Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trần Thị Minh Hảo _ K33103226

734 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trần Thị Minh Hảo _ K33103226

 1. 1.  GVHD: ThS. Lê Đức Long SVTH: Trần Thị Minh Hảo (Tin 5C - BT) 1
 2. 2. Tổng quan chương trình 11 Phân bố tiết dạy Mục tiêu tiết học Một số vấn đề về tiết học Kịch bản dạy học 2
 3. 3. Thư viện chương Soạn thảo,chuẩn thực hiện và hiệu chỉnh CT 8 trình con dịch, 19 2 Các thành phần của ngôn ngữ LT VD cách viết và sử dụng CT con 18 chuẩn vào/ra đơn giản 7 Các thủ tục 1 Khái niệm LT và ngôn ngữ LT Chương trình con và phân loại 17 biểu thức, câu lệnh gán 6 Phép toán, Chương trình con Một số khái niệm về Ví dụ và lập trình có cấu làm việc với tệp 16 VI I lập trình và biến 5 Khai báo ngôn ngữ trúc lập trình Thao tác với tệp 15 4 Một số kiểu dữ liệu chuẩn Kiểu dữ liệu tệp 14 3 Cấu trúc chương trình Tệp và thao tác với Chương trình đơn tệp V II giản Kiểu dữ liệu có cấu Cấu trúc rẽ nhánh trúc và lặp IV III Kiểu mảng 11 9 Cấu trúc rẽ nhánh Kiểu xâu 12 Kiểu bản ghi 13 10 Cấu trúc lặp 3
 4. 4. Tiết 1: Kiểu mảng một chiều  Khái niệm  Khai báo  Một số thao tác với mảng một chiềuTiết 2 & 3 : Kiểu mảng một chiều (tt)  Nhắc lại một số kiến thức về các thuật giải: tìm kiếm và sắp xếp  Giải các bài toán sử dụng thuật giải trên.Tiết 4: Kiểu mảng hai chiều  Khái niệm  Khai báo  Một số thao tác với mảng 2 chiều.  Ví dụ 4
 5. 5.  Khái quát được kiểu dữ liệu có cấu trúc.  Hiểu rõ và nhớ khái niệm mảng 1_ 2 chiều.  Mô tả được những yếu tố để khai báo mảng.  Nhận biết được định danh của một phần tử trong mảng. Kiến thức Kĩ năng Thực hành được khai báo mảng. Thái độ Nhập/xuất được giá trị các phần  Tập trung, quan tâm đến vấn tử của mảng. đề đang học. Vận dụng kiểu mảng vào một số bài  Hào hứng, hợp tác, phát biểu ý toán. kiến xây dựng bài. 5
 6. 6. NGƯỜI HỌC Mộtdẫn dắt kiểu sinh vào bài kiểu Dễ số kiểu dữ liệu nào là và cách liệu Khai báo: học thế chuẩn tạp.  Khái là một đượcdữ liệu phứchọc. dữ khai có cấu Đây niệm KT đã biết  Khó phân biệt: tên kiểu mảng # tên biến mảng. báo. trúc. KT trọng tâm  Dễ Khó nhớ, khó làm cho học sinh hiểu rõ ràng minh họa để học sinh thấy hình ảnh  Có 2 cách khai báo phức tạp (type, var).  Hiểu trúc rẽ nhánh và cấubáo được kiểu mảng (2 khái niệm và khai Cấu trúc mảng. (hằng số, biểu thức nguyên). Điểm khó    Kiểu chỉtiết học ngắn. trúc lặp. cấu lượng số Thời cách: type, var).1 NGƯỜI DẠY  Nhập/xuất giá liệu. Nhập/xuất dữ trị phức tạp.  Biết cách truy xuất các phần tử của mảng.  Thuận lợi  Sử dụng vòng lặp for..do để nhập/xuất giá trị cho Khó khăn mảng. 6
 7. 7. Phương tiện:Phương pháp: 7
 8. 8. 8
 9. 9. Nhập vào nhiệt độ (trung bình) của mỗi ngày trong tuần. Yêu cầu:  Tính nhiệt độ trung bình của tuần.  Tính số ngày có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ TB của tuần. (Xem bài giải) Hãy tính nhiệt độ trung bình cho một năm (365 ngày).END. 9
 10. 10. Tìm những điểm12 5 9 50 35 chung a b c d 8.6 9.5 7.0 10
 11. 11. Tìm những yếu tố cầnkhai báo trong các côngthức. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. Program vd1;Uses crt;Var n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7 , Ntb : real; dem : integer;BEGIN Clrscr; Write(‘Nhap nhiet do cac ngay trong tuan: ’); Readln(n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7); Ntb := (n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + n6 + n7) / 7; dem:= 0; if n1>Ntb then dem := dem + 1; if n2>Ntb then dem := dem + 1; if n3>Ntb then dem := dem +1; if n4>Ntb then dem := dem +1; if n5>Ntb then dem := dem +1; if n6>Ntb then dem := dem + 1; if n7>Ntb then dem := dem + 1; writeln(‘Nhiet do trung binh cua tuan: ’, Ntb); writeln(‘So ngay nhiet do cao hon trung binh: ’, Ntb); Readln;END. 15

×