Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bli social på nätet: Elva spalter i Forum för Ekonomi och Teknik 2009

1,222 views

Published on

Elva spalter ur Forum för Ekonomi och Tekniks årgång 2009. Introduktion av Forum, det finlandssvenska affärsnätverket på LinkedIn, av Facebook, Twitter, YouTube, Google Docs, Del.icio.us, Google Sites

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bli social på nätet: Elva spalter i Forum för Ekonomi och Teknik 2009

 1. 1. 20 FORUM FÖR ekonomi och teknik nr 1 2009 I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång. Nätverksdags Kaj arnö  http://kaj.arno.fi ”Nej tack. Jag har inte Kanske fuxintagningen, lördagsluncher- Bli sOcial tid! Jag måste koncen- na och övrigt festande som förstaårsstude- på nätet trera mig på mitt arbe- rande var aningen mer lustbetonade akti- te, på att uppnå mina mål. Både min arbets- viteter än de första stapplande stegen man dag och mitt privatliv är späckade som det tar i webbens nät. Men man mår bra av att är. Så låter det ofta då jag för sociala nät- ” ha samma attityd: Det här är något nytt. Jag verk på tal i min egen åldersgrupp, mellan måste lära mig. Jag ska se hur de andra beter 40 och graven. sig. Tydligen ska man vara mer uppklädd till Men det är fel tänkt, oavsett ålder. Att en årsfest än till en lördagslunch. strunta i bloggar, Facebook, LinkedIn, Xing, I kommande spalter blir jag mer konkret. Flickr och andra sociala nätverk på webben Jag vill dock redan nu ge några råd: kanske ännu i dag går an för mången Forum- ▶ Låt dina nätaktiviteter avspegla din verk- läsare. I slutet av förra seklet var det ju ock- lighet. så möjligt att vägra skriva SMS eller mejl. ▶ I verkligheten har du en privat karaktär Snart kommer webbens sociala nät att kän- och ett yrkesjag; så ock på webben, även om nas lika självklara som mejl och SMS i dag, de är svårare att hålla isär. Låt dina identite- för- och nackdelar inberäknade. Tro mig. ter synas! Och sociala nät, det är vad mina kolum- ▶ Gå med i de undergrupper som represen- ner handlar om: Varför behövs de? Vilken terar sådant du annars också intresserar dig är nyttan? Vad är glädjen, utbytet? Och hur för (i mitt fall: löpning, My SQL, bergsbe- gör man? stigning, Web 2.0, snöbrädesåkning, Mac). Egentligen är välutbyggda sociala nät ▶ Återanvänd texter och material: publice- något utpräglat finlandssvenskt, och det ra det på nytt, anpassat för dina olika nät- faktum att de nya näten är webbaserade är grupper. egentligen det enda nya. I övrigt är allt som ▶ Låt ta flera bra fotografier av dig, främst förr: Nätverk ger stöd. Nätverk ger samhö- närbilder av ditt ansikte. Välj en bild som du righet. Nätverk odlar man för nätverkets konsekvent kör med i alla dina profiler. skull, inte i kortsiktigt vinningssyfte. De ▶ Håll god ordning på dina fotografier, tex- nätverk man odlar avspeglar de intressen ter, användarnamn, lösenord och profilupp- och värderingar man har, de mål man har i gifter. livet. Och nätverken har sin etikett, både i ▶ Bjud din läsekrets på något av värde, men Helsingfors, i Korpo och på webben. tro inte att man måste vara utrikesminister ”Men man mår Därmed är det lika förnuftigt att nu gå för att ha något vettigt att säga. bra av att ha med i webbens sociala nätverk som det i ti- ▶ Börja bara, din nätprofil behöver inte vara den var att gå med på TF, i sin nation eller i perfekt från början (men ett bra foto ska- samma attityd: sin studentkår. Detta främst med den skill- dar inte). Det här är något naden att ens webbnätverk från början bru- ▶ Se inte webbens sociala nät som ett tvång nytt. Jag måste kar vara mycket mer välutbyggt än den ge- eller en plikt, utan som ett verktyg för att mene nyblivna studerandens, som före skapa kontakter som fort nog rycker med dig lära mig. Jag ska webbens tid mest kände sina egna skol- av bara farten. se hur de andra kamrater. Jag var själv senkommen i Face- Jag strävar att själv efterleva dessa råd. beter sig. book och fick inom 24 timmar från regist- På http://kaj.arno.fi samlar jag alla mina reringen över 100 Facebook-kontakter. Och bloggar (yrkesmässiga och privata; på ut- Tydligen ska man alla av dessa var personer som jag kände se- rikiska språk och inhemska) och länkar till vara mer dan förr. Nu, en tid senare, har jag också LinkedIn, Facebook etc. På kaj.arno.fi/fo- uppklädd till en fått nya kontakter direkt via webben. Som- rum finner du alla mina Forumspalter, med liga av dem räknar jag med att träffa på rik- ytterligare länkar samt möjlighet till kom- årsfest än till en tigt senare, andra inte. mentering. Välkommen!  lördagslunch.”
