18  FORUM FÖR ekonomi och teknik      nr 2 2008
                                  ...
18  FORUM FÖR ekonomi och teknik       nr 3 2008
                                 ...
18  FORUM FÖR ekonomi och teknik      nr 2 2008
                                  ...
18  FORUM FÖR ekonomi och teknik      nr 5 2008
                                  ...
12  FORUM FÖR ekonomi och teknik       nr 6 2008
                                 ...
18  FORUM FÖR ekonomi och teknik      nr 6 2008
                                  ...
18  FORUM FÖR ekonomi och teknik       nr 6 2008
                                 ...
FORUM FÖR ekonomi och teknik     nr 10 2008                                      ...
18  FORUM FÖR ekonomi och teknik      nr 11 2008
                                  ...
I den här spalten beskriver Kaj Arnö hur integrationen av My SQL
                             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Från MySQL till Sun: Integrationen av MySQL med Sun 2008

807 views

Published on

Tio spalter i Forum för Ekonomi och Teknik 2008, om med- och motgångar i integrationsarbetet av MySQL AB i Sun Microsystems Inc. Spalterna är skrivna ur Kajs syndvinkel som "ambassadör" för integreringen.

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
807
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Från MySQL till Sun: Integrationen av MySQL med Sun 2008

 1. 1. 18 FORUM FÖR ekonomi och teknik nr 2 2008 I den här spalten kommer Kaj Arnö att fortlöpande beskriva hur inte­ g­rationen av My SQL med Sun framskrider. My SQL köptes i januari 2008 av Sun, och Arnö ansvarar som ’ambassadör’ för integ­rering­en. En bra start Kaj arnö Business as Usual. Det Services­organisation producerar tjänster FRån MY SQL är föreskriften från både i form av konsultering, undervisning och tiLL SUn Sun Microsystems och tekniskt stöd. Förändringarna är mest ad­ My SQL:s sida då det gäller förhållningssät­ ministrativa, och kunderna signalerar posi­ tet under tiden mellan den 15 januari 2008, tivt intresse. då Sun delgav allmänheten sitt ’definitiva Att Sun verkar sätta ett värde i My SQL:s avtal’ om övertagande av My SQL, och den kultur syns inte minst i att Rich Green, che­ dagen någon gång förhoppningsvis senast i fen för Suns mjukvarudivision, pluggade april, då köpet fullbordats. Tiden däremel­ Helan går inför scenuppträdandet i Orlan­ lan behövs för att låta myndigheterna pröva do, då affären kungjordes. eventuell konkurrenshämmande verkan, för Men förändringar blir det. Och des­ att samla underskrifter av försäljarna som sa gäller kanske mest personalen. Friheter­ delvis fick veta om affären via pressen, och na i ett 400­personers privatföretag som för att planera hur övertagandet sker i detalj. My SQL kan gestaltas betydligt mer indi­ Myndigheterna har sagt sitt i USA; kon­ viduellt än i ett 34 000­personers företag kurrensverket FTC har gett klartecken re­ noterat på Nasdaqbörsen som Sun. Får jag dan den 8 februari 2008. Kvar är därmed fortsätta författa böcker på fritiden? Får jag Tyskland och, av någon byråkratisk an­ betjäna kunderna i US­tidszon, fastän jag ledning, Österrike. Då underteckningar­ bor i Storbritannien? Får jag bibehålla min na samlats ihop i god takt, ligger vår huvud­ befrielse från att behöva resa till personal­ uppmärksamhet på planeringen av hur möten? Är Sun lika avvisande till patenter övertagandet sker i detalj, när ’Business as som My SQL varit? Får jag fortsätta utveck­ Usual’­restriktionerna hävts och My SQL la mjukvara för andra Open Source ­projekt kan uppträda som en del av Sun. vid sidan om My SQL? Får jag sitta i Wiki­ Sun har utnämnt en armada av perso­ pedias styrelse? Varför får jag en nominellt ner som tar hand om oss på My SQL. Suns sämre titel? Kommer jag som de­facto­an­ vd Jonathan Schwartz har från första stund ställd men de­jure­underleverantör att be­ påtalat att Sun köpt My SQL inte för att handlas sämre, eftersom Sun inte har något ändra på My SQL, eller för att spara kostna­ dotterbolag här i Bulgarien? Kan jag skriva der, utan för att lära sig av My SQL, och för på mitt nya arbetsavtal med Sun? att öka på intäkterna. Därmed är utgångs­ För att hantera dessa orosmoment pla­ punkten för ett lyckat företagsköp mycket nerar vi en eriksgata bland My SQL:s eu­ ”Får jag fortsätta god. Det handlar inte i första hand om upp­ ropeiska personal, från Dublin över Stock­ författa böcker sägningar eller pådyvlandet av nya proces­ holm via Moskva till Izjevsk, Kiev, Hamburg på fritiden? Får ser. Lätt är dock inget företagsköp, och tan­ och München. Också personalen i Amerika, karna går för de flesta både på Sun och på Asien och Australien får sin beskärda upp­ jag bibehålla min My SQL till tidigare erfarenheter från inte märksamhet. befrielse från att alltid så lyckade företagsköp, eller åtmins­ En fortsatt framgångsrik försäljning till behöva resa till tone till högskoletidens kurser om ’hante­ en nöjd kundkrets är dock allra viktigast ring av förändringsprocesser’ . för varje företagsköp. Nästa steg är här en personalmöten? På kundsidan torde det mesta se bra ut. World Tour i bästa rockstjärnestil i de vik­ Är Sun lika Vi ändrar inte dramatiskt vare sig på ut­ tigaste ekonomierna, med därtill höran­ avvisande till budet eller på organisationsstrukturen. de möten med kunder, press, Suns personal Samma försäljarkår fortsätter att betjäna och My SQL:s community. Mer därom näs­ patenter som My SQL­användarna, nu inom Sun. Samma ta gång.  My SQL varit?”
