เก็งข้อสอบบทที่ 1 และ 2

497 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
497
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เก็งข้อสอบบทที่ 1 และ 2

  1. 1. เก็งข้ อสอบบทที่ 1 สมบัติของจานวนนับ1. จาก 0 ถึง 25 มีจานวนเฉพาะกี่จานวน 1. 7 2. 8 3. 9 4. 102. แยกตัวประกอบ 24 ได้ ดังข้ อใด 1. 1  24 2. 4  6 3. 2  2  2 3 4. 2  3  43. ตัวประกอบร่ วมของ 18 และ 72 คือข้ อใด 1. 5 2. 7 3. 9 4. 114. ห.ร.ม. ของ 20, 80 และ 125 คือข้ อใด 1. 5 2. 15 3. 10 4. 205. จานวนนับที่มากที่สุดที่หาร 98 และ 134 แล้ วเหลือเศษ 2 เท่ ากัน 1. 9 2. 11 3. 12 4. 17 166. เศษส่ วนอย่ างตาของ ่ คือข้ อใด 70 4 4 1. 2. 11 12 3. 5 4. 8 17 357. ค.ร.น. ของ 48 , 90 และ 162 คือข้ อใด 1. 960 2. 1,080 3. 3,240 4. 6,4808. จานวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้ วย 18 , 36 และ 54 แล้ วเหลือเศษ 2 เท่ ากัน 1. 108 2. 111 3. 110 4. 121 8 29. ผลลัพธ์ ของ  เป็ นเท่ าใด 9 3 6 6 1. 2. 9 6
  2. 2. 3. 2 4. 1 9 310.ระฆังสามใบตีเป็ นระยะๆ โดยตีใบที่หนึ่งตีทุก 10 นาที ใบที่สองตีทุก 20 นาที และใบที่สาม ตีทุก 30 นาที ถ้ าตีระฆังพร้ อมกันทั้งสามใบเวลา 9.00 น. ระฆังทั้งสามใบจะตีพร้ อมกันอีกเป็ น ครั้ ง ที่สองเมื่อเวลาใด 1. 10.00 น. 2. 11.00 น. 3. 12.00 น. 4. 13.00 น.11. ถ้ า ค.ร.น. ของจานวนนับสองจานวน คื อ 180 และผลคูณของจานวนนับสองจานวนนั้นเท่ ากับ 720 แล้ ว ห.ร.ม. ของจานวนนับทั้งสองจานวนนั้นมีค่าเท่ าใด 1. 2 2. 3 3. 4 4. 512. ข้ อใดต่ อไปนีผด้ิ ก. ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ 4 ข. ค.ร.น. ของ 8 และ 12 คือ 24 ค. ตัวประกอบร่ วมของ 8 และ 12 คือ 1, 2 และ 4 ง. ตัวหารร่ วมของ 8 และ 12 คือ 2 และ 413. จงหาจานวนนับที่น้อยที่ สุดที่หารด้ วย 60 , 54 , 42 และ 30 แล้ วเหลือเศษ 9 ทุกจานวน 1. 3,771 2. 3,780 3. 3,789 4. 3,79814. ถ้ า ก ข และ ค วิ่งรอบสนามหญ้ ารู ปวงกลม โดยออกวิ่งพร้ อมกัน ถ้ าแต่ ละคนใช้ เวลา วิ่งหนึ่งรอบนาน 10,15 และ 25 นาที ตามลาดับ อี กนานเท่ าไรคนทั้งสามจึงจะวิ่งมาถึง จุดเริ่ มต้ น พร้ อมกันอีกครั้ งหนึ่ง 1. 5 นาที 2. 50 นาที 3. 150 นาที 4. 250 นาที15. ถ้ า a , b , c เป็ นจานวนนับใด ๆ และ ห.ร.ม. ของ a , b , c เท่ ากับ 8 แล้ วจานวนที่หารด้ วย 8 แล้ ว เหลือเศษ 2 , 3 , 4 ตามลาดับ คือจานวนในข้ อใด 1. 2a , 3b และ 4c 2. (a – 2) , (b – 3) และ (c – 4) 3. (8a – 2) , (8b – 3) และ (8c – 4) 4. (a + 2) , (b + 3) และ (c + 4)
  3. 3. เก็งข้ อสอบบทที่ 2 ระบบของจานวนเต็ม1. จงหาผลบวกของจานวนเต็มทั้งหมดที่มีค่าอยู่ระหว่ าง -7 กับ 15 และหารด้ วย 3 ลงตัวว่ า มีค่าเท่ าใด 1. 7 2. 15 3. 21 4. 362. ให้ a, b, c เป็ นจานวนเต็ม ข้ อใดต่ อไปนี ถูก ้ 1. ถ้ า a 2  b 2 แล้ ว a  b 2. ถ้ า a 4  b 3 c แล้ ว a  b 3. มี a และ b ที่ทาให้ a 2  b 3 4. ถ้ า b 2  a 2 c 2 แล้ ว b  ac3. ข้ อใดเรี ยงลาดับจากน้ อยไปหามาก 1.  1 , 3 , 5 , 7 , 9 2. 0 , 1 , 1 , 2 , 2 3. 2 , 1 , 0 , 1 ,2 4.  2 , 1 , 0 , 1 ,24. ข้ อใดเป็ นเท็จ 1. ค่ าสัมบูรณ์ ของ -2 เท่ ากับค่ าสัมบูรณ์ ของ 2 2. ค่ าสัมบูรณ์ ของ -55 น้ อยกว่ าค่ าสัมบูรณ์ ของ 27 3. ค่ าสัมบูรณ์ ของ 0 น้ อยกว่ าค่ าสัมบูรณ์ ของ -1 4. ค่ าสัมบูรณ์ ของ (5-2) เท่ ากับค่ าสัมบูรณ์ ของ (2 – 5)6. ผลบวกของ (79)  21 ได้ เท่ ากับข้ อใด 1. -58 2. 58 3. -100 4. 1007. ถ้ า a = 3 , b = -8 และ c = -2 ค่ าของ (a – b) +c ได้ เท่ ากับข้ อใด 1. -3 2. -7 3. 9 4. 138. ผลคูณของ (35)  4 ได้ เท่ ากับข้ อใด 1. -39 2. 39 3. -140 4. 140 9. ผลลัพท์ ของ (3)  (11) 5 ได้ เท่ ากับข้ อใด 1. (-33)  5 2. -165 3. 175 4. 16510. ผลลัพท์ ของ 1,200  (8)  (5)ได้ เท่ ากับข้ อใด
  4. 4. 1. (-30) 2. 30 3. (-40) 4. 40

×