 2. 2. 16 FORUM FÖR ekonomi och teknik nr 2 2009 I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång. Ha koll Kaj arnö  http://kaj.arno.fi Fick Nätverksdags-ko- Så varför inte börja? Leta fram ett por- Bli sOcial lumnen i förra numret av trättfoto av ditt ansikte. Inte för seriöst, på nätet Forum dig inte att grun- men nog tydligt. Om bortglömda klass- da en profil i Facebook? Eller ens att put- kamrater från gångna årtionden kan försö- sa upp din något dammiga Linked In-sida? ka känna igen dig, perfekt! Registrera dig Nehepp, jag var illa rädd för det. på Facebook. Skriv in dina skolor, universi- Nymodigheter tar sin tid att sprida sig. tet, tidigare arbetsgivare, intressegrupper Dessutom är sociala nätverk på webben be- – just på det sättet kan du hitta och bli hit- häftade med klara nackdelar, fällor och tad av de gamla kolleger och bekanta som barnsjukdomar. Vi talar rentav om ett tvivel- är en del av vitsen med sociala nätverk på aktigt rättsskydd för användaren, och om webben. Använd sedan Facebooks ypper- goda möjligheter att göra bort sig. liga funktionalitet för automatisk avstäm- Vill Forum-läsaren bli som gammelfar- ning av din elektroniska mejladressbok med far som aldrig lärde sig skriva SMS är slut- Facebooks medlemsförteckning, och be se- satsen därmed enkel. Låt bli. Att inte bli ak- dan dem du vill att bli vänner att bekräfta terseglad av dem som vågat friskt och vun- vänskapen över Facebook. Vips har du nät- nit hälften, det förutsätter dock att man gör verket uppbyggt! sina experiment. Belöningen får du en vecka senare då du Men var och hur börjar man? Tursamt bläddrar igenom Facebook och får den för- nog har Forumläsare det enkelt: Kör med sta intressanta informationen om vad nå- Facebook och Linked In. Globalt sett är va- gon nybekräftad vän eller bekant har för let av nät ingalunda enkelt. I Tyskland är si- sig. Samtidigt märker du hur du själv vill tuationen värre. Mina tyska kolleger är i ange vad du gör eller gjort. Men att först Xing, som på många sätt är bättre än både lura i skåpet och titta vad andra gör är en det semiprivata Facebook och det halvvik- bra idé. tiga Linked In tillsammans, men Xings an- Då du ansluter dig till Facebook skriver vändarbas är nästan heltysk. Liksom de du på ett användaravtal. De flesta klickar sig flesta icke-amerikanska geografier har ock- gladeligen igenom avtalet utan betänklig- så det finska Finland har ett eget, domine- heter. Orsak till att bäva för sina grundrät- rande nät: IRC-Galleria. tigheter finns dock i alla sociala nätverk. Ett Även åldersspridningen gör Facebook minimum av försiktighet är att tänka efter till en fullträff för Forumläsare. Där hittar vad man skriver och vilka bilder man ger ut. du barnen, yngre släktingar, barnens kom- Visst säger man att ’bara ens eget nätverk’ pisar, kompisarnas barn. Inte helt fel när får se saker. Men låtsas du vore kändis. Vad man vill ha koll! Igen är det ofördelaktiga- vill du att folk inte ska veta om dig? Lägg re i Tyskland: Mina barn är med i Lokalis- inte upp det. Och lägg inte heller upp sådan ten, där skolelever mobbar varandra under information om dina vänner. ”Men låtsas du pseudonym och utan ens avlägsen uppsikt Ambitionen med nästa spalt blir att byg- vore kändis. Vad av äldre släktingar och vänner. ga upp en speciell Forum-grupp i Face- Därmed kommer vi till vitsen med Face- book, ’det finlandssvenska businessnätver- vill du att folk book: Att ha koll, i ordets rikssvenska, posi- ket’ Tanken är att utnyttja det faktum att . inte ska veta om tiva bemärkelse. Att veta vad ens vänner har så många såviså är på Facebook – då kan vi dig? Lägg inte för sig och intresserar sig för. Och följden av lika bra göra det nyttigt, i stället för att kas- detta, i sin tur, är vad man egentligen är ute ta virtuella snöbollar på varandra. upp det. Och lägg efter: Att hålla en bättre kontakt i verkliga Ja, du läste rätt, snöbollar. Facebook inte heller upp livet. Att kunna gå på djupet då man träffas. vimlar också av distraktioner och irrita- sådan Att kunna ge och ta emot hjälp, ofta i form tionskällor. Men bara för att man kan ödsla av enkelt informationsutbyte, vilket hittills tid på kallprat i telefonen, betyder det inte information om inte skett – mest för att man inte vetat. att telefonen är en dålig uppfinning.  dina vänner.”
 3. 3. 20 FORUM FÖR ekonomi och teknik nr 3 2009 I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång. Välj dina mål Kaj arnö  http://kaj.arno.fi Låt oss anta att de givare knappast något att invända emot. Bli sOcial två tidigare Forum- Samtidigt höjs din synlighet och attrakti- på nätet spalterna lyckats fräl- vitet. sa dig, eller att andra predikanter fått dig att Betänk också fritiden. Fotograferar komma med i webbens sociala nätverk. Du du? Bestiger du berg? Renoverar du hus? har grundat ett konto på Linked In och ett Springer du maraton? Författar du snaps- på Facebook. Vad härnäst? visor? Då vill du säkert dela med dig av dina Nästa steg är att du funderar ut varför erfarenheter till dina vänner. Visst kan du just du valt att komma med. I tidigare spal- sända megavis med foton som bilagor. På ter har jag pekat på allmänna fördelar, men Facebook eller i din blogg är allt dock en- ska du få ut någon egentlig nytta av din nät- kelt sorterat på en plats. Bekvämt för dig att närvaro, måste du bli specifik med din mål- hänvisa till, bekvämt för andra att hitta av sättning. sig själva. Själv har jag märkt att jag ofta får Det allmänna målet, att ha koll, uppnår kommentarer av helt andra personer än jag man enklast vid sidan om. Det får inte bli väntat mig. Och anteckningar på bloggar, ett primärt mål, jämförbart med granntan- i Twitter, Facebook och Linked In är enligt ten som sitter i köksfönstret och misstänk- definition mindre störande och påträngan- samt spanar in sina grannar. Ha då hell- de för mottagaren än mejl. re byns driftige företagare som förebild, han Glöm inte att bygga kontaktnätet. Lik- som får till stånd saker själv men ändå ger som då det gäller det du publicerar om dig sig tid att följa med vad andra