Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exposicions orals eficaces

471 views

Published on

Malgrat els avenços tecnològics experimentats, la paraula segueix sent un dels mitjans de comunicació més eficaços.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Exposicions orals eficaces

  1. 1. Com fer una exposició oral: alguns suggeriments Malgrat els grans avenços tecnològics, la paraula,continua sent un dels mitjans de comunicació més eficaços que existeixen.
  2. 2. Com fer una exposició oral: alguns suggerimentsLes persones, al llarg de la nostra vida, ens trobem en moltes situacions personals,acadèmiques i professionals en què hem de saber comunicar.En el cas de l’exposició oral, és una presentació, individual o col·lectiva, davantd’un auditori d’un tema sobre el qual s’ha fet la recerca i és té una informació útilque compartir.Per a la preparació d’una exposició oral pots fer servir la tècnica que es basa en donarrespostes a les vuit preguntes bàsiques: “ Vuit servidors honestos em van ensenyar quant sé, els seus nom són: qui, què, a qui, per a què, on, com, quant i amb què.” (Kipling)QUIÉs l’orador.És a dir, TU. Sí, TU en majúscules, ets el protagonista de l’exposició oral.Per aquest motiu, millor que en els primers instants de contacte amb l’audiència nohi hagi diapositives; els mitjans no han de tenir més protagonisme que tu!Pots tenir la presentació visual a punt; però si vols atreure l’atenció cap a tu, “apaga”la presentació: • Només has de pitjar la tecla N (es projectarà en negre, s’ ”apagarà”). Una presentació en negre fa que l’orador acapari l’atenció de l’audiència. Quan vulguis que es torni a veure la presentació torna a prémer la tecla N. • Si pitges la tecla B (es projectarà en blanc, s’amagarà). Per seguir amb la presentació torna a pitjar la tecla B.Evidentment, pots fer servir aquestes estratègies en qualsevol moment de l’exposició,no només al principi.QUÈEl missatge.L’important ets tu i el missatge que transmets, no la presentació.La clau per aconseguir comunicar de manera correcta i útil és fer–teun guió amb les idees i arguments i després donar-los unaestructura coherent.Recorda el què vam dir sobre l’estructura del guió en elssuggeriments de com dissenyar una presentació visual eficaç.Josep Ma Zaragoza i Raduà. 2012 Pàgina 2 de 5
  3. 3. Com fer una exposició oral: alguns suggerimentsA QUIEt dirigeixes a una audiència. Sense audiència no pots explicar res.Tingues present que el públic no és el teu enemic; li has de tenir respecte, no por. Unapregunta de l’audiència no és un atac personal.PER A QUÈÉs la finalitat que es persegueix amb una exposició oral o acte de comunicació en elque transmets informació sobre un tema que has treballat durant temps.Es busca informar i convèncer a l’auditori mitjançant un vocabulari adequat al temaque exposes i un registre d’acord amb l’ocasió.ONConèixer el lloc on faràs l’exposició oral et familiaritzarà amb les dimensions de lasala, la il·luminació, de quins recursos disposaràs... i tenir–les en compte a l’hora deprendre algunes decisions quan estiguis preparant l’exposició.COMCal tenir en compte que és molt important el què es diu (el contingut del missatge),però també és fonamental el com es diu: • Amb la veu, • amb el llenguatge oral, • amb el llenguatge corporal, • amb els mitjans de suport o recursos. • La veu: El volum: cal parlar amb un bon volum de veu. És un factor important per captar l’atenció de l’auditori. Modificar el volum és un bon sistema per fer més variat el discurs, de cridar l’atenció i de posar èmfasi. El ritme: és important trobar una velocitat adequada per a la xerrada. No és convenient entretenir–se ni ser lent, però tampoc s’ha d’anar ràpid fins al punt de ser confús. Vocalització i articulació: una dicció incorrecta fa que l’orador no sigui entès i que, l’auditori el valori menys i li resti credibilitat. L’actitud: cal adequar el discurs al context i la situació en què es pronuncia. L’actitud, el tractament, el registre del llenguatge, la manera de fer al·lusions personals, les anècdotes o l’humor fan que la veu s’adapti al context L’entonació: és la corba melòdica que descriu la veu en pronunciar les paraules, les frases i les oracions. Cal que entenguis el que dius per entonar bé. Has de variar en la utilització de frases i subratllar amb la veu les paraules clau.Josep Ma Zaragoza i Raduà. 2012 Pàgina 3 de 5
