Cách nâng cấp laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) voz forums

2,438 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,438
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cách nâng cấp laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) voz forums

 1. 1. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums C c ugả tư n c ođ t / 0 4 ơ ấ iih ở g h ợ 1 2 1 Welcome, kalel_. [ F Opin ] 2A t s o Y uls vstd Y se d ya 2 : 4 o a t ii : e tr a t 3 5 e P iaeMe s g s U r a 0 T tl . r t v s a e : n e d , oa 4 v zou o F r ms> S np ẩ c n n h > Má t hx c ty ả hm ôg gệ yí n áh a Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) User CP FAQ Community Calendar New Posts Search Quick Links Log Out Page 1 of 64 1 2 3 1 5 > L s » 1 1 at View First Unread Thread Tools 22-12-2008, 15:30 d b tn e ua t Search this Thread Rating: #1 J i Dae 0 - 0 6 on t: 9 2 0 P ss 9 8 o t: 2 S no Mo e ao e ir d r tr Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) V ari ók án iub nh ià t ến ođ n n c pmá t hx c t y Đ yl mộ c ủđ h pd nc on iub n ừ ồ c h hề ạ ỏ lm h à ể â g ấ y í á h a . â à t h ề ấ ẫ h hề ạ n đ c lp o . n t n h pởđ ymộ s k nt ứ q a tọ g ã ó a t p Mìh ổ g ợ â t ố i h c u n rn . ế Mục lục : 1 P ả lm s ođ n n c plp o ? . h ià a ể â g ấ a t p 2 N n c pR m ?Đề đ ngả n ấ c t ểlm ! . âg ấ a iu ơ in h t ó h à ! ! 3 Ổ c n ?Mộ t ứ đ n đ n n c p . ứg t h ág ể âg ấ. 4 T a t ếổq a g . hy h un 5 K tk ô gd y:C r Wi, le o t , ma , G . ế hn â ad f Bu t o h wi x 3 i 6 C uc n c t ểđ ợ t a t ế . p ũg ó h ư c hy h 7 C r mà hn ( G ) . ad n ìh V A 8 P MC A P c r, x rs C r ? . C I , C ad E pe s ad 9 C r â ta h . ad m h n 1 . ib ad b np í mà hn , o c p d 0 Man o r, à hm, n ìh t u h a 1. i 1 Pn 1 . la a 2 Ut b y r 1 . ử d n li á b p ậ b t a t ế 3 X ụ g ạ c c ộ h n ịh y h 1 Phải làm sao để nâng cấp LAPTOP ? H m n yc ú gt s n i ềc ủđ lm t ến on n c plp o . à vế k ô gn ằ c ỉ ạ lm t ến ot á ô a h n a ẽ ó v h ề à h à â g ấ a t p B i it h n h m h b n à h à h o t n lp o r đ t a t ếg đ , ì óp ụt u cv ot n má , u g a t p a ể h y h ì ó v n h h ộ à ừ g y màc ủy ul gả t íhn ữ gt à hp ầ n oc h ế à ii hc h n h n h n à ó t ểđ ợ t a t ếv đ ợ t a t ếb io i à . h n t s n i hề v d n má C n r ov đ s má t h h ư c h y h à ư c h y h ở lạ n o C ú g a ẽ ó n iu ề ò g y e ti ì a ố y í n n hệ n yd n h t ố git l à , àh nn an t ơ gđ iàt e c u nc ứ k ô gd n đ c clạ c is tv in a ù g ệ h n n e n y v ơ ữ ó ư n ố l h o h ẩ h h n ù g ủ á o i hp e à c r wi n ư h t ố gA . ya pec n s đ ợ n ắ t i ì ùs on c n c im 1 % s má b nr. ad f h ệ h n MD Má p l ũ g ẽ ư c h c ớ v d a ó ũ g hế 0 i ố y á a 2 Nâng cấp RAM ? Điều đơn giản nhất có thể làm !!! http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 1/18
 2. 2. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums 2 Nâng cấp RAM ? Điều đơn giản nhất có thể làm !!! R m l b p ậ d t a t ến ấ to gmộ lp o , àh nn avệ t a t ếđ n c t ển n c ot cđ c a a à ộ h n ễ h y h h t rn t a t p v ơ ữ ic h y h ú g ó h â g a ố ộ ủ má lnđ n2 %. ế má b nd n wid wsX t ì ós h iò gv i G rm, ò d n Vsah yMa O X t ì yê ế 0 N u y ạ ùg no P h n ẽ à ln ớ 1 B a c n ù g i t a c S h t tn ấ l 2 B ố h tà G . 21Đ n d n S D MM . ịh ạ g O- I Đề đ ut nb np ả luýl lp o k ô gd n c n lạ R m n ư má đ b n N umá đ b nh yd n lạ iu ầ i ạ h iư ê à a tp h n ù g ù g o i a h y ể à. ế y ể à a ùgoi D MM t ìa t pli ử d n lạ S - I (mal u l eD MM)h ylạ MirD MM n ỏh nD MM n iu L uýk i I h lp o ạ s ụ g o i O D MM s lo tn I i a o i co I h ơ I hề . ư h mu đ n đ n ầ lạ, ingờrtí má d n MirD MM, h y ul S - I a ừ g ể h m o ihệ i ấ t y ù g co I c ủ ế à O D MM. V i O D MM c ú gt c t ểg pc clạ s u: ớS -I h n a ó h ặ á o ia S - I 1 4c â l S R M O D MM 4 h n à D A S - I 2 0c â l D Rv D R O D MM 0 h n à D à D 2 S - I 2 4c â l D R O D MM 0 h n à D 3 22D R D R h yD R ? . D , D 2 a D 3 Gố gn ư ởmá đ b n lp o c n d n n iulạ rm k á n a . ù v o“u i lp o c ab n n c t ể in h y ể à ,a t p ũ g ù g hề o ia h c h u T y à t ổ” a t p ủ ạ , ó ó h d n D R( í ụmá d n P n im- , ù gD R ( í ụmá d n C r D o C r 2D o h yD R ( yd n ùg D V d y ùg et u M) d n D 2 v d y ù g oe u , oe u ) a D 3 má ù g c r 2d o . ư ýl mộ s d n má c t ểd n c h iv d má v i hp e i1 (o o )c t ểd n D R oe u ) L u à t ố ò g y ó h ù g ả a, í ụ y ớ c is t 9 5 s n ma ó h ù g D h yD R t yt u cv on às nx ấ . a D 2 ù hộ à h ả ut C c đ ngả n ấ l b nv ota gwe s u: á h ơ in h t à ạ à rn b a Co e d: :/w.asopn.rcniuao-igtnppRmhpI=6a83bd5eff40dfd5 /wwrmhpigf/ofgrtrknso.h?aSoSD197e0fb8ffe4d692 R i h nmá lp o c ab n x n n s hệ r má b nh tợb on iurm, ãg ns nb on iu c t ểt a ồcọ y a t p ủ ạ , o g ó ẽ in a y ạ ỗ r a hê a đ ắ ẵ a hê , ó h h y t ếb n rm lạ n o t ns b on iu N c n đ ar v i h n rm v i i c tc , h n đ yliàmộ c u h ằ g a o i à , ầ ố a hê … ó ũ g ư a à t a h a ớ gá ắ ổ n ư g ấ ạ l t â c u ệ k á ri h y n h c ồ. N iulcb nmu lp o , a to gmá đ t a đ iT a gs etê c obế b nn nmu lạ rm n o(h ờ g hề ú ạ a a t p rm rn y ã h y ổ. rn i rn h it ạ ê t a o ia à t ư n rth uíhv i yc ) c nmu nbế to gmá mìhrm t ến ot ì o la c u ( o ge . ấ ữ c ớ má ũ , ò ố it rn y n a h à h d wno d p z g o l) http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 2/18