gör, att hjäl- själv, låt även kontaktnätet avspegla verk- pa och stöda. Och där kommer vi till pu- ligheten. Koppla ihop dig med de perso- delns kärna: ’Få till stånd saker själv’ Ta . ner du även annars har och har haft att göra dina egentliga mål i livet, frånsett webben, med. och fundera ut hur du bäst kan stöda dem Du kan även välja att åka snålskjuts på via din nätnärvaro. existerande nätverk. På Facebook kom- Börja enkelt. Vilka möten arrangerar du? mer du snabbare upp i fart om du går med Kungör dem på Facebook och Linked In! Jag i ’Tekniska föreningen i Finland’ (nu 43 är en liten investerare i ett åländskt IT-bo- medlemmar), ’Teknologföreningen’ (372), lag, PBS, och har med glädje följt med hur ’HANKEN’ (1 133), ’Finlandssvensk’ (9 388) företaget arrangerade en välbesökt mässa eller ’Ankdammen’ (3 196). (ÅBIT, namngiven efter det samtidiga Ce- Och framför allt: Gå med i ’Forum – det BIT) och hur mässan samtidigt avspeglades finlandssvenska affärsnätverket’ Gruppen . på Linked In. Efter ÅBIT kopplade jag ihop finns både på Facebook och Linked In och är mig över Linked In med klart flera av delta- dubbel för att vi på så sätt ska kunna nå en garna än efter andra liknande tillställningar. större grupp av människor. Detta nätverk ÅBIT fick flera besökare via Linked In. Den är grundat framför allt för dig som Forum- ökade synligheten reflekterar förstås posi- läsare. Där kan vi nätverka otvunget i vår tivt på ÅBIT och PBS. egen krets. Där kan vi skapa interaktion om Gå sedan vidare. Vilka är dina yrkes- Forumartiklar, om aktuella frågor som be- ”Ta dina egentliga ambitioner? Hitta investerare? Investe- rör just oss. mål i livet, ringsobjekt? Ny arbetsplats? Nya anställ- Är webbens nätverk ett hot mot real- da? Andra företag som driver samma frå- världens föreningar, klubbar och tidning- frånsett webben, gor som du? Om inte annat, kan du lägga ut ar? Tvärtom. Rätt utnyttjade förstärker och fundera ut vaga, indirekta krokar. ”Jag söker jobb” är nätnärvaron både den fysiska närvaron och hur du bäst kan det föga klokt att stoltsera med i klartext, samhörigheten. Men det kommer an på oss men att du publicerar insiktsfulla bloggin- själva att på önskat sätt avspegla verklighe- stöda dem via din lagor inom ditt specialgebit har din arbets- ten på webben.  nätnärvaro.”
 4. 4. 18 FORUM FÖR ekonomi och teknik nr 4 2009 I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång. Ut ur skåpet Kaj arnö  http://kaj.arno.fi ’Forum, det finlands- för önsketänkande om du vill, men min Bli sOcial svenska affärsnätver- självuppfyllande profetia är att Forum-nät- på nätet ket’ har fått en god start. sidorna inom någon månad kommer att ha Över 350 pinfärska medlemmar på Linked In inlagor med rubriker såsom ”Söker gra- och drygt 200 på Facebook inom drygt tre fisk formgivare för logotyper och broschy- veckor är goda nyheter för alla: För dem som rer” ”Interaktiva webbsidor med LAMP ut- , redan är med, och för dem som ännu ligger i vecklas av nygrundad teknologfirma” ”Pro-, startgroparna. duct Marketing-expert inom telekomsek- Om du vill komma med, klicka då på torn söker jobb” ”Byråkratiska erfarenhe- , länkarna från Forum.fi-hemsidan. Face- ter av att grunda ett företag” ”Vem känner , book eller Linked In eller båda? Facebook är duktiga byggmästare i Östra Nyland?” eller ledigare, mer fritidsbetonat, enklare och in- ”Semesterlitteratur” . teraktivare. Linked In är seriösare, mer af- Orsaken att jag tror vi rentav får se in- färsorienterat och klumpigare. Ändå är min lagor om enskilda medlemmars semes- rekommendation LinkedIn, även om det i terlitteratur ligger i den enskilda observa- början fanns mer kommentarer och artiklar tionens oantastlighet och skenbara rele- på Facebook. Det idealiska vore Linked Ins vans. Ragnhild Artimos njutbara proffsre- namnkunniga användarskara kombinerad censioner har sin givna plats, medan den med Facebooks kreativitet och interaktion. godtyckliga Forummedlemmens bokre- Kanske just därför har knappa 10 procent av kommendation också kan kännas relevant, Forummedlemmarna valt att bli medlem- tack vare sin intimitet. Om min studiekom- mar både på FB- och LI-sidan. pis Henrik (länge sedan jag hörde av ho- Därmed kommer jag också till mitt hu- nom!) bryr sig om att berömma den där bo- vudsakliga ärende: Bästa Forum-läsare, nöj ken, kanske den är så bra att också jag bör dig inte med att bli en passiv medlem och läsa den? åskådare! Skriv inlagor. Kommentera an- Egenintresse är en fullt legitim orsak att dras inlagor. Be om hjälp. Dela med dig av skriva till både Linked Ins och Facebooks din erfarenhet. Det är hela vitsen med web Forumdiskussionssidor. Och vill du bju- 2.0: Att användarna skapar värdet och pro- da in folk till en tillställning för svensk- ”Jag tror inte min ducerar innehållet. språkig publik, varsågod, fritt fram! Fo- Jag tror inte min framtidsprognos är sär- rums medlemsföreningar har i de flesta framtidsprognos deles djärv: Forums läsare kommer aktivt fall egna webbsidor med reklam för evene- är särdeles djärv: att börja delta i Web 2.0 på samma vis som mang. Mera gratis reklam till målgrupper- Forums läsare de tidigare anammat mobiltelefoner, SMS- na skadar inte! Det är väldigt välriktad in- skrivande och mejl. Det är som alltid en formation. kommer aktivt att tidsfråga, en fråga om kritisk massa och om Vi är ännu långt från att känna oss börja delta i Web ändrade vanor. spammade av ett överutbud på halvrele- 2.0 på samma vis Allt flera har anmält sig till Forum-grup- vant eller irrelevant information på Forum- pen i FB eller LI, men än så länge har högst sidorna. Tyvärr är Linked In mindre bra på som de tidigare 5 procent skrivit något själva. Och också då evenemangsanmälningar än Facebook, men anammat är det ofta fråga om kategorin ’närmast sör- som anslagstavla duger LI bra. mobiltelefoner, jande’ alltså Forum-krönikörer eller per- , Summa summarum: Interaktiviteten hos sonliga bekanta till dem. Web 2.0 bjuder på enkla promenadsegrar SMS-skrivande Det här kommer att ändra. Beskyll mig för den som bara vågar sig ut ur skåpet.  och mejl.”
