaprocesuprocesurewitalizacjirewitalizacji20072007
 28. 28. Instrumentem pozwalającym na współfinansowanie rewitalizacji WrocławiaInstrumentem pozwalającym na współfinansowanie rewitalizacji Wrocławiaze środków UE jest:ze środków UE jest:RegionalnRegionalnyy Program OperacyjnProgram Operacyjnyy dla Województwa Dolnodla Województwa Dolnośślląąskiego na lataskiego na lata2007-20132007-2013 (RPO).(RPO).RPO jest finansowany wyłącznie z Europejskiego Funduszu RozwojuRPO jest finansowany wyłącznie z Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego (EFRR) co oznacza, że w ramach RPO można co do zasadyRegionalnego (EFRR) co oznacza, że w ramach RPO można co do zasadywspierać wyłącznie projekty infrastrukturalne, „twarde”.wspierać wyłącznie projekty infrastrukturalne, „twarde”.Priorytet IX. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenieDolnego ŚląskaAlokacja ogólna –Alokacja ogólna – 106 867 090106 867 090 EURO.EURO.Regionalny Program OperacyjnyRegionalny Program Operacyjny
 29. 29. Priorytet IX „Miasta”Priorytet IX „Miasta”• Wrocław• Miasta powyżej 80 000 mieszkańców – 3miasta– Jelenia Góra, Legnica i Wałbrzych• Miasta od 40 001 do 80 000 mieszkańców– 4 miasta – Bolesławiec, Głogów, Lubin iŚwidnica• Miasta od 20 001 do 40 000 mieszkańców– 12 miast• Miasta od 10 000 do 20 000 mieszkańców– 17 miast
 30. 30. Alokacje finansowe:Alokacje finansowe:Grupa miastGrupa miast AlokacjaAlokacja Udział wUdział w%%Wrocław 10 098 940euro9,45 %pow. 80 000 mieszkańcówpow. 80 000 mieszkańców 17 312 46917 312 469euroeuro16,20 %16,20 %od 40 001 do 80 000od 40 001 do 80 000mieszkańcówmieszkańców15 388 86115 388 861euroeuro14,40 %14,40 %od 20 001 do 40 000od 20 001 do 40 000mieszkańcówmieszkańców28 854 11428 854 114euroeuro27,00 %27,00 %od 10 000 do 20 000od 10 000 do 20 000mieszkańcówmieszkańców24 525 99724 525 997euroeuro22,95 %22,95 %
 31. 31. Alokacje finansowe:Alokacje finansowe:Grupa miastGrupa miast Maksymalna liczbaMaksymalna liczbamieszkamieszkańńcówcówobszaru wsparcia wobszaru wsparcia wmiemieśściecieWrocław35 tys. osóbpow. 80 000pow. 80 000mieszkańcówmieszkańców20,5 tys. osób20,5 tys. osóbod 40 001 do 80 000od 40 001 do 80 000mieszkańcówmieszkańców13,7 tys. osób13,7 tys. osóbod 20 001 do 40 000od 20 001 do 40 000mieszkańcówmieszkańców8,5 tys. osób8,5 tys. osóbod 10 000 do 20 000od 10 000 do 20 000 5,1 tys. osób5,1 tys. osób
 32. 32. Warunek otrzymania dotacjiWarunek otrzymania dotacji1. Obszar Wsparcia2. Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych3. Uchwała Rady MiejskiejObszar WsparciaWyodrębniony w uchwale fragment miasta na którym toobszarze realizowane projekty rewitalizacyjne będąmogły uzyskać wsparcie w ramach Priorytetu IX „Miasta”Regionalnego Programu Operacyjnego.Obszar Wsparcia powinien :Obszar Wsparcia powinien : Być spójny przestrzennie (co do zasady 1)Być spójny przestrzennie (co do zasady 1) We Wrocławiu zamieszkały być max. przez 35 tys. osóbWe Wrocławiu zamieszkały być max. przez 35 tys. osób
 33. 33. Obszar wsparcia musiał spełniać co najmniej trzy z następującychkryteriów, w tym dwa kryteria spośród tych wymienionych w lit. oda) do h):a) Wysoki stopień ubóstwa i wykluczenia społecznegob) Wysoki poziom długotrwałego bezrobociac) Niekorzystne trendy demograficzned) Niski poziom edukacji, brak poszukiwanych umiejętności orazwysoki stopień przerywania edukacjie) Wysoki stopień przestępczościf) Szczególnie zdegradowane środowiskog) Niski poziom aktywności ekonomicznejh) Wysoka liczba imigrantów, mniejszości etnicznych orazuchodźcówi) Porównywalnie niska wartość nieruchomościj) Niska efektywność energetyczna budynków.Wyznaczanie obszaru wsparciaWyznaczanie obszaru wsparcia