 2. 2. 18 FORUM FÖR ekonomi och teknik nr 3 2008 I den här spalten beskriver Kaj Arnö hur integ­rationen av My SQL med Sun framskrider. My SQL köptes i januari 2008 av Sun, och Arnö ansvarar som ’ambassadör’ för integ­rering­en. Ut på turné Kaj arnö  kaj@mysql.com ”Ifall ni har bråttom ännu inte träffat någon inom Sun som inte FRån MY SQL ut ur flygplanet och vi tar emot oss med öppna armar, och Sun tiLL SUn inte är i närheten för att verkar ta sin vd Jonathan Schwartzs ord om hjälpa, drag upp den röda spaken så öpp­ ömsesidigt lärande på allvar. nas dörren. Så löd de välmenta säkerhets­ ” My SQL:s tekniska support blir senare instruktionerna piloten gav före första delen under våren föremål för en särstudie av hur av vår flygning runt Europa, där två gamla Sun kunde anamma en del av våra principer Sun­anställda och jag på en vecka försöker i sin övriga support­verksamhet. Vår kom­ träffa så många My SQL­anställda vi hinner. bination av jobb hemifrån, umgänge över Integrationen av My SQL i Sun har gått IRC och vår hittillsvarande mycket höga igenom sina första mer smärtsamma stun­ kundtillfredsställelse fångade uppmärk­ der. My SQL:arna i de flesta av våra 29 län­ samheten hos en Sunorganisation med två der har fått sina avtal att underteckna, och miljarder dollar i omsättning. mångens första reaktion var lika förfärad Varje My SQL:are har fått sin egen som min då jag själv fick skriva på i början Sun Visor. En Sun Visor är ett storasyskon, av januari, som en av de personer som för­ liksom fuxarna på TF får storasyskon bland handlades ombord på Sun i samband med andraårsstuderandena. Våra Sun Visorer själva köpet av My SQL. ger oss goda tips om vem man ska träffa, ”Inte nog med att man förlorar rätten vilka de viktiga URL:arna är på Suns oänd­ till alla sina gamla lekskoleteckningar, utan liga intranet och vilka mejllistor det lönar man skriver också över rätten på framtida sig att prenumerera på. Hjälp att bemästra teckningar som föreställer My SQL för tid informationsöverflödet behövs. och evighet.” De följande två dagarna är det de ryska Det var intrycket efter den första ge­ anställdas väl och ve som gäller. Mina Sun­ ”Sun-kollegerna nomläsningen. När man diskuterar saken kolleger och jag gör vårt bästa för att hjälpa påtalar också hur närmare och dechiffrerar texten noggran­ personalen att sålla agnarna från vetet i allt viktigt det är att nare, blir intrycket klart bättre. Verklighe­ som är nytt, och det enda som säkerstäl­ ten kanske inte ens skiljer sig så mycket från ler lyckad kommunikation är fysisk närvaro. just jag, som avtalen med gamla goda My SQL AB, men Diskussioner av informell natur hjälper. gammal just själva intrycket är ändå att villkoren Sun­kollegerna påtalar också hur viktigt My SQL:are, med blir strängare. det är att just jag, som gammal My SQL:are, Annan smärta gäller de länder där Sun med egna ord upprepar Suns budskap. Klart egna ord saknar juridisk närvaro, men My SQL har det, ett budskap av bekant folk som man vet upprepar Suns personal. Denna grupp som formellt va­ hur man ska tolka går bättre hem än från budskap. Klart rit underleverantörer har i My SQL behand­ nytt folk man ännu inte lärt sig lita på. lats som anställda, men ett företag av Suns Nu landar vi på Domodedovo, och får sä­ det, ett budskap storlek och med Suns riskprofil kan inte kert utstå några syrliga kommentarer av de av bekant folk fortsätta denna policy. Tät kontakt med lokala My SQL:arna för vårt glamourösa som man vet hur våra 19 nästan­anställda i Ukraina, Bulga­ val av transportmedel. ’Suns Corporate Jet’ rien, Litauen, Cypern, Serbien och Kroatien (onödigt bruk av engelska gör givetvis saken man ska tolka går står alltså högt på agendan. ännu glamourösare) är dock snarare som bättre hem än I övrigt går integrationen som på räls. att ta en taxi än att ha en chaufförsförsedd från nytt folk Säljarna har fått pengarna på banken, och firmabil. Och angenämt nog verkar piloter­ andas en suck av lättnad. Och alltfort möts na alltfort finnas tillgängliga, så vi själva inte man ännu inte vi av idel välvilja och iver på Sun. Jag har behöver dra i röda spaken. lärt sig lita på.”