 5. 5. I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång. Kvitter h p://kaj.arno.fi Nu är tiden mogen för Han behöver inte vara din kompis, vil- nästa steg in i web- ket fallet är med relationerna på Linked In bens sociala nät. Twitter och Facebook. kallas för mikrobloggning och är en kors- Du kan också prenumerera på nyhe- ning av Skype Chat, Facebook, bloggning ter om valfritt tema. Själv följer jag allt som och personlig forskningsassistent. sägs om My SQL, vilket gör det enkelt att Men först en statusuppdatering: Fo- veta vad folk tycker. Särdeles intressant var rum, det finlandssvenska affärsnätverket, detta då Oracle köpte Sun. Jag behövde inte har identifierat Linked In som klar segrare spekulera i användarbasens reaktioner, utan över Facebook. Detta gäller inte bara med- kunde läsa det i klartext. Systematiserat, lemsantalet (närmare 600 mot drygt 240). välstrukturerat tyckande. Linked In vinner klart även då det gäller Du kan chatta synligt för allihopa. antal artiklar och antal kommentarer. Jag Twittrar du ”@kajarno skriv nästa Forum- är glad att Forumläsarna blivit debattgla- spalt om You Tube!” får inte bara jag läsa da, om allt från mobiltelefoner över språk, det, utan alla som följer dig, eller har sök- Aaltohögskolan och bonusstopp via bo- ning på orden Forum eller You Tube. stadslån till döden på nätet. Tack! Du kan erbjuda din föredragspublik en Jag hyser därmed stort hopp om en allt direktsänd kanal att prata om ditt före- aktivare Forumgemenskap på nätet och drag. Gå till search.twitter.com och sök på dristar mig nu att introducera något nytt. #cloud och #mysqlconf så får du se vad Twitter är avsett att besvara frågan ”Vad publiken sade om mitt panelföredrag om gör du just nu?” och delge världen ditt svar Cloud Computing på senaste My SQL-kon- om högst 140 tecken. Ifall du just nu äter ferens – både under och efter föredraget. din morgonmüsli med hallon och bananer Ett perfekt sätt att enkelt skapa interaktion är det kanske inte så intressant, såframt du och få feedback! inte är Paris Hilton. Men saken är en annan Du kan koppla Twitter till SMS. Jag om du gjort en stor affär, publicerat en rap- SMS:ade härförleden ”sitter på plats 6C port, intervjuats i tidningen eller förbereder och konstaterade att jämnårige Matti Nykä- ett föredrag på #tfif. Det kan vara intressant nen åker samma flyg till München” och fick , för andra att veta. Och själv kan du vilja en hel del ystra kommentarer. Svaren kom ”Twi er blir e framföra budskapet med din egen vinkling. inte bara på Twitter, utan också på Face- slags Twitter blir ett slags skräddarsydd tick- book, vars status jag automatiskt låter upp- skräddarsydd er-skärm för nyheter som någon upplever datera via Twitter. som väsentliga att rapportera, och du upp- Och du kan utan minsta ont samvete ticker-skärm för lever som väsentliga att följa. göra global reklam för dig själv via Twitter. nyheter som Du kan prenumerera på nyheter av en- Exempel: My SQL-experten ronaldbrad- någon upplever skilda personer. För IT-intresserade re- fords fina Twittersida. kommenderar jag gurun Guy Kawasaki, Inspirerad? Grunda ett konto på Twitter. som väsentliga som twittrar hejdlöst mycket men mesta- com. Och vill du kvittra flitigare på bekost- a rapportera, dels intressant. Det är bara att grunda ett nad av ytterligare en störningskälla, instal- och du upplever konto på twitter.com och bli en ’follower’ lera programmet Twhirl och prenumere- till guykawasaki. Det är en enkelriktad re- ra på en ström av nyheter kring dina favorit- som väsentliga lation. temata i både yrke och privatliv. a följa.”