 34. 34. MieszkalnictwoMieszkalnictwoW ramach RPO jest możliwe wsparcieprojektów z dziedziny mieszkalnictwa.Zakres prac to renowacja części wspólnychwielorodzinnych budynków mieszkalnych,tj:• dachu, elewacji zewnętrznej, stolarkiokiennej i drzwiowej, klatki schodowej,korytarzy wewnętrznych/ zewnętrznych,wejścia i elementy jego konstrukcjizewnętrznej, windy;• instalacji technicznych budynku;• działania w zakresie oszczędnościenergetycznej;Na projekty z dziedziny mieszkalnictwaNa projekty z dziedziny mieszkalnictwaWrocław może przeznaczyć maksymalnieWrocław może przeznaczyć maksymalnie25% alokacji tj.25% alokacji tj.2 524 735 Euro2 524 735 Euro
 35. 35. Wyznaczanie obszaru wsparciaWyznaczanie obszaru wsparciaAby na Obszarze Wsparcia można było dofinansowaćprzedsięwzięcia z dziedziny mieszkalnictwa należało gowyznaczyć w oparciu co najmniej trzy z poniższych kryteriów,dla których wartości wskaźników są większe niż wartośćreferencyjna określona dla całego województwaa. wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,b. wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,c. wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,d. niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,e. porównywalnie niski poziom wartości zasobumieszkaniowego.
 36. 36. AnalizowaneAnalizowaneobszaryobszaryPrzedmieście OdrzańskiePrzedmieście Odrzańskie Przedmieście OławskiePrzedmieście Oławskie 
 37. 37. Konsultacje społeczne: 7 miesięcy, 3Konsultacje społeczne: 7 miesięcy, 3etapyetapyI etap maj 2008Badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców Przedmieścia Odrzańskiego w podczasorganizowanego przez Urząd Miejski Wrocławia i Radę Osiedla pikniku z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada.Uzyskano 205 odpowiedzi na pytania ankietowe, które były bardzo ważną dyrektywą przy redagowaniukatalogu działań antykryzysowych.II etap październik 2008 r.Nabór projektów społecznych do umieszczenia w Programie dla Obszaru Wsparcia.Aby uzyskać maksymalnie duży odzew wykorzystano szereg narzędzi i kanałów informacyjnych:1) Sondę internetową2) Ogłoszenia w prasie3) Informacje w lokalnej telewizji i lokalnym radio4) Spotkanie w Radzie Osiedla.5) Stronę internetową z informacjami o możliwości uzyskania dofinansowania.6) Punkt konsultacyjny funkcjonujący w UMW7) Dedykowane numery telefoniczne do punktu konsultacyjnego8) Dedykowany adres e-mailowyOdzew społeczny był bardzo duży. Łącznie skutecznie złożono 203 projekty na kwotę 60 475 000 PLN. (wtym 198 projektów z dziedziny mieszkalnictwa na kwotę 53 868 658,73 PLN)III etap styczeń 2009 r.Był wynikiem zmiany Ramowego Planu Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla WojewództwaDolnośląskiego na lata 2009-2011 w zakresie ustalenia jednego terminu naboru na alokacje przyznaną dladziałania 9.1. i wyznaczeniu go na czerwiec 2009 r.ETAP III A – spotkania z mieszkańcami i interesariuszami w toku realizacjiprojektów
 38. 38. Konsultacje społeczne – mapkaKonsultacje społeczne – mapkaprzedsięwzięćprzedsięwzięć
 39. 39. Uchwała RMWUchwała RMWRada Miejska Wrocławia w dniu 19 lutegoRada Miejska Wrocławia w dniu 19 lutego2009 r. przyjęła uchwałę:2009 r. przyjęła uchwałę:w sprawie wyznaczenia Obszaruw sprawie wyznaczenia ObszaruWsparcia oraz przyjWsparcia oraz przyjęęcia programucia programuprzedsiprzedsięęwziwzięćęć rewitalizacyjnychrewitalizacyjnychwspówspółłfinansowanych w ramachfinansowanych w ramachRegionalnego ProgramuRegionalnego ProgramuOperacyjnego dla WojewództwaOperacyjnego dla WojewództwaDolnoDolnośślląąskiego na lata 2007-skiego na lata 2007- 202013.13.(Uchwała XXXI/1037/09 RMW z dnia19 lutego 2009 r.)
