Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บทวิจารณ์ : แนวรบด้านตะวันตก เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

204 views

Published on

อภิชัย อารยะเจริญชัย. "แนวรบด้านตะวันตก เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง (All Quiet on the Western Front)"วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 32 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553. 103-116.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บทวิจารณ์ : แนวรบด้านตะวันตก เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

 1. 1. Ltuasufifiumfiumn Lnqn1sn? l:JLu§auLLflao (All Quiet on the Western Front) Iv afifia afiiazls-fing°na L7B}J'l§fi. l. B.‘5'2J 3J'1L: i‘EJ. (2537). ll1«| 'J‘fl. J': 'I"I1A9I: '.'. J'1.l9ll'I I. Y|Fln11(| Tl3J'tUaU1Jll»UGO. uflamn All Quiet on the Western Front. Tom waiautfiwmsaufimfigm fifimni. njotwww : a'1u‘l-nu. uu1‘su6'I"nm: ":’unn Lnqnwstuflaitufiuuttuao L'fJu14fio'Iu1'si: un5i:4-7iLfluwawdouwmnaonswu 1*: in4ns‘: z.JI. ~/1zi"uTl: J'a'iL"§'z11'[c»1LaufiazhinaiTJfiom1uTv1cvfi1u°zJaomwmu LLu11m‘a'1un: ":'unn-1 mhmua nwwwaomniwufitfiuluahuwhnwufiuwnvznwfiwmau rhuzgunawaoQtfiuufiLnuidusuhaovmuuwdau fiu1u3an‘§nmuLfJu1Ji: LfiuvmnwiLfiaaTuqmfiuwfiL%aoé’1uW Lzjaitfiunwituuaaanluuwnfio 44 mm fi gn§oTfiLw1fi1mafiaLv‘ia: TIfi1Js: ‘m'nu%u'§fion11u-31unwwaaaqmm Ltaifiurfifilohiuunqmgonwiuznzfiu momwufiow-zJaanu'[u1J1:LwvmufiovfiianfignLulaLfiuaao-fiuwsfixfinhifii‘Jc: iau1aas= muTann§ofiaaafiuxvyiu - -‘n’ J Lnmazkmunttudsu uu1'nJ51'1un: '5'unn‘1 Tfinififimwtfiufiaotmutdwuwufiaazni Lwwfi uautuzfi Lo‘§nwL; ':4fizi: J’nsL°z"J1 l. fl‘1J‘V| 'V1’15i"J3Ji1J'[‘1Jfl3Ffi'13~ITfif1fi%1fi 1 w%auwTiau5'1u'§’uL"§:1u Lfianfiufiuwua: fiau'[fiL17Iufion1i'fi'1uvVu v "z1'1oL1a1=nni’uLfinz5j1”uv3'Iurg'mauwné n’fi0‘? 1fl"‘ICYINFTUfl0fli1NfiU‘3‘i91'IY1VI'1‘i| .B0fiU0131L'l7'f[‘J'§1Q:1UrTuL‘7ta filflc-1
 2. 2. 104 iiu17urr1”1um:7”umn LMi7'Jf7'77l"if1.‘l‘_l: ?£i. ..2.‘: ?i. ‘1 rAll Quiet on the Western Front) 1 sT1a: nsw§nfiav§ld1L‘§aa u-na' LlazusiolwLfiauéuuiufifiguwéz’1iLmnoh<liTuaan11J Li‘Jun'l‘sLa"lfio mv; n1stfi*71lfim'? luTui]W; u"u nwsfiaufioafilmfugnL§i1r«i1uuvlauwu11laaoTm: w1's14'§a1:JF‘lLai1v&1um1:. lvls<l=5’1 'zia1Lw1§ n'li'I'z"m"1a‘: iwu1:l1)§1s'71vlflo'[un119i'1LfiuL‘§a1 (tinfiu'[uv1fi1qo1fi1sJ7lz~r§1Jfio'n: m1ni'iu'nao9T1 v a: ml. w1a') °n'1aia%1ac~n1:J1i'ltl1.l'iaLia: Lflumia%1om1u§§n'[n§f1mnug§€i1u 1ruLr‘1olLfJuc-m: lgnv'l’uLLa: u wu1u1uLa1'[9'i1'1u5T1 a: m11JTeltJ1:J‘§l>11 u. u11ufi1un: ’a'unn-1 U‘: :Wu5°‘fTu'im-3311111ams1uTanv? oaaor-1%: v1i1"oz~11ia1‘i1uTann‘§o~7i 1 (cm. 1918) LL:31'"lLuaifiuwzljizm. lfJruvl'lrfi1un1ililacLia: an1w5uLL%uLLfiu1lao1Ji: 'a1'vu lilriofiudiimniiu H§1Jfifi’J’1Nfi"l1VIfi1LLa: l.Wfl1'lfliJEi’13}. l'1fl maLfiulwiwz-theL1a'l6l’onai'rJ': i'5tunii: ia‘iai1u°zi1tl~7lufi$o1'[= a 1'1 n1sa§1owimu-71mmnvlmu: J'ln°‘§un'§1'Iu°i51olHc¢l1‘5'i1afi 19 LwiwalsfiwgiqnfiwsmuwfiflnmaaflizLvlfivléfo n1isiuamu1laq11'n1oc= 'l1Ji”a1l°?1u (W1:l511flL'DB‘§:5aL8i5N'7l 2 maL? Ju= $n$wii6‘1aoi5la{mfi1u°nafiTn31i‘s6iLua3:Tu n1uw§o§uqmaom1uTanm‘§o°7l 1) Tufi M1. 1933 'mn1$1'simnsiu'llaoLuasfiunfiuifiaoazLfiau Lfiafivlfiwmiao'? §1nzluw-‘f1'1‘3u1J’or‘%’1J'[*fifi’n1J's:1il’u5via1ulauviaonauvY1=nn1ams '/ l§8fiL°fiU1i; ufi(3lB0i€uU1U 9h11J‘i‘. :L7/IF! Lfiaomnfi “LLu'J‘/ |’l‘)" Tum‘: afiwaisvlwaa1u‘l: im‘: orTuuTuu'm1iaow's‘mu1"& TmiLaw1:1.'i’n 1J*i: W’u5“': '3umfimd1La1%: J's: uau1J1:111fi1l1ma1 Llazsfufifiun (Pacifism) azi'mL°z5'urmm"s'n fiaxgnwuwu vT1=nnu'li'1 13111 "LLu11urfi1um: i’umn Lvwy11im'l; iL1J5i’uuLl1Jm“ nmyifluuiflzinauln: ~7la5n'['find11fioLvl91 n1sm'Tm fi€l'ofi1Lfiuaga: i1aoial. fiaoTmutTuvl1qma§1J1:J‘laW m: ‘3i1u11°u1‘? 