 6. 6. 16 FORUM FÖR ekonomi och teknik nr 5 2009 I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång. Arbeta tillsammans Kaj arnö  http://kaj.arno.fi Nog kaverat. Hittills har isolerad från resten av världen. Och nö­ Bli sOcial vi i denna spalt koncen­ den gav mig bättre användbarhet: Samma på nätet trerat oss på uppbyg­ epostlåda i mobiltelefonen, i min bärba­ gande och underhållande av relationer via ra dator och i familjens övriga datorer. Alla webbens sociala nät. Men någon gång mås­ mejl i en tråd sammanfattade på en plats. te man också få själva jobbet gjort. Och nu Inboxen visar inte bara mejlrubrikerna utan är det dags för just det: Att reda ut hur web­ början av första raden i mejlet. Och bilagor ben erbjuder möjligheter till konkret sam­ visas genast och utan tidsödande program­ arbete, där vi tidigare stretat på i ensamhet laddningar, direkt i webbläsaren. eller med föråldrade verktyg. Den stora sociala fördelen når vi dock via Webbens sociala nät erbjuder en infra­ Google Docs. Flere personer kan samtidigt struktur för i högsta grad praktiskt arbete. arbeta på samma dokument, samma tabell, Och främst bland gelikar i detta samman­ samma presentation. Detta oavsett om vi hang är Google. Att skapa ett eget Google­ alla jobbar i samma företag. Kunder, leve­ konto i dag är jämförbart med hur det var rantörer, vänner, kolleger av alla de slag kan att övergå från DOS till Windows i början samarbeta med infrastruktur som finansie­ av 1990­talet. Det rör sig om fundamen­ ras av Googles reklamintäkter. Och Goog­ tala förbättringar i användbarheten – den­ les reklam är både smartare och mindre på­ na gång dock utan ideligen förekommande trängande än de flesta andra former av re­ kraschar och utan överdrivet tröga svars­ klam. tider. Det här må låta nyfrälst (vilket det tör­ Det Google erbjuder låter i första hand hända är) eller sponsorerat (nej, tyvärr inte) skrämmande: Lagra alla dina mejl på nätet. men jag säger det ändå: Via Google Docs er­ Och din kalender. Dina kontakter. Dina do­ bjuds du de 20 procent av Microsoft Offi­ kument. Dina fotografier och videofilmer ces fördelar som räcker till i 95 procent av ”Att skapa ett inte att förglömma. Huj! fallen. Och enklare. Via bortfallet av de 80 Förvisso är dina data skyddade av lösen­ procent man inte behöver, blir användar­ eget Google- ord, men ska man lita på att obehöriga inte gränssnittet desto enklare och därmed konto i dag är når dem? Själv gör jag det nog. Risker för effektivare. Rubriker. Innehållsförteck­ jämförbart med intrång finns ju så fort min egen dator är ning. Punktlistor. Franska streck. Hela kö­ uppkopplad till nätet, och Google skyddar ret, smärtfritt, vackert. Och dokumentet är hur det var att förmodligen sitt nät bättre än jag mitt. Och mångfalt enklare att dela med sig av: Som övergå från DOS finge Google för sig att otillbörligen kika in mejlbilaga, webbsida, mejlinnehåll, eller till Windows i i dokumenten, vore det skandal och bums bara som pekare för andra att editera direkt. slut på allt det förtroende de mödosamt Eller rentav som pappersutskrift. början av 1990- byggt upp. Har du fått blodad tand, grunda då en talet. Det rör sig Personligen övervann jag min räds­ Google­identitet på mail.google.com och om fundamentala la för Google Mail efter att datorns hård­ följ sedan instruktionerna på kaj.arno.fi/ skiva kraschade, arbetsgivarens webbmejl­ forumtavling där Forum­nätverket kör ett förbättringar i metodik ändrats och jag var helt mejl­ litet socialt nätexperiment. Pris utlovas!  användbarheten.”
 7. 7. I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång. Du(m)burken h p://kaj.arno.fi Youtube är en tum- är väsentliga. Om du en gång gjort dig mö- melplats för självupp- dan att skapa och ladda upp videon, vore tagna tonåringar. Där det dumt om ingen såg på den. Fundera ut sprids videosnuttar med dubiöst innehåll av vilka nyckelord din målgrupp kan tänkas låg teknisk kvalitet. Att sysselsätta sig med söka på. Youtube är förspilld tid och föga förenligt Filmkameravalet sker kronologiskt sett med ett seriöst bruk av sociala media. i början, även om själva kameran vore fel Eller så inte. På samma sätt som webben startpunkt att börja nysta ifrån. Jag rekom- i övrigt täcker ett brett kvalitetsspektrum, menderar en kamera som lagrar filmen di- gör Youtube det också. Och även om You- rekt i minnet och inte tar omvägen via band tube erbjuder rikliga möjligheter till dist- eller DVD-skivor. Själv har jag en Sony raktion, kan man också utnyttja Youtube HF100 (ungefär 700 €) med högkvalitets- för systematisk spridning av ens budskap. HD-film och en pytteliten Flip Mino HD Detta gäller även Forum-läsaren. Pro- (ungefär 250 €). Dess många begränsning- duktinformation kan ofta bättre åskådlig- ar uppvägs av att kameran är stor som två- göras med ljud och bild än med död text. tre ihoplimmade tändsticksaskar och väger Samma gäller nätverksuppbyggande på av- under 100 g. Storleken gör att man kan ta stånd. Ser du dina arbetskamrater dagli- med den närsomhelst, utan besvär. gen på jobbet är mervärdet av en videosnutt Filmandet är kärnan i produktionen. med dig rätt lågt. Men befinner de sig på Många av oss har med viss framgång filmat andra sidan jorden är situationen en annan. privat, så någon direkt omöjlighet är det Att bygga upp en nätgemenskap kring inte att producera acceptabel videokvalitet. ett tema är givetvis möjligt med enbart Stadig hand, tydlig röst, rask framskridning det skrivna ordet, förstärkt av en eller an- i handlingen. nan bild. Men den mänskliga kommunika- Editeringen är det tidskrävande. Här tionen sker till långt över hälften via tonfall är iMovie för Mac-användare både enkelt och gester. Dem förmedlar Youtube bätt- och bra. För Windows-användare finns an- re än en blogginlaga, även om du inte råkar dra verktyg, men dem har jag tyvärr ingen heta Richard Branson. Gör du en tvåminu- erfarenhet av. ters Youtube-film av din CV sticker du ga- På http://youtube.com/kajarno finns ranterat ut bland andra arbetssökande. min Youtube-kanal, på vilken jag sam- Erkännas bör att Youtube-produktion lat HF100-videoinspelningar av de hittills- rimligen inte ligger först på to do -listan varande sex Forum-spalterna liksom ett då det gäller utbyggandet av nätnärvaron. mer vågat experiment där jag med Flip Mi- Men eftersom vi ännu är så nära semester- non gjorde en videofilm medan jag sprang säsongen dristar jag mig till att dela någ- en halvmaraton i München. Den riktar sig ra erfarenheter från mina egna blygsamma till en väldigt snäv publik av löpningsin- ”Gör du en Youtube-experiment: tresserade tyskar. tvåminuters Temat för videosnutten är utgångs- Men just detta är Youtube till för: Mass- punkten. Säljer du ditt företags produkter publikation till väldigt smala målgrup- Youtube-film av utgår jag ifrån att du anlitat professionel- per. Kanske något som befrämjar även dina din CV sticker du la filmskapare och endast nyttjar Youtube mål? garanterat ut som ytterligare en kanal för att sprida en Åtminstone är dina föredrag potentiellt redan skapad film. råmaterial för Youtube, så kom ihåg att ta bland de andra Sökorden med vilka du taggar videon med filmkameran nästa gång! arbetssökande.”