 3. 3. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums 23L uýt ns rm . ư ầ ốa T ns c arm rtq a tọ g t ư n l q a tọ gh nk i ov ia má đ b n T o gt ự t , ạ n nc ọ ầ ố ủ a ấ u n rn , h ờ g à u n rn ơ h s ớ rm y ể à . rn h c ế b n ê h n lạ rm c t ns màmá h tợ k ô gt ì yc t ểk ô gk ở đ n ( í ụg nD R - 3 v omá h tợ o ia ó ầ ố y ỗ r, h n h má ó h h n h i ộ g v d ắ D 2 5 3 à y ỗ r D R - 7 ) N ư clid n lạ rm c t cđ n a hh nli h n ả hh ở gg (ấ n inl c n d n ):v d D 2 6 7 . g ợ ạ, ù g o ia ó ố ộ h n ơ ạ k ô g n ư n ì t t hê à ù g ò g íụ g nD R - 0 v omá h tợD R 6 7t ì i h c ạ n o ln . ắ D 28 0 à y ỗ r D - 7 h mọ t ứ h y g n à h T ô gt t ê :t ns R m c t ểbế đ ợ q ah i á h N utê rm vế D R - 3 n hal rm t ếh D R hn i hm n ầ ố a ó h it ư c u a c c . ế rn a it D 2 5 3 g ĩ à a h ệ D 2 c t ns 5 3 N utê rm vế P 2 4 0 t ì ố2c ỉ D 2 c n4 0 t ìàb n t ô g đ m c i c o8l r t n ó ầ ố 3 . ế rn a it C - 2 0 h s h D R , ò 2 0 h l ă g h n , e ha h àa ầ s ) V v yc cmá c n r oc t ểvế D R - 0 6h yP 3 8 0 . ố. ì ậ á y e ti ó h it D 3 1 6 a C - 5 0 n 24C ạ D a c a n l C ỉ u ntọ gto gmộ s tư n h p . h y u l h n e ? h q a rn rn t ố rờ g ợ . D a c a n làmộ k t u tq a tọ gto glp o , ặ bệ l v i h n má d n c r I P(n e rt d ulhnel t ỹ h ậ u n rn rn a t p đ c it à ớ n ữ g y ù g ad G It ga e G a hc Po e s r c r ô b ) N c op é t n b n t ô gv t cđ c ađ h ab n c c x d n 2t a h rp is rc s o – ad m ô . ó h h p ă g ă g h n à ố ộ ủ ồ ọ ằ g á h ử ụ g h n rm đ n t ờ. ểc ạ d a c a n lb nt ư n p ả c nc 2t a hrm h a t à gố gn a v d n lợ gv a ồ g h iĐ h y u l h n e, ạ h ờ g h i ầ ó h n a ò n o n in h u ề u g ư n à t ns . ế má c ab nc mộ c r mà hn n ò i o n tá g( n ấ 2 6MB , h d a c a n l h n c t c ầ ố N u y ủ ạ ó t ad n ìh g a h à h rn í h t 5 t ) tì u l h n e k ô g ó á d n lm. á tư n h pc nli k ô gd n d a c a n l h s cmạ h3 c amá s gả đ n k . ụ g ắ C c r ờ g ợ ò ạ mà h n ù g u l h n e t ì ứ n D ủ y ẽ im á g ể T ô gt t ê :wid ws3 bt c ỉ ót ểd n t m 3 Brm. ế b ng n4 Brm v omá t ì óv nn ậ r hn i hm n no 2 i hc h ùg ầ G a N u ạ ắ G a à s y hn ẫ hn a n ư gc ỉ ù gv ok o n 3 2 MBv c nt yv oc r mà hn c ab n h n hdn à hảg 10 à ò ù à ad n ìh ủ ạ . N uc h n t út ì ạ v ota gn yc aMirs f đ c: ế ó ứ g h h b n à rn à ủ co ot ọ h t :/u p r. co otc m/b 9 9 0 tp /s p otmirs f.o k / 2 6 5 25L m t ến ođ t a t ếrm . à h à ể hy h a P ầ n yt ì ôv nlm. ýt u ế l mu nt a rm t ì c i ắ d ớ má ấ , ố n ấ l x m c ố h ớ gd n h n à h v à ắ L h y t à ố h y a h mở á n p ư i y y t t h t à e u n ư n ẫ http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 3/18
 4. 4. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums P ầ n yt ì ôv nlm. ýt u ế l mu nt a rm t ì c i ắ d ớ má ấ , ố n ấ l x m c ố h ớ gd n h n à h v à ắ L h y t à ố h y a h mở á n p ư i y y t t h t à e u n ư n ẫ lcmu má đ bế v tí ủ rm. as c cmá c ỉ ầ mởv i o ố l o . ts má t ik a p ả mởn iu ú a y ể it ị rc a a Đ ố á y hcn à c n c à k Mộ ố y hn p d h i hề ố đ lyt m k t yn a b nd ớ b np í v rm n m d ớ t u h a t a v d ớ đ má . ólnk ô gđ c c ể ấ ấ ê a g y ê ư i à hm ìa ằ ư i o c p d h y ì ư i ế y C ầ h n ọ h ớ gd nmìhđ t á t à b c nt ik a c at ằ ge r, ymàlpv on c ạ ưn ẫ n ã h o o n ộ o hn p d ủ h n m a ma ắ à ó hy . hn e nồ T ằg m gi b nc n rnmấ c b ổ ê ạh u t ả ui T ô gt t ê :mộ s má r t nh ymá s un ỏđ tt nR m đ ợ h nt ẳ gv oc r mẹđ t tk m t n hn i hm n tố yẻ i a ề y i h ắ i a ư c à h n à ad ê ề ể i i ế ệ i ề s nx ấ h yđ t tk m c ỗtố g V t tn into gtư n h pn yb nk t ểt a rm đ ợ . ts má n y ả ut a ể i i ế ệ h rn . à ấ hê rn r ờ g ợ à ạ o h h y a ư c Mộ ố y à n iulcc n c ob nmộ k eđ c m rm, àt ư n l b ns mấ d a c a n l oh ia k ómàgố gn a hề ú ũ g h ạ t h ể ắ a v h ờ g à ạ ẽ t u l h n e d a rm h in h u đ ợ. ưc 3 Ổ cứng – Một thứ đáng để nâng cấp T i a liàổc n 25ic ?B i ì ư n k hc ađato gổc n k o n 25n h ạ so ạ l ứ g . nh ở v đ ờ g í ủ ĩ rn n ứ g h ả g .ic 31Đ n d n v đ d y . ịh ạ g à ộ à N ư c cb nđ bế ổc n màlp o d n k á v i e ko d n , ón ỏh nn ư gli ón iuđ d yk á h á ạ ã it ứ g a t p ù g h c ớ d s t p ù g n h ơ h n ạ c hề ộ à h c n a . ìht ư n ổ25ic d y95 h u Bn h ờ g . n h à .mm, ấ í ổn ov ợ q á n ư gc n p ả bế l c ổc n d yđ n1 ,mm rt t à ư t u , h n ũ g h i it à ó ứ g à ế 25 ( í ụổ25n h5 0G ) Mộ s ổ25n hc as re c nd yđ n2 ,mm. a t pc t ểt pn ậ ổd yđ n vd .ic 0 B . t ố .ic ủ ev r ò à ế 25 L po ó h i h n ế à ế 1 ,mm, h n s n yk ô gn iu N o iac nc ổc n 18n ht ư n d n c oc cmá lp o n ỏg nmà 25 n ư g ố à h n hề . g à r ò ó ứ g ,ic h ờ g à h h á y a tp h ọ c ú gt s n i ềs u hn a ẽ óv a. T ô gt t ê :mộ s ổc n 25n h đ ợ b nto gmá t hđ b nn ư E e o c aA u l ổc n c o hn i hm n tố ứ g ,ic , ư c á rn y í ể à h e b x ủ ssà n ứg h d s t p C od d n c u gđn d n 25n hn ư gn k d n c omá lp o đ ợ . e ko . h ù ù g h n ịh ạ g ,ic h n ó o ù g h y a tp ư