สถานการณ์ปัญหา(Problem-based learning)คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะทาการจัดอบรมสัมมนาครูที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื...
ภารกิจของผู้ช่วยวิทยากร
1. สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับ ความหมายของเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา พร้อมทั้งเปรียบเทียบพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการศึกษาในช่วงยุค...
เทคโนโลยี หมายถึง การนาแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการกระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆเพื่อปร...
เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง เป็นกระบวนการที่มีการบรูณาการอย่างซับซ้อนเกี่ยวกับบุคคล กรรมวิธี แนวคิด เครื่องมือ และองค์กรเพื่...
พัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา123
การศึกษาช่วงเวลาดังกล่าวมีการพัฒนาการที่ช้ามาก การจัดการเรียนการสอนอยู่ในกลุ่มคนเล็ก ๆ การสื่อสารยังไม่เจริญ การจัดการศึกษ...
3. เทคโนโลยีการศึกษาของอเบลาร์ดในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 12 - 13 ยุโรปเริ่มตื่นตัวในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบมีสถานศึกษ...
1 เทคโนโลยีการศึกษาของแลนตาสเตอร์ วิธีกำรของเขำก็คือ กำรจัดสภำพห้องเรียนและดำเนินกำรสอนแบบประหยัด รวมถึงกำรจัดระบบเนื้อหำว...
3 เทคโนโลยีทางการศึกษาของฟรอเบลจุดมุ่งหมำยของนักกำรศึกษำก็คือกำรควบคุมดูแลเยำวชนให้เติบโตเป็น ผู้ใหญ่เท่ำนั้นเช่นเดียวกับจ...
1.เทคโนโลยีการศึกษาของธอร์นไดค์ ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดค์ ได้เน้นที่ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่ำง สิ่งเร้ำ (Stimul...
2. จาแนกองค์ประกอบขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษาว่ามีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันอย่างไร
เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง ทฤษฎีและการปฏิบัติในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การพัฒนา การใช้การจัดการ และประเมินผลของกระ...
กำรออกแบบ(Design)กำรพัฒนำ(Development)กำรใช้(Utilization)กำรจัดกำร(Management)กำรประเมิน(Evaluation)
1. การออกแบบ (Design)เป็นขอบข่ายที่แสดงให้เห็นโครงร่างที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างหลักการและทฤษฎีพื้นฐานต่างๆที่จะนาไปสร...
2. การพัฒนา (Development)เป็นขอบข่ายของการสร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของสื่อ พื้นฐานที่ได้ออกมาพัฒนาเป็นสื่อที่อาศัยคุณลักษณะขอ...
3.การใช้ (Utilization)ขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการนาสื่อที่พัฒนาแล้วไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ4.การจัดการ (Management)ขอบ...
3. Educational Technology และ Instructional Technologyมีความเหมือน ความแตกต่าง หรือสัมพันธ์กันอย่างไร
รูปแบบความสัมพันธ์ Educational Technologyและ Instructional Technologyเหมือนกัน เป็นกระบวนการที่มีการออกแบบ กรรมวิธี แนวคิด...
4. การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในยุคปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมไ...
เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นสิ่งที่สาคัญมากในปัจจุบันสาหรับบุคลากรทางการศึกษา ก็เพราะ เพื่อการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประ...
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้สาหรับการสอนเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่าง ทาให้การเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องเ...
