Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tooturu ja palgastatistika_dets_2018_avaldamiseks

24 views

Published on

Eesti tööturu ja palgastatistika ülevaade, III kvartal 2018. Koostanud Palgainfo Agentuur.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tooturu ja palgastatistika_dets_2018_avaldamiseks

 1. 1. Tööturu ja palgastatistika ülevaade Detsember 2018 Koostanud: Kadri Seeder, Palgainfo Agentuur
 2. 2. TÖÖTURG
 3. 3. Mõisted ja metoodika Statistikaameti tööjõu-uuringu mõisted Tööealine rahvastik – 15–74-aastased Majanduslikult aktiivne rahvastik ehk tööjõud – isikud, kes töötavad või soovivad töötada, st hõivatute ja töötute summa. Majanduslikult passiivne ehk mitteaktiivne rahvastik – isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised. Tööjõus osalemise määr (aktiivsuse määr) – tööjõu osatähtsus tööealises rahvastikus. (Tööga) hõivatu – isik, kes uuritaval perioodil töötas, sh ka need, kes ajutiselt ei töötanud. Tööhõive määr – tööga hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus. Töötu – isik, kes ei tööta mitte kusagil ega puudu ajutiselt töölt, on töö leidmisel valmis kahe nädala jooksul tööd alustama, otsib aktiivselt tööd. Töötuse määr ehk tööpuuduse määr – töötute osatähtsus tööjõus. Statistikaamet korraldab tööjõu-uuringut 1995. aastast. Igas kvartalis osaleb selles 5000 inimest. Tööjõu-uuringut korraldavad statistikaorganisatsioonid ühtlustatud metoodika alusel kõigis Euroopa Liidu riikides.
 4. 4. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1997Ikv IIIkv 1998Ikv IIIkv 1999Ikv IIIkv 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv tuhat Eesti tööturg: 15-74 aastaste hõiveseisund, tuhat Hõivatud Töötud Mitteaktiivsed 2018 III kv hõivatute arv 2018 III kv töötute arv 2018 III kv mitteaktiivsete arv Allikas: statistikaamet, tööjõu-uuring
 5. 5. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1997Ikv IIIkv 1998Ikv IIIkv 1999Ikv IIIkv 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv % Tööturg: 15-74 aastaste hõiveseisund, % Tööjõus osalemise määr Tööhõive määr Töötuse määr Mitteaktiivsete osatähtsus 2018 III kv tööjõus osalemise määr 2018 III kv tööhõive määr 2018 III kv töötuse määr 2018 III kv mitteaktiivsete osatähtsus Allikas: statistikaamet, tööjõu-uuring
 6. 6. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv tuhat Töötud töötuse perioodi kestuse järgi, tuhat Vähem kui 6 kuud 6-11 kuud 12 kuud või rohkem III kv 2018 töötud kokku Allikas: statistikaamet, tööjõu-uuring Statistikaamet hindab töötute arvu tööjõu-uuringuga, Töötukassa peab arvestust registreeritud töötute kohta. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 01/12/2003 01/06/2004 01/12/2004 01/06/2005 01/12/2005 01/06/2006 01/12/2006 01/06/2007 01/12/2007 01/06/2008 01/12/2008 01/06/2009 01/12/2009 01/06/2010 01/12/2010 01/06/2011 01/12/2011 01/06/2012 01/12/2012 01/06/2013 01/12/2013 01/06/2014 01/12/2014 01/06/2015 01/12/2015 01/06/2016 01/12/2016 01/06/2017 01/12/2017 01/06/2018 tuhat Registreeritud töötud töötuse kestuse järgi, tuhat vähem kui 6 kuud 6-11 kuud 12 kuni 23 kuud 24 kuud või rohkem Puudub varasem töökogemus III kv 2018 reg töötud kokku Allikas: töötukassa