c 32C ọ lạ n ogữ P t , a a? . h n o i à ia a a S t H i ịhd n n yc n t nt i inn y E đ uP t x d n đ nn m 2 0 , ầ k tn i ó4 c ấ , h m 4c ấ a đn ạ g à ù g ồ ạ hệ a . m ầ a a ử ụ g ế ă 0 5 đ u ế ố c 4 h u t ê hu đ lyđệ n ô ổc n . o i a an yb gớ h nở2 0G . â l mộ bế t ểc aổc n d s t pn ư gk ô g ể ấ in u i ứ g L ạ P t à ị ii ạ 5 B Đ y à t in h ủ ứ g e ko h n h n d n c od s t pđ ợ . a ax ấ hệ s u p ổbế n ấ hệ n y C n c n u nt d s t pv c t ểc m v o ù g h e ko ư c S t u t in a , h in h t in a . ũ g ó g ồ ừ e ko à ó h ắ à man o r c amá đ b n X tv t cđ P t gớ h nở1 0MB s( D ib ad ủ y ể à . é ề ố ộ a a ii ạ 0 / U MA Mo e5 c nS t c t ểđ t1 0 / d ) ò a a ó h ạ 5 MB s h y3 0 /. a 0 MB s T ô gt t ê :luýmộ s má ( r l L n v v A pe b gớ h nđn d n S t đ i ầ ( , Gg bts c o hn i hm ư n t ố y í a à e o o à p l) ị ii ạ ịh ạ g a a ờ đ u 15 ia i ) h t / d c is th tợđ ns t đ i a ( gg bts. ũ gn ư t ếP t c t ểđ tđ n1 3MB sn ư ghế k i ư t ù hp e ỗ r ế a a ờ h i 3 ia i ) C n h h a a ó h ạ ế 3 / / h n im h v ợ q a1 0MB sv It l h n h tợUtaD u 0 / ìn e k ô g ỗ r l r MA Mo e6to gc is tc ah d rn hp e ủ ọ 33T cđ q a đa . ố ộ uy ĩ Mộ c uh i a :c ú gt s c ọ t cđ n o?4 0 rm ( ò gtê p ú )5 0 rm h y7 0 rm ? t â ỏhy hn a ẽ hn ố ộ à 2 0 p v n rn h t 4 0 p a 2 0 p C i ầ t ì ố đ q a q ác ậ hệ n n t iL a h i h bế n ấ , h pn ậ đ ợ c od t ờ ga tu c p á đ u h t c ộ u y u h m, iu ă g ồ. o i a p ổ in h t c ấ h n ư c h ù h i in ry ậ c n c nc o L ạ b t on iut n ồ v n itđ n ư gli n mẽn ấ . ũ gn nbế l mộ s ổ5 0 rm ũ g ò a . o i a ạ hề i g n à hệ ộ h n ạ mạ h ế h t C n ê it à t ố 40 p mạ hn ấ mạ hh nrtn iuc cổ7 0 rm bn t ư n . h n yc cb nc ị k ós ac g o l, óq án iu n h t n ơ ấ hề á 2 0p ìh h ờ g C ỗ à á ạ hu h e rh o ge c u hề lạ ổc n , h n t ểs s n ởđ yđ ợ . ớ k hn hệ c amìht ì ù g5 0 rm lạ x l n o c omá o i ứ g kô g h o á h â ư c V i i g im ủ n n h d n 4 0p o i ị à g n h n y lp o , h n q án n , h n ồ , h yn a hmàpnliâ . inmìhđ n d n S a a eMo n u 5 0 . -S a tp k ô g u ó g k ô g n c ạ h n i ạ lu Hệ n ag ùg egt me t s 4 05 A A I -3 0G s uk i h n c ị n i má đ m b t n We t r Dgt l c ri Ba kS t I 2 0G 7 0 rm. T I 2 o a h k ô g hu ổ “ y ầ e o ” sen ii S opo lc a a I 5 o 2 0p a Mu nbế má d n đn d n n ot ìê ta gc ah n h ặ d n p ầ mề e ee t ố it y ù g ịh ạ g à h ln rn ủ ã g o c ù g h n m v rs. T ô gt t ê :ổs t I às t I h à t à t ơ gt íh n ư gn uc m ổc n s t I v oman o r c ỉ ỗ hn i hm n a a v a a I o n o n ư n hc , h n ế ắ ứ g aa I à ib ad h h http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 4/18
 5. 5. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums tợs t I t cđ s b gớ h nởs t I r a a , ố ộ ẽ ị ii ạ aa . 34Ổ 18n hv S D . ,ic à S Mộ s má g nn ẹd n 18n hv S D n a c má Io n h n ạ c aA pelạ d n ổc n c n d n ổ t ố y ọ h ù g ,ic à S , g y ả y p d g e h c ủ p l o i ù g ứ g ũg ùg 18n h ,ic . 341Đn d n k tn i 18n h .. ịh ạ g ế ố ổ ,ic C đ n6k uk tn i h cn a :mirs t 1 0 mirs t 3 0 A A 5 , T - 4 Z F 4 v C - T . a c i ầ ó ế i ế ố ká h u ể co a a 5 , co a a 0 , T - 0 A A 4 , I- 0 à E A A H i á đ u t nd n k tn i in s t n ư gn ỏh nv t cđ gớ h nở1 0 / v 3 0 /. T - 0d n đn d n i ù g ế ố gố g a a h n h ơ à ố ộ ii ạ ê 5 MB s à 0 MB s A A 5 ù g ịh ạ g gố gổc mp c f s , ò A A 4 t ì ù gđn d n ổ25n h L ạ Z F 4 x d n k tn i h n , ấ g n c n in o a t l h c n T - 4 h d n ịh ạ g a ,ic . o i I- 0 ử ụ g ế ố p ẳ g rt ọ , ò e C - T d n k tn i m E A A ù g ế ố MMC . T ô gt t ê :mộ s má ( ặ bệ e Ma b o Ar c ỉ ù gổ18n hd y5 hn i hm n t ố y đ c it m cok i hdn ) ,ic à mm ( h c ứ mộ đa to gk i c ỉ h a t ĩ) rn h đ s ổ18n hd y8 a ố ,ic à mm ( h h i ĩ) c ứ a đa . 342T cđ q a .. ố ộ u y C i à t ì u nc oổ18n h T cđ t ư n l 4 0 rm, ts lạ c c n3 0 rm,o i 4 0p mớ c ány hbồ h ,ic . ố ộ h ờ g à 2 0 p mộ ố o i ũ ò 6 0p lạ 5 0 rm ió n ư gk ô gn iu H nn at cđ b gớ h nb i íht ư cđac ỉ ó18n h T m limá n od n ổ18ic h n h n hề . ơ ữ ố ộ ị ii ạ ở k c h ớ ĩ h c ,ic . ó ạ, y à ù g , nh t ì h n â c đề k nrnly nt hk nn ẫ ( tđ ct hrtc nt itđ lnlm x p h c ủ h n ó iu i è u ệ í i h n mộ ứ í ấ ầ hế ể ê à ế ệ n ê n ) 35Ổ S D –Đ tn ư gmạ h . S ắ hn n Ổ S D d n c i n ớf s t a v d n đaq a n ư c clạ k tê . ì h n c g p ả q a c , ữ l uđ ợ S ù g hp h l h h y ì ù g ĩ u y h á o i ể rn V k ô g ó ì h i u y ả d i ư c a ệ tu c ptự t pđ nc i n ớn nt ờ ga tu c pgả t 1 - 5msx ố g02ms N a hn ư gd n lợ g ry ậ r c i ế hp h ê h i in ry ậ im ừ 0 1 ế un , . hn h n ugư n t ấ , ầ 1 8G l đ p ả tảc i i t ơ gđ ơ gmộ lp o b oriỔ S D t nt i h y uởđn d n 25n h h p t m 2 B à ã h i r á gá ư n ư n t a t p è ồ. S ồ ạcủ ế ịh ạ g ,ic , c od c n c ởđn d n 18n hv p t . h ù ũg ó ịh ạ g ,ic à a a T ô gt t ê :gố gn ư tê đ vế mộ s h n n ư ln v v a pegớ h nt cđ s t 15 ia i s( 5 hn i hm n in h rn ã it t ố ã g h e o o à p l ii ạ ố ộ a a ,gg bt 1 0 / MB s v v t ếh nc ết cđ c aS D c od n c t ểđ t2 0MB s :) à ì h ạ h ố ộ ủ S h ù ó ó h ạ 5 /. 