ชื่อ ผู้จ ัด ทำำเด็ก ชำย นัน ทวัฒ น์ เอี่ย มสำำ อำงค์ เด็ก ชำย สวิร ุต แสงไพโรจน์เด็ก ชำย ศรัณ ย์ อำรัญ ภำณุ  อำจำรย์ท ี...
ภำพแผนที่ประเทศบรูไน
ลักษณะภูมิประเทศ ที่ต ั้ง : ตั้ง อยู่ท ิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ บนเกำะบอร์เ นีย ว ในทะเลจีน ใต้ แบ่ง ออกเป็น 4 เขต คือ เ...
ที่มาและความสำาคัญ  พวกเราอยากทราบว่า ก๊า ซธรรมชาติท ำา ให้ป ระเทศบรูไ นรำ่า รวยหรือ ไม่ และก๊า ซ ธรรมชาติม ค วามสำา คัญ ...
วัต ถุป ระสงค์  เพื่อศึกษาและหาคำาตอบในเรื่องก๊าซธรรมชาติทำาให้บรูไนรำ่ารวยจริงหรือ  เพื่อเรียนรู้วิธีการที่ได้มาของการข...
บทคัด ย่อ  บรูไ นเป็น ประเทศที่ร ำ่า รวยไปด้ว ยนำ้า มัน และก๊า ซธรรมชาติซ ึ่ง เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่ท ำา รายได้ม าสู่ประเทศ...
อุปกรณ์1.  คอมพิวเตอร์2.  กระดาษ3.  ฟิวเจอร์บอร์ด4.  นำ้ามัน5.  ธงชาติประเทศบรูไน6.  แผนที่ประเทศบรูไน
วิธดำาเนิน  ีงาน1. สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศบรูไนทั้งหมดจาก อินเทอร์เน็ตและหนังสือในห้องสมุด 2. ประชุมปรึกษาเพ...
สรุปผลการสำารวจ  ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่รำ่ารวยไปด้วย นำ้ามันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ทำารายได้มาสู่ประเทศเ...
ข้อเสนอแนะ อยากให้ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้รู้จัก กับประเทศบรูไนว่าเป็นประเทศที่ รำ่ารวยและเป็นประเทศเศรษฐกิจ อย่างไร
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานระบบนิเวศน์ในประเทศบรูไนบูรณาการผ่านเว็บไซต์

1,597 views

Published on

โครงงาน เรื่อง ระบบนิเวศในประเทศบรูไน

ประเด็นคำถาม:ก๊าซธรรมชาติทำให้บรูไนร่ำรวยจริงหรือ

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • ควรปรับปรุง เรื่อง คำถูก คำผิด ค่ะ มีหลายตำแหน่งที่เขียนผิด
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,597
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานระบบนิเวศน์ในประเทศบรูไนบูรณาการผ่านเว็บไซต์