 7. 7. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 1997Ikv IIIkv 1998Ikv IIIkv 1999Ikv IIIkv 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv tuhat 15-74 aastased mitteaktiivsed põhjuse järgi, tuhat Muud põhjused Heitunud (kaotanud lootuse tööd leida) Pensioniiga Hoolitsemine laste või teiste pereliikmete eest Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus Haigus või vigastus Õpingud Allikas: statistikaamet
 8. 8. PALK JA TÖÖJÕUKULU
 9. 9. Mõisted ja metoodika Statistikaameti palgastatistika Statistikaamet korraldab palgastatistika uuringut rahvusvahelise metoodika alusel 1992. aastast. 2017. aastal oli valimis 12 349 ettevõtet, asutust ja organisatsiooni. Statistikaameti andmed on tekkepõhised ehk näiteks oktoobri palgana võetakse arvesse oktoobri eest arvestatud töötasu. Kuupalk – sisaldab nii tasu tegelikult töötatud aja kui ka mittetöötatud aja eest. Tasu töötatud aja eest sisaldab põhipalka ja erinevaid lisatasusid, nt seadusega ettenähtud lisatasu ületundide, öötöö vms eest, tulemustasud ja preemiad, staaži ja kvalifikatsioonitasud jms. Tasu mittetöötatud aja eest sisaldab näiteks puhkusetasusid ja erinevaid toetusi. Keskmine kuupalk on taandatud täistööajaga töötajale, nt kaks poolekohaga töötajat lähevad arvesse ühena. Tunnipalk – sisaldab tasu tegelikult töötatud aja eest, tasu mittetöötatud aja eest tunnipalk ei sisalda. Tööjõukulu – sisaldab brutopalka ning tööandja sotsiaalmakseid, hüvitisi ja toetusi palgatöötajatele. Reaalpalga muutuses on võetud arvesse tarbijahinna indeksi muutus. Maksu- ja tolliameti väljamaksete statistika Maksu- ja tolliamet avaldab statistikat isiku kohta tehtud keskmise ja mediaan väljamakse kohta. Andmete aluseks on maksudeklaratsiooni TSD lisa 1. Maksu- ja tolliameti väljamaksete statistika on kassapõhine ehk tasud lähevad arvesse kuu järgi millal nad välja maksti. Maksu- ja tolliameti keskmine väljamaksete statistika sisaldab nii täis- kui ka osalise ajaga töötajatele tehtud väljamakseid. Keskmine brutoväljamakse – sisaldab töötasu ja muid tulumaksuga maksustatavaid tulusid, mida tööandja deklareerib tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni lisas 1 koodidega 10, 12, 13 ja 15. Selle hulka ei kuulu koondamishüvitised. Mediaanväljamakse tähistab summat, millest suuremaid ja madalamaid väljamakseid oli võrdselt.
 10. 10. 246 277 305 331 363 411 484 583 670 637 637 672 706 757 799 852 918 986 314 352 393 430 466 516 601 725 825 784 792 839 887 949 1005 1065 1146 1221 532 581 628 696 808 974 1113 1067 1074 1137 1203 1284 1357 1437 1548 1648 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EUR Aastad Keskmine neto- ja brutokuupalk ning tööjõukulu töötaja kohta, aasta statistika Keskmine netokuupalk, eurot Keskmine brutokuupalk, eurot Keskmine kuutööjõukulu töötaja kohta, eurot Allikas: statistikaamet
 11. 11. 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000Ikv IIIkv 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv IIIkv Tunnipalk Kuupalk Keskmine brutokuupalk ja tunnipalk, kvartali statistika Keskmine brutokuupalk Keskmine brutotunnipalk Allikas: statistikaamet 2016 2017 2018 I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv 1091 1163 1119 1182 1153 1242 1201 1271 1242 1321 1291 6,86 6,91 6,62 7,08 7,13 7,50 7,22 7,67 7,38 7,50 7,51
