Successfully reported this slideshow.

Nguyễn Văn Dũng-Tin5CBT-K33103216

566 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nguyễn Văn Dũng-Tin5CBT-K33103216

 1. 1. Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh KỊCH BẢN DẠY HỌC • Lớp:Tin5CBT • GV hƣớng dẫn:Lê Đức Long • SV thực hiện:Nguyễn Văn Dũng • MSSV:K33103216
 2. 2. Kiến thức:Cung cấp cho Thái độ:Có ý thức bảohọc sinh ban đầu: Kỹ năng: Giúp học sinh mật thông tin và sử•Hệ cơ sở dữ liệu bƣớc đầu có kỹ năng dụng máy tính để khai•Hệ quản trị cơ sở dữ làm việc với hệ cơ sở thác thông tin phục vụliệu dữ liệu quan hệ cho công việc•Kiến trúc và bảo mật hệcơ sở sữ liệu 10:Cơ sở dữ liệu quan hệ(Tiết 1) MỤC TIÊU CHƢƠNG TRÌNH Chương I: Khái Chương III: niệm về hệ cơ Hệ cơ sở dữ sở dữ liệu liệu quan hệ CHƢƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 12 Chương II: Chương IV: Hệ quản trị cơ Kiến trúc và sở dữ liệu bảo mật các hệ Microsoft cơ sở dữ liệu Access
 3. 3. 10:CƠ SỞ DỮ LiỆU QUAN HỆ(Tiết 1)I.Mô hình dữ II.Cơ sở dữliệu quan hệ liệu quan hệ 3)Khóa và 1)Khái niệm 2)Ví dụ liên kết giữa các bảng a)Khóa b)Khóa c)Liên kết chính
 4. 4. 10:Cơ sở dữ liệu quan hệ(Tiết 1) Mục tiêu bài dạy. *Về kiến thức: -Biết khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ và các đặc trƣng cơ bản của mô hình này. *Về kỹ năng: -Biết cách phân biệt mô hình dữ liệu quan hệ với mô hình dữ liệu khác. Điểm trọng tâm và điểm khó.*Trọng tâm: -Nắm bắt đƣợc các đặc trƣng cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệ. * Điểm khó: -Xác định đƣợc mối quan hệ giữa các dữ liệu trong CSDL. Phần giả định -Giáo viên có máy tính + máy chiếu + sách giáo khoa + sách giáo viên. -Học sinh có sách giáo khoa và vở trắng viết bài.
 5. 5. GV Dựa vào nội GV:trả lời: Ngoài HS:Xem lại bài dung về ba mức mô hình quan hệ cũ. thể một số khác ,có hiện của Hỏi:có những mô CSDL ởhình liênI như mô chương Hoạt động 1: hình nào ngoài để dẫn học sinh kết ,mô hình nắm bắt được mô mạng ,mô hình Mở đầu tiết mô hình quan hệ? hình dữ liệu. hình phân cấp ,mô dạy(10 phút) đối tượng. Hoạt động 4: Hoạt động 2: Khái Các hoạt động niệm và lịch sử của Củng cố và mô hình dữ liệu dạy họcdặn dò.(5 phút) quan hệ(10 phút) Hoạt động 3: Các đặc trƣng cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệ(20 phút)
 6. 6. GV :Mô hình dữ GV:Mô hình dữ liệu được dùng để liệu quan hệ được mô tả dữ liệu xuất E.F.Codd đề ở Hoạt động 1: mức cao, tổng năm 1970.Mô quát nên nóhệ được hình quan được Mở đầu tiết dùng để thiết kế dùng rộng rãi dạy(10 phút) CSDL.30 năm trở trong lại đây. Hoạt động 2: Khái Hoạt động 4: niệm và lịch sử của Các hoạt động Củng cố và mô hình dữ liệu dạy họcdặn dò.(5 phút) quan hệ(10 phút) Hoạt động 3: Các đặc trƣng cơ bản của mô hình dữ liệu HS:Viết khái niệm vào vở. quan hệ(20 phút)
 7. 7. Hoạt động 1: Mở đầu tiết dạy(10 phút) Hoạt động 4: Hoạt động 2: Khái Các hoạt động niệm và lịch sử của Củng cố và mô hình dữ liệu dạy họcdặn dò.(5 phút) quan hệ(10 phút) GV:Ví dụ GV:Về mặt cấu Hoạt động 3: Các trúc: Dữtrúc mô cấu liệu được đặc trƣng cơ bản của mô hình dữ liệu HS:Viết bài vào thể hình trong các hiện dữ liệu vở. quan hệ bảng. quan hệ(20 phút)
 8. 8. Ví dụ Cấu trúc mô hình dữ liệu quan hệ Mỗi hàng biểu thịCác cột biểu thị các một cá thể ,gồm một thuộc tính của chủ bộ các giá trị tương thể.Tên cột thường ứng với các cột.là tên của thuộc tính
 9. 9. Hoạt động 1: Mở đầu tiết dạy(10 phút) Hoạt động 4: Hoạt động 2: Khái Các hoạt động niệm và lịch sử của Củng cố và mô hình dữ liệu dạy họcdặn dò.(5 phút) quan hệ(10 phút) GV:Về mặt thao GV:Về mặtliệu: tác trên dữ ràng Hoạt động 3: Các buộc dữ liệu: ràng có thể cập về Dự GV:Ví dụ nhật dữ đặc trƣng cơ bản liệu trong các buộc dữ thêm liệu như liệu trong HS:Viết bài vào bảnghay dữ liệu của mô hình dữ liệu mô phải thỏa ,xóahình sửa bản vở. mãntrong số ràng quan hệ(20 phút) ghi một một buộc. bảng
 10. 10. Các ràng buộc dữ liệu trong mô hình dữ liệu Mối liên kết giữabảng HOADON vàCHITIETHOADON
 11. 11. GV:Nhắc lại các thao tác trên dữ Hoạt động 1: liệu đã biết ở Mở đầu tiết chương II.Xem trước phần II. dạy(10 phút) Hoạt động 4: Hoạt động 2: Khái Các hoạt động niệm và lịch sử của Củng cố và mô hình dữ liệu dạy họcdặn dò.(5 phút) quan hệ(10 phút) Hoạt động 3: Các đặc trƣng cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệ(20 phút)
 12. 12. Thúy An-K33103201

×