 1. 1. ชื่อ ผู้จ ัด ทำำเด็ก ชำย นัน ทวัฒ น์ เอี่ย มสำำ อำงค์ เด็ก ชำย สวิร ุต แสงไพโรจน์เด็ก ชำย ศรัณ ย์ อำรัญ ภำณุ อำจำรย์ท ี่ป รึก ษำ นำงบุญ เมฆ ภมรสิง ห์นำงสำวธัญ ญ์ณ ช บุษ บงค์ ันำงสำวจุฑ ำมำส พำนแก้ว
 2. 2. ภำพแผนที่ประเทศบรูไน
 3. 3. ลักษณะภูมิประเทศ ที่ต ั้ง : ตั้ง อยู่ท ิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ บนเกำะบอร์เ นีย ว ในทะเลจีน ใต้ แบ่ง ออกเป็น 4 เขต คือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong พื้น ที่: 5,765 ตำรำงกิโ ลเมตร เป็น ผืน แผ่น ดิน 5270 ตำรำงกิโ ลเมตร (พื้น ที่ 70% เป็น ป่ำ เขตร้อ น) และเป็น ผืน นำ้ำ 500 ตำรำงกิโ ลเมตรโดย ดิน แดนอำณำเขต : รวม 381 กิโ ลเมตร มีด ิน แดนอำณำเขตติด กับ ประเทศมำเลเซีย ทั้ง หมด เขตชำยฝั่ง : 161 กิโ ลเมตร เมือ งหลวง: บัน ดำร์เ สรีเ บกำวัน (Bandar Seri Begawan) ภมูิ ิอ ำกำศ: อำกำศโดยทัว ไปค่อ นข้ำ งร้อ นชื้น มีป ริม ำณฝนตกค่อ นข้ำ งมำก และมี ่ อุณ หภูม ิอ บอุ่น โดยมีอ ุณ หภูม ิเ ฉลี่ย 28 องศำเซลเซีย ส ภมูิ ิป ระเทศ :พื่น ที่ช ำยฝั่ง สูง ขึ้น เป็น ภูเ ขำทำงทิศ ตะวัน ออก และเนิน เขำทำงทิศ ตะวัน
 4. 4. ที่มาและความสำาคัญ พวกเราอยากทราบว่า ก๊า ซธรรมชาติท ำา ให้ป ระเทศบรูไ นรำ่า รวยหรือ ไม่ และก๊า ซ ธรรมชาติม ค วามสำา คัญ ต่อ ประเทศบรูไ นอย่า งไร ประเทศบรูไ นดารุส ซาลามตัง อยู่ ี ้ ทางทิศ เหนือ ของเกาะบอร์เ นีย ว ทิศ ตะวัน ออก ตะวัน ตกและทิศ ใต้ต ิด เขตแดนซาราวัก ประเทศมาเลเซีย บรูไ นมีร ายได้ต อ หัว (GDP per capita) สูง เป็น อัน ดับ สองของ ่ ภูม ภ าคอาเซีย น แต่เ นื่อ งจากประเทศบรูไ นมีจ ำา นวนประชากรน้อ ยกว่า 400,000 คน ิ ทำา ให้เ ศรษฐกิจ ของประเทศไม่ใ หญ่น ัก แม้ว ่า ภาคนำ้า มัน และก๊า ซจะเป็น ตัว แปรสำา คัญ สำา หรับ เศรษฐกิจ บรูไ น แต่ม ีก ารคาดการณ์ว ่า นำ้า มัน และก๊า ซที่ส ำา รองอยู่จ ะมีพ อ สำา หรับ 20 ปีข า งหน้า เท่า นั้น เพราะฉะนั้น โรงงานขนาดเล็ก และการผลิต หลัก ๆ จึง ้ เริ่ม เน้น ทีอ ต สาหกรรมอืน ๆ ทีไ ม่ใ ช่ภ าคนำ้า มัน รัฐ บาลบรูไ นตระหนัก ดีว ่า ทรัพ ยากร ่ ุ ่ ่ นำ้า มัน และก๊า ซธรรมชาติม จ ำา กัด และได้พ ยายามสนับ สนุน การพัฒ นาเศรษฐกิจ ให้ ี กระจายในหลายภาคส่ว น เช่น การท่อ งเทีย ว การขนส่ง การบริก ารด้า นการเงิน ่ พัฒ นากิจ กรรมทีเ กี่ย วเนื่อ งกับ นำ้า มัน และก๊า ซต่า งๆ ท่า เรือ และเมือ งอุต สาหกรรม ่ พวกเรารู้ว ่า ประเทศบรูไ นรำ่า รวยไปด้ว ยนำ้า มัน กลุ่ม พวกเราจึง อยากทำา โครงงานเรื่อ ง
 5. 5. วัต ถุป ระสงค์  เพื่อศึกษาและหาคำาตอบในเรื่องก๊าซธรรมชาติทำาให้บรูไนรำ่ารวยจริงหรือ  เพื่อเรียนรู้วิธีการที่ได้มาของการขุดเจาะนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติ  พวกเราอยากรู้ว่า ถ้าประเทศบรูไนไม่มีนำ้ามันจะทำาอย่างไรจะใช้อะไรมา ทดแทนสินค้าส่งออก