'il§lL1Jc'~a'l'fiL*$laL5i1fioan1wn1i7u'[u 6I1W1’11JTflflfl’§; 1‘7l 1 ufildmiiamziumnmaoqisu 's: vi'$1or£hsIlmsn1$1' (Triple Entente) -fioustnaufiaufionqu v. |'i°1l. r—m "i’m"8rJ u'a: l'l1uz¥:4v'l’u13:‘im's (Triple Alliance) fie Lnaifiu ai-3aLm‘%ti €l’an'l'*§ liaxfilmfi v'hu1min1miau°fi1flfiLU§uuLfianaofiw{'305¢nmsfi1n¢~1iao1i1u131‘l'31c5Li’3auvi1vl: wl v‘l’1'EfiLuai: Il’u 1Js: a1un’n: a$1u1nlfiauw1ngniUmr§un1avl: in fiaqmfiiaaLfluiinwwlwawfiofivi1'[fiLuafifiufiaowwuilfiaomwu n1is~u'Iucfi1um: 'YumnLi‘]un1s'nJLmuau1alLwm: fian'1s'qmLLu1v? ai"uLfluquwdlfialfiwaufiwfin at v v A‘ 4: A s: ' v 41' LLz1;'i'B’Iun1iTvum11Jwiau') nu vwrm: a'l¢T: iag’iuau1uLwmzuinaimaamwaTa7:4m5Jom': o'ii1u Llazlwa
 3. 3. Li uqvufiwawfimurinfl 105 'naLtu1a1mv1u'mflaofiun1i1.3n LunauwuLwm:1‘ia%w'17uLfluumuwafiufizniwotuaifiufiuafiomatte: LfiaumaamLLu12nuLmu1Ja1a3o1L11a€LLauc5 LLu1suo31u1‘TI'BL1anm‘%1rTuagu1uTmufifi’oaaofl1u9i1o1u awuwsnfiwaxlsfiulfiuwnfin '~2unzi'nfiu'i1'[us1uowuwwawnwifiufinfioan1un1snhi1o1fu‘HLfiuo§uq in "ww; n'1iru"l: ia‘3n'1'iL1J5truLL1Ja1" 1J*5:s:1Jn1stEa1ns: u1amJ u Lsaufinwmu1uti1uv1a6w11'1u§fin'z1aa9T1axfiififiviaauigfi 53¢Ltfififiouufifiam'1u§fin11awT1L°n'1 LEN (éhazmfitwwfi um: Li’Ju61"JLLwumaoL1au1§nTu"E’: m<fio) LL:317m11:4'-fion'13u‘: fitn: mmwm1unmcvTu m1uv}n'firJ1n'[uLLu1v1131°z1aou‘s'm1vn41i w: T°z”1n1mv1%au*nwiimu1'7i5'1L€iuuLfiuflm fi‘l: Jmmind1umw1 ndwufifinfiLrfiafiowi1rTun1s6T: uTacfi1nmuLao L‘imm'n1.h=2:L'fi1'[van1un15:fi1'flfiLfiuafi1ofiLnfiaufiuwwé Uizau ". ..z77z/ r‘7aIu7z/5uu': A/ ”ui"'1yn7=»7u”nw? agn? um": vzTfignmauayw?5Ln'1! uainxwslaf L777?vua: Z:J'Lv7uv%'az: ?usK1Lauzm'1L: J/71:/ n7s1‘.7ngn7'7z17uaz/ N75 7"7nn7v1J”n14§a uainmaz/ '"m u'5un§a ryvlffimb“ usau1€n.2537:97) Lw'1s§$o1fiLLm'LfianLainI. Lm'[uL%‘ao°7Iv? 'flfiLL: Jna'1urT<na Ltazvfiwufiwzafiuwufi1an1w€1’uTMc-1%'uTu ammu LuoififiulmwufiaawumfaflaLé3m’: w1n1§’a= mr1iLLa: ¢n1u: .°H'1'(w‘im flfl0Uiifi1WRL§Bufi3Tn “fimrYuLao" 1'1an1w'[uau1muLfluadmfifiuadwowifigofihitnuluiuLaoafnwfigu mfiaum"ofiLw15mufim. £: mauafififitfiw LfluvIm': '['n: J'1 “fia 17'.1./7v7nuu77uw§a? rf757’au:77=2L1‘.7uaLi7u77r7Tu'u? l‘3i£IJJiJ: :77lJ. ‘:? 5': /a/ ... a”7s1a*m57;4 Nuvuzwavzfizfinfiuzfiafivafi flaw9'1:Lfi'77UTfi7r5tza77zvun77ufiv: uv? vtw'1tfuzaa“ (Liaufin. 2537: 100)
 4. 4. 106 ztuvsufivumxiumn : n:¢an17m7u'm’éa'yuuum (All Quiet on the Westem Front) T vi1fi’1:J‘lo$aan11J‘: u'IuLLu1vI131Lwiu‘s‘imawmificviwfimitfifionaqwflunwsLaw-nuzaonsfiailcfijuafinq sruI. w15§fin‘§1mtu wmofin'[u'[=2'i1 “771wL$7au7nju"n7'7fi7utfiumW2/aaawnfivu-2/aarivuaz/ N77" (Liam‘§n. 2537: 101) Tuauwuiu uanmnLwwfiuazLfiauvtfiaotw-Bryfiufi'm§LLa31 w'2nL'znzT1c¥awia§”uamwm'mLflu agfiLa1%1u n11uwu1u1u§usuLfiaLawifimsam ma'wrrsLao mmwuazmnauwtfinq fiauq -7I=2:'rhu wiTao"z33m'[uau1uLwawflfiuwazfiuuwfinwmiaunfiaLtfinit-fionwwiansfiungtfmififiunW‘l: iLLvV1nvI1$vJ%°oLfia Q}L145}auifiifimd1u'lv1:1j'uaov1m*: 'Iuu. u'a‘su1§ufian1i-n1vn1La1c$1"aLaxflfiiammnniwvzcgonfififiomwfififinmi Lfiuoatifiolfiud 1 "wy1717u7Ln§ynzf7ufizHy u"u£77uza'Iv'? a 21z‘J‘r»n7rx71:‘i'un17nyfiunw. ..g7:J’ufia9*m9§a Lmu wynnugnafuunzz/ zmfla ninwfiqmdvfifiawuuflaiflufivfiufluzz57¢avnyufivuau ms/ uau Z: Jwzv”u gnnyZ: >inz17T¢25/fizfuwz/1:/1:4v: f7u mLna? a17n7'7ai’7azv7p7n7'1:J’u