จัดทาโดย
Introduction to technologies and educational media chapter1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Introduction to technologies and educational media chapter1

186 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
186
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Introduction to technologies and educational media chapter1

 1. 1. สถานการณ์ปัญหา(Problem-based learning)คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะทาการจัดอบรมสัมมนาครูที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวเรื่องเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมที่จะทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรให้ความรู้ในการสัมมนาดังกล่าว ในหัวข้อความหมาย พัฒนาการและขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ซึ่งท่านจะต้องคอยให้คาแนะนาตลอดจนช่วยเหลือครูอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมภารกิจของผู้ช่วยวิทยากรต้องเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองโดยการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการศึกษา
 2. 2. ภารกิจของผู้ช่วยวิทยากร
 3. 3. 1. สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับ ความหมายของเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา พร้อมทั้งเปรียบเทียบพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการศึกษาในช่วงยุคต่าง
 4. 4. เทคโนโลยี หมายถึง การนาแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการกระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆเพื่อปรับปรุงระบบงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพสื่อการศึกษา หมายถึง วัสดุที่เสนอเนื้อหาสาระความรู้แก่ผู้รับ สื่ออาจเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ในการนาเสนอ การเรียนการสอนในชั้นเรียน การบริการสารสนเทศในห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ จาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง เทคนิควิธีการ ให้ทันกับความก้าวหน้าและวิทยาการของโลกความหมายของเทคโนโลยี และสื่อการศึกษา
 5. 5. เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง เป็นกระบวนการที่มีการบรูณาการอย่างซับซ้อนเกี่ยวกับบุคคล กรรมวิธี แนวคิด เครื่องมือ และองค์กรเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา สร้างประยุกต์ใช้ ประเมินผล และจัดการแก้ปัญหาต่างๆ
 6. 6. พัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา123
 7. 7. การศึกษาช่วงเวลาดังกล่าวมีการพัฒนาการที่ช้ามาก การจัดการเรียนการสอนอยู่ในกลุ่มคนเล็ก ๆ การสื่อสารยังไม่เจริญ การจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษามีดังนี้1. เทคโนโลยีการศึกษาของกลุ่มโซฟิสต์รูปแบบการสอนของกลุ่มโซฟิสต์มี 3 ขั้นตอนคือ- เตรียมคาบรรยายอย่างละเอียด- เปิดโอกาสให้ผู้ฟังเสนอแนะให้บรรยายในสิ่งที่เขาต้องการรู้- บรรยายตามความต้องการของผู้บรรยายหรือผู้ฟัง2. เทคโนโลยีการศึกษาของโสเครติส (ค.ศ.399-470)โสเครตีส เพลโตและเซโนฟอนลูกศิษย์ของเขาได้ทาการบันทึกวิธีการสอนของเขาไว้วิธีการสอนของโสเครติส ที่อธิบายไว้ใน PlastosMeno นั้น มุ่งที่จะสอนให้ผู้เรียนเสาะแสวงหรือสืบเสาะหาความรู้ที่เหมาะสมเองจากการป้อนคาถามต่าง ๆ ที่เป็นการชี้แนะแนวทางให้ผู้ตอบได้ข้อคิด
 8. 8. 3. เทคโนโลยีการศึกษาของอเบลาร์ดในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 12 - 13 ยุโรปเริ่มตื่นตัวในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบมีสถานศึกษาหรือโรงเรียน ซึ่งนับว่าเป็นวิธีใหม่แต่ก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจนถึงกับการให้สิทธิแก่ผู้สอนตั้งโรงเรียนในโบสถ์หรือวัดได้4.เทคโนโลยีทางการศึกษาของคอมินิอุสหนังสือ Great Didactic เป็นหนังสือสำคัญที่สุดเกี่ยวกับเทคนิคกำรสอนของคอมินิอุส จุดมุ่งหมำยทำงกำรศึกษำของคอมินิอุส คือควำมรู้ คุณธรรม และควำมเคร่งครัดในศำสนำ เขำเชื่อมั่นว่ำกำรศึกษำเป็นเครื่องมือสำหรับเตรียมคนเพื่อดำรงชีพอยู่อย่ำงเป็นสุขมำกกว่ำที่จะให้กำรศึกษำเพื่อมีอำชีพหรือตำแหน่ง