 3. 3. 18 FORUM FÖR ekonomi och teknik nr 2 2008 I den här spalten beskriver Kaj Arnö hur integ­rationen av My SQL med Sun framskrider. My SQL köptes i januari 2008 av Sun, och Arnö ansvarar som ’ambassadör’ för integ­rering­en. En ny kropp Kaj arnö  kaj@mysql.com Storleksskillnaden mel- ingskropp. Suns affärer har en transaktions- FRån MY SQL lan Sun Microsystems storlek som klart överstiger vår, och proces- tiLL SUn och My SQL börjar göra serna är anpassade därefter. My SQL har en sig påmind. Vid köpet hade My SQL drygt stor volym och en mindre transaktionsstor- 400 anställda, och för dem som varit med lek, och vi i vår tur har anpassat vår offert- länge kändes detta som väldigt många. Se- hantering, juridiska avtalsgranskning, be- dan en tid hade vi på My SQL fått vänja oss löningssystem och forecasting – kort sagt, vid att inte kunna alla kollegers namn, och hela vår affärsmodell enligt det. vid våra inte alltför ofta förekommande mö- Som tur är stöter vi på stor förståelse för ten hann man inte längre lära känna alla ny- behovet att bibehålla vår rörlighet och vårt anställda. sätt att göra affärer, vilket i sin tur är en för- Men med Suns drygt 34 000 anställda utsättning för fortsatt tillväxt. Orden Suns talar vi om helt andra proportioner. Kogni- vd Jonathan Schwartz yttrat, ”vi har inte tivt kan man förstå att saker och ting fung- köpt My SQL för att ändra det utan för att erar annorlunda med nästan hundra gånger lära oss” ekar alltfort i de utsagor jag möts , så många människor. Och detta var vi för- av i olika delar av Sun: Det finns ett ak- beredda på. Vad vi var mindre förberedda på tivt intresse att förstå sig på My SQL:s af- är hur storleksskillnaden reflekteras i system färsmodell. Samtidigt gäller det att få inte- och processer. Den organiska tillväxt vi haft grationsarbetet att fortskrida. Vi kan inte i från 10 personer till 400 på 8 år har tidvis evigheter vara ett undantag; våra processer gett ordentlig växtvärk, men att växa från måste vara en del av Sun. Kanske det rentav 400 till 34000 i ett huj påminner mer om går så att Suns mjukvarudivision anammar Hollywoodfilmernas tankelekar där en ton- en del av våra processer och verktyg? åring plötsligt vaknar upp i en vuxenkropp, På det tekniskt-ideologiska planet ser vi utan tid att anpassa sig. Det är inte fråga om ett glädjande intresse från de gamla rävarna växtvärk, utan om att man inte finner till- på Sun. Före påsk blev drygt 20 My SQL:are rätta i sin nya kropp. inbjudna till Tech @ Sun, ett internt evene- För att förstå vilka problem vi står in- mang för Suns 200 främsta tekniska exper- för vill jag kort beskriva vår aktuella in- ter, som bär respektingivande titlar såsom tegrationsnivå, i april 2008. Denna må- Sun Fellow och Sun Distinguished Engine- ”Somliga av Suns nad är drygt hälften av My SQL:arna ’on- er. Meningsutbytet var flitigt och dubbelrik- interna boarded’ ombord på skutan Sun Microsys- , tat. Vår agenda är lika anspråkslös som all- tems. Amerikaner, svenskar, italienare, ma- tid: Vi nöjer oss med att beskriva hur vi job- datasystem laysier och ytterligare några nationaliteter bar, tänker och lever, i motsats till att före- bävar vi nu för. har fått och skrivit på ett anställningsav- skriva hur Sun borde göra. De är gjorda för tal. Däremot är exempelvis tyskar (liksom i Under tiden går världsturnén vidare. detta fall jag), fransoser, ryssar och japaner Förra veckan var det München, Paris och Sun Micro­ ännu anställda av sina respektive My SQL- Milano, denna vecka är jag i Tokyo, näs- systems landsorganisationer. Och så länge inte näs- ta vecka har vi konferens i Kalifornien, och vuxenkropp, tan alla My SQL:are förvandlats till officiella sedan blir det Beijing. Flitiga möten ger oss Sun-anställda, har vi inte tillgång till Suns en bred kontaktyta med våra egna använ- medan våra egna mångfald av interna datasystem. dare och kunder, Suns kunder, och anställ- system och Och somliga av Suns interna datasystem da i båda företagen. Snart börjar det faktiskt processer lämpar bävar vi nu för. De är gjorda för Sun Micro- bli på tiden att tala om ’ett’ företag. Men så systems vuxenkropp, medan våra egna sys- långt som att referera till Sun i första person sig för vår tem och processer lämpar sig för vår tonår- har de flesta av oss ännu inte hunnit ... tonåringskropp.”
 4. 4. 18 FORUM FÖR ekonomi och teknik nr 5 2008 I den här spalten beskriver Kaj Arnö hur integ­rationen av My SQL med Sun framskrider. My SQL köptes i januari 2008 av Sun, och Arnö ansvarar som ’ambassadör’ för integ­rering­en. Mårten avgör Kaj arnö  kaj@mysql.com Det är skillnad på 1 000 rade personalnedskärningarna därigenom FRån MY SQL och 10 000. En bit över föga beträffar oss. tiLL SUn 1 000 människor sit- Att det går bra för My SQL inom Sun ter det i publiken under en keynote på borgar för fortsatt autonomi inom Sun. My SQL:s användarkonferens, och det är Från början hette det ju att Sun köpt helt visst en speciell känsla att stå på scenen My SQL för att lära sig av My SQL, och inte framför 1000 människor. Denna känsla är för att ändra på det. Detta har också efter- till sin natur annorlunda än då publiken be- levts. Både en och annan My SQL:are som står av 100 människor. frågat sina nya Sun-kolleger hur Sun vill ha På JavaOne är publiken drygt 10 000. det i någon given fråga rörande My SQL:s Sådana publikmassor kan man i icke-pop- strategier och processer har mötts av svaret musikssammanhang samla bara på ett fåtal ”vet inte, fråga Mårten Mickos (My SQL:s ställen, och i fallet Java One är detta Mos- chef), det är han som bestämmer” Och ju . cone Center i San Francisco. Tidigare idag mer jag talat med vd:n Jonathan Schwartz frågade jag Rich Green, chefen för Sun Mi- och Rich Green (Mårtens direkta chef), de- crosystems mjukvarudivision, om man på sto klarare är det att Sun vill hålla det just så scenen alls kan varsebli skillnaden i stor- – Mårten bestämmer. leksordning gentemot en publik om 1 000. I en viktig strategifråga rörande grän- Han försäkrade att man kan, och tog mig sen mellan vad som är fri mjukvara och vad upp både på scenen och backstage under en som endast erbjuds kommersiella kunder generalrepetition inför morgondagens key- önskade Rich och Jonathan påverka utfallet, note med fadern till Java, James Gosling. och till en början visste ingendera hur de Från scenen sett tedde sig stolhavet än mer skulle vända sig. Och till slut blev det Mår- ändlöst än ur publiken, och jag gav Rich ten som bestämde. Bra så. rätt: Det är skillnad på 1 000 och 10 000. I övrigt förmår vi i hög grad sysselsät- Skillnaderna mellan Sun och My SQL ta oss själva med internt navelskåderi, som ”Både en och börjar kristallisera sig också på andra om- inte syns utåt vare sig för kunder eller an- annan råden än publikstorleken. Olikheterna gäl- vändare. Varför visar personaldatabasen fel ler inte bara storleksskillnaderna i bolagen; chef för mig? Måste vi faktiskt stänga Pa- My SQL:are som Sun är börsnoterat, och det har sina sidor. riskontoret, då måste jag ju pendla tim- frågat sina nya Börsnoterade företag har för vana att of- tals varje dag? Förstår ingen här i Malaysia Sun-kolleger hur fentliggöra kvartalsrapporter. Och med den att jag jobbar hemifrån? Är det tvång på att senaste kvartalsrapporten kom den för- boka flyg via American Express? Måste min Sun vill ha det i sta större kallduschen. Kalenderårets första mejlsignatur rabbla upp alla Geschäftsfüh- någon given kvartal gjorde Sun förlust för första gång- rer för Sun Microsystems GmbH? Frågor- fråga rörande en på nästan två år, och i pressrapporterna na är till sin natur typiska för detta skede av om orsakerna nämndes kostnaderna kring vilken integration som helst. My SQL:s köpet av My SQL. Inte för att någon skul- Själv ser jag fram emot att fortsätta med strategier och le hävda att förlusten var vårt fel, men visst min fixa idé: Att försöka vara en god ambas- processer har påverkar det stämningen att läsa att ”kost- sadör genom hålla föredrag på lokalspråket nader i anslutning till My SQL-affären be- varhelst jag rör mig (fusk i form av innantil- mötts av svaret lastade resultatet med fyra cent per aktie” , läsning tillåtet). Milano var förstås lätt. To- ”vet inte, fråga som av en händelse lika mycket som den to- kyo gick an. Och efter att kineserna sade sig Mårten Mickos, tala förlusten per aktie. Då känns det myck- begripa mig i Peking (se blogs.mysql.com/ et bättre att veta att My SQL legat över sin kaj) ska väl Prag, Istanbul och S:t Peters- det är han som säljbudget för kvartalet, och att de avise- burg också gå vägen.  bestämmer.”
