Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Genel ekonomi finale hazırlık

17,054 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Genel ekonomi finale hazırlık

 1. 1. <ul><li>Final Öncesi Çalışma Dersi </li></ul><ul><li>(son ders) </li></ul><ul><li>03 ocak 2012 </li></ul>
 2. 2. <ul><li>NOT: 06 OCAK 2012 TARİHİNDE SAAT 15:42’DE “VİZDEN SONRAKİ SLAYTLARIN TAMAMI VE FİNALE HAZIRLIK SLAYTI” KONULU MAIL’İN EKİNDE YER ALAN “FİNALE HAZIRLIK” ADLI 774 KB’LİK SLAYT SİZİNLE İLGİLİ OLMAYIP, SİZİNLE İLGİLİ FİNALE HAZIRLIK SLAYTI BU SLAYTTIR… </li></ul><ul><li>SORUN, AYNI İSİMLİ 2 PPT DOYASINDAN YANLIŞ OLANI GÖNDERMEMDEN KAYNAKLANMIŞTIR… </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Bir ülkede, üretim faaliyetleri sonucunda elde edilen hasılanın, o ülkedeki kişiler ya da üretimde görev alan üretim faktörleri arasında dağılımına … denir. </li></ul><ul><li>A) Kar B) Adalet etkisi </li></ul><ul><li>C) Dönüşüm endeksi D)Gelir dağılımı </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinin hasıladan aldıkları paylarından arasında yer almaz? </li></ul><ul><li>A) Müteşebbis B) Kar C) Rant D) Ücret </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi emek kavramı içinde yer almaz? </li></ul><ul><li>A) Atom fizikçisi B) Öğretmen </li></ul><ul><li>C) Bürosu olan avukat D) Memur     </li></ul>
 6. 6. <ul><li>İş gücünün kullanımı karşılığında ödenen bedele … denir </li></ul><ul><li>A) Emek B) Ücret C) Rant D) Katkı </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Denge faiz oranı nasıl belirlenir? </li></ul><ul><li>A) Fon arz edenler tarafından belirlenir. </li></ul><ul><li>B) Fon talep ediciler tarafından belirlenir. </li></ul><ul><li>C) Ödünç verilebilir fon arzı ve talebinin eşitlendiği düzeyde belirlenir. </li></ul><ul><li>D) Doğal kaynaklara sahip olanlarca belirlenir. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Tutan bir dizi film için daha fazla oyuncu transferi üretim faktörlerine olan talebin … bir talep olmasının sonucudur. </li></ul><ul><li>A) Bağımsız B) Önceden öngörülemeyen </li></ul><ul><li>C) Türev D) eş anlı </li></ul>
 9. 9. Faktör piyasasının denge noktası aşağıdakilerden hangisidir? A) C B) D C) A D) B
 10. 10. <ul><li>Bir firma, bir mal üretirken ne kadar işgücü (emek) istihdam edeceğine nasıl karar verecektir? </li></ul><ul><li>A) İlave işgücünün maliyetini ve söz konusu işgücünün üretime katılması sonucu firmaya sağlayacağı hasılatı göz önüne alarak </li></ul><ul><li>B) Devletin çıkardığı yasalara göre </li></ul><ul><li>C) Ödünç alacağı fonun maliyetini ve söz konusu fonun firmaya sağlayacağı hasılatı göz önüne alarak </li></ul><ul><li>D) Vicdani olarak </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? </li></ul><ul><li>A) Ücret, emek arz ve talebine bağlıdır. </li></ul><ul><li>B) Mal ve hizmet üretmek için harcanan her türlü insan çabası emeğin içine girer </li></ul><ul><li>C) Emek sosyal bir öğe olmadığından depolanabilir. </li></ul><ul><li>D) Belli yaşlar arasında çalışabilecek nüfus içinde başkası hesabına çalışan insanlar emek kavramı içinde ifade edilir. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Firma, yeni bir yatırım kararı alırken, sermaye malının kendisine kazandırdığı ….ve …. bakar. </li></ul><ul><li>A) sermaye malının hasılatına ve maliyetine </li></ul><ul><li>B) vergi öncesi kâra ve net kâra </li></ul><ul><li>C) muhasebe kârı ve ödenen ücrete </li></ul><ul><li>D) faiz tutarına ve kârlılık durumuna </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Gelir dağılımındaki eşitsizliği gösteren kat sayıya ………………denir? </li></ul><ul><li>A) Gini katsayısı B) Lorenz eğrisi </li></ul><ul><li>C) Lerner denklemi D) TÜFE </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi merkantilist görüşle ilgilidir? </li></ul><ul><li>A) Değer teorisini açıklamışlardır </li></ul><ul><li>B) Faizin zaman boyutuna değinmişlerdir. </li></ul><ul><li>C) Dış ticaret fazlasını önemsemişlerdir. </li></ul><ul><li>D) Zenginliğin temelini tabiat olarak görmüşlerdir. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen iktisata göre yanlıştır? </li></ul><ul><li>A) Piyasa otomatik olarak dengeye gelemez. </li></ul><ul><li>B) Para yanlıdır </li></ul><ul><li>C) Devlet müdahalesi gereksizdir. </li></ul><ul><li>D) Transfer harcamaları ekonomiyi hareketlendirir. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Hem durgunluğun hem de işsizliğin birlikte yaşandığı ekonomik probleme ne ad verilir? </li></ul><ul><li>A) Enflasyon </li></ul><ul><li>B) Stagflasyon </li></ul><ul><li>C) Deflasyon </li></ul><ul><li>D) Crosing ower </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Rasyonel beklentiler teorisi taraftarlarına göre ekonomi politikalarının başarılı olmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur. </li></ul><ul><li>A) Şok tedbirler gerekir </li></ul><ul><li>B) Devlet, vergileri kullanarak ekonomi politikalarını başarılı kılabilir </li></ul><ul><li>C) Devlet, kamu harcamaları ve para arzı gibi araçları kullanarak, üretim üzerinde etkili olabilir. </li></ul><ul><li>D) Devlet, kamu harcamaları ve para arzı gibi araçları kullanarak, istihdamı etkileyebilir </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Mevcut kaynakların üretime katılmayan kısmına … denir. </li></ul><ul><li>A) eksik istihdam </li></ul><ul><li>B) cari açık </li></ul><ul><li>C) boşa giden artı değer </li></ul><ul><li>D) sanayi üretimi </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hızlı olarak yükselmesine ne ad verilir? </li></ul><ul><li>A) Deflasyon B) Stagflasyon </li></ul><ul><li>C) Otomasyon D) Enflasyon </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Üretilen mal ve hizmetlerin, tüketici beklentilerini karşılayamamasından dolayı fiyatların artması halinde ortaya çıkan enflasyon türüne ne ad verilir? </li></ul><ul><li>A) maliyet enflasyonu B) girdi fiyatları enflasyonu </li></ul><ul><li>C) arz enflasyonu D) talep enflasyonu </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biri değildir. </li></ul><ul><li>A) Ülkeye karşılıksız olarak dış piyasalardan giren para, altın, döviz miktarının artması, B) Ülkedeki toplam harcamaların toplam gelirlerden daha fazla olması, C) Üretim miktarının çeşitli nedenlerle azalması, </li></ul><ul><li>D) Tedavüldeki para arzının artması </li></ul><ul><li> </li></ul>
 22. 22. <ul><li>1- Refah düzeyi gittikçe düşer. 2- Maaş ve ücretlerde artış yapılmaz. </li></ul><ul><li>3- Sosyal adalet istenilen düzeye gelir. </li></ul><ul><li>Yukarıdakilerden hangisi/hangileri enflasyonun sosyal sonuçları arasında yer alır? </li></ul><ul><li>A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 1 ve 3 D) Hepsi </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi enflasyonla mücadelede Devletin görevlerinden biri değildir? </li></ul><ul><li>A) Gelirler ve giderleri arasındaki fark fazla olmamalıdır. B) Uygun para politikası izlenmelidir. C) Devlet kuruluşlarının zararları hazineden karşılanmalıdır. D) Gereksiz personel çalıştırılmamalıdır. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Makro ekonomik akım şemasında ? olan yere gelmesi gereken ifade nedir? </li></ul><ul><li>Ücret B) Faiz </li></ul><ul><li>C) Kar payı ve rant D) Hepsi </li></ul>
 25. 25. <ul><li>GSYİH hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? </li></ul><ul><li>A) Gayri Safi Yurt İçi Hasıla nominal hesaplanır. </li></ul><ul><li>B) Bir ekonominin sahip olduğu bütün üretim faktörlerinin tam olarak istihdam edilmesi durumunda üreteceği çıktıya potansiyel çıktı veya GSYİH denir. </li></ul><ul><li>C) Reel GSYİH (herhangi bir dönemde üretilen toplam çıktıyı temel alan alan bir yılın fiyatları ile ölçmek) </li></ul><ul><li>D) GSYİH Açığı= fiili GSYİH-potansiyel çıktı </li></ul>