 40. 40. Obszar WsparciaObszar WsparciaRPORPOObszar Wsparciawytypowano napodstawienastępującychwskaźników:Wysoka stopadługotrwałegobezrobocia,Wysoki poziomprzestępczości iwykroczeń,Niski wskaźnikprowadzeniadziałalnościgospodarczej,Niski poziom wartościzasobumieszkaniowego.Wartość ww. wskaźników na Obszarze Wsparcia musiała być gorsza niż średniadla woj. dolnośląskiego
 41. 41. Diagram obszarów rewitalizacjiDiagram obszarów rewitalizacjiDokument: Lokalny ProgramRewitalizacji, 2005Nazwa: Obszary TematycznePow. 6500 ha. (22 % pow. miasta)Dokument: „Strategia wdrażaniaprocesu rewitalizacji”, 2006Nazwa: Obszar Priorytetowy,Pow.: 1446 ha, (5 % pow. miasta).Ludność: 153 tys. (23,5% ludnościmiasta)Dokument: „Program dla ObszaruWsparcia”, 2009Nazwa: Obszar WsparciaPow.: 110 ha (0,37% pow. miasta)Ludność: 35 tys. (5,4 % ludności miasta)
 42. 42. Wartość projektówWartość projektówDane wejściowe:ane wejściowe: Alokacja EFRR dla Wrocławia -Alokacja EFRR dla Wrocławia - 10 098 940 Euro10 098 940 Euro Obowiązujący kurs Euro –Obowiązujący kurs Euro – 4,4910 PLN4,4910 PLN Wysokość dofinansowania dla Wrocławia ogółem w PLN –Wysokość dofinansowania dla Wrocławia ogółem w PLN – 45,4 mln PLN45,4 mln PLN Wartość projektów „niemieszkaniowych” –Wartość projektów „niemieszkaniowych” – 60,1 mln PLN60,1 mln PLN Wysokość dofinansowania projektów „niemieszkaniowych” –Wysokość dofinansowania projektów „niemieszkaniowych” – 3434,,66 mln PLNmln PLN Wartość projektów mieszkaniowychWartość projektów mieszkaniowych –– 1515,,22 mln PLNmln PLN Dofinansowanie projektów mieszkaniowychDofinansowanie projektów mieszkaniowych –– 10,6 mln PLN10,6 mln PLN Wartość projektów ogółemWartość projektów ogółem –– 7575,3 mln PLN,3 mln PLN Wartość projektów leżących w segregatorachWartość projektów leżących w segregatorach: 58,7 mln PLN: 58,7 mln PLN Dofinansowanie projektów leżących w segregatorach:Dofinansowanie projektów leżących w segregatorach: 33,7 mln PLN33,7 mln PLN
 43. 43. Lista przedsięwzięć „niemieszkaniowych”Lista przedsięwzięć „niemieszkaniowych”1.1. Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową rewitalizacje wnętrzaPoprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową rewitalizacje wnętrzapodwórzowego w obrębie ulic pl. Staszica, Chrobrego, św. Wincentego.podwórzowego w obrębie ulic pl. Staszica, Chrobrego, św. Wincentego.2.2. Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową rewitalizację budynku przyPoprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową rewitalizację budynku przyul. Roosevelta 5a na cele kulturalne wraz z remontem wnętrza podwórzowego w obrębie ulicul. Roosevelta 5a na cele kulturalne wraz z remontem wnętrza podwórzowego w obrębie ulicSłowiańska, Roosevelta, Poniatowskiego.Słowiańska, Roosevelta, Poniatowskiego.3.3. Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową rewitalizacje wnętrzaPoprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową rewitalizacje wnętrzapodwórzowego w obrębie ulic Jagiellończyka, Niemcewicza, Słowiańska, Trzebnickapodwórzowego w obrębie ulic Jagiellończyka, Niemcewicza, Słowiańska, Trzebnicka4.4. Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową rewitalizacje wnętrzaPoprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową rewitalizacje wnętrzapodwórzowego w obrębie ulic Paulińska, św Macieja, Henryka Brodatego, Rydygiera.podwórzowego w obrębie ulic Paulińska, św Macieja, Henryka Brodatego, Rydygiera.5.5. Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową rewitalizację budynku przyPoprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową rewitalizację budynku przyul. Jagiellończyka10 na cele kulturalne wraz z remontem wnętrza podwórzowego w obrębie ulicul. Jagiellończyka10 na cele kulturalne wraz z remontem wnętrza podwórzowego w obrębie ulicśw Wincentego, Bolesława Chrobrego, Jagiellończyka, Rydygiera.