Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Juhtimiskoolitus 2010

Juhtimiskoolitajate Buffet 2010 Hotellis Olümpia 31.03.2010

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Juhtimiskoolitus 2010

 1. 1. Milliseid teadmisi ja kuidas rakendada? Kaido Vestberg Juhtiv partner Mercuri International Juhtimiskoolitus 2010, 31. märts 2010 Saal No 3, kell 9:15-10:00, Olümpia Hotell
 2. 2. Buffet juhtimiskoolitajatest... <ul><li>34 koolitajat, s.h. </li></ul><ul><ul><li>5 ilma firma nimeta </li></ul></ul><ul><ul><li>3 kõrgkooli </li></ul></ul><ul><ul><li>Enamikel oma firma </li></ul></ul><ul><li>Kuidas hinnata </li></ul><ul><ul><li>usaldusväärsust </li></ul></ul><ul><ul><li>rakendatavust </li></ul></ul>
 3. 3. Kas ma olen pädev antud teemal rääkima? <ul><li>25 a juhtide koolitamise ja konsulteerimise kogemust </li></ul><ul><ul><li>Eesti Majandusjuhtide Instituut </li></ul></ul><ul><ul><li>Tallinna Tehnikaülikool </li></ul></ul><ul><ul><li>Mercuri International </li></ul></ul><ul><li>Üle 20 a juhi kogemust </li></ul><ul><ul><li>Vahetuse meister </li></ul></ul><ul><ul><li>Regiooni juht (Baltikum, Venemaa, Ukraina, Valgevene, Moldaavia) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eesti ja Leedu organisatsioonide juht </li></ul></ul><ul><li>Juhtimise akadeemiline taust </li></ul><ul><ul><li>Magister majandusküberneetika Tartu Ülikool </li></ul></ul><ul><ul><li>Doktorantuur Tallinna Tehnika Ülikool </li></ul></ul><ul><ul><li>Koostöö St Gallen, Lund jt ülikoolidega </li></ul></ul>
 4. 4. MIKS selline teema? <ul><li>Juhtidele esitatavad nõudmised on muutunud </li></ul><ul><li>Juhtimiskoolitusele esitatavad nõudmised on muutunud </li></ul><ul><li>Juhtimiskontseptsioone tuleb üha juurde </li></ul><ul><li>Pakkujaid on palju, raske teha valikut </li></ul><ul><li>Liigume infoühiskonnast sümbolite ühiskonda (info kättesaamine pole enam probleem, küsimus on õige valiku langetamises) </li></ul>
 5. 5. MIDA me täna arutame? <ul><li>Milliseid teadmisi? </li></ul><ul><ul><li>Firma või isiku keskne </li></ul></ul><ul><ul><li>Juhtimiskontseptsioonide paljusus </li></ul></ul><ul><ul><li>Üksiktegija või firma </li></ul></ul><ul><ul><li>Kas tervikpilt või üksikud koolitused </li></ul></ul><ul><ul><li>Andragoogiline mudel </li></ul></ul><ul><li>Kuidas rakendada? </li></ul><ul><ul><li>Mida saab rakendada? </li></ul></ul><ul><ul><li>Tegevuste juhtimine , KPI-d </li></ul></ul><ul><ul><li>Emotsioon või tegutsemine </li></ul></ul><ul><ul><li>Coaching, mentorlus kui rakendamise tugi </li></ul></ul><ul><ul><li>Koolituse tasuvus </li></ul></ul>
 6. 6. KUIDAS me töötame? <ul><li>Arutelu </li></ul><ul><li>Küsimused kohe </li></ul><ul><li>Räägime ühekaupa </li></ul>
 7. 7. MIS veel? <ul><li>Kas on midagi, mida peaks veel ühiselt arutama? </li></ul><ul><li>... või välja jätma? </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 8. 8. USALDUSVÄÄRSUS Ehk milliseid teadmisi usaldada?