36Ổ h bi –tá hn nmu lạ n y . yr d rn ê aoià Đ yl mộ k t u tmớ c op é g é mộ ổc n c đaq a v i ộn ớf s k o n 2 6MBlm mộ b n ớ â à t ỹ hậ ih hp hp t ứ g ó ĩ uy ớb h l h hảg 5 a à t ộ h đ m. h n d p ả c wid wsvsav v b n ớđ m q án ỏ n nt cđ t n k ô gđ n k , ầ n ư k ô g ệ N ư g o hió no i t à ìộ h ệ u h, ê ố ộ ăg hn ág ể gn h hn n ậ r. e g t c u nb x ấ x ở glạ ổn yc f s 4 Bn ư gc ư bế lcn os b n h n a S a a e h ẩ ị u t ư n o i à ó l h G h n h a it ú à ẽ á . a 37C i ặ ổc n . àđt ứg Ổ c n t ư n đ ợ n é v omộ c i ộ v c mộ c i i k ó c ặ ởđ uh yởgữ . h c nmởn p mởvs ứ g h ờg ư c ht à t á h p à ó t á vs h a h t ầ a ia C ỉ ầ ắ, i riô n r. ú lian ớli o gs n v i ib adđ tá hlm h n k tn i ì h ờ gc ck tn i h n t ơ g ồ li ó a L c ô r h ô s n o g ớ man o r ể rn à ỏ g ế ố v t ư n á ế ố k ô g ư n đ iàmỏ gma h ốl n n. T ô gt t e :mộ s má lp o c oc pc n iuk eổc n t ìư ýl n t ư n d n R I . ê p ả k m hn i hm n t ố y a t p a ấ ó hề h ứ g h lu à ó h ờ g u g A D N n h i i ể http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 5/18
 6. 6. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums T ô gt t e :mộ s má lp o c oc pc n iuk eổc n t ìư ýl n t ư n d n R I . ê p ả k m hn i hm n t ố y a t p a ấ ó hề h ứ g h lu à ó h ờ g u g A D N n h i i ể tatư ck i h ymộ ổc n n ođ , ol r đ t à b gữ l u r rớ h ta t ứ g à ó k à a io n ộ i i . ệ Ổ c n đ b t a c t ểc m v omổ c i ỏổc n n ò i ểt ot à hổc n d đ n . â gờmu mộ c i ỏ ứ g ã ịh y ó h ắ à t áv ứ g gađ ạ hn ứ g iộg By i a t áv n ư v yt ơ gđ iàr, h t m 5 . ũ gp ả luýl c cv ổc n b ygờc h i ầ u b p ò gc otư n h ậ ư n ố l ẻ c ỉ ầ $ C n h iư à á ỏ ứ g â i ó a đ u s , h n h rờ g h pn n lợ gt mộ c n u bk đ d n t ì ắ c i h h iN nc ọ v v i ế n i s v n r n ấ , ế c ợ ăgư n ừ t ổ g s o ủ u g h c m á t ứ a. ê h n ỏ ớ k t ố u b ì ó ẻ h t n u ó k ản n “ ú t ì h nfe r 4 0h yfe r 8 0h ặ e a a N uc mộ má t hđ b nt ì 25n hs t c h ă g đ ” h c ọ i wi 0 a i wi 0 o c S t . ế ó t y í ể à h ổ ,ic a a ó r e r e n t ểc m tự t pv oman o r. h ắ rc i à ế ib ad 4 Thay thế ổ quang h t :/ dab somir.o sm- p. - 7 9 8 3jg tp /me i.e t f coc m/l o . 4 1 0 6 - . i . p Mộ k nt ứ c b nl đ uđ cg i ư cD D t ì ẽđ cg i ư cC c nn ư cli h k . ầ n ư ổC - o ( h t i h c ơ ả à ầ ọ h đ ợ V h s ọ h đ ợ D ò g ợ ạ tì o G n h ế DRm cỉ đ cC )v D D R m ( h đ cD D đ k ô gc ns nx ấ , h c nli rn c cmá đ i ũ N ub nmu nn n ọ D à V - o c ỉ ọ V ) ã h n ò ả u t c ỉ ò ạ to g á y ờc. ế ạ ố âg c plnt ì ót ểc ọ lạ c mb ( ọ D D g i D h yổg i V ( ọ g i ư cC v D D ấ ê hc h hnoio o đc V , hC ) a hD D đc hđ ợ D à V ) 41G a t pv kc t ư cổq a g . io i à íh h ớ ế un C lạ k tn iàP t v S t n ư gli h n gố gv i ế n i ủ ổc n , ê k ô gtá c on a đ ợ . ó o i ế ố l a a à a a h n ạ k ô g in ớ k t ố c a ứ g n n h n ro h h u ư c L p o bn t ư n d n ổq a gd y1 .mm,o i n h ặ má ma b o d n lạ sm 9 a t p ìh h ờ g ù g u n à 25 lạ mỏ g o c y c o k ù g o i l mm. ts lạ đ c i Mộ ố o i ặ bệ mỏ gn ư T ik a X 0 , 3 1 T s iaP re e. . ù glạ 7 it n h hn p d 3 0 X 0 , o hb ot g . d n o i mm. T ô gt t ê :c a a t r h p é k tn i q a glp o v od s t pv i i k ỏ n 1 - 0 . hn i hm n ó d p e c o h p ế ố ổ u n a t p à e ko ớ gá h a g 0 2 € 42N o i ìh . g ạ hn C mộ v nđ n ngả k i h yt ếổq a gl b mặ n o i ủ ổq a g N o i h nlạ t íhh pt ơ gđ i ễ ó t ấ ề a ii h t a h un à ề t gàca u n . g à c ọ o i hc ợ ư n ố d p ả c ọ ổq a gc b n ò i ợ v i ymìh K ô gt ì rn n s k ô gđ pt n o V nđ l c i tn ò i hihn u n ó ề g a h p ớ má n . h n h tô g ó ẽ h n ẹ í à . ấ ề à á mặ g a c aổq a gk ô gt á r đ ợ , ê t ơ gđ iàp in ủ u n h n h o a ư c n n ư n ố l hề . 43T a ổq a gb n ổc n . hy un ằg ứg Mộ s ổq a gt á lpđ ợ c t ểlpổc n v o Đ i ớ mộ s b nt ì u glợ gt htữ q a tọ gh n tố un hoắ ư c ó h ắ ứ g à . ố v i t ố ạ h d n ư n í r u n rn ơ , c t i a li h n lm n ỉN ò i á k tn i h cr, ò li h h pc . ts n às nx ấ c nc u nb s nc i ỏ ạ s o ạ k ô g à h. g a c i ế ố k á a c n ạ t ì ợ ả Mộ ố h ả u t ò h ẩ ị ẵ á v đ g nổc n v ok a ổq a gmộ c c d d n . í ụ:d l ln v , o hb . ấ đ l ổq a gn iulcd n ể ắ ứ g à hy un t áh ễ àg V d el e o o t s ia V n ề à , u n hề ú ù g p t gớ h nổc n g nv oở2 0 B a a ii ạ ứg ắ à 5G . _________ _________ V np á d yt m t o ạ hp u â ạ. L â L Gá K o T ư (á hc pI ểd yc n :h t s/www.o .o s9 ed 8 fc c c d 5 u n ý io h a h s c ấ đ ạ o ) tp :/ b xc m// a fe e0 6 c 5 1 6 Mìhk k hh ạ đ ợ t i h ả , u ln x m : n o í o t ư c à k o n v iò g e c h t :/ o frmsc m/h wt ra .h ?= 8 9 2 tp /v zou .o s o he dp p t 2 4 7 9 Last edited by debutant; 15-07-2011 at 09:50. 22-12-2008, 15:31 d b tn e ua t http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 #2 J i Dae 0 - 0 6 on t: 9 2 0 P ss 9 8 o t: 2 6/18