św Wincentego, Bolesława Chrobrego, Jagiellończyka, Rydygiera.6.6. Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową rewitalizacje wnętrzaPoprawa jakości życia na obszarze wsparcia poprzez kompleksową rewitalizacje wnętrzapodwórzowego w obrębie ulic Rydygiera, Bolesława Chrobrego, Jagiellończyka, Paulińska.podwórzowego w obrębie ulic Rydygiera, Bolesława Chrobrego, Jagiellończyka, Paulińska.7.7. Utworzenie lokalnego Centrum Aktywizacji ZawodowejUtworzenie lokalnego Centrum Aktywizacji Zawodowej8.8. Kreacja „Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia” jako kluczowego elementu infrastrukturyKreacja „Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia” jako kluczowego elementu infrastrukturysłużącej społeczności lokalnej obszaru wsparcia -rewitalizacja nieruchomości Rydygierasłużącej społeczności lokalnej obszaru wsparcia -rewitalizacja nieruchomości Rydygiera43abcd i Rydygiera 45a43abcd i Rydygiera 45a, ., .
 44. 44. 99.. Budowa monitoringu prewencyjnego jako elementu polityki poprawy bezpieczeństwa naBudowa monitoringu prewencyjnego jako elementu polityki poprawy bezpieczeństwa naObszarze WsparciaObszarze Wsparcia10.10. Remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej służącej ogółowi mieszkańcówRemont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej służącej ogółowi mieszkańcówObszaru Wsparcia – przebudowa Parku StaszicaObszaru Wsparcia – przebudowa Parku Staszica11.11. Remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej służącej ogółowi mieszkańcówRemont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej służącej ogółowi mieszkańcówObszaru Wsparcia – przebudowa zieleńca przy ul. Pomorskiej – KaszubskiejObszaru Wsparcia – przebudowa zieleńca przy ul. Pomorskiej – Kaszubskiej12.12. Remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej służącej ogółowi mieszkańcówRemont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej służącej ogółowi mieszkańcówObszaru Wsparcia – przebudowa zieleńca przy pl. StrzeleckimObszaru Wsparcia – przebudowa zieleńca przy pl. Strzeleckim13 i 14.Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy ul. Poniatowskiego13 i 14.Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy ul. Poniatowskiego9 we Wrocławiu- Etap I i II9 we Wrocławiu- Etap I i II15 i 16.Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 15 przy ul. Jedności Narodowej 117 we Wrocławiu15 i 16.Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 15 przy ul. Jedności Narodowej 117 we Wrocławiuwraz z zagospodarowaniem terenów na cele rekreacyjno-sportowe – Etap I i IIwraz z zagospodarowaniem terenów na cele rekreacyjno-sportowe – Etap I i II17.17. Podniesienie standardu i dostępności budynku Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin, jako elementPodniesienie standardu i dostępności budynku Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin, jako elementpoprawy stanu bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji Wrocławia.poprawy stanu bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji Wrocławia.+ 37 kamienic na liście podstawowej w wariancie A+ 37 kamienic na liście podstawowej w wariancie ALista przedsięwzięć „niemieszkaniowych” cd.Lista przedsięwzięć „niemieszkaniowych” cd.
 45. 45. PARKIPARKIPODWÓRKAPODWÓRKASZKOŁYSZKOŁYCRZCRZMOPSMOPSPRACOWNIEPRACOWNIEMONITORINGMONITORING````I Nabór rok 2009, projekty Gminy Wrocław:I Nabór rok 2009, projekty Gminy Wrocław:
 46. 46. I Nabór 2009 projekty złożone przez podmioty inne niż GminaI Nabór 2009 projekty złożone przez podmioty inne niż GminaRemonty kamienic współfinansowane przez UE (24)Remonty kamienic współfinansowane przez UE (24) ..Remont komisariatu Ołbin współfinansowany przez UERemont komisariatu Ołbin współfinansowany przez UE..