 12. 12. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2002Ikv IIkv IIIkv IVkv 2003Ikv IIkv IIIkv IVkv 2004Ikv IIkv IIIkv IVkv 2005Ikv IIkv IIIkv IVkv 2006Ikv IIkv IIIkv IVkv 2007Ikv IIkv IIIkv IVkv 2008Ikv IIkv IIIkv IVkv 2009Ikv IIkv IIIkv IVkv 2010Ikv IIkv IIIkv IVkv 2011Ikv IIkv IIIkv IVkv 2012Ikv IIkv IIIkv IVkv 2013Ikv IIkv IIIkv IVkv 2014Ikv IIkv IIIkv IVkv 2015Ikv IIkv IIIkv IVkv 2016Ikv IIkv IIIkv IVkv 2017Ikv IIkv IIIkv IVkv 2018Ikv IIkv IIIkv Keskmine tööjõukulu töötaja kohta ja netokuupalk, kvartali statistika Keskmine kuutööjõukulu töötaja kohta Netokuupalk Allikas: statistikaamet Märkus: 2018. aastast ei avalda statistikaamet enam netokuupalka. Tabelis ja graafikus toodud netokuupalk on arvutuslik vastavalt kehtivale maksuvaba tulu arvestamise valemile. 2016 2017 2018 I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv I kv* II kv* III kv* 1476 1568 1508 1597 1556 1673 1618 1716 1667 1771 1733 882 937 902 952 932 1001 968 1027 1053 1105 1086
 13. 13. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000Ikv IIkv IIIkv IVkv 2001Ikv IIkv IIIkv IVkv 2002Ikv IIkv IIIkv IVkv 2003Ikv IIkv IIIkv IVkv 2004Ikv IIkv IIIkv IVkv 2005Ikv IIkv IIIkv IVkv 2006Ikv IIkv IIIkv IVkv 2007Ikv IIkv IIIkv IVkv 2008Ikv IIkv IIIkv IVkv 2009Ikv IIkv IIIkv IVkv 2010Ikv IIkv IIIkv IVkv 2011Ikv IIkv IIIkv IVkv 2012Ikv IIkv IIIkv IVkv 2013Ikv IIkv IIIkv IVkv 2014Ikv IIkv IIIkv IVkv 2015Ikv IIkv IIIkv IVkv 2016Ikv IIkv IIIkv IVkv 2017Ikv IIkv IIIkv IVkv 2018Ikv IIkv IIIkv Keskmine brutokuupalk (Statistikaamet), mediaan brutoväljamakse (EMTA), kvartali statistika Keskmine brutokuupalk EMTA mediaanväljamakse Allikad: statistikaamet, maksu ja tolliamet 2016 2017 2018 I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv 1091 1163 1119 1182 1153 1242 1201 1271 1242 1321 1291 824 895 840 906 877 958 909 991 950 1014 1000
 14. 14. -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2001Ikv IIkv IIIkv IVkv 2002Ikv IIkv IIIkv IVkv 2003Ikv IIkv IIIkv IVkv 2004Ikv IIkv IIIkv IVkv 2005Ikv IIkv IIIkv IVkv 2006Ikv IIkv IIIkv IVkv 2007Ikv IIkv IIIkv IVkv 2008Ikv IIkv IIIkv IVkv 2009Ikv IIkv IIIkv IVkv 2010Ikv IIkv IIIkv IVkv 2011Ikv IIkv IIIkv IVkv 2012Ikv IIkv IIIkv IVkv 2013Ikv IIkv IIIkv IVkv 2014Ikv IIkv IIIkv IVkv 2015Ikv IIkv IIIkv IVkv 2016Ikv IIkv IIIkv IVkv 2017Ikv IIkv IIIkv IVkv 2018Ikv IIkv IIIkv Keskmise brutopalga, reaalpalga ja mediaanväljamakse muutus Eelmise aasta sama kvartal = 100 Reaalpalga muutus Brutokuupalga muutus Brutotunnipalga muutus Mediaan brutoväljamakse muutus Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet
 15. 15. TEGEVUSALADE PALGAERINEVUSED
 16. 16. 1512 2094 1742 1485 671 1424 1996 1105 812 1080 1221 1199 1173 1214 1119 1168 994 931 1246 1064 0 500 1000 1500 2000 2500 Mäetööstus Info ja side Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Muud teenindavad tegevused Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Finants- ja kindlustustegevus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Majutus ja toitlustus Haridus Tegevusalade keskmine Veondus ja laondus Töötlev tööstus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Haldus- ja abitegevused Ehitus Kinnisvaraalane tegevus Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Keskmine brutokuupalk põhitegevusala järgi, aasta statistika 2017 2016 Allikas: statistikaamet 11,1% 10,2% 9,1% 8,9% 8,8% 7,8% 7,5% 7,5% 7,4% 7,4% 6,5% 6,2% 6,0% 5,9% 5,8% 5,0% 4,5% 3,3% 3,1% 0,4% Muutus 2016/2017