 6. 6. บทคัด ย่อ บรูไ นเป็น ประเทศที่ร ำ่า รวยไปด้ว ยนำ้า มัน และก๊า ซธรรมชาติซ ึ่ง เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่ท ำา รายได้ม าสู่ประเทศเป็น อัน ดับ หนึ่ง แต่ร ัฐ บาลบรูไ นเริ่ม ตระหนัก ว่า ประเทศชาติจ ะพึ่ง พิง รายได้จ ากทรัพ ยากรทั้ง สองอย่า งเท่า นี้ไ ม่ไ ด้เ สีย แล้ว แต่ค วรหัน มาให้ค วามสนใจกับ ทรัพ ยากรธรรมชาติอื่น ๆ ที่ย ัง คงมี คือ ป่า ไม้ แร่ธ าตุ สัต ว์น ำ้า และพื้น ที่อ ัน อุด มสมบรูณ ์เ หมาะแก่ก ารเกษตร เพื่อเป็น การเร่ง รัด การพัฒ นารูป แบบของการลงทุน สุล ตานบรูใ นได้ท รงตั้ง กระทรวงขึ้น มาใหม่ค ือกระทรวงอุต สาหกรรมและทรัพ ยากรธรรมชาติ เพื่อ ทำา หน้า ที่ด ูแ ลวางแผนและดำา เนิน งานด้า นอุต สาหกรรมและการลงทุน โดยเฉพาะ โครงการอุต สาหกรรมที่ไ ด้ร ับ การสนับ สนุน และเร่ง รัด ส่งเสริม เป็น พิเ ศษ ได้แ ก่ อุต สาหกรรมขนาดเล็ก โดยเฉพาะอุต สาหกรรมที่ส ัม พัน ธ์ก ับ ภาคเกษตรป่า ไม้ และการประมง การดำา เนิน การช่ว งแรกนั้น รัฐ บาลมุ่ง สนับ สนุน โรงงานและอุต สาหกรรมขนาดเล็ก ในภูม ิภ าคที่ส ามารถป้อ นผลผลิต ให้ก ับ ผู้บ ริโ ภคในท้อ งถิ่น ก่อ นเป็น อัน ดับ แรกแล้ว จึง ขยายไปสู่ก ารผลิต เพื่อ การส่ง ออกในระยะยาว รัฐ บาลได้ต ั้ง ความหวัง ว่า อุต สาหกรรมเหล่า นี้จ ะเป็น แหล่ง ที่เ ข้ามาแทนที่อ ุต สาหกรรมนำ้า มัน ที่อ าจหมดไปในอนาคต โดยที่ป ระชาชนยัง มีห ลัก ประกัน ว่า จะมีง านทำา บรูไ นเป็น ประเทศที่ม ั่ง คั่ง ด้ว ยทรัพ ยากร ขณะนี้ย ัง มีป ระชากรน้อ ยมาก แต่บ รูไ นก็ไ ม่ไ ด้ห วังพึ่ง พารายได้จ ากการขายนำ้า มัน เพีย งอย่า งเดีย ว ได้พ ยายามที่จ ะพัฒ นาประเทศให้พ ึ่ง พาตัว เองได้ อย่า งไรก็ต ามบรูไ นเป็น ประเทศที่ม ีค ่า ครองชีพ สูง มากแห่ง หนึ่ง ของโลก แต่ร ัฐ บาลได้ใ ห้สวัส ดิก ารอย่า งดีเ ลิศ แก่ป ระชาชน อาทิ ไม่ต ้อ งเสีย ภาษีเ งิน ได้ส ่ว นบุค คล ค่า รัก ษาพยาบาลฟรีการศึก ษา รัฐ ให้เ ปล่า จนถึง ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษานอกจากนี้ย ัง มีส วัส ดิก ารแก่ข ้า ราชการของรัฐ
 7. 7. อุปกรณ์1. คอมพิวเตอร์2. กระดาษ3. ฟิวเจอร์บอร์ด4. นำ้ามัน5. ธงชาติประเทศบรูไน6. แผนที่ประเทศบรูไน
 8. 8. วิธดำาเนิน ีงาน1. สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศบรูไนทั้งหมดจาก อินเทอร์เน็ตและหนังสือในห้องสมุด 2. ประชุมปรึกษาเพื่อคัดเลือกเรื่องที่กลุ่มสนใจคือการขายนำ้ามัน ดิบเป็นสินค้าส่งออกของบรูไน 3. ตั้งประเด็นคำาถามเพื่อหาคำาตอบด้วยการทำาโครงงาน ประเภทสำารวจว่าก๊าซธรรมชาติทำาให้ ประเทศบรูไนรำ่ารวยจริงหรือ เพราะเราเข้าใจว่าในปัจจุบัน ราคานำ้ามันค่อนข้างแพงหากประเทศ ได้ส่งนำ้ามันไปขายยังประเทศต่างๆย่อมแสดงถึงมีรายได้เข้า ประเทศเป็นจำานวนมหาศาลเช่นกัน 4. นำาข้อมูลและแนวคิดของกลุ่มไปปรึกษากับครูทปรึกษาให้คำา ี่ แนะนำาในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 5. ดำาเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและสรุปผล
 9. 9. สรุปผลการสำารวจ  ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่รำ่ารวยไปด้วย นำ้ามันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ทำารายได้มาสู่ประเทศเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่ง ตามความเป็นจริงแล้วบรูไนยังผลิตได้น้อย กว่าประเทศมาเลเซียแต่ประชากรบรูไนมี น้อยกว่ามาเลเซียซึงต้องการใช้พลังงานใน ่ ประเทศมากกว่าจึงทำาให้บรูไนส่งออกนำ้ามัน มากที่สดในกลุ่มอาเซียน และเมือนำ้ามันและ ุ ่ ก๊าซธรรมชาติร่อยหรอลงไป ทำาให้รัฐบาล หาแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
 10. 10. ข้อเสนอแนะ อยากให้ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้รู้จัก กับประเทศบรูไนว่าเป็นประเทศที่ รำ่ารวยและเป็นประเทศเศรษฐกิจ อย่างไร

×