Lav? /uuflaumu tfianfiaynfianv maunmafiuwm77La77wW1u5un1aa’a7g r77nuYa7 §7mfi'9nun7'a7Uun7'am nyarnz/ atialzlniauaguuz/ uuflaufia Tu#7zymt57o? ao€7mn17fiu: fu¢fiz/ fi.. u7umv72/fumlai a7am'7a:77mz/ uanvvnzvmivurfuny" (nam"i'n. 2537: 64) fiaofifinfignguwuluaonsfiu fionfiafifiudwtfluflizLfiusffifirywao Ltuomfiwunfiunnfi fianfiifitiaufinwuwuwuuanLmfia “nuTuzmLLvian1s§Jz‘gL§u" (Lost Generations) azhaLw1a'LLa: L'7'au-1 fignwifiufiaufiduL%'a1n': 'm%’n'znfi cfiauwfiamaafiwfimsfifiuufiuwfiman§'uaua'hv‘§a'mfim1:Tu (fiumxgatnao-m1Lum: J’u) fimw'1”uz§~7I' u%qw§LLa: vIsoahu'w nwmazomL'E'r$1amflumnswufianfiunfiusfifiugoqmLfianawmfiwofifmg mnTmfi 1J‘Lanfia: nnLnfiumvIm: n'1 ‘"§'ua1m" ua: "‘l: Ji”n‘znfi" viafiLw'u5LLa: L‘/ ‘s1au‘l: JvTufinLau'$1Nom1ufiaa£ls ‘I LLa: su11JL1Tiaa:1s
 5. 5. F. ‘ uquunwfinfilfilrrflfi 107 "a:7afian: mTmLn7 n”umm7m1a1/usvmz/777:77231492/'m7m/19 vu? ufi'a‘rmzTnz§'uur1’mTvu fiavm7:JLtn71lvI75l7177FTz/ nvvcfiavrfrvwttazflfifi7u7urrn77/Tum/ co) tfiu7z‘f177wt$7Jua7vn§um7 u7unu"m unz/ aazvamdummgrwona71u§7nn'77o?7uLiuoLfia£3'aumuff? u7aum'. s/ rhuvxlai : v:i’n7hlarans7:n7I'm‘2'mn%'a? " (u-: am€n. 2537: 7) L1mni'nLtamvmuxaiwuofiaxmaaimwntittazwaotfiauinwant-u1Lf| u Lost Generations L-mé v u an . to v - an A u an i gv mu :5 ua: onrznLaomuumqwnnutfiamau~7'u1m1usu'[uzwn's1:maLwuo 18 T] Lfinnquawquwuocmunaiuwun =2:ahaB1u1fiaa%1aé’m§nurfi2:aomuLaa want-mLi‘JuL-fiuo117nL‘i'uufiLfiownwifinm fi1Li‘lumu1Jn6‘1r“1m fimfiaI. '%‘aaL%uu9iavfia‘laJfivT111u : ‘linimJn%"a nwigtuLfimharammiafifiwadaauwnmatifiauwn Lfinwgiuwan J I’ vdn A v A 1/ fl: U I‘ u= ::1nmJi: aun1imn1s'l'u'a1mLLuu1Jnm mm: maohjLmtynuanwnwstuauLa'mu'lua1ns'm uszaunwscu n1sc5I’mfiu'[= Juazfifin17'['z? t14o1w: ~1'9"ivi1omnnuvT1‘l1JendowanfizvnuatifixfifiuLL‘: owian1*i'[‘z? '?1"Jv)1Ji: €51'Tu “1?'5‘m? uz/5m7"m/ ad; filfignafmxvmvaalx/ um'<fufiLmm: mm Laaxrfazfimufitsvfilfififia t771hlLr7y727r3om”7£/ tzvu L5'7:nz/ wz/7:/7:J= mnun:5’uZz/17nfio ni¥u12Jt7777v um'i7‘7:JLnusv’7L%‘=2v§a7 Lzoizfnnfiy zv"ms"ms727m‘7urr7z/ n1{: Javqzfluafifiufl rgnfimnadvogzfiau11/mmaziwuh 1/7.‘. ’VIfl’7fi7.. .W’)n17l1l’Hl. lfn’f’7t7’7£7dJ:7E7.‘: z7£57.l5JPfEJfrUff':3I57LtF)'Fl‘§§1I'i£1lJ1l271t‘ZI’I uvanufifiafiy iign 17§fi. ‘:I7?fl'15 : ‘JwmJi: :TymJ' m'7rTu'2'7:7mnmv"aazi7uutiumn fliaramvuh/ aI1u7snv: au? r7 II :0 V I C I fifl I I 8 Q I) I II lid vwzvabjlca. ..A5vunvzmmfissruzjixgmnwammzfiu'1=m17umuuu9w7 Livualunulmv ll nmA‘Ia7nr7a71n m1n7'1:J7ca”n7'mLsvnixafiulutfiyztfiv" (Liam'§n. 2537- 13) -Bimfuwmgufigngnwuwwnfifiunuiwzufl1fl1Jm'mn11aawmnujutwwé zvzfiauaanarfiuuvmuvmuw v u a Z 3 I V I4 I U 0 1 I 90 lfiflflflLR8%-91091n'l3J'IJ1.13J’1'J'm'1fl1F’11'13JiN1Jl. Lfl'J W'Jnl‘5'l? ‘.$'/ |'1fl‘. $1‘5f‘l11 Lf]‘LlWlU'1Nfi‘N1§‘1LYl}JiJu1.1'Wt1fifi'1 maudnuq mnuwnmaawwwswmgufiL§uurTuzwns1uLfi: u-nu LLei€K1'7'itfinw1§uLnmfifinfianfiugLnfianfifiotéau
 6. 6. 108 Ltuvmfivunzfumn mqn1:m'hi: u5uuuzlao (All Quiet on the Westem From) I n. flau1:J: ‘3igcvmu1u'[uau1acn viwcmnfivuumxLmunafiofifiawqiauwnn'i1v3nnuTum§oi1o: ‘insaun€1uazflnwsmu v fi1'Ifiv§aaaoLT1waf: fiofic»1Lv11‘iu1?2m'I<o miofinaofirsam€ncfiaon'mxuanfioifimfiuqiwouJm1m1vIm1v11§a4 “. ..»‘? :wi7ai7za7u7z7'na7yzfluzomzwufin unvzrhazls? “71ltz? uTfir7uv7n:7'Ifi'! " niswfimau “uzizv: ua'7zTaYa§nm'7?" “fiumfi7Tv7m7" Ei’auLu5"nwau adv “:7 ' u £ML§aa57wq‘7ariauzv: fin? " Iasaafiz/ ?:Ji72l7n “uu': v:" “TvYfvun1z/ i ? §71J. ‘,"' Iaaaaynzzfivfinnszwifu “fi’uv: Iz/ n7u7ofi':7anTm7 w7nuu'm"'Jfi "177 6’uZ¢7Lfi: J1"; ":¢:7a jaw: um”? /Tufivznszfwmmsaxivzfiua z7nTv7E: 'u: w7nL71 197:/ a9?a7 :75/1/? ou:57?