 8. 8. 18 FORUM FÖR ekonomi och teknik nr 9 2009 I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång. Låt nätet ge fart åt din karriär Kaj arnö  http://kaj.arno.fi Fundamentet är upp­ halvdussin nyckelord och ’prenumerera’ på Bli sOcial byggt. De första tre­ dem, så får du nys om nya artiklar och blog­ på nätet vande stegen ut i web­ ginlagor. Läs de väsentligaste. Gör publikt bens sociala nät är undanstökade: Profilerna synliga bokmärken till de intressantaste i Linked In och Facebook är skapade; Twit­ webbadresserna, via Delicious eller Digg. ter och Youtube är bekanta fenomen. Nu in­ Koppla bokmärkandet till Twitter, och ställer sig frågan: Är webbens sociala nät för twittrandet till Facebook. Lägg till insikts­ min del ett randfenomen, där jag enbart är fulla kommentarer, gärna i skilda kanaler med på ett hörn för att det verkar börja höra (webbidentiteter) för skilda språk: engelska, till? Eller utgör de sociala nätverken grund­ svenska, finska etc. läggande verktyg för uppbyggandet av min Via detta nätverkande får du nya kon­ karriär, i det verkliga livet? takter. Dessa kan i realvärlden förvandlas Valet är inte självklart. Och liksom med till kunder, leverantörer, anställda, arbets­ många val här i livet sker det ofta omedve­ givare, investerare eller ’bara’ förbli källor tet. Syftet med denna nätspalt är att peka till för dig värdefull information. Ditt vär­ på de sociala nätens karriärfrämjande möj­ de i din arbetsgivares ögon ökar, liksom ditt ligheter och skapa förutsättningarna för ett värde på arbetsmarknaden. Är ditt budskap medvetet beslut. klokt och fokuserat blir du oavsett ålder, Webben är nämligen en meritokrati, där kön, härkomst och boningsort till en efter­ det finns alla förutsättningar för den smar­ frågad auktoritet. ta att bli inflytelserik – utan större upp­ Jag ber att få påpeka att det är fråga om backning av pengar och traditionella makt­ en relativt liten mängd arbete för att nå havare. De sociala näten demokratiserar ovanstående effekter. Egentligen måste du ”Via detta tillgången till de massmediala infrastruk­ ju ändå följa med vad som händer; varför turerna. Det blir möjligt att till nästan ing­ inte lägga till 20–30 procent strukturerat nätverkande får en kostnad nå ut med vilket budskap som arbete och låta andra dra nytta av ditt sur­ du nya kontakter. helst, över hela världen. Det här sker i och fande, och därigenom också få egennytta? Dessa kan i med att budskapet inte tutas ut till massor­ Då känns det samtidigt mer motiverande na, utan fokuseras och riktas primärt till de att litet putsa upp nätprofilen, som därige­ realvärlden personer och påverkare som delar dina sär­ nom också besöks av betydligt fler. Så långt förvandlas till intressen. som till att börja blogga behöver du inte kunder, Men vad har det här med gemene Forum­ gå; det är en option för framtiden, men en läsare att skaffa? Massor. Nästan alla Fo­ mycket mer tidskrävande sådan. leverantörer, rumläsare är kunskapsarbetare. Kunskapen Finns det då inga hinder på vägen? Gi­ anställda, kan förmedlas av nätet, och du som Forum­ vetvis bör du undvika att publicera förtrolig arbetsgivare, läsare kan vara den som samlar den, idisslar information. Men det att du kanske inte är den, förädlar den, för den vidare. Du är re­ behörig att uttala dig i ditt företags namn är investerare eller dan nu expert på ditt eget specialgebit, och inget som helst hinder för dig själv att ska­ ’bara’ förbli källor via nätet kan du göra dig känd. pa dig ett namn och bli en internationellt till för dig Hur gör du? Använd Google Alert, erkänd auktoritet inom det specialgebit du Friendfeed och Twitter för att ta reda på själv väljer.  värdefull det nyaste inom ditt fackområde. Välj ett information.”
