Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mahallî idareler

2,228 views

Published on

kafedeneme

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mahallî idareler

  1. 1. VATANDAŞLIK SUNUMLARı YEREL YÖNETİMLER (MAHALLÎ İDARELER) 1-İl Özel İdaresi Görevleri: ·İl sınırları içindeki ilçe ve bucakları birbirine bağlayan karayollarının yapımı, onarımı ve bakımı. ·Göl ve bataklıkların ıslahı. ·Tarım ve hayvancılık alanlarında örnekler verme ve bu alanda eğitim öğretim yapma. ·Orman yetiştirilmesi ve yabanî ağaçların aşılanması. ·Yerel sanayi ve ticaretin teşvikine ilişkin hizmetlerin görülmesi. ·İl içinde sağlık ve sosyal yardım tesislerinin kurulması. a) Vali: İl Özel İdaresi’nin temsilcisi durumundadır. İl tüzel kişiliği ( hukuk bakımından tek bir kişi sayılan birçok kişilerin veya malların topluluğundan doğan, tek bir kişi sayılan varlık, hükmî şahıs ) adına işlemler yapar. İl Özel İdaresi’nin vesâyet makamıdır.
  2. 2. VATANDAŞLIK SUNUMLARı YEREL YÖNEtİMLER (MAHALLÎ İDARELER) 1-İl Özel İdaresi b) İl Genel Meclisi: İl Özel İdâresi’nin en yüksek görüşme ve karar organıdır. İl sakinlerince 5 yıllık bir süre için seçilirler. Seçilmiş başkanı yoktur. Başkanlık görevini vali yürütür. Görevleri: ·İl bütçesini inceleyip kabûl etmek. ·Yıllık programları onaylamak. ·Yıllık faaliyet raporunu görüşüp onaylamak. ·Yönetmelikler yapmak. ·İlin mallarına ilişkin tasarrufta bulunmak. ·Bayındırlık, sağlık, öğretim işlerine harcanmak üzere istikraz akdine karar vermek (borçlanma). ·Vergi, resim, harç ve diğer malî yükümlülüklerin miktar, oran ve tariflerini belirlemek. ·İdarî konular hakkında görüş bildirmek. NOT : İl Genel Meclisi’nin tüm kararları valinin onayına tâbidir. Vali, onaylamak istemediği kararlara karşı Danıştay’a itiraz edebilir. Danıştay’ın kararı kesindir.
  3. 3. VATANDAŞLIK SUNUMLARı YEREL YÖNETİMLER (MAHALLÎ İDARELER) 1-İl Özel İdaresi c) İl Daimi Encümeni:İl Genel Meclisi’nin her yıl yapılan dönem başı toplantısında kendi üyeleri arasından seçtiği kişilerden oluşan müzakere, danışma ve karar organıdır. Seçilmiş bir başkanı yoktur. Vali veya onun yetkili kıldığı bir vali yardımcısı başkanlık eder. Görevleri İstişarî Görevler: ·Vali tarafından verilen il bütçe tasarısını incelemek, ·İl Genel Meclisi’ne sunulacak programlar hakkında görüş belirtmek, ·İl Özel İdaresi tarafından yapılan hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini düzenlemek. İcrâi karar almasını gerektiren görevler: ·Meclisin toplantıda olmadığı zamanlarda onun adına yerine getirdiği görevlerdir. İhale kararı almak, İl Özel İdaresi lehine yapılacak kamulaştırmalarda kamu kararı almak. Denetimle ilgili görevler: ·Vali tarafından her ay sonu sunulacak harcama cetvellerinin bütçeye uygunluğunu denetlemek, uygunsa onaylamak. ·İl özel İdaresi’nin nasıl işlediği ve yürütüldüğü konusunda meclise rapor sunmak.
  4. 4. VATANDAŞLIK SUNUMLARı YEREL YÖNETİMLER (MAHALLÎ İDARELER) 2- Belediyeler a) Belediye Başkanı Görevleri: ·Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından tebliğ edilen kanun, tüzük ve yönetmelikleri yayınlamak. ·Belediye zabıtasının görevlerini yerine getirmesini sağlayacak emir ve yasaklara uyulmasını temin etmek. ·Belediyenin mahallî içerikteki işlerini takip ve yerine getirmek. NOT : ·Başkanın mazeretsiz olarak kesintisiz 20 gün göreve gelmemesi, ·Başkanın yıllık raporunun Belediye Meclisi’nce yeterli görülmemesi, ·Belediye Meclisi’nin başkan hakkında yetersizlik kararı vermesi durumlarında, belediye başkanının başkanlığı, İç İşleri Bakanı’nın bildirisi sonucu Danıştay kararı ile düşer. ·1984’de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Büyükşehir belediyeleri kurulmuştur.
  5. 5. VATANDAŞLIK SUNUMLARı YEREL YÖNETİMLER (MAHALLÎ İDARELER) 2- Belediyeler b) Belediye Meclisi:En yüksek görüşme ve karar organıdır. Halk tarafından 5 yıllık süre için seçilirler. Meclise, belediye başkanı başkanlık eder. İlGenel Meclisi gibi Belediye Meclisi de yasal toplantı yer ve zamanı dışında toplanırsa, günlük faaliyetlerini yerine getirmez ve siyasî temennilerde bulunursa, İç işleri Bakanının bildirisi üzerine Danıştay tarafından dağıtılır. c) Belediye Encümeni: Belediyenin ikinci müzakere ve karar organıdır. Belediye başkanı veya onun yetkili kıldığı kişinin başkanlığında toplanır. Belediye bütçesini inceler ve görüş bildirir.
  6. 6. VATANDAŞLIK SUNUMLARı YEREL YÖNETİMLER (MAHALLÎ İDARELER) 3- Köy 1924 Köy Kanunu ile kurulmuştur. Salma ve İmece başlıca geliridir. Köy Derneği, Köyün, isteğe bağlı işlerinin zorunlu hale gelmesini sağlar.

×