/ uauzluuntzazmnant7:m=7o7'Yu ri’u9:7:J'v1fiun1a1nv2‘7u7:v‘Lnu" u1au1§n.2537:49) u u uamnnn-: aun€1u§1 -BfimmaoLwwfidauhmfifimagnutfiaugaL-n: ‘iauL*riu'? uju$’I°1q 11] ! j‘J5'1'EI‘)L‘fl"] ms'1u‘s1J¢”nuLLa"'a fimsnwwsxuiwaufiaufiomiuutflunuufiauvznmuLi‘luwsann%’1L6': nfi'u nwsgzyufiuufiau fiLnfiaunwsqwLfiuN: .I'vBnTun1aun‘?1 n'mr§t‘e'ngnvVu1‘§L-fluLéaounfidwnfufujufifino: '[fin': 'ma"wT: ufi’u L-7'aumnn1"1 LtoifiwufiqmnuzhLfiatww£560L'H'finz$n11um1umntvi11v1i L-Innfiufinfiofiwuutaznfiaunfiuwn niwazlifiowum dieLxiunnufifinwfionfismwumaomutut-fit: Lw1§L§:4’Jo1nLf'iu1fi’uvT1LaaLtazfinnaufimfioafim v vfiaLfiamaufimn€1fi'ofiuflwu1uwn1sN%ofimawéfanwfluauwuLwm: Lwwfi‘ aqma"rfifinfianfiauni”1maoLw§a “/7"u%7m7uufiou7:/ an" 277wt‘77;vnn"uflwazi1a77m§7 “n"uv: L2‘mu71l nn'aua7aaYn”1/'77v7nrTu n"u*-7:: d1hl7r7mv'auflmnadnofifiulfiuanttn nzv'auv: ‘l': Jo7aau7u1;In1‘7 tfuvxfiaundau av: 11")Elfl5E71.Ifi5u7J2IEN£Lfl gI71lB7llI7§7£I" ufiau1§n.2537:134)
 7. 7. I uquunwfinfifmrrfifi _ _'| 0? l3.ilfiU1LLO1"li11'3’-1017-‘1'IJ1(? IYl1Efl.1J mfiU%"uIi’)LfififiufianumaonnwfifiwufinfiLfluiltum LLfi1"ILw':5'~): fir Ir 4 It I It It I III It ( C: Q It A I I Q! Tcfifivunmwnnofiufiou umnwinaumuwu-z1ooL1J'flu1m'n1u'[vIL'zn3§nmJuLarJ vznnonunmfi ‘°l: Jn'm: nav mLfiu6i'm'z?1" n'fiT'E%’3mTuz3’oauUnfinmurTJuL“? aou.1Jand'w1%’uL‘n1L§uLLé'1 Lwfiwzfifimfidosaudaiunws U L6‘1uTn§uLi‘Jug’I-nt1j1.? uL111‘ln"az‘J; nuufiauww1§IuLtu1Mfi1mnndwwzagfiuasauafi n11u§§n1éi€un1suau€u n'm. I1Jaao1r‘1’u gnvJ'1n‘l’irTuLfiau1’1u1u n11'[-z? 'i? ’Jmatj1o1Jnfi1‘2ona1utfluL§aofi1ha:91uti1w%’uL1J1 (-fiafiuu fiaL’: ‘a1UnfiTut${onu) “flu'sn271m$7fi¢rhn1m1z/1Wnfifivunavzlfizmiauniufi’ ua: n77u9§u:7af7nn7yz7Yoi7a . I 4 u u v 1» ml 3 3 3 u v v u. nrmmn Lwurmfluzwsvzm71nmvvzaflmzlzvuuzaz/ zvuY1/Tutvmuu. ..nwuur/ vwwvwhg J . . . y al . an’ 4'9 1» us u . 1; J7 Lsanvtvanivz/ t1'.7usuwY5 ma/11/agztoI7un7un5ruu mmmmuinwtvvcnuumvflngnml my 114‘ ""9 §finaT7Lw7'7Z: J71inur‘7z7LiI'yué’7 : "7z7}17uTnnm'7m”77" II “nuymrTu171wz$7u7nLfiuZU nivufifinavzfimn n'. nm_Am. v1y m7:/1/717nm f1‘n77wa57maY: .i zv'r: J17nv: a171Tw77y1¢V l1‘.71J‘}'1iI’I£/5*"I%7‘i7"IWl‘772f7B‘£jI'71lfi1J7flfi1JVl1j7fi? ‘lJl1.7El{fI7fi5‘lJ ua: wmymvza5u7uTfifla7'1 n77my2r1.«3u¢7rJn7sz4”'a17a-7 E15/’I7fi, IlYI£V. ‘:. ..wtlJ: .’)"I'71Jll! J’J7Ufi1J7:. ’l17fi n : 4 :3» A’ y 4‘ dv d . A aanuuvau nummvunmamomunu LWEIIJ7 nmaubjm. /aumnuvmwmz nfi’l: JT2mu1;un at u A :94 v v - ca 4: Adv no A " lfiEI7nlJl§EIll§7 2IIJWlJ7I'7Wl9'7l2I7?? z3Jz@ W'lJWVIW'7Wl? '7ggI7llN. '.’fl9Q'7 (nmwin. 2537: 101) v‘I’nu:91nnu'§'u'[mi Tuaonswuuaanu-§'uLri1 tiaufinfifiwwnfinawufinLtaziffiunfimaonufiuLrhvfiawun-fi’1a1y%’n1§‘zmfiL°n1uao1i1LfJufiumv3 LI. vion'I1Lfiamm1u awr-WmLfivmnnzju11u'§’u1Jnnfiao'7'I9T91é‘u'I'= :rYuLEN ‘HmLtfiafiutaoL‘%'ao'21aawa1Ji: Tu'mI Lwiwan1:1/mnfiumnagfiuszwwvuadwowdnL1J1v‘T1:i§L%‘ma: ‘l1i? nfim TnuLow1:n1$’1w1n1§’mscfiwi: Lfifln L-na€’JaLa§u'7‘1 2 i7n‘sw‘:1fiLLvi1'~‘2’n*5': ‘s's€v‘1LtJai: II’u njnsafiwflfiztwfitfiwgaonswu L1i): J'1fi'n'[fio‘1"Ja: niauv1u'1 — A #1 - V . «i . ¢ - a . an as v . fl‘l| .7iN‘l1 1.IL'l111Ji: ‘I5mJT: ‘ll1J 1J'1fln’J’1YW: ."'J’5)’l‘ituLLUU£fl‘51"[ LwI‘V1'It'1W? ’1‘3m’1ElU'I‘lfl: I.'E]U(fiI'W: WE)L‘Il'1 ‘*3! W11 ¢‘i1'ln1ammLflunuLuasfiulummztfufinowzfinL-71uLw: T:auasi1o'Iuuwauwu'nflumi