 9. 9. I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång. Ner på jorden h p://kaj.arno.fi Detta är den nion- är alltfort svåra temata, och då talar vi om de spalten med temat fenomen som har över tio år fler på nacken ’Bli social på nätet’ Jag . än webbens sociala nät. Retorisk fråga: Är har framfört tesen att webben dels förstär- det då inte fel att vänta sig att vi i en hand- ker existerande sociala nät, dels etable- vändning ska lära oss använda Linked In rar nya. Jag har propagerat för yrkesnätver- och Facebook rätt? ket Linked In, för det mer fritidsbetonade Därför vill jag nu ta ner förväntningarna Facebook, för mikroblogsajten Twitter, för på jorden. Visst ges det fantastiska möjlig- samarbetsverktyget Google Docs, för video- heter till promenadsegrar över konkurren- delningssajten Youtube samt visat hur man sen, då nästan ingen gör sig mödan att höja med bokmärksdelarsajterna Digg och Deli- sin profil på webben. Men ej heller jag lever cious kan nyttja nätet för att stöda sin karri- i illusionen att vi 2009 eller ens 2010 skul- är i realvärlden. le se en majoritet av Forumläsare som nå- Feedbacken har varit varierande. Allt gonsin prövat på att ladda upp en video på från entusiastiska ”fortsätt bara!”-rop via Youtube, foton på Picasa eller Flickr, of- ifrågasättande av min betoning av Linked In fentliga bokmärken på Digg eller Delicious, och Facebook till önskemål om att gå mer eller ens skrivit en endaste kommentar på på djupet. Twitter. Var lugn, det här blir ingen studie i Däremot tror jag att vi ännu 2009 kan Google Wave (det nyaste nya). Må så vara höja Forum-gruppens medlemstal på att Google Wave kunde revolutionera sam- Linked In till över 1 000. Vi låg i medlet arbetet över nätet. Dock har jag bland mina av oktober på 882 medlemmar. Kom med! bekanta, väldigt tekniktillvända perso- Bjud in dina kolleger, vänner, studiekompi- ner stött på ett flertal som i Google Wave sar, släktingar! Vi har de senaste sex måna- främst ser ytterligare en inbox att hålla reda derna fört 64 diskussioner. De diskuterande på. ”Tack, Google, jag har alltid velat bli en medlemmarna kommer från hela Svensk- Late Adopter” löd en kommentar. , finland (plus diasporan) och från diver- Och där kommer vi till pudelns kär- se yrkeskategorier. Och frågorna omspän- na. Visst vidhåller jag att de sociala nät som ner ett stort antal områden som intresserar håller på att etableras på webben är här Forumläsarna både i yrket och privatlivet. I för att stanna, att de innebär ett mervärde webben är det svårt att stöta på en mer vär- för sina användare och att det lönar sig för defull, relevant grupp – att hjälpa, att bli Forum-läsare att aktivt gå med i dem. Sam- hjälpt av, att få uppslag av, att marknadsfö- tidigt är de tidskrävande. Ja, det går snab- ra sig inför. ”I webben är det bare att via Facebook berätta för många Bekvämt är det också. Inte många mus- kompisar på en gång om sin nya maraton- klickar behövs för att du ska få gruppens svårt a stöta på rekordtid, sin nya produktlansering eller diskussioner bekvämt levererade i din mejl- en mer värdefull, vad man nu vill dela med sig av. Men inte box. Och tröskeln att ta till pennan och relevant grupp – kommer all respons i form av snabblästa skriva en fråga eller en kommentar är låg. kommentarer. Ökad nätnärvaro kan leda till Kom med! Bry dig, det lönar sig! Vi fin- a hjälpa, a bli flera telefonsamtal, flera SMS, flera mejl el- landssvenskar är kända för starka sociala hjälpt av, a få ler, gubevars, flera möten i realvärlden. nät – låt oss stärka dem också på webben. uppslag av, a Det här är dock inte de sociala nä- tens ’fel’ Vi måste själva gestalta vår tids- . http://www.linkedin.com/ marknadsföra sig användning. Mobiletikett och mejletikett groups?gid=1841943er. inför.”
 10. 10. I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång. En framtidsdröm h p://kaj.arno.fi Facebook är Svensk- de är något att ta efter, både vad beträffar finlands största mass- verktyg och metodik. medium, sa Reidar Wa- Spola fem år fram i tiden, och jag hoppas senius i Rundradions Slaget efter tolv den min dröm har förverkligats. Forum har gjort 26.10.2009. Stämmer det? Utgör webbens en läsarundersökning ’Forum 2014’ och föl- sociala nät räddningsbåtarna då de sto- jande resultat har framkommit ur de 5 721 ra massmediala skeppen råkar i sjönöd? Jag svaren (svarsprocent 44): misstänker litet att så är fallet. 92 procent följer minst fem finlands- Tryckta medier finns det allt färre av. svenska grupper på nätet minst tre gång- Reklamintäkterna går ned för traditionella er i veckan. massmedia, världen över. Televisionen äter 55 procent skriver minst tre allmänt syn- en allt mindre del av ungdomens tid, som liga svenskspråkiga nätinlagor per vecka i stället tillbringas på nätet. (kommentarer, statusuppdateringar, egna Det finlandssvenska affärssamfundet reflektioner). kan förstås ta detta med jämnmod. Vi är ju 87 procent säger sig haft ’stor’ eller ’myck- ett specialfall. Dessutom hittar Konstsam- et stor’ praktisk nytta i sitt yrke av Forum- fundet och fonderna säkert på någonting. gruppen på Linked In. Kanske några lokaltidningar ges ut mer 42 procent har under den senaste måna- sällan, blir tunnare eller måste dras in. Men den ’av en slump’ fysiskt träffat en annan framför allt är det klart att professionella Forumläsare på stan, på grund av ömsesidig journalister alltid gör ett bättre jobb än nä- geografisk statusuppdatering. tets självupptagna yrbollar, ensakshjältar 52 procent har nyligen läst en bok rekom- och finskhetsivrare. menderad i en finlandssvensk nätgrupp. Eller så inte. 93 procent säger att finlandssvenska nät- Tänk om det i stället är annorlunda. grupper är ’viktiga’ eller ’mycket viktiga’ Tänk om det går så att de intresse- och praktiska informationskällor för både arbe- språkgrupper som inte lär sig utnyttja web- te och fritid. bens sociala nät råkar långt ut i margina- 85 procent följer klassiska medier (HBL, len? Tänk om lösningen ligger i en fruktbar Rundradion) ’delvis’ eller ’mestadels’ utgå- ”De samverkan mellan ett gediget journalist- ende från rekommendationer på oberoen- finlandssvenska arbete och ett engagerat samfund av aktivt de webbsajter. bidragande individer med egna tankar, in- Om min dröm har något med den bli- medierna och tressen och åsikter? vande verkligheten att göra, ser jag en viktig institutionerna Just nu är kruxet det där med ’aktivt bi- omedelbar lärdom: De finlandssvenska me- bör i dag ta sig dit dragande’ En klar majoritet av Forums lä- . dierna och institutionerna bör i dag ta sig dit sare, eller Hufvudstadsbladets för den de- folk kommer att vara i morgon. De bör öppna folk kommer a len, har utan vidare ’egna tankar, intressen sig och dela med sig av sin information, på vara i morgon. De och åsikter’ En försvinnande liten bråkdel . Facebook, på Twitter, på Wikipedia, och inte bör öppna sig och är beredd att delge dem publikt. tro att folk hittar deras egna sidor. De bör I generationen av folk under 25 år ser det öppet och flitigt diskutera med sina intresse- dela med sig av annorlunda ut. Där skriver litet vem som grupper. sin information, helst, på Facebook. Vi som är över 25 begår Via en bättre nätnärvaro försvagas inte på Facebook, på ett kardinalfel om vi avfärdar ungdomens den fysiska samvaron. Den förstärks. Brand- kantänka ytliga skriverier med en föraktfull värdet hos finlandssvenskhetens nuvaran- Twi er, på huvudskakning enligt mottot ’detta är ing- de varumärken är ännu hög. Husis, Handels- Wikipedia, och et för oss’ . gillet, Radio Vega, TF, Hanken och alla an- inte tro a folk Ungdomens samtalsämnen kanske är dra: Riskera inte er centrala position genom annorlunda, liksom deras festvanor och en alltför anspråkslös närvaro på webbens hi ar deras egna musiksmak – men deras nätverksbyggan- sociala nät. sidor.”