 5. 5. 12 FORUM FÖR ekonomi och teknik nr 6 2008 I den här spalten beskriver Kaj Arnö hur integ­rationen av My SQL med Sun framskrider. My SQL köptes i januari 2008 av Sun, och Arnö ansvarar som ’ambassadör’ för integ­rering­en. Delad identitet Kaj arnö  kaj@mysql.com Nu är jag Sun-anställd. står säkert” fyllde Chief Security Officern i. , FRån MY SQL Jag är inte längre Ge- CTO:n bara smålog. Då upplät Sun-säljaren tiLL SUn schäftsführer för sin stämma och förklarade att han bett sin My SQL GmbH med säte i München, eller kompis på My SQL kolla upp saken, ”och ni vd för My SQL Finland Ab med säte i Gran- har laddat ner My SQL över 1 300 gånger de kulla. Men jag är medlem i vad som ter sig senaste tolv månaderna” . som ett världsomspännande brödraskap där Djup tystnad. Röda ansikten. ”Sanning- ens badge bokstavligen öppnar dörrarna till en att säga använder alla My SQL. Varför kontor i 49 olika länder. Vårt lilla sällskap av bry sig om licensavtal när My SQL fixar sa- munkar från Kökar har kommit med i Fran- ken? Vi är jätteglada att ni köpte My SQL!” , ciskanerorden. sa till sist en utvecklare i ledet. Efter det Detta ger förstås blandade känslor. Ve- föll det sig naturligt att diskutera vikten av mod och framtidstro. Inte nog med att vi får konsultering och kommersiellt stöd i an- ta avsked från tryggheten i att ha känt alla vändningen av vad som visade sig vara den klosterbröder. Det är en del gamla trotjänare, populäraste databasen på deras utveck- inbitna Kökarbor sedan vem vet hur länge, lingsavdelning. som väljer att kasta loss. Och visst var det Vid sidan av kunderna är Linux-dist- givet att inte alla hålls med i längden, men ributionerna en mycket väsentlig mål- ändå gör det ont då knoppar brister. Till sa- grupp för Sun. Och jag hade nyss glädjen att ken hör att det endast är ett fåtal perso- i Prag träffa Ubuntus fader Mark Shuttle- ner som inte kommer med, men varje en- worth (en del minns honom som den första skilt mejl till bolaget, ”thanks for all the fish”, rymdturisten; han betalade den dyra kos- ges stor uppmärksamhet. Känslorna svallar, monautprislappen med en del av intäkterna ”nej, sluta inte, jag kommer att sakna dig!” . från att ha sålt IT-certifikatbolaget Thaw- Framtidstron stöds av att vi får bibehålla te). Mark försäkrade mig att Ubuntu vill en dubbel identitet. Vi är både My SQL:are vara med och stöda spridningen av My SQL, och Sun-anställda. ’Sun-delfiner’ är be- och välkomnar Sun som vår nya ägare. greppet vi använder för att karakterise- I övrigt möts vi av samma frågor, vart- ra Sun-anställda som tidigare jobbat på helst vi vänder oss. ”Varför köpte Sun My SQL. Och dualiteten symboliseras helt My SQL? Hur ska Sun förtjäna in köpeskil- konkret på mejladressnivå: Jag är samtidigt lingen på en miljard? Vilka blir fördelarna både kaj@mysql.com och kaj@sun.com. för kunderna?” var frågorna under gårda- , ”Till saken hör att Apropå mejl har jag fått en del kommen- gens kundtillställning i Istanbul. Och detta tarer till den här spalten i Forum, tack tack, både av publiken, och under pressintervjun. det endast är ett jag tar gärna emot ännu mer. Ett läsarönske- Före sommarens respaus återstår nu en- fåtal personer mål gällde ’mer kundrespons’ Och då går . dast S:t Petersburg, som jag placerat in la- som inte kommer tankarna till ett kundbesök härförleden: gom före midsommarfirandet så att resan Suns vd Jonathan Schwartz besökte en hemifrån München kan kombineras med med, men varje storkund, representerad av CIO:n, CTO:n midsommarfirande i Nagu. Och jag har be- enskilt mejl till och diverse andra seniora representanter rett väg för ytterligare arbete från mitt bolaget, ’thanks för sin stora utvecklingsorganisation. Mö- sommarhus i Nagu – bland annat genom tet handlade inte om My SQL, men av pur att bjuda in mjukvarudivisionschefen Rich for all the fish’, nyfikenhet frågade Jonathan om de vil- Greens högra hand David Douglas för litet ges stor le höra mer om My SQL. ”Nej då, vi kör inte paddling med Nagu Kajak och löpträning uppmärksamhet. My SQL” sa CIO:n. ”Vi kan ju inte utan vi- , Möviken runt, blandade med diskussioner dare låta våra utvecklare ladda ner mjuk- om hur vi kan effektivera My SQL:s utveck- Känslorna vara från nätet. Regler, säkerhet, du för- lingsavdelning. Få se om Dave nappar.  svallar.”