 7. 7. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums d b tn e ua t S no Mo e ao e ir d r tr Re: Làm thế nào để nâng cấp MTXT 5 Kết nối không dây : Card Wifi, Bluetooth, wimax, 3G 51C r wi . ad f i Wi t ì i k ô gt ểt iuv i ấ k lạ lp o n o X ấ hệ lnđ un m 1 9 to gmá A pe gờđ yđ tở f h gờ h n h hế ớ b t ỳ o ia t p à . u t in ầ â ă 9 9 rn i y p l, i â ã r n np ổbế v i ò gC n r o V i ự c i inl nt cc aWi, ict a t ếc r wi s c i hệ t cđ k tn i ê h in ớ d n e ti . ớ s ả t n ế i ụ ủ ê f vệ h y h ad f ẽ ả t in ố ộ ế ố. i i Hệ gờn rtn iulạ wi t 8 21 a b g n … L ạ p ổbế n ấ tư ck l b gờl g v t ơ gli ẽl n in i ó ấ hề o i f ừ 0 .1 , , , , i o i h in h t r ớ ì à , i à , à ư n a s à . a L ạ b:1 Mbt/ (p ả c i c o8r 13MB s,o i l 5 Mbt/,o i l 4 0Mbt/ ( ớ 3ă g e , i á oi 1 i s h i ha h s a . /) lạ g à 4 i s lạ n à 5 s i s v i n t n mỗ c i s c ị 1 0 i /) L ạ at ì é p ổbế h n đ t5 Mbt/. hu 5 Mbt s. o i h k m h in ơ , ạ 4 i s s s 511B nto g: .. ê rn T a t ếc r wi b nto gt ư n l đ ngả , h y h ad f ê rn h ờ g à ơ in mởmá r s n ì t ấ c i adgố gt ến y: i y a ẽ hn h y á c r in h à V nđ l c ọ lạ n ogữ h io i n P I àMii ad( c- x rs ) C cmá t hc ta gb Mii c 2 0 B ấ ề à h n o i à ia a lạ Mii C v n C r P i pe s. á E y í ũ rn ị n P i 1 0 n ( ờ đ uc n r o c t ểt a t ếb in e 2 0 B (ư n t íhc u nG h ặ mộ c r c ah n s nx ấ k á . đ i ầ e ti ) ó h h y h ở It l 2 0 G t ơ g hc h ẩ ) o c t ad ủ ã g ả u t h c n T c n r oS n ma It l h y ns n d n Mii ad( c- x rs )v n iuc r x ấ hệ :3 4 A G ( 1 , 1 , ừ e ti n o o , n e c u ể a g ù g n C r P i pe s à hề ad u t in 9 5 B 1 a 1 b E 1 g , 9 5 G ( 1 , 1 , 1 3 0Mbt/)v s r5 x ( 1 , 1 , 1 3 0h y4 0Mbt/ v Wi X . h ýl 1) 46A N 1a 1g 1n 0 i s à ei x 0 1 a 1 g 1 n 0 a 5 s i s à MA ) C ú à s lạ c r mớ n ấ c v nđ t ơ gt íhv i n 8 21 b o i ad i h t ó ấ ề ư n hc ớ mạ g 0 .1 . T ô gt t ê :b nn od n ma b o t ìư ýl c r arot8 21 bd n c u nP MC A c nArotE te hn i hm n ạ à ù g c o k h lu à ad i r 0 .1 ù g h ẩ C I , ò i r xrme p p 8 21 gd n c u nmii C đ b t a đ i h tđn . 0 .1 ù g h ẩ n P I ã i h y ổ c ú ỉh 512B nn o i .. ê g à A k ô gmu nmởmá r t ì ót ểmu t ê c r wi b nn o i h ẩ P MC A P C r h yE pe sC r. ih n ố y a hc h a h m ad f ê g à c u n C I , C ad a x rs ad i V d mộ c i adP MC A L k y : í ụ t á c r C I i ss n http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 7/18
 8. 8. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums C cc u ntê x pt e t ứ t t n d nc at cđ wi h tợ L ạ E pe sC r d n c ủy uc olạ n T y á h ẩ rn ế h o h ự ă g ầ ủ ố ộ f ỗ r. o i x rs ad ù g h ế h o i . ù i v ot i inv t yv oc n k tn i ủ lp o c đ ợ màmu . ố bế má mìhc h tợc u nn ot ì à út ề à ù à ổ g ế ố c a a tp ó u c a Mu n it y n ó ỗ r h ẩ à h mở s c h ớ gd nh ặ lnmạ gx m t ô gt c i itt n às nx ấ . áh ư n ẫ ocê n e hn i ht n ế ừ h ả ut N ò iac nc t ểmu c u nU B c i à t ì ơ gả rimá n oc n c . h n b ns p ả c ấ n ậ l n gar ò ó h a h ẩ S , á n y h đ n in ồ, y à ũ g ó N ư g ạ ẽ h i h p h n à ó k đ p liak ỏ má ( s mà . hề lcb nc t ển i â u bd ia đ c ck tn i g à n à( a c ỗn oc o ẹ ,ò r h i y u b ) N iu ú ạ ó h ố d y s à r, ể ụ ế ố n o i h h y h à ó s n )v d n it re to gn àn i h n b tđ ợ wi. â l mộ s n k nc amìh v n o i ri o nv i ộ ó g à ù g n en t rn h ơ k ô g ắ ư c f Đ y à t á g i ủ i ế n , ì g à tờ t à à đ v c ak ht ì h ns n wi. à ử í hcắ óg f n i 52Bu t o h wi x 3 . le o t , ma , G 521Bu t o h .. le o t Bu t o hc t ểg nv oto gmá n ư gk ô gp ả má n oc n c c ỗmàg n C ủy ud n c od n c le o t ó h ắ à rn y h n hn hi y à ũg ó h ắ. h ế àh h òg ó bu t o hn ư glcmu k ô gc ọ , h to gmá s c s nk ec m. í ụT ik a X 01 0 k ô gc le o t h n ú a h n h n t ì rn y ẽ ó ẵ h ắ V d hn p d 6 7 2 h n ó bu t o hn ư gd n T ik a 1 0 li ó v yl c t ểt mu c r bu t o hg nv o N umu g nn ò i h le o t h n ò g hn p d 7 4 ạ c , ậ à ó h ì m a ad le o t ắ à . ế a ắ g a tì c d n k tn i s . ứ ù g ế ố ub T ô gt t ê :mộ s d n má đ cbệ l c aA e d n c u gk u gmá , ê l má n oc n c đ nc hn i hm n t ố ò g y ặ it à ủ c r ù g h n h n y nnà y à ũg ó è ó c ỗt tbu t o hk ô gp ả má n oc n ta gb. h ắ le o t h n h i y à ũ g rn ị 522Wi x .. ma Vế r c ođ b c ứ c i à k ô gp ổbế . ố d n t ì i ạ d i ị c ỉ a gn ớ N ab c n T ư n it a h ủ ộ h á n y h n h in Mu n ù g h mờ b n ờ đa h s n ư c g ự o . h ờ g c r wi xd n c u nE pe sC r. tgả p á k á l mu c i à h tợc wi xv wi. ò gmá ad ma ù g h ẩ x rs ad Mộ ii h p h c à a á n o ỗ r ả ma à f D n i y c n r omớ n ấ h tợlạ c r n yv i h ẩ Mii ad D n It lik5 5 v 5 5 h tợwi xv wi to g e ti n i h t ỗ r o i ad à ớ c u n n c r. ò g n e l n 3 0 à 1 0 ỗ r ma à f rn i k i 3 0v 5 0 c ỉ ỗtợwi. h50 à 10 hh r f i 5233 .. G N ub nmu nk tn in en tmọ c ỗmọ n i g nn ư l t ế v h nn al n ub nc ị c i h c u n3 d n ế ạ ố ế ố it re ih i ơ ( ầ h à h ) à ơ ữ à ế ạ hu h t ì h ẩ G à h c ob n N umá c s nt ì h c m c r s v o c nk ô gt ì ac r c u nMii ad v đ n q ê tảt n h ạ. ế y ó ẵ h c ỉ ắ ad i à , ò h n h mu ad h ẩ m n C r, à ừ g u n r i ề c on àc n c pdc v h h u g ấ ịh ụ . _________ _________ V np á d yt m t o ạ hp u â ạ. L â L Gá K o T ư (á hc pI ểd yc n :h t s/www.o .o s9 ed 8 fc c c d 5 u n ý io h a h s c ấ đ ạ o ) tp :/ b xc m// a fe e0 6 c 5 1 6 Mìhk k hh ạ đ ợ t i h ả , u ln x m : n o í o t ư c à k o n v iò g e c h t :/ o frmsc m/h wt ra .h ?= 8 9 2 tp /v zou .o s o he dp p t 2 4 7 9 Last edited by debutant; 28-08-2009 at 15:51. 22-12-2008, 15:31 d b tn e ua t #3 J i Dae 0 - 0 6 on t: 9 2 0 P ss 9 8 o t: 2 S no Mo e ao e ir d r tr Re: Làm thế nào để nâng cấp MTXT 6 Cpu cũng có thể được thay thế 61I t l . ne 611P n im – C r h yC r 2 .. e t u M, oe a oe B q ad n P n im 4 It l ó3d n c olp o l P n im M, oeh yC r 2 P n im M x ấ hệ 2 0 c ỏ u òg et u , ne c ò g h a tp à e t u C r a oe . e t u u t in 0 3 ó b na ( 3 n v d t a ( 0 m) D n C r r đ i ă 2 0 . àd n c ố C r 2c meo ( 5 m)v P ny a is 1 0 m) à o h n 9 n . ò g oe a ờ n m 0 5 V ò g u i oe ó rm 6 n à e rn ( 5 m) 4n . http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 8/18