 9. 9. 1 เทคโนโลยีการศึกษาของแลนตาสเตอร์ วิธีกำรของเขำก็คือ กำรจัดสภำพห้องเรียนและดำเนินกำรสอนแบบประหยัด รวมถึงกำรจัดระบบเนื้อหำวิชำที่เรียนโดยพิจำรณำถึงระดับชั้น สำหรับกำรสอนนักเรียนเป็นชั้นหรือเป็นกลุ่ม2 เทคโนโลยีการศึกษาของเปสตาลอสซี ทฤษฎีทำงกำรศึกษำของเปสตำลอสซี เป็นที่รู้จักกันดีจำกคำพูดของเขำเอง คือ "I wish to psychologizeInstruction" ซึ่งหมำยถึง กำรพยำยำมทำให้กำรสอนทั่วไปเข้ำกันได้กับควำมเชื่อของเขำอย่ำงมีระเบียบและ ปรับปรุงพัฒนำไปด้วยกัน
 10. 10. 3 เทคโนโลยีทางการศึกษาของฟรอเบลจุดมุ่งหมำยของนักกำรศึกษำก็คือกำรควบคุมดูแลเยำวชนให้เติบโตเป็น ผู้ใหญ่เท่ำนั้นเช่นเดียวกับจุดมุ่งหมำยของคนทำสวนคือกำรควบคุมดูแลต้นไม้ ต้นเล็ก ๆ ไปจนมันเจริญเติบโตออกดอกผลในที่สุดอย่ำงไรก็ตำม กำรควบคุมดูแล ยังมีควำมหมำยกว้ำงออกไปถึงกำรควบคุมพัฒนำกำรต่ำง ๆ โดยให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับชีวิตจริงในฐำนะที่เขำเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วย4 เทคโนโลยีการศึกษาของแฮร์บาร์ท แฮร์บำร์ทได้วำงรำกฐำนเกี่ยวกับวิธีสอนของเขำโดยอำศัยระบบจิตวิทยำกำรเรียน รู้ นับได้ว่ำเขำได้เป็นผู้ริเริ่มจิตวิทยำกำรเรียนรู้สมัยใหม่เป็นคนแรกที่สอด คล้องกับวิธีกำรของ Locke ที่เรียกว่ำ Tabula Rasa (Blank Tablet) เกี่ยวกับทฤษฎีทำงจิต
 11. 11. 1.เทคโนโลยีการศึกษาของธอร์นไดค์ ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดค์ ได้เน้นที่ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่ำง สิ่งเร้ำ (Stimulus) กับกำรตอบสนอง (Response) เขำเชื่อว่ำ กำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ด้วยกำรที่มนุษย์หรือสัตว์ได้เลือกเอำปฏิกิริยำตอบ สนองที่ถูกต้องนั้นมำเชื่อมต่อ(Connect) เข้ำกับสิ่งเร้ำอย่ำงเหมำะสม2.เทคโนโลยีการศึกษาของดิวอี้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์สำหรับดิวอี้ให้ผลคุ้มค่ำก็คือวิธีกำรไตร่ตรอง (Reflective Method) หรือกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบและแน่นอน เกี่ยวกับควำมเชื่อหรือแบบแผนของควำมรู้ที่เกิดขึ้น สำระของวิธีกำรแบบไตร่ตรองของดิวอี้มีอยู่ในหนังสือชื่อ How WeThink ซึ่งได้กล่ำวถึงกำรไตร่ตรองในฐำนะที่เป็นควำมเคลื่อนไหวทำงจิตวิทยำ3. เทคโนโลยีการศึกษามอนเตสซอรีแนวคิดพื้นฐานของวิธีสอนแบบมอนเตสซอรี เทคโนโลยีการศึกษาและการสอนของมอนเตสเซอรี มีลักษณะที่สำคัญอยู่ 3 ประกำร คือ1.กำรจัดกิจกรรมของโรงเรียนให้เหมำะสมกับผู้เรียนแต่ละคน2.แบ่งเด็กให้มีโอกำสทำงำนได้อย่ำงอิสระ โดยไม่ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนฝ่ำยเดียว3.เน้นในเรื่องลักษณะกำรแบ่งแยกระบบประสำทสัมผัส
 12. 12. 2. จาแนกองค์ประกอบขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษาว่ามีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันอย่างไร
 13. 13. เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง ทฤษฎีและการปฏิบัติในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การพัฒนา การใช้การจัดการ และประเมินผลของกระบวนการและแหล่งการเรียนสาหรับการเรียนรู้ ดังจะเห็นความสัมพันธ์ของขอบข่ายทั้ง 5
 14. 14. กำรออกแบบ(Design)กำรพัฒนำ(Development)กำรใช้(Utilization)กำรจัดกำร(Management)กำรประเมิน(Evaluation)
 15. 15. 1. การออกแบบ (Design)เป็นขอบข่ายที่แสดงให้เห็นโครงร่างที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างหลักการและทฤษฎีพื้นฐานต่างๆที่จะนาไปสร้างและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม- การออกแบบระบบการสอน เป็นการกาหนดการสอนทั้งหมด รวมทั้งจัดระเบียบ ขั้นตอน ที่หลอมรวมทั้งขั้นการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนาไปใช้และการประเมินการเรียนการสอน- การออกแบบสาร วางแผนสาหรับจัดทาสารให้ผู้เรียน รับรู้ ใส่ใจ- กลยุทธ์การสอน ระบุการเลือกและลาดับเหตุการณ์ ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับบทเรียน- คุณลักษณะของผู้เรียน เป็นสิ่งสาคัญในการออกแบบที่ต้องคานึงถึงพื้นฐานประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ความแตกต่างของผู้เรียน