 6. 6. 18 FORUM FÖR ekonomi och teknik nr 6 2008 I den här spalten beskriver Kaj Arnö hur integ­rationen av My SQL med Sun framskrider. My SQL köptes i januari 2008 av Sun, och Arnö ansvarar som ’ambassadör’ för integ­rering­en. Affär i rätt tid Kaj arnö  kaj@mysql.com Sommaren inleddes med de om vi offentliggjort att vi vuxit ’bara’ 44 FRån MY SQL mörka moln framför so- procent gentemot fjolåret. Enorm tillväxt tiLL SUn len. De som följt med är en grundförutsättning för en hög värde- börsen har sett Suns aktievärde sjunka till ring – annars råkar man ut för den fälla Sun nivån från 1995, för tretton år sedan. De se- nu är i, där Suns totala börsvärde är skratt- naste månadernas kräftgång för Sun har retande lågt i jämförelse med köpeskilling- att göra med dåligt sug på hemmamarkna- en för MySQL. 7–8 miljarder dollar för Sun den i USA, vars vikande marknad inte kun- med 33 000 anställda, gentemot en miljard nat kompenseras av högre tillväxt speciellt i för My SQL med 400 anställda. Per anställd Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. räknat betingade vi Sun-delfiner 2,5 miljo- Spekulationer kring nedgången förekom ner dollar per skaft, medan Sun-klassiker- redan före Sun offentliggjorde sitt fjärde nas motsvarande nyckeltal ligger 92 procent kvartal. Suns redovisningsår är förskjutet lägre på drygt 200 000 dollar per anställd. med sex månader, vilket innebär att resul- Därutöver ger den fastslagna affären de tatet för år 2008 som avslutades i juni redo- gamla My SQL-ägarna trygghet i form av visades den första augusti. Omsättningen pengarna på banken. Inget beroende av ett stampade på stället (13,9 miljarder dollar) ogint börsklimat och en amerikansk kvar- medan årsvinsten gick ned marginellt från talsresultatskultur, där asgamarna vädrar 0,52 till 0,49 dollar per aktie. I kombination morgonkadaverluft vid första bästa hack i med ledningens vy för det nya året gav det- försäljningskurvan. ta fullt utslag i aktiekursen. Inuti Sun fortsätter Sun-delfiner att åt- I börsmeddelandet syns även My SQL. njuta mönsterelevens status.Högsta chefer- För första gången i My SQL:s historia har na tar fram My SQL som typexempel på hur våra tillväxtsiffror redovisats publikt. ”Den man sållar fram prospekt bland användar- globala efterfrågan på My SQL fortsatte ac- skaran, hur man gradvis bygger upp ett in- celerera, med 44 procent flera bokningar timare förhållande med dem, och hur man under april–juni 2008 jämfört med samma sedan gör affär. I själva konsten att sälja fri kvartal under fjolåret” Så exakta har vi då . mjukvara mot pengar är vår ’kärna av Open aldrig varit själva! Även resten av det prun- Source, yttre ring av kommersiellt tilläggs- kande börsblomsterspråket, ”Vi fortsät- utbud’ också basmodellen, som Suns andra ter att med tillförsikt bygga på innovationer open source -produkter förväntas ta efter. inom Open Source som accelerator för vår Jag har frågat mig om inte Sun-klassi- ” Var det nu tillväxtstrategi...” omnämner My SQL. , kerna blir trötta på Bror Duktig. Och jag har Var det nu riktigt smart att sälja ut också frågat dem själva. Men än så länge är riktigt smart att My SQL till ett sådant bolag? Kursen är på vi inte bara tolererade, utan både omtyckta sälja ut My SQL botten. De kvarvarande My SQL-optioner- och välkomna. till ett sådant nas värde har halverats på grund av börs- Och så där alltigenom duktiga är vi fak- nedgången. Vi Sun-delfiner (politiskt kor- tiskt inte, vi Sun-delfiner. Vi har inte pu- bolag? Kursen är rekt term för ex-My SQL:are) är en del av blicerat en ny version av kärnprodukten på botten. De ett företag med nolltillväxt, och man hinner My SQL Server sedan i oktober 2005, och kvarvarande inte lära känna somliga av sina nyvunna kol- det beror på bristande duktighet inom pro- legor förrän de redan hunnit saneras bort. gramutvecklingen. Bör förkovras. Här har vi My SQL- Svaret är ja. Vågorna hade nog gått högt ett gyllene tillfälle att lära oss av Sun! Vi har optionernas värde och vinden blåst snålt även ifall vi förbli- därmed nått en punkt där My SQL behöver har halverats på vit självständiga. Vem vet till vilket pris vi Sun (för goda rättesnören inom mjukvaru- noterats på börsen, och vem vet vad som ingenjörskonsten) och Sun behöver My SQL grund av hade funnits kvar av My SQL:s börsvär- (för en mognare affärsutveckling).  börsnedgången.”