 9. 9. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums Đ t a t ếc uc nluýh i iu:s c e v F Bc ac r mẹ( ib ad . â l ả hmộ e C r 2d o ể hy h p ầ ư a đề o k t à S ủ ad man o r) Đ y à n t m oe u t ư n v S F( mal om-a t r h ờ g à F S lfr fc o) - D n p n im M s d n s c e P A 7 n ư gF Bt a đ iv d i5 ( ờ đ u c ạ v i S 4 0Mh , ò d n òg et u ử ụ g o k t G 4 9 h n S h y ổ, í ụ 8 5 đ i ầ ) h y ớ F B 0 z cn òg i1 ( ờ h i c ạ 5 3Mh . h ct t ì ạ c t ểt a P n im M b na b n P n im M d t a c ạ 4 0Mh 9 5 đ i a) h y 3 z T ự ế hbn ó h hy et u a is ằ g e t u oh n h y 0 z n ư gk ô gt ểt a b n mộ e D t a c ạ 5 3Mh . h n h n h h y ằ g t m oh n h y 3 z V i ò gC r t ì ót ểt a C r S l b n C r D ov n iuk iàC r D o2 L uýl c ỉ óMeo c ạ 6 7 ớ d n oe h c h h y oe oo ằ g oe u à hề h l oe u . ư à hc rm h y 7 Mh l t ơ gt íhv i ib adC r D o V io i oe2d oc ạ 8 0Mh ( ò gs n ars )t ì ót ểd n z à ư n hc ớ man o r oe u . ớ lạ C r u hy 0 z d n a t oa h c h ù g C r 2d op ny n ư ggớ h nởb s8 0 c nC ub s1 6 c ad n mo t vn t ì h n t ơ gt íh oe u e rn h n ii ạ u 0 , ò p u 0 6 ủ ò g n e ia h k ô g ư n hc . T ô gt t ê :n iulcp ả u d t bo đ n n ậ c umớ. ế k ô gt ấ c u d t t ì h i ù gc u n hn i hm n hề ú h i p a e is ể ó h n p iN u h n h y ó p a e h p ả d n h ẩ g ngố gn ấ . í ụb nc v i S 1d n C r ( o a ) c t ểc u ể s n c uMeo b n c c d n Bo ầ in h t V d ạ ó ao Z u g oe y n h , ó h h y n a g p rm ằ g á h ù g is c aS 3( yn yd n c u gc r mẹn ư gc c uc r 2 . ủ Z má à ù g h n ad h n ó p oe ) B n t n k t: ảg ổg ế http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 9/18
 10. 10. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums 612C c t a t ế .. á h h y h C uh i h i ặ r đ ut nl c ulp o c ab nc g nv os c e k ô g?C uh i g eh i g n ư gn iu â ỏ p ả đ t a ầ i à p a tp ủ ạ ó ắ à o k t h n ê â ỏ n h ơ n u h n hề lạ lp o h nc uv oman o r lô . rn tư n h pn yt ì h c đ i yt ô. ặ bệ l mấ e n ỏg n o ia t p à p à ib ad u n T o g r ờ g ợ à h c ỉ ó ổ má h iĐ c it à y m h ọ d n c uU V v má a pe ù g p L à y p l. T o gc ctư n h pk á t ì ót ểt a t ế Vệ t a t ết ơ gđ i h ct p đ ut nl p ả t á c ct ứ rn á r ờ g ợ h c h c h h y h . ic h y h ư n ố p ứ ạ , ầ i à h i h o á h ê x n q a hđ x m n ậ c ỗg nc u B nc u nb t ht ầ l n iulcp ả t á c má r. a t pn on h u g u n ể â h p h ắ p . ạ h ẩ ị i h n à hề ú h i h o ả y a L p o à ó ỗ n tợmởc ud d n n ư to gả ht ì i icđ ngả h nn iu Tế đ nl t á b t nn itc ac u mìhlm r p ễ à g h rn n h mọ vệ ơ in ơ hề . ip ế à h o ộ ả hệ ủ p , n à t ử v i s srit ơ gđ i ễc ỉ ầ mởv i o ố . ư ýl C U c alp o d n s c e đ ngả ( is c ứ k h ớ a u ồ, ư n ố d h c n à c n c L u à P ủ a t p ù g o k t ơ in pn ) h o p ả L A v k tn i I ( w is rinfre c ứ k p ả Z F(eois rinfre . ậ l c ỉ ầ n n c i ầ g t h i G , à ế ố LF l n et o o oc ) h o h i I z r n et o oc ) V y à h c n â g á c n ạ v io i I v t un vsv io i I. ớ lạ Z P à o re i ớ lạ LF T ô gt t ê :đ cbệ luýđ nk ản n t nn itc amá . ú t a c ub np ả c úýc n s ấ c an l hn i hm n ặ it ư ế h ă g ả hệ ủ y Lc h y p a h i h ôg ut ủ óà b on iu c n iuq ás v io i a gd n k ô g H yn ấ l x m c cma c n d n x m n h tợc un o a hê , ó hề u o ớ lạ đ n ù g h n . a h t à e á y ùg òg e ó ỗ r p à n a hn ấ v n às nx ấ d n c u gb t nn itc oc n d n . h n h t ì h ả u t ù g h n ộ ả hệ h ù g ò g 62A . MD Gờt iư te A . inn ylp o a d n K c od T r nX Utađ ta gb mộ s c i inc ad n K 0 i ớ lợ m MD Hệ a a t p md ù g 8 h ù ui o 2 l r ã rn ị t ố ả t ế ủ òg 1 ( h n m) peo . 621K .. 7 D n K ( t lnX )t ì ơ gả , óx d n s c e A B nc t ểt a b n c ud s t pn ư gd n c u ò g 7 a ho P h đ n in n ử ụ g o k t . ạ ó h h y ằ g p e ko h n ò g p d s t pt an itn iuh nrtn iun nh ặ l má b đ h iàq ạ s q a l nt c e ko ỏ hệ hề ơ ấ hề ê o c à y ị ơ a l u t ẽ u y i ụ . ê 622K .. 8 S c e 7 4h yS , o kt 5 a 1 C cc ud n K (v T r nX Uta d n h io i o k t:7 4v S . 5 t ì in v i p d n to gmá á p ò g 8 à ui o 2 l ) ù g a lạ s c e r 5 à 1 7 4 h gố g ớ c u ù g rn y d s t pn nc t ểt a b n a ho 6 . ò s c e S t ì ư n đ ơ gs c e A e ko ê ó h h y ằ g t ln 4 C n o k t 1 h t ơ g ư n o k t M2n ư gởd n “ i ộ g . ò g hn ạg dđn”D n 7 4d n D Rto gk i ò gS d n D R2 L uýl c umớ n ấ T r nX utat ơ gt íhv i 1 Mộ để l 5 ù g D rn h d n 1 ù g D . ư à p i h t ui o 2 l r ư n hc ớ S . t im ý t úl b p ậ q ả l b n ớn m to gc uc ứ k to gc is tn nb tk c us c e S n oc n g nđ ợ h à ộ h n u n ý ộ h ằ rn p h o rn hp e ê ấ ì p o k t 1 à ũ g ắ ư c v oc r mẹ T tn inc n p ả x m x tc n s ấ t ut ụ gữ s mpo s l c r 2 6K c c v T r nX à ad . ấ hê ũ g h i e é ô g u t i h , ia e rn oo oe 5 B a h à ui ê o 2 uta2 1MBc c l mộ k o n c c rtln l r * ahà t hảg áh ấ ớ. 7 Card màn hình (VGA) http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 10/18