 8. 8. uumm”7un:7”unn m: g1n11m"l. u't1J§. t/uuzlno (All Quiet on the Westem Front) 7 “1‘JlaazJ: n‘7'a57gazym!412571;. /7'7Tfiiwaafiutfivfifiyaflufivmsazfiyzfiuxl"m7m? nm7am'a11/ “ma van Lzfivvauwnfiuznuyfndz :7c»7z7a17ufivfivmsadanfivwsxsvwviflnfiaunu £7?" "unu”u2i71hJmn°7n7:J: J7v7n1wu" fl”nna"n “77aa°7fi’: yunLaa: J’uo7aaz7uviwrmzx1i‘Iuu§'JrTu" u “u¢>7'; '?'1r‘I'ri’uaz17nju"n/ '7‘; $a7'7" auu7'nnzv'77 “fivwsztivlntwaffufiizfivlfltavzzfio ms HdH77N?8tfifi17Y1JM§E]1JJ"' v "nus”uu‘7'1 n'7uI: Jaz/1n? fi:. Tu:77‘7vuzm: /uoio7u. m" rhwfivmau II "LmLfimfivIaigmfiurivuwsxaaéFm9zizoimz7'7z7'z? uw? azv7.ufiuaa¢3'n%'anufi7z/ r5’uunndvbita7:5:" “z71&’u "n7uv:7:J:7v%‘au'z27"' 777wté’"m'1‘ucvT'Ju “tw1'z7'ai7ar‘7‘m1r3’ur7’a1J”u" “u1Janv§ou: nm: ¢7z7nm'a7?w”r1')"’ maww'na"nm'a "L71:na; jfl'/ '71fi'a£7zwfi’uz/ sxznmhu z:7aa7/mm n’7uw7nAI7”§nfltvzi/ vfiuvsgjnwfzfuzfiaflaurfuuiztnm77uu7zm/ nan/1 fifiy Tm v: L1‘.7uA7gnfifirv7/7"uuu'? " ii I! "fi1§un17zvan71u17zv’7n§'ua:77rfuuu'? " nmzéiunm n”vmn7mv' “Lfiuvzfinuuwnunxn7:: for77¢$1/7:72/rnfvvnnvsaransvu" “I v 1 9 o :5 J , , an an nu1u7nagTu¢7mnuununum: nmmugym “lufiixzn n§a1uT21Tn717au"17'rfa1fuzzna: " II “fuYn7rTua': ?" rm'no‘1‘u2?’naia ":5/‘u/ '1"l: iu7u9:12‘? /u1l5:Tz/1:nffi’uwm477In:21afiri1Ys17' rivufifi glnfilxtynaziw#aT7n'1u1/sxzm-Yaytzziv" “rr”u7:iuu7=2Tu27a1J”un7an" n“mr7w “Tuf2rzv: J’u1Jaari7ueTo1:iznyfiaamvutay uzvzwsz n J 4' 6 cl :4 9 d : v :4 «J 3 an 3 6 Int fivmafivwnmaatmunztnvtflumamnvsflonivmzmaamauaummnumia uaxuunvzbw 273127:/ oTn'oaTo hi: ffattnlz/ Li‘): -1:v: gnr>i’7*i77/23117741%'z/ ug§1"' (mam-in. 2537: 121)
 9. 9. F uqnuflwdnfifmtrfifi 111 n a 4 -'1 u - v - at v u v r A mwamLwumuuumzhflmuwanaomwugfinhnwaaumowszm‘lm'z1a'i LLOfi‘l. lfi'J’1IJliju‘~7fi1 LL%51n1unaToaon*s'1uvI§aLL:3n*s:1’1’a'[u‘: :14'maon51u Wnufiuu'Iu‘s: uaun1§’ofifi-uau1J‘: :'n1'uuwasaiufiau fiuwawuusxLwfl'luqTs1JfiL‘§ue? uflaau aunfiaaoaiwufifuaymaa v«mu1J'i: Lwfloiwountfinizuaunflfifi LL51: $91n'mJnnsaomwuszuaummstufg Lwimmnmaoohu1J*s: °znfi1J1mu: ‘iamz: Y1L%=2161'IuL1a'15ui§u'Iuna1u 1J‘i: :L‘IIFl nwiahamumaLfl‘su§fi9vh'[fi1I1‘l1J§n11I. Lfii]: ymLamzmifimnn11m's'mLLwu'[us: u:em 5311:’ A A u r 3' u -I v o u1Janvma'm1J‘s. ~.ma-/ mnagTuan'mn'17mu. uuu=2:uamifinifinnuvmm: nsnu. niJcym mw1nmu11Jzj rel 3 flfl'TlJfl’15 Vlfifllu LfiflU‘3‘. :'tI’I'I1‘lJiJfr‘| E)EJ'Infil5iiJ1UflN'fl'1EI5N5D'lWtfiEJWJ’1ND§J; ‘5E]WDflW1‘lllEJ1 ‘5Z1JI'J1JLNfi79fl’15 5on”nu1:‘Ju*nu1v1'[uwa‘i: Tu {N159 fimfi 1J‘s: mHma7:3’u1?u0g’Iuan1u: v3LLvVaov-mu anwwmiugfiaLLa: n1*sLa‘3aofiL?1LLzi $: uaun1~7m‘%tTgn émfin n1iu%1mfi1uLfiaaéKfl: iLfluLann1w 51Lflmflanwa'I'fiwssnu1§'1vE1u1:‘1uwu1w'[un1su§vI1-s1J'i: nna 1i'1TmJ amawfi amuse‘? °7Iwu1u1ua~¥1o§-nE'n1fifiuu1"fum L1nz¥zyty1rTu1J1:11121u1'Ta11Luasziuwzhi E)W0EJ'mltfltflfitL‘/ |FlLEJiJ‘5}: l’117v1:’. nfl: ’1J3J‘I| .lfi0tln‘§d5nfi‘§$dWfi0 §mLaa€5nauBd: yty1aaufin'[ufl fi. fl. 1919 ua: fi1LuaifluL1715jaon11u'[ufl an. 1939 e”Jau1auaon1'1uTanns3ufi 1 Lnfiaufiuwwéttaxtfiauq aunu1rTu1:J . J wmwuu uanmnfi uu11u "1un: '5'unn-1 €111LLamaTfiLfiufion11u§§nfinw'Y1vianujuriaufiL-1m1m1'To'5'11.h "V3|. {I1.. lé"LJ°’1‘N’Jf‘lL'Il’1l1Ji‘_i"‘?1""J9lfifi Lwin: §’una'mL1'flu'i1w1nmnfiuQnmaufiwmnuu': fim-um: -muiuriau '[u1m maumaouuosuiiwunfiunnn zToLLoJan11:r§fin°Ba-EaLa1‘l'3c? nu'§1 iwnujutfufiuuwazfitfluojwfinklwanmn 'lfiu1Lw-B: ym: m1ni1ufiTv1m%1diuzwmwu Lwim'wzfinmfiufiawulutfiuttfia “n71m? ar7:7aynunz7ov75m7 tgawy 1:Jfi'au9:z/ a:m7a1:J"n5ra77yzaa L7/"lib Tammi um u7'u nu3’1J7'1oa”7u7 uazr/ a1/nn171u Lm7uV7zynfi "no: /am27'a fizriuuzuvzgnldaan. ..I: /:‘J7nsju1i 7'1u7amJ’nilzlzzzfvvzxfiuazimfls wanfiaavnfigmfifiamnnuvuua: nuTu' wanzfufdvnvs Nansva/ u‘.7uLn71:n's”7z1 daunufiiirgu: mua7n9'1n§a:7:vo7fltyzy7r3r'n7'1 nfiutfiutfluwaafizfiu ua: nzv”uré7ané7v71lmufi’u. ..¢3’m? u:vr7Y1/ani71J’uuna: u71mauvian7791/Sm/27122/u2i’uu”u " (L-mm-En. 2537: 8)