 17. 17. 936 1132 1040 1350 1579 1366 1554 1209 2066 1167 1291 858 1719 1234 1594 1273 1004 1248 2181 1131 0 500 1000 1500 2000 2500 Muud teenindavad tegevused Haridus Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Finants- ja kindlustustegevus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Tegevusalade keskmine Majutus ja toitlustus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Töötlev tööstus Mäetööstus Ehitus Kinnisvaraalane tegevus Veondus ja laondus Info ja side Haldus- ja abitegevused Keskmine brutokuupalk põhitegevusala järgi, kvartali statistika III kv 2018 III kv 2017 Allikas: statistikaamet Muude teenindavate tegevusalade keskmise brutokuupalga muutust mõjutas statistikaameti palgastatistika metoodika muudatus, mille kohaselt on 2018. aastast vaatluse all ka alla 50 töötajaga MTÜd ja sihtasutused. 36,6% 25,8% 19,3% 11,0% 10,3% 10,3% 9,5% 8,4% 7,9% 7,9% 7,5% 7,4% 6,4% 6,1% 5,4% 4,3% 4,1% 4,1% 3,4% -3,1% Muutus
 18. 18. 81% 89% 77% 81% 77% 80% 90% 85% 85% 89% 82% 81% 91% 85% 85% 72% 60% 76% 82% 91% 3% 1% 4% 2% 3% 4% 3% 2% 2% 1% 4% 2% 2% 6% 3% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kokku – kõik tegevusalad Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Mäetööstus Töötlev tööstus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Veondus ja laondus Majutus ja toitlustus Info ja side Finants- ja kindlustustegevus Kinnisvaraalane tegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haldus- ja abitegevused Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Haridus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Muud teenindavad tegevused Brutopalga kogusumma koostisosad, III kv 2018 Põhitasu koos regulaarse lisatasuga Tasu ületunnitöö eest Lisatasu vahetustega, öötöö ja riigipühal töötamise eest Ebaregulaarsed preemiad Tasu mittetöötatud aja eest Mitterahaline tasu Maksed töötajate hoiuskeemidesse Allikas: statistikaamet
 19. 19. 1043 1042 1227 999 1329 1074 1141 1034 1062 760 1782 1677 916 1315 964 1137 681 1034 851 849 0 500 1000 1500 2000 2500 Kokku – kõik tegevusalad Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Mäetööstus Töötlev tööstus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Veondus ja laondus Majutus ja toitlustus Info ja side Finants- ja kindlustustegevus Kinnisvaraalane tegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haldus- ja abitegevused Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Haridus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Muud teenindavad tegevused Brutopalga kogusumma koostisosad, III kv 2018 Põhitasu koos regulaarse lisatasuga Lisatasud Allikas:statistikaamet
 20. 20. 1167 1594 1234 1719 1350 1273 1209 1248 858 2181 2066 1004 1554 1131 1579 1132 1366 1040 936 0 500 1000 1500 2000 2500 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Brutokuupalk Töötajatearv Keskmine brutokuupalk ja töötajate arv, III kv 2018 Keskmine töötajate arv, taandatud täistööajale Keskmine brutokuupalk Tegevusalade keskmine brutokuupalk Graafik näitab, kuivõrd mõjutavad suurema töötajate arvuga tegevusvaldkonnad keskmist brutokuupalka. Allikas: statistikaamet