 7. 7. 18 FORUM FÖR ekonomi och teknik nr 6 2008 I den här spalten beskriver Kaj Arnö hur integ­rationen av My SQL med Sun framskrider. My SQL köptes i januari 2008 av Sun, och Arnö ansvarar som ’ambassadör’ för integ­rering­en. En svart svan? Kaj arnö  kaj@mysql.com Denna spalt är inte en och ordar om varför Sun köpte My SQL för FRån MY SQL bokrecension. Och en en miljard dollar. Som investerare och sty- tiLL SUn val är inte en fisk. relsemedlem i IT-företaget PBS höll jag Men låt oss först stöka undan rappor- nyss föredrag i Mariehamn. Då Ålandstid- ten om vad som hänt sedan senast. Ja, Dave ningen frågade mig ”Är du rik nu?” och jag Douglas (ledde integrationen från Suns svävade på målet, bad de om förtydligande: sida, rapporterar direkt till Suns vd Jo- ”Hur mycket pengar fick du?” Var är logi- . nathan Schwartz) kom till Nagu (Forum ken? Rättvisan? Ingenstans. 6/2008), sprang Möviken runt och åkte båt Men så ser världen ut i Talebs ’Extremis- till Nötö. Jovisst, My SQL är fortsättnings- tan’ Normalfördelningen är ingen norm. . vis en välsedd Bror Duktig, senast i Buda- Det finns inga experter som kan spå börs- pest på Suns Europakickoff för hälsovårds-, utvecklingen. Orsakssamband kan inte för- utbildnings- och förvaltningssektorn. Ja- klara allt; slumpen har en stor roll. Låtsas jamän, vi har ännu förstoppning i utveck- inte förutspå oljepriser, rikedomar, långsik- lingen, och har uppskjutit nästa version tig efterfrågan, för ingen har hittills lyck- My SQL 5.1 med några månader. Allt detta ats med det, lär Taleb. Och Forums årliga var mer eller mindre väntade händelser. tillbakablickar på hur föregående års börs- En svart svan, däremot, är en oväntad kursspådomar besannats bekräftar Talebs händelse. Begreppet härrör från boken ’The tes om att experterna tenderar att ligga nära Black Swan’ av den libanesisk-amerikanske varandras prognoser, inte utfallet. börsmäklaren-filosofen (sådant folk finns En svart svan kan ta marknaden av en ti- tydligen) Nassim Nicholas Taleb. Och jag är digare svart svan. Huruvida Microsofts eller personligen övertygad att hela fenomenet Oracles framgångar är förtjänta eller inte, My SQL är en svart svan. det må man tvista om. Men via internets En svart svan har oförutsebara konse- nya spelregler skapades en marknadsmöj- kvenser. På förhand hade ingen anat oråd, liget för My SQL. Eller någon annan – men för alla vet ju att svanar är vita. I efterskott det var My SQL som var framme. My SQL står sedan experterna i rad och förklarar var tillräckligt bra, och kunde dra nytta av trovärdigt varför det var fullständigt logiskt nätverkseffekterna, som ger oförtjänta för- att endel svanar är svarta. delar till den som varit ute i rättan tid och När jag var i tillfälle att observera tillbli- just då visat framfötterna. velsen av den svarta svanen My SQL, skaka- Ett erkännande av slumpens stora roll de jag bara på huvudet. My SQLs huvudsak- betyder inte att talang och flit saknar bety- liga utvecklare Michael ’Monty’ Widenius delse. Men de IT-företagare och innovatö- gick på en parallellklass i Lönkan i slutet av rer som hade litet mindre förmåga och ihär- 1970-talet, och jag följde med hans envetna dighet än Mårten Mickos (My SQL:s vd) och påstridighet när det gällde att återuppfin- Monty (My SQL:s grundare), de fick inte na hjulet vid namn ’databas’ under 1980- proportionellt sett ’litet’ mindre utdelning. ”När jag var i och 1990-talen. Själv var jag ’framgångs- Tvärtom, de fick mycket mindre utdelning. tillfälle att rik’ privatföretagare i Polycon Ab, med- Eller kanske de aldrig fick napp, fastän de observera an Monty byggde luftslott på svältlön. Han rentav var ’mer förtjänta’? Extremt, men ”saknade realism” ”löste inte kundens pro- , sådan är de svarta svanarnas värld. tillblivelsen av blem” ”gav bort sitt värdeskapande gratis” , , För den som vill rusta sig bättre för li- den svarta ”struntade i pengar” – det hade jag i alla fall vet i ’Extremistan’ där vi alla bor, och sam- , svanen My SQL, sagt om du frågat mig då. tidigt vill bli underhållen, rekommenderar Spola framåt femton år av My SQL- jag varmt ’The Black Swan’ Den förklarar . skakade jag bara framgångssaga. Nu flyger jag jorden runt mycket mer än Suns köp av My SQL.  på huvudet.”
 8. 8. FORUM FÖR ekonomi och teknik nr 10 2008 17 I den här spalten beskriver Kaj Arnö hur integ­rationen av My SQL med Sun framskrider. My SQL köptes i januari 2008 av Sun, och Arnö ansvarar som ’ambassadör’ för integ­rering­en. Vardagen är här Kaj arnö  kaj@mysql.com Det är hårda tider. Börs- mörkast. Byråkratin har slagit in, men det FRån MY SQL kursen för JAVA (stock- har inte nödvändigtvis fördelarna av köpet. tiLL SUn tickern för Sun Micro- Visst förberedde vi oss på att det i ett systems) låg långt under sex dollar, senast visst skede skulle kännas motigt, men det jag tittade. När Sun köpte oss i februari, steg är ändå något helt annat att uppleva käns- kursen från något på sexton till över sjut- lan i sitt eget skinn. ”We’re a mess” löd ton dollar. rubriken på ett självömkande meddelande Om man vill se något ljust i det hela, är av en av oss före detta My SQL-anställda: det bolagets likviditet och de underliggande Det finns reseförbud i flera avdelningar, nå- resultatsiffrorna. Så underligt det än må låta got som inte alls går ihop med att folk job- finns det så mycket pengar på banken att bar hemma. Enkla saker som godkännande Sun kunde köpa nästan hälften av sina egna av kostnadsersättningar tar massor av tid aktier. Och tittar man på de rena resultat- och distraherar från produktivt jobb. Gam- siffrorna, går det inte alls så dåligt som den la trotjänare säger upp sig, något som inte imploderande börskursen låter en ana. känns bra. Problemet med börskursen ligger på an- Och vårt rykte som Bror Duktig börjar nat håll. Finanskrisen har träffat Sun spe- naggas i kanten. Själv bloggade jag om att ciellt hårt, inte minst eftersom finanssek- ena företagsgrundaren David Axmark sagt torn hör till Suns starkaste marknader. Och upp sig, men enbart i samråd med min chef så verkar marknaden inte tro på Suns till- Mårten Mickos. Jag hade förstås bort invol- växtmöjligheter lika mycket som bolagets vera Suns PR-avdelning, som nu inte kun- ledning gör. de styra publiciteten som de är vana. Förse- Detta återspeglar sig givetvis också på ningen för My SQL 5.1 och spekulationer- My SQL. Vi är en integrerad del av Sun, och na kring huruvida andra företagsgrundaren lyder samma