 47. 47. Całkowita wartość wszystkich projektów: 57 129 268.62 PLNKwota dofinansowania: 32 694 712,51 PLNTermin zakończenia realizacji ostatniego projektu: 30.11.2012 r.I Nabór rok 2009, projekty Gminy Wrocław:I Nabór rok 2009, projekty Gminy Wrocław:
 48. 48. Przedmieście Odrzańskie wczorajPrzedmieście Odrzańskie wczoraj
 49. 49. Przedmieście Odrzańskie AD 2008 – początek prac nad programemPrzedmieście Odrzańskie AD 2008 – początek prac nad programem
 50. 50. Przedmieście Odrzańskie - czas zmianPrzedmieście Odrzańskie - czas zmian
 51. 51. Przedmieście Odrzańskie - czas zmianPrzedmieście Odrzańskie - czas zmian
 52. 52. Oszczędności, czyli szansa na II nabórOszczędności, czyli szansa na II nabórDane wejściowe w 2009 r.:ane wejściowe w 2009 r.: Alokacja EFRR dla Wrocławia -Alokacja EFRR dla Wrocławia - 10 098 940 Euro10 098 940 Euro Kurs Euro z II 2009 r –Kurs Euro z II 2009 r – 4,4910 zł4,4910 zł Dofinansowanie dla Wrocławia ogółem w zł –Dofinansowanie dla Wrocławia ogółem w zł – 45,4 mln45,4 mln Dofinansowanie projektów złożonych w 2009 r w zł:Dofinansowanie projektów złożonych w 2009 r w zł: 45,3 mln45,3 mlnBez zmianBez zmian4,51304,513045,6 mln45,6 mln34,1 mln34,1 mlnZostało 11,5 mln zł do wykorzystaniaZostało 11,5 mln zł do wykorzystaniaw II naborze 28 III 2012w II naborze 28 III 2012XI 2011XI 2011Aby wziąć w nim udział należało dokonać aktualizacjiAby wziąć w nim udział należało dokonać aktualizacjiUchwały 1037/09 RMW z 19 II 2009Uchwały 1037/09 RMW z 19 II 2009
 53. 53. Konsultacje społeczne przed II naborem, wrzesień 2011Konsultacje społeczne przed II naborem, wrzesień 2011•Ogłoszenia w prasieOgłoszenia w prasie•Spotkania w Infopunkcie.Spotkania w Infopunkcie.•Strona internetowa zStrona internetowa zinformacjami o możliwościinformacjami o możliwościuzyskania dofinansowania.uzyskania dofinansowania.•Punkt konsultacyjnyPunkt konsultacyjnyfunkcjonujący w UMWfunkcjonujący w UMW•Dedykowane numeryDedykowane numerytelefoniczne do punktutelefoniczne do punktukonsultacyjnegokonsultacyjnego•Dedykowany adres e-Dedykowany adres e-mailowymailowy204 projekty103 095 560 PLN
 54. 54. Nadodrze projektu II naboruNadodrze projektu II naboruWnętrze podwórzowe Dubois, Kurkowa, Otwarta, Pomorska (1,2 mln)Wnętrze podwórzowe Dubois, Kurkowa, Otwarta, Pomorska (1,2 mln)Promocja Obszaru Wsparcia (0,2 mln)Promocja Obszaru Wsparcia (0,2 mln)Made in Wrocław (0,05 mln)Made in Wrocław (0,05 mln)23 kamienice wspólnotowe23 kamienice wspólnotowe
 55. 55. Program dla Obszaru Wsparcia –Program dla Obszaru Wsparcia –Rewitalizacja Przedmieścia Odrzańskiego wRewitalizacja Przedmieścia Odrzańskiego wliczbachliczbachKoszt projektów:80 mln złw tym 40 mln zł dofinansowania UEWnętrza podwórzowe: 7 o powierzchni ok. 7 haWnętrza podwórzowe: 7 o powierzchni ok. 7 ha Parki: 3 o powierzchni niemal 7 haParki: 3 o powierzchni niemal 7 ha Zespoły oficyn: 5 (MOPS, CRZ, 2 zespołyZespoły oficyn: 5 (MOPS, CRZ, 2 zespołypracowni, Dziedziniec Artystyczny) ok. 5000 m2pracowni, Dziedziniec Artystyczny) ok. 5000 m2 Szkoły: 2Szkoły: 2 Instalacje 40 kamerInstalacje 40 kamer Komisariat PolicjiKomisariat Policji 43 kamienice wspólnotowe43 kamienice wspólnotowe 3 kamienice miejskie3 kamienice miejskie
 56. 56. 43 Kamienice należące do Wspólnot Mieszkaniowych43 Kamienice należące do Wspólnot Mieszkaniowych
