Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kursus orientasi dskp 4 (taklimat umum)

5,033 views

Published on

KSSR Matematik Tahun 4 @ SK Sg Udang

 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kursus orientasi dskp 4 (taklimat umum)

 1. 1. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN 4 KSSR 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 2. 2. KURIKULUM KEBANGSAAN …suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Akta 550 (Akta Pendidikan 1996) Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 3. 3. KURIKULUM Suatu pengalaman pembelajaran yang terancang ke arah mencapai penghasilan pembelajaran yang dihasratkan (PPK, 2001) Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 4. 4. KOMPONEN KURIKULUM KANDUNGAN PEDAGOGI Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN
 5. 5. KANDUNGAN • Isi mata pelajaran • Matlamat dan objektif pembelajaran/hasil pembelajaran yang dihasratkan melalui mata pelajaran tersebut. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 6. 6. PEDAGOGI • Pengalaman pembelajaran yang seharusnya dilalui menerusi teknik dan kaedah yang berkualiti ke arah mencapai objektif pembelajaran. • Susun atur pengalaman pembelajaran yang terancang bagi mencapai objektif pembelajaran. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 7. 7. TAKSIRAN Kaedah yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menentukan objektif pembelajaran telah dicapai. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 8. 8. APAKAH KEPENTINGAN PENTAKSIRAN KEPADA GURU? • Mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid • Menilai keberkesanan PdP • Membantu memperbaiki PdP • Membantu perancangan tindakan susulan Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 9. 9. APAKAH KEPENTINGAN PENTAKSIRAN KEPADA MURID? • Memahami tujuan mereka belajar dan mengetahui kemajuan pembelajaran mereka • Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri • Memaklumkan murid tentang tindak susul Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 10. 10. PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH PENTAKSIRAN FORMATIF • Memantau perkembangan murid secara berterusan. • Maklumat yang diperoleh digunakan bagi mempertingkatkan keberkesanan PdP. • Kelemahan murid perlu dikenal pasti supaya dapat dipulihkan sebelum kelemahan ini terkumpul sehingga sukar diatasi. • memberi lebih impak kepada pembelajaran dan pencapaian murid Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN SUMATIF Dijalankan pada akhir suatu tempoh pembelajaran dan bertujuan untuk mengetahui tahap penguasaan murid.
 11. 11. PERBEZAAN ANTARA PENTAKSIRAN FORMATIF DAN SUMATIF FORMATIF • • • • • • • Assessment for learning Semasa PdP Tidak digredkan Penekanan pada proses Pelaporan dalam bentuk deskriptif Berterusan Maklumat membantu meningkatkan kualiti PdP Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUMATIF • • • • • • • Assessment of learning Berlaku pada akhir suatu tempoh pembelajaran Digredkan Penekanan pada produk Pelaporan dalam bentuk skor/gred Berkala Maklumat menunjukkan tahap pencapaian murid
 12. 12. CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN FORMATIF • Pemerhatian • Tugasan • Projek • Kuiz • Hasil kerja • Lisan • Drama dll. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 13. 13. Apa itu DSKP Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. DSKP menyenaraikan Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi (SPi). Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 14. 14. Mengapa DSKP ? • Kurikulum merangkumi Kandungan, Pedagogi dan Pentaksiran. • Memberi pengupayaan (empowerment) kepada guru-guru untuk membuat pentaksiran formatif dan sumatif di dalam bilik darjah. • DSKP akan digunakan mulai Januari 2014 untuk Tahun 4 Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 15. 15. KURIKULUM BERASASKAN STANDARD STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Satu set kriteria umum yang menunjukkan tahaptahap penguasaan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai (indicator of success) Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 16. 16. TAHAP PENGUASAAN Kriteria pencapaian yang berasaskan setiap kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 17. 17. TAFSIRAN STANDARD PRESTASI SECARA UMUM TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. 2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. 3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. 4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. 5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif. Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi. 6 Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 18. 18. PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID • Templat ms excel disediakan • Guru perlu membuat pentaksiran sehingga lengkap satu kelompok standard kandungan dan pembelajaran • Tidak secara dalam talian (standalone offline) • Rekod disimpan di sekolah untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 19. 19. NOTA: • Tiada ujian setara di peringkat daerah atau negeri • Ujian pertengahan dan akhir tahun boleh dilaksanakan di sekolah • Ujian-ujian bulanan peringkat sekolah tidak perlu dijalankan Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 20. 20. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Terima Kasih

×