 11. 11. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums 7 Card màn hình (VGA) B ygờl mộ b p ầ màrtn iug me mu nt a t ế â i à t ộ hn ấ hề a r ố h y h . icl n iulcc t ểt a t ến ư gk ô g Tế à hề ú ó h h y h h n h n p ả l mộ gả p á l t ở g h ià t ii h p ý ư n . 71G nto g . ắ rn 711C u nI P .. h ẩ G N yl c u nc r “ m b ”t e p o gc c v z G nn ư k ô gt ểt a t ếv n g ns nto gc is t C c à à h ẩ ad ô ô h o h n á h o . ầ h h n h h y h ì ó ẵ ẵ rn hp e . á h t a t ếd yn ấ l đ i y h y h u h t à ổ má 712C u nMX .. h ẩ M K ở đ ub i vda c u nmx tởt à hc uc n c olp o . ó4lạ mx :I I I v H . tlp o h tợ h i ầ ở N ii, h ẩ m r h n ứ á h h a tp C o i m , I I à E Mộ a t p ỗ r , I lạ I t ì ót ểg nlạ I o cI n ư gk ô gg nđ ợ lạ I v H . lạ H n ậ h tc clạ c nli ò lạ I o iI h c h ắ o i h ặ I h n h n ắ ư c o iI à E ( i E h n ế á o i ò ạ c n o i I o t ì h c ị n ậ mỗ n ) C u nMX c op é x d n c r P IE pe s1 ( G /) C úýl lạ MX H s h c ỉ hu h n i ó . h ẩ M h h p ử ụ g ad C - x rs 6 4 B s. h àoi M E ử d n t ê 2pnđ n ô c clạ c r mớ ( n t ì ố đệ mà . ts má c nc t i a MX đ c ạ s h y ụg hm i ể u i á o i ad i mạ h h t n in ) Mộ ố y ò ó ớ h i M ể h y l a i co si . rs fe r B n t n k t: ảg ổg ế Đ s uv ođ ct hc aMX b ns t ấ mỗ lạ c 2v rin:4 mm v 4 mm. â l k ỏ n c c gữ h iỗ iâ à ặ í ủ n M, ạ ẽ h y io i ó es o 1 à 6 Đ y à h a g á h ia a l đ g nb p ậ t nn it V t tn inl lạ n yk ô gt a c olạ k đ ợ . ể ắ ộ h n ả hệ . à ấ hê à o i à h n h y h o i i ư c a T ô gt t ê :mộ s h n s nx ấ đ tbo c ag uto gbo c alp o t a v đ tởMX V yl n ut a hn i hm n t ố ã g ả u t ặ is ủ p rn is ủ a t p h y ì ặ M. ậ à ế h y g ut ì h i h yBo . ê b nc ỉ ót ểd n mộ lạ c r c ah n đ ( ế c n iulạ)v c ỉ ón l t ơ g p h p ả t a is N n ạ h c h ù g t o i ad ủ ã g ó n u ó hề o i ì h c ó à ư n t íh hc . N i u h n a pe i c2 ic d n c u nMX n ư gbo b bo kv yn nc ỉ ót ểt a t ếb n c r g u ó q a ã g p l,ma 4n h ù g h ẩ M h n is ị lc ậ ê h c h h y h ằ g ad p c aA pe ủ p l. 72G nn o i . ắ gà Gảs lp o b nd n c r ô b , i mu nc ơ g met ìà t ến o?N o i ict a má t ì ẫ c nmộ gả i ử a t p ạ ù g ad m ô gờ ố h i a h lm h à g à vệ h y y h v n ò t ii p á , ac r g nn o iC 4c u n:P C r, x rs C r, G v U B h p mu ad ắ g à. ó hẩ C ad E pe s ad X P à S . 721U B .. S L ạ n yt íhh pc ox m p i v lm v np ò g n ư gk t ểc ơ g međ ợ . ùs on c n c op é g n o i à hc ợ h e hm à à ă h n , h n o h h i a ư c D a ó ũg h hp ắ mộ c i nhn b v olp o . t á mà ìh ự à a t p http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 11/18
 12. 12. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums 722P C r .. C ad L ạ n ymạ hh nU B đ yđ n l mộ c r V A t ậ , h n c đề y u B n t ô gc aP C r gớ h nở oià n ơ S , â ú g à t ad G h t n ư g ó iu ế . ă g h n ủ C ad ii ạ 1 3MB sgố gP I ê l 3 / in C n n à 723E pe sC r .. x rs ad L ạ n yc t ểc ơ đ ợ g me t tn inl k ô gs v i e ko đ ợ . ấ đ l E pe s adgớ h nởP i o i à ó h h i ư c a , ấ hê à h n o ớ d s t p ư c V n ề à x rs C r ii ạ cE pe s( 5 MB s n nlm t cđ b ả hh ở g H nn al gártc á , ớ mộ c r y un ư R d o X 5 0p ả x rs 2 0 /) ê à ố ộ ị n ư n . ơ ữ à i ấ h t v i t ad ế h a e n 1 5 h i c iừ3 0 4 0 . h t 0 -0 $ 724X P A .. G , MD Đ yt ì h i a t ậ n y:8đ ờ gP ix rs g nn o ic r mạ h( t 3 7 ) N ư gb np ả c mộ lp o â h c ơ g me h t à ư n cE pe s ắ g à, ad n A i 8 0 . h n ạ h i ó t a t p d n h t ố gP ma N umá b nh tợt ì â l mộ gả p á t y tv i( ừ gn ì v ogán é . ùg ệ hn u . ế y ạ ỗ r h đ y à t ii h p u ệ ờ. đ n hn à i h ) Đ yl X S a indA u â à G tt o 's s http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 12/18
 13. 13. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums V đ yl X Pc aA à â à G ủ MD _________ _________ V np á d yt m t o ạ hp u â ạ. L â L Gá K o T ư (á hc pI ểd yc n :h t s/www.o .o s9 ed 8 fc c c d 5 u n ý io h a h s c ấ đ ạ o ) tp :/ b xc m// a fe e0 6 c 5 1 6 Mìhk k hh ạ đ ợ t i h ả , u ln x m : n o í o t ư c à k o n v iò g e c h t :/ o frmsc m/h wt ra .h ?= 8 9 2 tp /v zou .o s o he dp p t 2 4 7 9 22-12-2008, 15:34 #4 J i Dae 0 - 0 6 on t: 9 2 0 P ss 9 8 o t: 2 d b tn e ua t S no Mo e ao e ir d r tr Re: Làm thế nào để nâng cấp MTXT 8 PCMCIA, PC card, ExpressCard N ygờn i u v c clạ n n c pc l nq a đ n3c u ntê . i n i ỹh n ã i óqa ề á oiâg ấ ói un ế ê h ẩ rn Gờ ó k ơ . L ạ P C r d atê c u nI A T ơ gđ iàc k , ól r đ i ừ k i a oe nc nc i h ồ g C ạ 8 z o i C ad ự rn h ẩ S . ư n ố l ũ ỹ c ẽ a ờ t h N p lo ò ở c u n . h y Mh , b n t ô g1 MB S c ỉ ử d n tê mộ s c r wi đ i iuc . ó c u gl n ub nmu lp o t 2 0 t ì ă g h n 6 / , h s ụ g rn t ố ad f ờ s i ê ũ N ihn à ế ạ a a tp ừ 0 0 h k ỏ p ả q a t m. hihiun â C rb sc t n m 1 9 , ù gc u nP I 3 bt, 3Mzb n t ô g1 3MB S C t ểmu c r wi, t en t ad u ó ừ ă 9 5 d n h ẩ C , 2 i 3 s ăg hn 3 /. ó h a ad f e h re , i U B Frwaeởd n n y C rb sc ỉ ólạ I v I . S,i e r ạ g à . ad u h c o iI à I I E pe s admớ r b og m h io i P IE pe s( đ ờ gh tợ2 0 / )v U b20( 0 /) C u nE pe s x rs C r ia a ồ a lạ : C - x rs 1 ư n ỗ r 5 MB S à s . 