 16. 16. 2. การพัฒนา (Development)เป็นขอบข่ายของการสร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของสื่อ พื้นฐานที่ได้ออกมาพัฒนาเป็นสื่อที่อาศัยคุณลักษณะของสื่อต่างๆ- เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ แนวทางในการผลิตหรือขนส่งเนื้อหาไปยังผู้เรียน- เทคโนโลยีด้านโสตทัศน์ แนวทางในการผลิตหรือขนส่งเนื้อหาไปยังผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือกลไกอิเล็กทรอนิกส์ในการนาเสนอสารทั้งเสียงและภาพ- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แนวทางในการผลิตหรือขนส่งเนื้อหาไปยังผู้เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน- เทคโนโลยีบูรณาการ แนวทางในการผลิตหรือขนส่งเนื้อหาไปยังผู้เรียนโดยใช้คุณลักษณะของสื่อหลายชนิดภายใต้การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
 17. 17. 3.การใช้ (Utilization)ขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการนาสื่อที่พัฒนาแล้วไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ4.การจัดการ (Management)ขอบข่ายหลักสาคัญของสาขาเทคโนโลยีการศึกษา เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ที่จะต้องนาไปสนับสนุนในทุกๆ ขอบข่าย5.การประเมิน (Evaluation)เกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อปรับปรุง ในการประเมินนั้นจะมุ่งเน้นการประเมินทั้งกระบวนการและผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ตลอดทั้งคุณภาพของสื่อที่ออกแบบขึ้นมา
 18. 18. 3. Educational Technology และ Instructional Technologyมีความเหมือน ความแตกต่าง หรือสัมพันธ์กันอย่างไร
 19. 19. รูปแบบความสัมพันธ์ Educational Technologyและ Instructional Technologyเหมือนกัน เป็นกระบวนการที่มีการออกแบบ กรรมวิธี แนวคิด เพื่อนนาไปใช้ในการเรียนรู้ต่างกันInstructional Technology ไม่ได้มีขอบเขตของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือผลิตสื่อการสอนเท่านั้น แต่ยังมีขอบเขตที่กว้างขวางที่ครอบคลุมถึงการนาเทคนิค วิธีการ ตลอดจนทั้งสิ่งประดิษฐ์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสัมพันธ์กันEducational Technology ส่งผลให้เกิดInstructional Technology ที่มีความหลากหลายด้านเทคนิค วิธีการ ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
 20. 20. 4. การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในยุคปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร
 21. 21. เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นสิ่งที่สาคัญมากในปัจจุบันสาหรับบุคลากรทางการศึกษา ก็เพราะ เพื่อการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน เช่น การออกแบบระบบการสอน กลยุทธ์การสอนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การใช้สื่อการสอน การวิเคราะห์การวัดตามเกณฑ์ เป็นต้น
 22. 22. เทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้สาหรับการสอนเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่าง ทาให้การเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องเรียนสมัยใหม่มีอุปกรณ์วิดีโอโปรเจคเตอร์ (Video Projector) มีเครื่องคอมพิวเตอร์มีระบบการอ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ รูปแบบของสื่อการศึกษาที่นามาใช้ในการเรียนการสอน ก็มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนามาใช้ เช่นมัลติมีเดีย อิเล็กทรอนิกส์ยุค วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ ระบบวิดีโอออนดีมานด์ไฮเปอร์เท็กซ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
 23. 23. จัดทาโดย

×