Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

สอนSpss

 1. 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
 2. 2. SPSS โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows (Statistic Package for Social Sciences for Windows) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยและเป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ การทำงานแต่ละอย่างใช้เพียงแต่ใช้เมาส์ชี้คำสั่งต่างๆ ตามต้องการ แล้วคลิกเมาส์เท่านั้น
 3. 3. 9. ให้ใส่ Serial number: โดยใช้เลข 123456789 จากนั้น คลิกเลือก N ext > ขั้นตอนการลงโปรแกรม
 4. 4. 12. จากนั้นให้กรอก License: 305147890 จากนั้น คลิกเลือก N ext >
 5. 5. การเข้าสู่การทำงานของโปรแกรม SPSS www.themegallery.com ให้คลิก Cancel จะปรากฏวินโดวส์ของ SPSS Editor ดังนี้ Start Program SPSS 11.5 for Windows
 6. 6. SPSS มีแถบเมนู Data View Variable View
 7. 7. การสร้างแฟ้มข้อมูล <ul><li>การสร้างแฟ้มข้อมูล คือ การบันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ลงในโปรแกรม SPSS </li></ul><ul><li>Data View </li></ul><ul><li>Variable View </li></ul>การสร้างแฟ้มข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ SPSS Data Editor Variable View จะปรากฏวินโดวส์ของ Variable View ดังนี้
 8. 9. ขั้นที่ 2. การตั้งค่าต่างๆ ลงใน Variable View โดยมีเมนูย่อย ดังนี้ 1. Name ใช้สำหรับตั้งชื่อตัวแปร เช่น อายุ ควรตั้งชื่อเป็น age และความยาวของชื่อตัวแปรต้องไม่เกิน 8 ตัวอักษร 2. Type ใช้สำหรับกำหนดชนิดของตัวแปร โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น 8 ชนิด คือ
 9. 10. Numeric เป็นตัวแปรชนิดตัวเลข Comma เป็นตัวแปรชนิดตัวเลข และโปรแกรม จะใส่เครื่องหมาย Comma Dot เป็นตัวแปรชนิดตัวเลข และมี Comma หนึ่งอัน สำหรับคั่นทศนิยม และโปรแกรม SPSS จะใส่เครื่องหมาย (.) คั่นเลขหลักพัน Scientific Notation เป็นตัวแปรชนิดตัวเลข และสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น 22 E-2. Date เป็นตัวแปรชนิดวันที่ คือ ข้อมูลอยู่ในรูป วัน เดือน ปี Dollar เป็นตัวแปรที่มีเครื่องหมาย $ มีจุด 1 จุด สำหรับทศนิยม มี comma สำหรับคั่นเลขหลักพัน Custom Currency สกุลเงินที่ผู้ใช้กำหนดเอง String เป็นตัวแปรที่มีค่าเป็นตัวอักษร ( ข้อความ )
 10. 11. Width คือ ความกว้างของข้อมูลโดยรวมจุดและจำนวนหลักหลังจุดทศนิยมด้วย สามารถกำหนดความกว้างของข้อมูลได้สูงสุด 40 หลัก Decimals คือ จำนวนหลักหลังจุดทศนิยม กำหนดทศนิยมได้สูงสุด 10 หลัก Label เป็นส่วนที่ใช้อธิบายความหมายชื่อตัวแปร เนื่องจากการกำหนดชื่อตัวแปรที่ Name กำหนดได้เพียง 8 ตัวอักษร เพื่อประโยชน์ตอนแสดงผลลัพธ์ Values กรณีที่ข้อมูลเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ต้องกำหนดค่าตัวเลข (Value) และ Value Label เพื่ออธิบายความหมายที่แท้จริงของตัวเลขนั้น เช่น คำถามเกี่ยวกับ เพศ ( เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ) มีคำตอบให้เลือก ดังนี้ เพศชาย เพศหญิง  
 11. 13. ถ้าผู้ตอบคำถามเป็น เพศชาย กำหนดให้เพศชายมีค่าเป็น 1 ดังนั้น Value จะใส่ 1 Value Label จะใส่ ชาย   ถ้าผู้ตอบคำถามเป็น เพศหญิง กำหนดให้เพศหญิงมีค่าเป็น 2 ดังนั้น Value จะใส่ 2 Value Label จะใส่ หญิง  
 12. 15. Missing เป็นการกำหนดค่าที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ผู้วิจัยเลือก Discrete Missing Values แล้วพิมพ์ตัวเลขลง ใช้แทนความหมายบางค่าที่ไม่สมบูรณ์ เช่น 9, 99, 999 คำถามเกี่ยวกับเพศ มีคำตอบให้เลือกดังนี้ เพศชาย เพศหญิง โดยผู้วิจัยจะกำหนดค่าที่เป็นไปไม่ได้สูงสุดของตัวแปรนั้นมาเป็นรหัส คือ 9
 13. 16. Columns เป็นการกำหนดความกว้างของ Column Align เป็นการกำหนดให้ค่าของข้อมูลแสดงชิดซ้าย ขวา หรือกลาง
 14. 17. Measure การกำหนดลักษณะข้อมูลว่าเป็น Scale, Ordinal หรือ Nominal Scale คือ ข้อมูลที่ใช้วัด Ordinal คือ เลขแสดงลำดับ Nominal คือ ข้อมูลนามบัญญัติ
 15. 18. ขั้นที่ 3. เมื่อผู้วิจัยกำหนด Variable View เรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่ Data View เพื่อพิมพ์ค่าของข้อมูลต่างๆ หมายเหตุ : บันทึกแฟ้มข้อมูลทุกครั้งด้วย File  Save   ตั้งชื่อไฟล์ที่มีนามสกุล .sav