6 MB s. h ẩ x rs C r 20s d n u b30( 0 MB s h yP IE pe s2°( 0 MB s. ad . ẽ ù g s . 6 0 /) a C - x rs . 5 0 /) T ô gt t ê :n ygờđ cc clạ c r c ắ l b nc n t ấ n h i ị ễlnln P MC A đ ợ d n c ot n hn i hm n ã i ọ á o i ad h c à ạ ũ g h y ó ơ b d ẫ ộ . C I ư c ù g h ê c r v c n c íhl t nc ac u n T nP C r đ ợ c u nh at 1 9 , hn l v rin2c ac u nP MC A ad à ũ g hn à ê ủ h ẩ . ê C ad ư c h ẩ ó ừ 9 1 c íh à es o ủ h ẩ C I. B ygờP MC A l mộ t c ứ p á tinc clạ c u nc ac r. o i ab sl v rin5c ac u nP MC A â i C I à t ổ h ht r ể á o i h ẩ ủ ad L ạ C ru à es o ủ h ẩ C I. E pe s adc n l c u nđ ợ p á tinb i C I . x rs C r ũ g à h ẩ u c h t r ể ở P MC A 9 Card âm thanh C r â t a ht ì h n t a đ ợ ad m h n h k ô g h y ư c v n t hh pv oman o r riN ư gb nc t ểmu s u dc r g n ìó í ợ à c ib ad ồ. h n ạ ó h a o n ad ắ noi g à. C mộ đề h ts cluýtư ck i ac r â t a hg nn o iàc rtn iulp o c đ ur o t c oâ ó t iu ế ứ ư r ớ h mu ad m h n ắ g à l ó ấ hề a t p ó ầ a p i h m c t a hn ư gởd n gá c m 35 hn h n ạ g ic ắ .mm. ê c ỉ ầ mu mộ đ uc u ể l c t ểg nd nâ t a h51v olp o N n h c n a t ầ h y n à ó h ắ à m h n . à a tp Vd : íụ http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 13/18
 14. 14. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums V mộ s c ch n s nx ấ k ô gs d n k tn i o l k( / D F gố gn ư tê gà â t a h51n ư li ù g ì t ố á ã g ả u t h n ử ụ g ế ố t sn S P I) in h rn in m h n . h n ạ d n i đ ur 35 ầ a .mm. ầ r 35 Đ u a .mm c t ểtu ề t hệ a ao h ydgt l ó h ry n í iu n lg a ii . n a N uk ô gn m to gtư n h ptê t ì ạ mu c r â t a hq au b c rb sh yE pe s ad H yn ấ l ế h n ằ rn r ờ g ợ rn h b n a ad m h n u s , ad u a x rs c r. a h t à u bv đ p ả p â v nx m c u nc ac r mu c đ ợ h tợto gmá mìhh yk . s ì ỡ h i h n â e h ẩ ủ ad a ó ư c ỗ r rn y n a o 10 Mainboard, bàn phím, màn hình, touchpad C b t à hp ầ tê đ uc t ểt a t ế Man o r, à p í v t u h a t ì h ờ gl t lạ gố gh tc i ả a h n h n rn ề ó h h y h . ib ad b n hm à o c p d h t ư n à ì o i in ệ á m mìhđ n c . nhn n iulcc t ểt a b n lạ c đ p â gả c oh n C c h yl t x m to gd n n a g ó Mà ìh hề ú ó h h y ằ g o i ó ộ h n ii a ơ . á h a à ì e rn ò g m má c amìhc n ữ gmà hn n o đ p â gả b on iu t hn n t ến o T tn inl p ả c n k ht ư c y ủ n ó hn n ìh à , ộ h n ii a hê , í ă g h à . ấ hê à h i ù g í h ớ n c riV l mỗ mã mỗ k á , ict a t ếc n p ứ t pđ cbệ l man o r ( h n c ỉ ịhc on wbe) ồ. ìà i y i h c vệ h y h ũ g h c ạ ặ it à ib ad c ố g h đn h e i. 11 Pin K i h ypnb nc nluýhệ đệ t ế(t ư n l t 1 đ n1 V v c ờ gđ d n đệ ( h . h nh i á v i h ta i ạ ầ ư iu in h h ờ g à ừ 0 ế 4 ) à ư n ộ ò g in mA ) N â a c i ớ n a t ì óđ ợ c n s ấ ( ) C n s ấ c n c ot ì i c n n n . àb nc t ểmu pnc u nc ah n h u h c ư c ô g u t Wh . ô g u t à g a h pn à g ặ g V ạ ó h a i hẩ ủ ãg h ypn“ư n t íh . a i t ơ g hc ” B nc t ểg nt ê n ò i i g nv ov tí ìht ư n mộ pnk á g nv oổq a g ạ ó h ắ h m g a pn ắ à ị rbn h ờ g t i h c ắ à un Vd : íụ 12 Ultrabay H yc ng iàD c , hế b n yg nv ia t pq amộ c n n m n a đ má (ấ n iulạ lp o c ) V c n a ò ọ l o k t it ị à ắ ớ lp o u t ổ g ằ g y ế y rt hề o ia t p ó . ề ă b nc h io i o k: ả ó a lạ d c L ạ 1d c ch n lp o s nx ấ ,h d n r n c omộ s mẫ má n ấ đn . ạ t t ấ ởd c c clạ k t o i o á ã g a t p ả u tc ỉ à h i g h ê t ố u y h t ịh B n ì h y m o k á o iế n i ừ U B FrWi , A c ođ nc n mởrn n ư P I A P P IE pe s h yc r â t a h n i h n l đ ốt S , i r LN h ế ổg e e ộ g h C , G , C - x rs , a ad m h n , ó c u g à ủ dn ạg V d e n yc as n : íụ m à ủ oy http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 14/18
 15. 15. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums V d e n yc as n : íụ m à ủ oy L ạ 2:d c ch n k á n ư lgt c . o i à c í c n k tn i ơ n iu c ủy ul u b n iulcta gb oi o á ã g h c h o i h L ạ n y ó t ổ g ế ố h n hề , h ế à s , hề ú rn ị e mộ b np í h yc ỉ ù gđ k má lnc oc o t à hm, a h d n ể ê y ê h a . 13 Xử dụng lại các bộ phận bị thay thế trong máy để bàn. N ò ia mà hn , adV A l k ô gt ểg nv od s t p c clạ ổc n , p , q a g c r wi đ s l c g a rm, n ìh c r G à h n h ắ à e ko , á o i ứ g c u ổ u n , ad f a ố à ó i t ểt t ấ đ uc u ể đ g nv omá đ b n V d đ uc u ể mii c r P I h yMii adr P ix rs . ụ h ì hy ầ hyn ể ắ à m y ể à . í ụ ầ h y n n p ia C , a n c r a cE pe s V n yt ơ gđ iàp ứ t pv í k i ù gv gát à h à ư n ốl h c ạ àt hdn ìi hn. _________ _________ V np á d yt m t o ạ hp u â ạ. L â L Gá K o T ư (á hc pI ểd yc n :h t s/www.o .o s9 ed 8 fc c c d 5 u n ý io h a h s c ấ đ ạ o ) tp :/ b xc m// a fe e0 6 c 5 1 6 Mìhk k hh ạ đ ợ t i h ả , u ln x m : n o í o t ư c à k o n v iò g e c h t :/ o frmsc m/h wt ra .h ?= 8 9 2 tp /v zou .o s o he dp p t 2 4 7 9 22-12-2008, 15:35 d b tn e ua t #5 J i Dae 0 - 0 6 on t: 9 2 0 P ss 9 8 o t: 2 S no Mo e ao e ir d r tr http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 15/18

×