Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การวางแผน การสร้างสื่อ

3,260 views

Published on

 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

การวางแผน การสร้างสื่อ

 1. 1. Identify Your Purpose1
 2. 2. 1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์2. เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อที่ทันสมัยและดึงดูดความสนใจจากผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น
 3. 3. Specify YourCommunications Objectives2
 4. 4. 1. ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องเศษส่วนมากขึ้น2. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนมากขึ้น3. ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเรื่องเศษส่วน
 5. 5. Consider Which TopicsYou Want to Cover3
 6. 6. 1 ความหมายของเศษส่วน2 การใช้สัญลักษณ์แทน3 วิธีการเขียนและอ่านเศษส่วน4 ชนิดของเศษส่วน5 เศษส่วนที่เท่ากัน6 การเปรียบเทียบเศษส่วน7 การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
 7. 7. Assess Available Resources4
 8. 8. http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/223-00/http://www.eschool.su.ac.th/school12/M4_2546/4-1/1_015/Title%202.htmlhttp://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/rattanaporn_l/math-m-1/
 9. 9. Identify PotentialPartners and DetermineTheir Roles5กําหนดบทบาทของแต่ละฝ่าย
 10. 10. • มีการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ• สํารวจและเลือกเทคนิคในการทําสื่อเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน• วิเคราะห์ข้อมูลหาส่วนที่น่าสนใจ เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับการทําสื่อการสอน• เรียบเรียงข้อมูลที่ได้ โดยจัดลําดับตามเนื้อหาเพื่อสะดวกต่อผู้เรียนรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล• สํารวจอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ ว่ามีอะไรบ้าง• ตรวจสอบจากสมาชิกภายในกลุ่ม ว่ามีอุปกรณ์ใดแล้วบ้าง• ประเมินรายจ่ายค่าอุปกรณ์• จัดหาอุปกรณ์ส่วนที่ขาดเพิ่มเติม โดยการเปรียบเทียบราคาตามท้องตลาด• สรุปรายจ่ายทั้งหมดจัดหาวัสดุ อุปกรณ์• นําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งทางด้านตัวอักษร ภาษาและการเรียบเรียงตรวจสอบความถูกต้อง
 11. 11. Establish a MaterialsDevelopment Team6กําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย
 12. 12. รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลนางสาวธีรญา ชูเกษ 553050081-5นางสาวละมัย คําราช 553050315-6จัดหาวัสดุ อุปกรณ์นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ 553050007-7ร่วมจัดทําสื่อการสอนนางสาวธีรญา ชูเกษ 553050081-5นางสาวละมัย คําราช 553050315-6นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ 553050007-7นางสาววลัยพรรณ วงศ์สุวรรณ 553050097-0ตรวจสอบความถูกต้องนางสาววลัยพรรณ วงศ์สุวรรณ 553050097-0
 13. 13. Review Existing Materials7สํารวจวัสดุ อุปกรณ์
 14. 14. 1. คอมพิวเตอร์2. อินเทอร์เน็ต3. เอกสารประกอบ4. กระดาษ ปากกา ดินสอ5. เครื่องปริ้น
 15. 15. สาขาคณิตศาสตรศึกษา sec.2

×