 21. 21. PIIRKONDLIKUD PALGAERINEVUSED
 22. 22. 1034 997 999 1003 1055 1221 1383 1353 942 1215 994 906 976 915 876 1017 883 0 500 1000 1500 2000 2500 Rapla maakond Ida-Viru maakond Võru maakond Pärnu maakond Viljandi maakond Eesti keskmine ..Tallinn Harju maakond Valga maakond Tartu maakond Järva maakond Põlva maakond Lääne-Viru maakond Jõgeva maakond Saare maakond Lääne maakond Hiiu maakond Keskmine brutokuupalk maakonniti, aasta statistika 2017 2016 Allikas: statistikaamet 11,3% 10,4% 10,1% 8,4% 6,9% 6,5% 6,5% 6,5% 6,0% 5,7% 5,1% 4,9% 3,6% 3,5% -0,5% -1,5% -1,6% Muutus 2016/2017
 23. 23. 1366 1049 1043 992 1147 1096 1107 968 1028 1291 1435 1033 1093 1453 1272 927 990 1009 0 500 1000 1500 2000 2500 Harju maakond v.a Tallinn Jõgeva maakond Põlva maakond Saare maakond Rapla maakond Lääne maakond Järva maakond Valga maakond Ida-Viru maakond Maakondade keskmine Harju maakond Pärnu maakond Viljandi maakond ..Tallinn Tartu maakond Hiiu maakond Võru maakond Lääne-Viru maakond Keskmine brutokuupalk maakonniti, kvartali statistika III kv 2018 III kv 2017 Allikas: statistikaamet 16,7% 16,3% 15,1% 11,1% 11,0% 9,9% 8,5% 7,5% 7,5% 7,3% 7,3% 6,7% 6,4% 6,1% 5,5% 5,0% 4,9% Muutus
 24. 24. Allikas: maksu- ja tolliamet
 25. 25. PALGAERINEVUSED OMANIKU LIIGI JÄRGI
 26. 26. 1486 1028 1101 1456 1221 1368 956 1038 1364 1146 0 500 1000 1500 2000 2500 Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik Keskmine brutokuupalk Keskmine brutokuupalk omaniku liigi järgi, aasta statistika 2017 2016 Allikas: Statistikaamet 8,6% 7,5% 6,1% 6,7% 6,5% Muutus
 27. 27. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000Ikv IIkv IIIkv IVkv 2001Ikv IIkv IIIkv IVkv 2002Ikv IIkv IIIkv IVkv 2003Ikv IIkv IIIkv IVkv 2004Ikv IIkv IIIkv IVkv 2005Ikv IIkv IIIkv IVkv 2006Ikv IIkv IIIkv IVkv 2007Ikv IIkv IIIkv IVkv 2008Ikv IIkv IIIkv IVkv 2009Ikv IIkv IIIkv IVkv 2010Ikv IIkv IIIkv IVkv 2011Ikv IIkv IIIkv IVkv 2012Ikv IIkv IIIkv IVkv 2013Ikv IIkv IIIkv IVkv 2014Ikv IIkv IIIkv IVkv 2015Ikv IIkv IIIkv IVkv 2016Ikv IIkv IIIkv IVkv 2017Ikv IIkv IIIkv IVkv 2018Ikv IIkv IIIkv Keskmine brutokuupalk omaniku liigi järgi, kvartali statistika Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik Keskmine Allikas: Statistikaamet
 28. 28. 1562 1111 1171 1533 1291 1396 924 1110 1458 1201 0 500 1000 1500 2000 2500 Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik Keskmine brutokuupalk Keskmine brutokuupalk omaniku liigi järgi, kvartali statistika III kv 2018 III kv 2017 Allikas: Statistikaamet 11,9% 20,2% 5,5% 5,1% 7,5% Muutus
 29. 29. -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2001Ikv IIIkv 2002Ikv IIIkv 2003Ikv IIIkv 2004Ikv IIIkv 2005Ikv IIIkv 2006Ikv IIIkv 2007Ikv IIIkv 2008Ikv IIIkv 2009Ikv IIIkv 2010Ikv IIIkv 2011Ikv IIIkv 2012Ikv IIIkv 2013Ikv IIIkv 2014Ikv IIIkv 2015Ikv IIIkv 2016Ikv IIIkv 2017Ikv IIIkv 2018Ikv Keskmise brutokuupalga muutus omaniku liigi järgi, kvartali statistika Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik Allikas: Statistikaamet
 30. 30. Lisainfo Palgainfo Agentuur E-post: palgauuring@palgainfo.ee Telefon: +372 5688 5066 www.palgainfo.ee Teie ettevõtte heaks!

×