 10. 10. 1 1 2 uuriur-7"7um:7”umn zno_7n77m'1u'nJ§uuuLIm (A/ I Omet on the Western Front) Ifl Liaufinfiomanz1'm1u§fin°'firEowiam¢juriau1umaufiLwwénfiumnonfiufiwumJ11oY11Jwun3¢YuvIaLw ab 4 a u A v v n‘ v :1 - 5 v v "nouJucauLmnn'uvILmJ1JzgnL's":1'm: znLLa: Lwauq aumnflumwwi LLmJtu: uu1.mnmsJLfluwavm'm=1uvIaLin1.1J L§1‘uLL:31 uarmnfiuwaLifihia'wv1'fl61a: i1a°7'i9T'naoI. mJgmazi1ol. ‘§ao'uaom1uLfi:4LL"fio m1m§uaa: L*71a'n'1fi rmfiawuwuwufimfiuuuuwuwwwifiLc-mrfiuzgnfimi manti1m'm1u'wa1aLLa: m1aa§5nfimvfiovianwsnizvifi :1 Ann - an s - ' 4' as» n o v «=5 5' o E a 'naonuvIL°znmi= J:Lmsw : auv1m. Lomm c-1Lmwma41ufiommuLaonuo1uawm1m 'nma: mnfi1mLmnuamo L‘-‘21JLLau "wafimwarTumm”unaLsn un£7'u:7ax/1?r7m'»777‘7 'z7”a1*nzv flwzfinmnn a1J7yé7w§a? ' rTw. /ac :1 I v as gmnua”77'7 'wmamm”unarm gsxfiaiaazfluqsx unmsvzj agum 2/ua; flun'1maY""fi u , at n a’ 4: or u 3 A n 4.. .?’ nmungymnuuvuwmi. ..unwmm. w1Num1‘7uLwauzzn nutaymaaqvztnuvnwuanwuau 13 u umma7g5af7n”zy7/aaLLnaan: J7a'9 #397 n7.: i7‘u7'7 'a"u= z:27'7y7fi1c~7Lfivflauldfiivvfitflytav 1vm: v': ?' ttnwyvyvuffirfuixfinfian'r5m"u%'uummnu r3’ur‘7‘La22/z771rn1] Lm: ?r7Lznfi'nfiaL§aa d v .4 u v at’ v 44 u v autfiz/ ma mm: wmrminunazin ma6maf7:. numunmmnTww7nL77mJmLmu7uvIm5 Tuivuvuwvntsvflaghuwfiofia Tmzrw my 2'7};1:J;57aun77i>: aI.17r-as ll/7/7$‘I7fi? Fi£uL7/7L§£l€72Jtv’I’B7 me/11/zv1uL¢7aun'auw1Y'n7'rv: fim77mnn<m777Li7unm7m7.m'mL/ mi? z771u'Z77'Lw57:unLm”7 r7J7r‘m7v:1c~7’"‘fimfiufincvvm:7auLi7uay'w1fau. ..wwnnvsfiunatin 174unr’§'z1n'.7'1tzn1¢71/"ca nizqruttfivrfia? 9:17 gmmZ79uun1.; i7;-7mm%'mJa:1smy T7?1:J1fi7¢=7"unaz5n T'1?1:. i16T1"7w‘7m" (Liam§n. 2537: 105) a6'm1a. i'»31L‘1‘lu au1nm2Toua€1aJLfiu Ll1‘J’tl. 'll'l‘3‘lJ9‘l"I‘I. Wl3"J"lJFlf1"‘l VtL: lzJ1J1‘«1EJ'1EJfifiQ’1f’l1/121x}L‘1ju§Nfi‘§’1NLI. flZ1(5%’1Jfl’1iEJfiE1?J1'j'1Lf.11.«l‘| ’|1‘11‘11J fiuwuaomswufififiqm um’Lsam§nfi1:i1ofijo'7iw:1I1LauaL§ao1JaoqvIa’3‘5v11an1‘: w141': Lmnfiuuhuauanwwwao
 11. 11. Lyquunfianfifmnnfi H 3 aanswunwuaguuaumaanwwsfifiwLflufiaoLm‘fi’: m'[fi7arafl: .ii'wT1am‘: -A§nnu1nuLam: fimfioqv1fi’: §Lfia-nuzfin u wanunfit-1ucfififiaxinm€'1"3m'lfi1aofl1J5’u'1 twin: ufiLLoia1Lno1LLvioam*i1uLaofi€J’oLiTlu¢hn1uTu'hw1nL1J1 6I’1a: n1TuL"? aoa'wLnfloaanlfitfluaaxfifiwdn fiatcfinwtguatiwLw1§'7v-BfinfioL5:'auaauLm: nu'[u u néu-‘iiflw n1‘Jn31uLL§'Ja: iw-Tm Lmvm%u wfiafiuufiaaimaaf v'T'omuoho: ‘ia1-‘Ew iJ'a*mua%'1 Ltfinufioaao o :3’ an ' an cl A J. u -E - u an an Ad r 4 u an’ ‘J’11N1n’-J: ’.3JW1J§"11.! ‘11’J91LLE'l: §3UfiL$*1‘lJU’J‘)91'I‘)VIm’l1fl1J LLIR‘/ |1i*Ifl1vJ’1E191’11n3JD(5It5IYI‘511‘ilJUL‘MJD‘Ll‘] nu lfluriflé 1Jnfi'7iLflafiummnagTuan1un1itfi'71mn§1u1nLmzfiucgufifinazfinfiaufiofifimfimuqwfinfiomaunfdfinfio 13114 I. vm'1'§a1=2-ziduvidaL53'uoLLa: Tfifi1a7<fl= a vh'lfi"m: ‘5n: n:m"J'1 niu fin fiwioiwvznfiulflnwgntfiu fliznau m'i‘1w'zhovT1iaoL-Jhm1uLfiu LC"IL°Il8%1fiflU’ln?3fl§U11JV| ’1lfiEJLLfl:1UQW’1§N'1lfl05f1Lfl1I‘J9:'II’l91 Lm'Iuvmnz¥ur‘1’u Liiacfiaomnag'(uamun11nT17'inmc%’uu1n-1 azimfluttuavufiw fi-33nv‘nn’au1-7i‘l: J ' IE I! I Q Q V ' J awuwsnnwwurvfléi 1uuw1o3Lau11s: Lumwzmnaouwmmflnu n‘s: quw: umnmTmu'lm z~‘1mun1'scfivnuu xfuwauigianwwfimijaavlwfi mn1‘in: ~?1muLfimfiu1cfifiuv}nnuTmuLawwzwnfiflnfifiafiqfiaaaaSean fimfu n1s1"u: '1arTumn: .Infi"JwI§i11ftian§ua§J; fiuan1w§mT= a Lm: qofin11:1IaoLwia: qnaa n"Ifi‘§1Jf| iJfTUfi'J1Nfl§'JLLEvl. ‘:fi’2|'11Jf1fi(; ‘I"L1‘lf‘lJI>J’1‘Jll'l. i1flE]n1C:1'Lfl'lJ 4 *: :e‘f1J 1) fiandfinnfiafitfiaafin nuwufifin-fiugwumaauqufi 2) Lfic-W1nm‘: L"s'uu§é‘uLflunixuaunwsmwunsiuvfifimaonqufi 3) th 115:aunwsnifiwuwaa: auLfJufiaa3aTuauao 4) L“§nL1”s1tjan11:uau%'uLLa: Lama u u A v v at v - u v A A’-' v v n ma: n's'[uL%‘mmofiuwnunmLuazsuuanuamunwini-7'wmnu‘l1J nmuanmuflumnuwngtuaz fia1qTafiqnTun: §u'w9:Lflunufi€ufiafiu§oLnei11‘Tlrfi61'fiqm LmwfionautfiufiLguofioaauwwfiflwfiagtaua 5:4 Lfiazflmazi nsflnfinfiuaamLxoihiunuaansusfiouwdau Lufiwamdtuudnfiwfinfiunahfiann dauwonnnnflwai 1! II 1'i’uE‘i1LLz3'a'[1»1qj §'fl11'fiL{]Ul. fink§n'1 uatvhafilflaignLfiagnizmufiaéiauszLfim anwunwirfifiqw1a‘3au=2:L11finuvimunfiuaaLmfilflmaamnwafiamaufiL-znfimg'[uau'mLwa1: um: o“1ao= ':’o1n'mi1v1-m-3vJ‘Kamamuwfio wanzifiaofimagfifiuL{lu'3un'51vm11u1u'§’uw: Lfiafifim Lw1i': 'L%'mTua; Ltazefifiwnwnfiunwsfififimag msfiwmm1u~7imuwa‘§1J1:JL= :a n112J1°}1urTu'[n1f‘fl: .i; ?v‘I'1:iLnnTn1nLfiaofiu; ‘ : ca ufi v v u nan LLNLWl?1?JmNLfiEJEQfi
 12. 12. 1 14 xxuwsufivunzfunn m9'rn71zu"l: iuIfi'z/ uuzlm (All Quiet on the Westem Front) I “zr‘v'bum'z/ fiulfiauvnvzxivttnznufizfiav fivunnixfmnaouvfunquzffininnfiz n”uv: Y:. in'1 axlsumfin? /aTnmnam7auza°y Asmnfluuaatfizmavuvivtavtfiaavutfiyztfiv n°7Z: mnZu' uamivzfiynbuuzd7fiu7uuyyzfi'fu'7zvm1sazivazfiuarfuz71 u: v:u1m111oounr7:7m7:J5‘mn ru - at u H o u v u A grnwiauaymr-wmnumsmz/ sum . ...2/afnutnawwauzay unvzmzflumfinnunulfiauvali fivtsvfivufiofluzfiu Vtrtrfiaozzuutfiu unr‘7m<Jmu7ur7z7z7a2mari’u7fi” u5au1§n.2537:134) LLm'fiofiLw1§LLa: Lfiauq ‘lofiunwiziaaauuaaaafifionwsLm§5": m'Ifisaca mfuwuwufiodwwuntmwfiaoam fi"CuFi'1F!1'13JL16.]1lJJ1§1:lE'J")| ‘:d'iJB19‘l"JLEJ1LLfltfi'VI§‘fi7‘lU (Dehumanising) qtun'1'nao9T'JLaafifiawmm: fla. ifinfia m1uq1ILLvinuwé’oTfiu1nfi’n LmmifimfioLLoii]<2=gfi'uW[fiu1n'P'i£§m “n77mnufiu1.‘{ummi7uamyfi'n‘1z77n§1yri'ua'1v: :$'ua:1sJ1u7 as/ '7mm?9 L:7a'nufl"z71 v 9 J’ a to u 5 A : u 1 J’ 4 u -: ag7nnm= {ui7uouummuuvnuudivntnuaauuvnagnvuzvuvyvujnmnnmflzlwuvmwmzan : 1 A a J u n n A’ y cl u w J u u p mh/ Ifiauazlivianan unxa/ au19gTunao; ;mz11uu vunmaguznnm mauumuwuhl uzv'7fivum71l7uo3"Jtivfifivafiaufiu Jfuflan7vLfiu11J17'9:7z/ M7u17nfi'aa7’u§n7ur7'ufir7'uTm nvsvz no 0 : 3 4 so - at V at’ v cl mmmmuumsvnnavxmmfiuuvuxmv. ..mummnum57nzvunzmui7u: im'5Tu1/mzm7711/ fi7lllJ'J71l u7u3f: 'Lr3'y7:77n°7Tn'z577anm1y wauvfiafifinz77finmm17unuv7i3’nwas/ uazv mv: ri’7z‘7'ubfla7 n77:Jv’7L17uz/ ”an"ut2iuu'3u tsvfiaan7sv: :3'fr'5mag7:J'J'1v: s7r-77:1wmivin [W773 a: u"u:7aLm"J'mvvujfinaaaznavufimoivav u7u7v: ¢17u2mo1l7:t: v§3zf1n§’uzmvzwufin m 93:0vuvuswgnfioaivt5r'u7fiYr7Y: .i; §'zn: ¢'7: 7:/ Yzifiimaaafu znm: m?1ur7n'7z/71Jtm”7 Yams n: v1;Iarn°7zv”av: w7y mfinuaf-tn? /7m Ymyafonzz : J’nimy Zumafmy Lama. /a§z‘v‘amy mi? u an: 3 c. A 5 4’ 4! p . u :1 . 4 A . : .3 wuanmiayufiunuuvntvuuaunaoLnaana5n7Znuna7nu uuzflunuvwnnnvsaag amuu tmzv: :J’uLr'7'z/ 'Ja:77/7"uz77ztv'7" mam-§n. 2537: 85)