 16. 19. การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิธีการทางสถิติที่นิยมใช้กันมาก คือ - การแจกแจงความถี่ในรูปของตารางทางเดียว - การแจกแจงความถี่ในรูปของตารางหลายทาง - การแจกแจงความถี่ในรูปของกราฟ - การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาโดยโปรแกรม SPSS
 17. 20. การแจกแจงความถี่ในรูปของตารางทางเดียว เป็นการแจกแจงข้อมูลโดยใช้ ตัวแปรเพียงตัวเดียว   ขั้นที่ 1. เลือกเมนูและคำสั่งตามลำดับ ดังนี้   Analyze  Descriptive Statistics  Frequencies   จะปรากฏวินโดวส์ของ Frequencies ดังนี้
 18. 21. ขั้นที่ 2. เลือกตัวแปรที่ต้องการศึกษาไปไว้ในบ๊อกซ์ของ Variable(s)   ขั้นที่ 3. คลิกที่ปุ่ม OK จะปรากฏผลลัพธ์ในวินโดวส์ Output
 19. 22. ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS
 20. 23. Valid คือ ข้อมูลที่นำมาแจกแจงความถี่ Missing คือ ข้อมูลที่ขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์ Total คือ ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาแจกแจงความถี่ Frequency คือ ค่าที่แสดงจำนวน หรือความถี่ที่นับได้ Percent คือ ค่าที่แสดงจำนวน หรือความถี่ที่นับได้ ในรูปร้อยละ Valid Percent คือ ค่าที่แสดงจำนวนที่นับได้ในรูปร้อยละ โดยไม่นำจำนวนข้อมูลที่เป็น missing มารวม Cumulative Percent คือ ค่าที่แสดงจำนวนสะสมในรูปร้อยละ โดยนำจำนวนข้อมูลที่เป็น missing มารวม ความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS
 21. 24. การแจกแจงความถี่ในรูปของตารางหลายทาง เป็นการจำแนกข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลตั้งแต่ 2 ลักษณะ มาแจกแจงพร้อมๆ กัน เรียกว่า “ การแจกแจงความถี่ร่วม ” (Crosstabs)
 22. 25. ตัวอย่าง 1 ตารางแจกแจงความถี่ จำแนกตามเพศ และภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร์ เพศ รวม ภาควิชา ภาคพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจ ชาย 2 12 3 17 หญิง 7 3 2 12 รวม 9 15 5 29
 23. 26. ขั้นที่ 1. เลือกเมนู และคำสั่งตามลำดับ ดังนี้   Analyze  Descriptive Statistics  Crosstabs
 24. 27. ขั้นที่ 2. เลือกตัวแปร ตัวที่ 1 ( เพศ ) ไปไว้ในบ๊อกซ์ของ Row(s) เลือกตัวแปร ตัวที่ 2 ( ภาควิชา ) ไปไว้ในบ๊อกซ์ของ Column(s)   ขั้นที่ 3. ถ้าต้องการหาค่าร้อยละแบบต่างๆ ให้คลิกที่ปุ่ม Cells จะปรากฏวินโดวส์ของ Crosstabs : Cell Display ให้เลือกค่าที่ต้องการเพิ่มเติม   ขั้นที่ 4. สมมติว่าต้องการร้อยละทุกค่า ให้เลือกบ๊อกซ์ของ  Row  Column  Total ใน ส่วนของ Percentages และคลิกที่ปุ่ม Continue   ขั้นที่ 5. คลิกที่ปุ่ม OK จะปรากฏผลลัพธ์ในวินโดวส์ Output
 25. 28. ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS
 26. 29. <ul><li>การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น </li></ul><ul><li>การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง </li></ul><ul><li>- ค่าเฉลี่ย (Mean) </li></ul><ul><li>- ฐานนิยม (Mode) </li></ul><ul><li>มัธยฐาน (Median) </li></ul><ul><li>การวิเคราะห์การกระจายของข้อมูล </li></ul><ul><li>- พิสัย (Range) </li></ul><ul><li>- ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile Deviation) </li></ul><ul><li>- ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Average Deviation) </li></ul><ul><li>- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) </li></ul><ul><li>- สัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variation) </li></ul>
 27. 30. ตัวอย่าง 2 สมมติว่าผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปสำรวจข้อมูลจำนวน 30 ตัวอย่างมีตัวแปรต่างๆ ดังนี้ sex หมายถึง เพศ เพศชาย มีค่าเป็น 1 เพศหญิง มีค่าเป็น 2 major หมายถึง ภาควิชา ภาคพัฒนาเศรษฐกิจ มีค่าเป็น 1 ภาคระหว่างประเทศ มีค่าเป็น 2 ภาคธุรกิจ มีค่าเป็น 3 grade หมายถึง คะแนนเฉลี่ยสะสม expendit หมายถึงรายจ่ายต่อวัน v 1 , v 2 , v 3 , v 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ชอบมากที่สุด มีค่าเป็น 5 ชอบมาก มีค่าเป็น 4 ชอบปานกลาง มีค่าเป็น 3 ชอบน้อย มีค่าเป็น 2 ไม่ชอบ มีค่าเป็น 1

×