 26. 26. <ul><li>… , veri döneminde ülkenin sahip olduğu üretim faktörleri yardımıyla elde edilen nihai mal ve hizmetlerin değeridir. </li></ul><ul><li>A) Amortisman B) Safi milli hasıla </li></ul><ul><li>C) GSMH D) Net faktör geliri </li></ul>
 27. 27. <ul><li>… , ekonomide büyümenin alt sınırı olarak kabul edilmektedir. </li></ul><ul><li>A) GSMH B) GSYİH </li></ul><ul><li>C) Üretim D) Nüfus artış hızı </li></ul>
 28. 28. <ul><li> Aşağıdakilerden hangisi iç borçlanmadaki yüksek tırmanışın sonuçlarından biridir? </li></ul><ul><li>A) devlet tarafından verilmekte olan kamu hizmetlerindeki kaliteyi düşürmektedir. </li></ul><ul><li>B) halkın refahını olumlu yönde etkilemektedir. </li></ul><ul><li>C) uluslararası alanda ekonomik yapıyı güçlendirmektedir. </li></ul><ul><li>D) paranın satın alma gücünü arttırmaktadır. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Ekonominin mal ve hizmet üretme kapasitesindeki artış olarak …. adlandırılmaktadır. </li></ul><ul><li>A) Ekonomik konjonktür </li></ul><ul><li>B) Ekonomik yapının daralması </li></ul><ul><li>C) Ekonomik büyüme </li></ul><ul><li>D) Ekonomik dışsallık </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi paranın fonksiyonlarından değildir? </li></ul><ul><li>A) Mübadele aracı olması </li></ul><ul><li>B) Hesap Birimi olması </li></ul><ul><li>C) Değer biriktirme ve borçlanma aracı olması </li></ul><ul><li>D) İktisat politikası açısından etkisiz olması </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Hangisi “temsili para” değildir? </li></ul><ul><li>A) Altın sertifikası B) Gümüş sertifikası </li></ul><ul><li>C) Kağıt para D) Mal para </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Hangisi birimlerin para talebi nedenlerden biri değildir? </li></ul><ul><li>A) İşlem güdüsü </li></ul><ul><li>B) İhtiyat güdüsü </li></ul><ul><li>C) Spekülasyon güdüsü </li></ul><ul><li>D) Çalışma güdüsü </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Hangisi Merkez Bankasının görevleri arasında yer almaz? </li></ul><ul><li>A) Devletin bankacılığını yapar. </li></ul><ul><li>B) Bütçeyi hazırlar </li></ul><ul><li>C) Devlet adına fon tutar ve ödemeleri yapar </li></ul><ul><li>D) Bankaların bankası ve likiditenin son kaynağıdır. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>1923-1929 dönemi Türkiye ekonomisi için hangisi doğrudur? </li></ul><ul><li>A) Sosyalist bir ekonomi doktrini benimsenmiştir </li></ul><ul><li>B) Amasya’da bir iktisat kongresi düzenlenmiştir. </li></ul><ul><li>C) Devlet “liberal” bir tutum sergilemiştir. </li></ul><ul><li>D) Savaş ekonomisi uygulanmıştır. </li></ul>
 35. 35. <ul><li>1923-1929 döneminde ….. bir maliye politikasından titizlikle kaçınılırken, … ve borçlanmaya sıcak bakılmamış, önce … sonra harcanması söz konusu olmuştur. </li></ul><ul><li>A) deflasyonist, liberalizme, bütçe hazırlanıp </li></ul><ul><li>B) enflasyonist, devletleştirmeye, borçlanma </li></ul><ul><li>C) kamulaştırıcı, enflasyon, vergilerin toplanıp </li></ul><ul><li>D) genişlemeci, açık finansmana, gelirin edinilmesi </li></ul>
 36. 36. <ul><li>1934-1938 yılları arasında uygulanan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile Devlet fiilen ekonomi içindedir. Bu bağlamda hangisi yanlıştır? </li></ul><ul><ul><li>A) Planla öncelikle, büyük kısmı yabancıların elinde bulunan şirketler millileştirilmiş ve kamulaştırılmıştır. </li></ul></ul><ul><ul><li>B) Hammaddesi Türkiye’de bulunmayan malların sanayi tesislerine öncelik verilmiştir. </li></ul></ul><ul><ul><li>C) 1938’de Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanmıştır. </li></ul></ul><ul><ul><li>D) Toprak reformu yapılmıştır. </li></ul></ul>
 37. 37. <ul><li>SINAVDA BAŞARILAR DİLER, HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM… </li></ul>

×