 57. 57. Bezpieczeństwo: Monitoring i komisariatBezpieczeństwo: Monitoring i komisariat
 58. 58. Wybrane projekty: Modernizacja budynku GimnazjumWybrane projekty: Modernizacja budynku GimnazjumNr 15Nr 15
 59. 59. Wybrane projekty: Modernizacja zespołu budynków IWybrane projekty: Modernizacja zespołu budynków ILOLO
 60. 60. Przedmieście Odrzańskie 2013Przedmieście Odrzańskie 2013
 61. 61. Przedmieście Odrzańskie 2013Przedmieście Odrzańskie 2013
 62. 62. Wpływ Nadodrza na uzyskanie tytułu ESKWpływ Nadodrza na uzyskanie tytułu ESKWrocław wygrał, bo zaproponowałrozszerzenie tego, co już jest wnim najlepsze, na środowiska wykluczone,żyjące obok kultury. Program rewitalizacji nie dotyczy tylkozdegradowanych kwartałów miasta i zdekapitalizowanejarchitektury. Oznacza także rewitalizację społeczną, obejmującąśrodowiska, które na co dzień nie uczestniczą w życiukulturalnym. Wrocław chce przyciągnąć je do kultury. Zostało tonazwane "odzyskiwaniem piękna". W mieście i w świadomościjego mieszkańców. Tytuł ma w tym pomóc
 63. 63. Inne przedsięwzięciaInne przedsięwzięciaRemonty kamienic współfinansowane przez UE .Remonty kamienic współfinansowane przez UE .„„100 kamienic” zrealizowane .100 kamienic” zrealizowane .Centrum NGO Paulińska 4/8 ..Centrum NGO Paulińska 4/8 ..Trakt Handlowy (Witryny Nadodrza) .Trakt Handlowy (Witryny Nadodrza) .Remont komisariatu Ołbin współfinansowany przez UE .Remont komisariatu Ołbin współfinansowany przez UE .Infopunkt .Infopunkt .Multimodalny Węzeł Komunikacyjny współfinansowany przez UE .Multimodalny Węzeł Komunikacyjny współfinansowany przez UE .
 64. 64. Infopunkt Łokietka 5Infopunkt Łokietka 5Data: 25 sierpnia 2011 15:06Temat: Re: prośbaDo: >xxxxxxxxxxxxxxx<Cześć!Jak echo po akcji na naszym podwórku?My zauważamy same pozytywy tego spotkania, np.dzieciaki zsąsiedztwazrobiły się miłe i mniej dokuczliwe (zwłaszcza dlamojego kota:))A podpite sąsiadki zamiast krzyczeć, zzainteresowaniem pytająKiedy rozpoczną się prace.Zainteresowanie jest i to cieszy.Pozdrawiam,>XXXXXX<
 65. 65. Centrum NGO Paulińska 4/8Centrum NGO Paulińska 4/8
 66. 66. Rada OsiedlaRada OsiedlaNadodrzeNadodrze
 67. 67. .Główny cel: zmianawizerunku dzielnicy, którama mieć w przyszłościcharakter rzemieślniczo-artystyczny.Rewitalizacja dawnego traktu handlowegoRewitalizacja dawnego traktu handlowegoPreferowane branże:-Działalność wytwórcza iusługowa artystów plastyków- Rzemiosło artystyczne (np.słynni wrocławscy ramiarze)- Sztuka użytkowa, wzornictwo– design- Szycie odzieży i obuwia namiarę- Wystrój architektoniczny- Działalność związana zzachowaniem dziedzictwakulturowego
 68. 68. Witryny Nadodrza – okna na światWitryny Nadodrza – okna na światBRG we współpracy z ASP przygotowało propozycję systemu identyfikacjiwizualnej dla NadodrzaW ramach projektu powstały projekty witryn lokali prywatnych.W ramach indywidualnych konsultacji właściciele sklepów uczą się designu iekspozycji artystycznej, podkreślając indywidualny charakter i klimat dzielnicy.Wspólnie z renomowanymi artystami stworzą własne aranżacje witryn.
 69. 69. EkocentrumEkocentrumEkoCentrum to modelowy ośrodek edukacjiekologicznej służący mieszkańcom Wrocławiaoraz regionu, zostanie on utworzony wzabytkowej zabudowie warsztatowej
 70. 70. Dziękuję zaDziękuję zauwagęuwagę

×