 13. 13. E . uquuflwfimfifiwttflfi 1 15 LwwfignaauT°fiuawTm; 'i1'ln'I‘du1.psfimnfinaom1L1fiLfiuomjL6i'u1 1au17‘1mua1s2Lflur»Tm11Lao romu v §§nfim1Tu1s°1umnvnu‘l1J Lw-iwzfiaymuzfiutfunwiLm"B’: mmLaflfiiamriomaLflu§1§1'1fi'ngnd1L§ao5u asiwfi 11*vflc31.fia1.1a1fiLw1§5'j11.-tn‘/ ‘i1gn1.1.§1 wawogifiqwaLtuuflufizjufiafimgsfidrTuLflu1nuLLauaqn "un2i7u7:J7m”nsan vsTfiunw°1ad7o§'u7fiay"m75? L'i'11l'l£lg17f757"7W§’Un')5W7‘itIJ17U’I'71fiJ "u gwnas/ 'wu”'u17" wgvmwa1a§7fig1 :1 u 4 n d . 4 . A 4' a: rd 9 1 . fil‘i7VIE1T°7‘VI‘i1J£/ iJ! J7JJW'JI7WH'I5llJJlJfl1JEl1JDg 171127!1'1/iVfl7J~lf]lJ£Il1/1Jflt’1?B7N87'J'NW’W7é7gU’7fl zvmmwm: rTu71/ma777r7n zJ7.rm7'z/77 r7Zré7z7uL§’z/ af7uzv"'u 5 4 ya u __aata‘t1u _, u 6 v 1:’ , , A A u W77HIJ7l7'7Zf'7HlJ£§E/ 75E17 EWIU W/777.’ lW1JN1Jn7.‘. ’lW‘lJ]'W3~/7 U'7EJaUlBnlDN7WWUN'7 . - . . A . , . , . , A’ . , A . . . . . , . . . . as/7119317? nvzniaanuvuwzttmub 'Juuz2nY finuo Lw77:w7n¢‘z'n1mamazzu7 zmmuum (11am€n. 2537: 137) I. Vl9}fl15fli (2i'1)‘lai11J§uu1.uJao uu'r: ufi1un= "iucan-I azfiaundwufiawizmaaaomswu 1‘1": ‘1‘1.1.cé1'm. ~1:. ..-1; 1 : .1 «. ... .-*. m*s'1:4 mL1§ha.11n: .1'1u-/1amJ11u §z1_J1fieJ: .1'1I. Lfi'fl. :1'1§L1'i"fl. i Lwi1i'1LL1Jan1‘/ 'i: .11;1sfifi"c1'. %:; ..: ..; “:g t: ::*nr«1§’oTM: J fia1"iL‘saans'n1i1Lauaa1a1gL51_I1_hm 1h‘s”uvIa1 u9ifiufiLfiu1a: fimm1u*§§n11?: :5» 1* . :'-. :'N'l‘l1'IJB'lL'1J'1 uagnnszuan11wiafi1uam11:flc»fiLfiu1'F1n*§ Ltfimuawanqmfiaaonswuiar:15‘? ; : .‘. '.-. ‘-u*a§’1u1cfi amflu LwmzfifiaLfiuaL‘%'un*7iLuhLuwawnofiuwanixwuwfinaanim Tummzfignas : : ~ * : :1:°. ’z”1’E'fi1s1‘5'nrT1J‘l: J:‘3§1 Tmnfimfiu r- 11a”1z~11o1-s1:4Tan¢1': ‘a17i 1 won LfimaaofinwiaTufiu1mnfi'7u1111911591m1u1TmLLfioLLa: a%1as3’uf? :‘1'. .=. = ya ‘UOL 91 z~11¢m: .111éiawaaufioianifinawuufluwfiatfiud LwifiT‘fin1'iK1163u1°71LfJu61’u€1 LLsiLi’Ju111‘i11fimfi1ficNa°r » wawwzjaoaomswu 11111:1’; nah:1‘/ T11c§LLfiLLa: v_§'nu: vi1ofiuau'fi11:jeh1fi’u
 14. 14. 1 16 iiuwmivunzfunn H19'ifl77{lJ"141l'il/ i’: J"Ll! Jii1/Rd (All Quiet on the Westem Front) I oi . 4 v I 41' - 5 ' a' v Q J’ - v - v "zinnufii27umu17Y7u7mmw7nisvnagfi Lmuu fiawuainmiuiimnauzflfluinifiaiifiv Lia: in'1rTu7'71:J:3'Tns3”¢7n§niizi7 novuiimnoivo/757 aarfmszgafiéi uJt5'L/ uuilzwhlnam m:7auri’m'7 v u 4 o u 4 v v 4 at : I n -3' A p Yrvignwuinmauh/ =2uvvnuinaululm Ll/7HUm: J£71J’J‘ILmn£7u1JL 77L171JN1JPi771I9)l/ ‘J‘. ‘:lYlFl!3i77‘] uaiii3fy71fi77gnwaa: J5a: Jriur7naL17uiiiuimiauriumm zv"m7"uv: uunTriunnm'7an”u11/Yr-i *7: aiaaiavoiaizvnxuviiunnvigi riauziumiflunmi iiainvywaia fiat/ mn7saiuu1lanuazu'1£Tz/ am 6 --1,, mniflunuagm (i. iam€n. 2537: 162) aaimflsfimnu u. u11ue‘i'1ua: "J'unn-1 iiLflutvfiaofigwmflfitfiufiowfiumaoafifimnsiufidwuwanndwu L1“Ju9%a'naaaionufitiafiaatteiafia fiaahiiififiwwfiNaflsztvwfitdfiaifiufinfiqm u: 'i'LLm'[ufimufi1:iL? JeiTan1a'I°¢”1 rjafiuloin‘7Iu-zimvm-imon'nm4'i’1 vT'wi1LfiuL§‘aaa: i1oLw'i'fir§d1unauLa1'h'zi1ua§jnaan i'i€i’€l: J11nwu sgmaufiiziviwowwnt-7iauiamuswufiuq "[umYi1Li. amn11mwu LfiEI1J‘? :’5’1WEfi'~VfiiJ’Jfl1u1fiN1fidLLE31" '1nuTfimwn1;fl1Jfiu'n: mwniimiao ; W’1E5LLfl:1l’Ju'WifiGI’5’1VI? !-JLW'i5‘J‘. :E1451.fi1Jfi’1’1Nm’lB'7iN'1'fi’JEl1JflfiL1]i€80fi1'1N‘iQn‘55uM1InWu1‘1lfl1L1l'i11J1i5t§Ufi 1J55E'l. l"l1., ‘lf'l§’3uI afim n‘%‘1'ié’u. (2530). flan-s'IuTann-iii 1-2 iiazaanswutnwnfi. njowiw-1: Taifiuuzflni. G E H It-A — I! X V A agar-1 nmim. (2528). uszanassmnntuasuutuaofiu. n-gem-mi: ‘lmrwumwwu-ts. Hunt. Nigel. (2004). The Contribution of All Quiet on the Western Front to Our Understanding of Psychological Trauma. European Psychiatry. 19(8): 489-493. Tighe. Joseph A. (2004). All Quiet on the Western Front: A Phenomenological Investigation of War. Critical Survey. 16(3): 48-61.

×