regler. Därför var frågan som Michael ’Monty’ Widenius också säger upp ställdes på gårdagens telefonmöte för grup- sig ger ytterligare gråa hår för Suns mark- pen som förr kallades ’My SQL Extended nadsföringsavdelning. Management Team’ naturlig: Kan vi i des- Att följa detaljerade processer upp- sa tider räkna med att gå fria från tänkba- levs lätt som överbyråkratiserat av oss ex- ra drastiska besparingsåtgärder? Sun har ju My SQL:are. Jag är ändå glad för att inte ha låtit rätt många människor gå i år, så varför tadlats för att jag inte bad om lov för min inte tidigare My SQL:are? något vågade jämförelse av min fjortonåri- Säker går givetvis ingen, men det bo- ga sons nybloggade samvetskval (”skall jag lag sist brukar spara i är två verksamheter: sluta vara trygg Bayern München-fan och ”Om sex till nio De som är lönsammast, och de som växer modigt övergå till TSV 1860?” blogs.arno. , månader efter ett snabbast. My SQL hämtar tillsvidare inte in fi/fussball/) med en besläktad fråga hos köp känns det de största marginalerna till Sun, men vi hör konservativa IT-avdelningar (”skall jag slu- utan tvekan till de områden som växer all- ta vara trygg Oracle-användare och modigt alltid som ra mest. Och inte låter det ju förnuftigt att köra My SQL?”). mörkast. först köpa ett bolag för en miljard dollar i På Sun-fältet är dock allt som förr. Den Byråkratin har växtsyfte, och sedan låta folk gå. ena Sun-avdelningen efter den andra vill Även om vi inte oroar oss för anställ- jobba med oss My SQL:are. My SQL lanse- slagit in, men det ningstryggheten, finns det andra moln på rades i Brasilien med pukor och trumpeter, har inte My SQL-himlen. Då vi köptes, blev vi varna- med nöjda kunder och glada Sun-kollegor, nödvändigtvis de av de inom Suns personalavdelning som och jag räknar med att nästa månad få upp- sköter företagsköpsfrågor: Om sex till nio leva samma eufori i Argentina, Uruguay och fördelarna av månader efter ett köp känns det alltid som Chile. Vamos!  köpet.”
 9. 9. 18 FORUM FÖR ekonomi och teknik nr 11 2008 I den här spalten beskriver Kaj Arnö hur integ­rationen av My SQL med Sun framskrider. My SQL köptes i januari 2008 av Sun, och Arnö ansvarar som ’ambassadör’ för integ­rering­en. Tungvrängande Kaj arnö  http://kaj.arno.fi Det ges ljusglimtar mitt som brukar öppna dörrarna och höja intres­ FRån MY SQL i allt det mörka som set för mitt egentliga budskap om My SQL: tiLL SUn gäller världens finan­ Jag håller de första fem–sex minuterna av ser i allmänhet och Suns ekonomi i synner­ mitt föredrag på det dominerande loka­ het. En av dem är Suns mjukvaruförsäljning, la språket. Detta började jag med i det tryg­ som växer globalt då resten krymper. En an­ ga EU, i Italien. Uppmuntrad av det positi­ nan är de nya marknaderna utanför de eta­ va bemötandet har jag upprepat detta i mer blerade ekonomierna i EU, USA och Japan. utmanande länder, såsom Ryssland, Turki­ Jag har varit i den lyckliga belägenheten att et, Japan, Kina, Brasilien och Argentina. medverka i snittstället av dessa två tillväxt­ Och publiken, van vid att utrikiska före­ områden, nämligen lanseringen av My SQL i dragshållare kommer från USA, brukar inte det som numera heter Emerging Markets. vara bortskämd med denna form av upp­ Kärnan i Emerging Markets brukar för­ märksamhet. För en finlandssvensk är det kortas BRIC, för Brasilien, Ryssland, Indien inte en omöjlighet att vränga tungan på ett och Kina. I alla dessa har My SQL introdu­ sätt som gör ens uttal om inte direkt njut­ cerats med pukor och trumpeter. Pukorna bart så åtminstone uthärdligt och begrip­ är i detta fall My SQL:s världsomspännande ligt. Så jag skriver mitt tal på engelska, och användarskaror, medan trumpeterna repre­ ber sedan någon lokal Sun­kollega över­ senteras av Suns fältorganisation av mark­ sätta. Litet pluggande av lokala uttalsregler nadsförare och säljare. behövs ju förstås (i fallet Kina: mycket). Stämningen i dessa länder är positiv. I Och resten av kommunikationen brukar Brasilien kändes nyheterna om nya bot­ gå bra, om man bara visar hänsyn för lokala tenrekord i Suns börskurs väldigt avlägsna seder och bruk, och öppet erkänner sin egen för både de lokala och mig själv. Här byggs okunskap utan att låta den utmynna i osä­ det! Ekonomin växer, och så även Suns för­ kerhet eller utplåning av den egna identite­ säljning. I Indien knakar det än mer. Lik­ ten. Sålunda brukar jag hålla den finlands­ som i Brasilien inser man där på högsta rege­ svenska fanan högt, ”jag är från Finland ringsnivå att Open Source är i landets eko­ och talar svenska, som Linus Torvalds, som nomiska intresse, i ännu högre grad än fal­ My SQL:s chef och som My SQL:s grun­ let är i EU, USA och Japan. Mitt möte med dare” Och serveras det alkohol brukar me­ . en högt uppsatt representant för den indis­ ningen ”har vi kommit hit för att tala eller ka regeringen var förtroendeingivande: In­ för att dricka?” efter lämpliga utredningar dien kombinerar en förnuftig ideologi som av den finska nationalkaraktären uppskattas tar avstånd från lösningar som binder dem och präglas in i minnet av hela sällskapet. till enskilda (oftast amerikanska) leverantö­ Vid sidan av kulturella överraskningar ”För en rer med pragmatism, en vilja och uppenbar­ (kindkyssar mellan män i macho­Argentina, finlandssvensk ligen också förmåga att få saker att hända. salmonella efter besök på Suns kantin i Ban­ är det inte en Kina är ett kapitel för sig. Medan for­ galore, otvungen förbrödring mellan raser­ na brittiska kolonier som Indien och Syd­ na i Sydafrika), ges det också affärsmässiga omöjlighet att afrika gör det lätt för en att kommunicera, överraskningar. Visst hade jag räknat med vränga tungan på och medan Bad English ger en god gemen­ att ’Sub­Saharan Africa’ hör till Suns snab­ ett sätt som gör sam kommunikationsplattform i Latiname­ bast växande regioner, med tanke på att de rika och Ryssland, gäller detta inte i Kina. börjar från en så låg säljnivå. Men inte hade ens uttal om inte Där måste det allra mesta simultantolkas jag trott att det land som mest överträf­ direkt njutbart så och ens egen förmåga att kommunicera an­ far sina säljmål är samma land som är mest åtminstone strängs till bristningsgränsen. känt för lurendrejerimejl, nämligen Nigeria! För att skapa en god grogrund för kom­ Oljelandet köper Sun­hårdvara på löpande uthärdligt och munikationen har jag infört ett litet tricks, band, och nu öppnar Sun kontor i Lagos.  begripligt.”