 11. 11. I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång. Enkelt en fin egen webbsida h p://kaj.arno.fi Vi har nått fram till den dina egna färger så har du strukturen inom sista spalten om hur de någon timme. Du kan köra med fasta textsi- sociala näten växer fram dor, fildelning, kalendrar, todo-listor, ja, en på webben, och om hur Forums läsare kan överväldigande del av modern webbfunk- nyttja näten professionellt och privat. Fo- tionalitet står till ditt förfogande på en URL rumnätverket på Linked In har just fått sin du rår över helt själv. Inte helt fel att ha me- tusende medlem. Det finlandssvenska af- ritförteckningen uppdaterad på dittnamn. färssamfundet har därmed fått ett sta- fi/cv, eller hur? bilt fotfäste i web 2.0-världen. Vilka fruk- Jag har själv blivit överraskad av hur ter vi kan skörda av vårt nätbyggande be- långt man kan nå med minimala resurser då ror på vår egen aktivitet, hjälpsamhet gen- jag i november startade webbsajten Run- temot andra, beredskap att dela med oss av nism.com, där jag förkunnar runnismen, våra erfarenheter, frågor och intressen på löpandets religion. Om tanken bakom mitt webben. missionsarbete kring dyrkan av fysiskt väl- De nya sociala näten i all ära, men web- befinnande har Patrik Lindfors intervjuat ben som sådan har redan länge möjliggjort mig i en webbartikel på forum-fet.fi. erfarenhetsutbyte och privat publicering. Det väsentliga vad webbens sociala nät Och därmed kommer vi till temat för denna anbelangar är att Runnism.com är knut- sista spalt, nämligen i egen regi och på egen punkten för alla de andra formerna av nät- adress förvaltade webbsidor – oavsett vi ta- närvaro som runnismen har. På sidan finns ”Facit för lar om bloggar eller andra format. små inforutor – gadgetar på modern IT- Aldrig förr har det varit så enkelt och slang – som automatiskt uppdateras från Forumläsaren är så billigt att skaffa sig en egen webbdomän webbens sociala nät. a det är fri och fylla denna med eget innehåll. Start- I dag gäller detta Twitter-kontot @run- fram a gestalta priset för en egen .com-adress på Go Dad- nism, Runnismens fan-sida på Facebook, dy.com är 11 dollar, en egen .fi-adress får du Picasa och Youtube. I morgon tillkom- webbsidor för för 15 euro per år på Ficora.fi. Själva webb- mer annat, såsom del.icio.us-webbsides- eget bruk. servern behöver du inte köpa eller ens hyra bokmärken, Google Calendar och Flickr Företag, dig in i. Du får den gratis, åtminstone tills samt Wreckamovie, den finländskstarta- din sajt vuxit till sig ordentligt, på Goog- de crowdsourcing-sajten för filmproduk- organisationer, le Sites. Google övertar alltså kostnads- tion. Därutöver kopplas Runnism-sajten till fritidssyssel- fritt det man tidigare fick betala sig sjuk för, Google Analytics och Google Ad Words. sä ningar, nämligen hosting. Via Google Sites kan du Facit för Forumläsaren är att det är fritt enkelt och bekvämt förvalta innehållet i si- fram att gestalta webbsidor för eget bruk. passioner kan ges dorna, med ett urval av proffsiga layouter. Företag, organisationer, fritidssysselsätt- proffsiga Vi talar om en sällan skådad kombination ningar, passioner kan ges proffsiga webbsi- webbsidor – på av gratis tillgänglighet, användarvänlighet dor – på valfri tillgänglig domän, med ama- och anpassning till individuella behov. törkrafter, på kort tid och till ringa kostna- valfri tillgänglig Med Google Sites får du en skaplig der. Och dessa egna nätsidor kan binda ihop domän, med stomme i din webbsida uppbyggd i ett huj, och förstärka den egna nätnärvaron på Face- amatörkra er, på på valfritt språk. Anpassningsbar sidnavi- book, Linked In, Twitter och de andra verk- gation och bloggning ingår. Sökning på fri tygen vi behandlat i sammanlagt elva Fo- kort tid och till text likaså. Lägg in dina egna bilder och välj rum-spalter under 2009. ringa kostnader.”

×