 9. 9. Kuidas läheneda organisatsiooni arendamisele? <ul><li>Võimalikud lähenemised: </li></ul><ul><li>Süsteemist Suhetest (isikutest) </li></ul><ul><li>(firmast) lähtuv lähtuv </li></ul>? <ul><li>Küsimusi mõtlemiseks: </li></ul><ul><li>Kumb lähenemine on usaldusväärsem? </li></ul><ul><li>Kas isiku eesmärgid ja firma eesmärgid alati kattuvad? </li></ul>
 10. 10. Juhtimiskontseptsioonide paljusus Harvard Business Review December 2007 Kas populism või rakendatavus?
 11. 11. Üksiktegija või firma? <ul><li>Kaks korda samasse jõkke ei astu (Hiina vanasõna) </li></ul><ul><li>Teooria on üldistatud praktika </li></ul><ul><li>Ühtse kontseptsiooni loomine nõuab aega ja vaeva </li></ul>
 12. 12. Kas tervikpilt või üksikud koolitused? <ul><li>Vertikaalne ja horisontaalne sünkroniseerimine </li></ul><ul><ul><li>Juht - alluv </li></ul></ul><ul><ul><li>Järjepidevus </li></ul></ul><ul><li>Ühtne terminoloogia </li></ul>
 13. 13. Koolitusprotsessis saavad osalejad kõigi teemade puhul vastused küsimustele: Miks me seda õpime? Miks see on oluline? Mis on olulised mõisted, mida see teadmine sisaldab? Kuidas neid teadmisi kasutada? ja suunatakse ka mõtlema sellele: “Kuidas seostada seda oma olukorraga? Kui seda kasutan, millist kasu sellest saan? Selline koolitusprotsess on kohandatav vastavalt koolitatavate arengutasemele, hetkevajaduse kontekstile, erinevatele teemadele ja arvestab inimeste erinevaid õppimisviise KOOLITAMISE METOODIKA Mercuri kasutab koolitamisel raamsüsteemi, millele toetudes antakse koolitusteema edasi nii, et see haakuks tähendusega osalejate jaoks ning mõistete sisuga. Oskusi õpetatakse läbi tegevuste praktilise juhendamise ning isikliku kogemuse kaudu. Kas koolitaja oskab täiskasvanuid koolitada? Näide: Mercuri poolt kasutatav andragoogiline mudel
 14. 14. RAKENDATAVUS Ehk kuidas teadmisi rakendada?
 15. 15. Õpitu rakendamine Rakendatavus oma töös Filosoofiad, põhimõtted 90 - 95% Mudelid, meetodid tehnikad 45 - 50% Valmis lahendused tüüpsituatsioonides 5 - 10% Mõtlemisviis, paradigma Teooriad Konkreetsed näpunäited
 16. 16. Millele keskenduda juhtimiskoolitusel? Tulemus Pädevus Tegevus Tegevusnäitajad ehk Key performance Indicators (KPI) on muutmise objektiks Kas autot saab juhtida?
 17. 17. Kuidas saavutada püsiv muutus käitumises? Tulemused Käitumine Emotsioonid Tajumine Uskumused Õpitud (enese)abitus(e koolitus) Reaalne muutus
 18. 18. Kuidas saavutada muutus organisatsiooni käitumises? aeg vaev Organisatsiooni käitumine Üksikute käitumine Suhtumine Tead- mised
 19. 19. Coaching ja mentorlus kui MI-Lead ™ juhtimisstiilid rakendamise toetamiseks Kuidas peaks juht käituma, et tema töötaja täidaks tööülesande hästi? Joonisel toodud alad kujutavad kolme erinevat juhtimisstiili, mida juhil on võimalik kasutada, aitamaks inimesel või firmal igapäevaseid ülesandeid täita ja probleeme lahendada Mentorlus Juhendamine Suunamine Ressursid olukorras + Tahe olukorras + Mentoring Coaching Supervision Kas coaching on võluvits juhtimise arendamisel?