 10. 10. I den här spalten beskriver Kaj Arnö hur integrationen av My SQL med Sun framskrider. My SQL köptes i januari av Sun, och Arnö ansvarar som ’ambassadör’ för integreringen. Självmålet h p://kaj.arno.fi Min mening var att spal- kultur att ’diskutera’ problem med alla 600 ten denna gång skulle bli gamla och nya My SQL-kolleger på en gång. en tillbakablick på inte- Men ingen är van att folk tvättar internt grationen, nu, då exakt ett år gått sedan jag smutsbyke synligt för utomstående. Åsik- involverades i förhandlingarna om Sun Mi- terna går nu från total oförståelse till ett crosystems köp av My SQL AB. Men så blev medgivande att stora delar av Montys tek- mig icke förunnat. niska analys var korrekt, men absolut inte I stället är jag i mitten av en världsom- ägnad för publicering. Vissa ser bloggning- fattande storm av negativ publicitet. Och en som ett hot mot sina arbetsplatser. orsakerna till dramat är fullständigt hem- Somliga av våra mest avancerade an- lagade: det rör sig om ett finlandssvenskt vändare, endel av dem som vi har person- självmål i en UEFA-cupfinalmatch. lig kontakt med, förstår orsakerna till det Därmed står jag inför ett svårt diplo- skedda och beklagar följderna. De stöder matiskt dilemma, eftersom jag står i tack- oss. Andra, mindre närstående, blir givetvis samhetsskuld till aktörerna, My SQL:s skrämda. Vad kan man annat vänta sig av grundare Michael ’Monty’ Widenius och en sådan svada. My SQL:s chef Mårten Mickos, och räk- Pressen gottar sig. Slashdot, geekarnas nar dem till min närmaste vänskapskrets. skvallerpress, blandar skadeglädje, oförstå- Jag skulle gärna se att så fortgår. Och därför else, beklagan och tröst. The Register rap- kommer jag att följa principer som på Wi- porterar mer neutralt. Computerworld hör kipedia kallas NPOV, för ’neutral point of till dem som överdriver mest, och är redo view’ Till dessa principer hör att man an- . att avfärda Suns köp av My SQL som ett vänder uttryck som ”endel påstår att” och härmed misslyckat experiment. ”andra hävdar däremot” Så kan man be- . Och visst har bilden av My SQL inom skriva den politiska situationen i Mellan- Sun tillfogats en stor skada av Montys blog- östern. Så kan man redogöra för personer gande. Så mycket egen värdering kan jag som enligt endel är terrorister, enligt andra förvisso komma med. Den gamla sanning- frihetskämpar. Månne det ska lyckas även en gäller: man ger beröm publikt men kri- för kvaliteten i My SQL 5.1? tik i enrum. Tänk om man tjatat på frun att ”I stället är jag i Detta har hänt: Efter att det gått över tre banta, och hon inte gör det. Blir hon då mer år sedan senaste version, My SQL 5.0, pu- motiverad av att man bloggar ”gumman är mi en av en blicerar Sun äntligen en ny version, My SQL för tjock, kolla bilderna här”? Hjälper det världs- 5.1. Så långt är alla ense. att man i samma veva bedyrar sin kärlek? I omfa ande ”Endel påstår att”: Företagsgrundaren detta fall handlar det om en bedömnings- Michael Widenius skriver en inlaga ”Oops! fråga: Kanske hon lagt något på hullet se- storm av negativ We did it again!” på sin blogg http://mon- dan förlovningstiden, men det har väl rätt publicitet. Och ty-says.blogspot.com, där han hävdar att många av oss. orsakerna till My SQL 5.1 ingalunda är färdig utan tvärt- I övrigt? Tja, med denna distraktion om mäkta buggig. Det kryllar av löss. Han uteblev helhetssammanfattningen av året dramat är räknar upp enskilda buggnummer och drar som gått, gällande integrationen av My SQL fullständigt slutsatsen att kvaliteten är låg och rekom- i Sun Microsystems. Efter ett år ska en inte- hemlagade: det menderar folk att inte uppgradera. Han de- gration vara avslutad. Jag planerar att i Fo- lar frikostigt med sig av sina åsikter om le- rum övergå från företagsambassadörskap rör sig om e darskap och beslutsfattande i bolaget. till nätambassadörskap: Jag vill dela med finlandssvenskt ”Andra hävdar däremot”: Inuti My SQL- mig av erfarenheter rörande bloggande, självmål i en delen av Sun är man van att vädra sina kon- elektronisk identitet, sociala nät på webben troversiella åsikter inte bara inför sin chef och begreppet ’nätrykte’ Mera därom näs- . UEFA- eller sina närmaste kolleger. Det finns en ta år! cupfinalmatch.”

×