 20. 20. MI-Lead™ juhtimisstiilide viis võimalikku juhirolli Suunamine Ressursid olukorras + Tahe olukorras + Juhendamine Mentorlus Mentor Treener Instruktor Innustaja Vestlus- partner <ul><li>Coaching on kujunemas moesõnaks eelkõige üksiküritajate hulgas. </li></ul><ul><li>Coachingul on 2 suunda: </li></ul><ul><li>Treener </li></ul><ul><li>Vestluspartner </li></ul><ul><li>Rakendamisel peab </li></ul><ul><li>oskama mõlemat suunda ja ka teisi juhtimisstiile kasutada. </li></ul><ul><li>Edukas juht oskab kasutada ja arendab kõiki juhtimisstiile ja juhi rolle. </li></ul>
 21. 21. <ul><ul><li>50 aastat tagasi koostas Donald Kirk Patrick koolituse mõju hindamiseks 4-dimensioonilise tagasiside mudeli . </li></ul></ul><ul><ul><li>Jack Philips on liitnud mudelile viienda dimensiooni : </li></ul></ul>ROI Saavutatud tulemuse võrdlemine investeeringuga koolitusse Kuidas mõõta koolituse tasuvust? Omandamine Rakendamine Mõju Tegelikud muutused õptiu rakendamisel igapäevatöös Koolituse jooksul omandatud teadmised ja oskused Saavutatud muutuste mõju sooritustele Rahulolu Koolitatavate kohene arvamus peale koolitust
 22. 22. Mercuri International ’i tõekspidamised juhtimise arendamisel <ul><li>Muutused ja areng on eduka organisatsiooni aluseks </li></ul><ul><li>Arendamine peab lähtuma eelkõige organisatsiooni eesmärkidest </li></ul><ul><li>Eduka organisatsiooni väljaarendamiseks kulub aega ja see peabki nii olema </li></ul><ul><li>Organisatsiooni arendamise poliitika – ei mingeid spontaanseid otsuseid – peab olema organisatsiooni arendamise aluseks </li></ul><ul><li>Muutus toimub ainult siis, kui areng on integreeritud igapäevatöösse </li></ul><ul><li>Esmatasandi juhid on võtmeisikud tulemuste saavutamisel </li></ul><ul><li>Organisatsiooni olemasolev kogemus on äärmiselt oluline ressurss </li></ul><ul><li>Näiliselt väikesed muutused suhtumises ja käitumises on sageli aluseks suurtele edusammudele töönäitajates </li></ul><ul><li>Kui edu valem on loodud, saab seda paljundada </li></ul>
 23. 23. Mercuri International Eesti AS <ul><li>Mercuri on rahvusvaheline koolitus ja konsultatsioonifirma. Oleme spetsialiseerunud firmade tulemuse parandamisele arendades müügi, juhtimise ja teeninduse valdkonna protsesse ja süsteeme. </li></ul><ul><li>Mercuri toetab organisatsioone strateegiate elluviimisel, tõstes nende konkurentsivõimet kliendisuhetes </li></ul><ul><li>Mercuri tegutseb 44 riigis. See võimaldab meie klientidele läbi viia rahvusvaheliselt koordineeritud arenguprogramme. </li></ul><ul><li>Eestis tegutseb Mercuri aastast 1990. Kuni tänaseni oleme konsulteerinud ja koolitanud rohkem kui 10 000 töötajat enam kui 2000 firmast. </li></ul><ul><li>Mercuril on kasutada nii kogu rahvusvahelise organisatsiooni tootearendus kui kogemused. Mercuri teeb koostööd eri maade ülikoolidega nagu St Gallen, Lund, Rotterdam </li></ul><ul><li>Mercurile on esimese koolitusfirmana Eestis omistatud ISO9001:2008 kvaliteedisertifikaat, mis tõendab, et täidame endale klientide eest võetud kohustused ja antud lubadused </li></ul>Konsultatsiooni- firmad Koolitus- firmad
 24. 24. Kuidas ma saan Teid aidata Teie unistuste täitumisel? 5 680 68 68 kaido @ mercuri.ee www.mercuri.net

×