  4. 4. Com fer una exposició oral: alguns suggeriments El silenci: permet a l’orador respirar millor. El silenci és un element més d’entonació, que et permet articular el discurs i remarcar les coses importants. • El llenguatge oral Claredat: has de parlar amb claredat perquè el públic entengui del que parles. Per parlar amb claredat s’han de construir frases curtes i utilitzar un ordre gramatical lògic. La precisió: és molt important anar directament als fets. Explicar amb exemples: s’entén millor una idea si s’exposa mitjançant una imatge o un exemple concret que si es deixa en abstracte. El que és concret, es capta i es recorda fàcilment. Es pot exemplificar mitjançant l’ús de diferents recursos: analogies, comparacions, paràboles, anècdotes, citacions, refranys... Parla bé el català: és important que dominis la llengua amb que t’expresses. Una persona que parla correctament, amb un llenguatge impecable, un registre ampli i gran varietat de lèxic, demostra tenir cultura. • El llenguatge corporal Un 65% de la informació que es transmet en una exposició oral prové del llenguatge no verbal. Molt útil per establir ponts de comunicació amb l’auditori. Quan l’orador s’expressa oralment, també fa servir el llenguatge no verbal, ja sigui per donar èmfasi, per matisar, per indicar, per enumerar o per a suggerir. Amb els gestos, l’orador emfasitza allò que vol dir amb les paraules. El somriure desperta simpatia i confiança. Si transmets amabilitat de bon principi, el públic ho agrairà. La posició del cos: hi ha posicions que transmeten seguretat i altres inseguretat. Algunes recomanacions són: ensenyar el cos sencer, moure’s de tant en tant, evitar els moviments cíclics, evitar els tics repetitius, no jugar amb objectes i no creuar els braços. La gesticulació: dona energia, convicció i sinceritat. La gesticulació trenca barreres. La gesticulació ha de ser natural i no exagerada. Evita els gestos i els tics que denoten inseguretat o nerviosisme. La mirada i el feedback: Els ulls són la part més expressiva del rostre. El contacte visual amb el públic és una qualitat essencial que has de tenir en compte. El bon contacte visual s’aconsegueix fent un escombrat d’esquerra a dreta, reparteix la mirada entre el públic, així aconseguiràs que tothom se senti mirat. Combina els diferents tipus de mirada: panoràmica, focalitzada –et concentres en una persona concreta de l’audiència– i mirall –amb la que reps resposta visual del públic–.Josep Ma Zaragoza i Raduà. 2012 Pàgina 4 de 5
  5. 5. Com fer una exposició oral: alguns suggeriments Amb el contacte visual, l’orador se n’adona de la reacció del públic davant del que diu. La influència d’aquesta reacció en l’orador s’anomena feedback. Per establir el feedback utilitza la mirada. És la via bàsica “d’intercanvi d’informació” i també serveix per provocar canvis en el discurs.QUANT de tempsHas d’ajustar la teva exposició al temps que tinguis assignat..En el cas del Treball de Recerca, disposaràs d’uns dotze a quinze minuts. Potsrepartir aquest temps entre les tres parts, que et proposem en el guió de com ferpresentacions visuals, de la següent manera: Introducció: 10% del temps. Nus o desenvolupament: 80% del temps. Desenllaç o conclusions: 10% del temps.El principi i el final són les claus d’una bona exposició.Aprofita el moment de novetat i curiositat del públic en el moment de la introduccióper cridar la seva atenció i convenç-se’ls de que allò que diràs realment elsinteressa.A mesura que es desenvolupa l’exposició, el nivell d’atenció pot baixar –pots utilitzarrecursos per a què no sigui així–; però un cop es percep que el discurs està a puntd’acabar, el nivell d’atenció torna a pujar, aprofita-ho.Assaja la teva exposició i adapta–la al temps disponible.AMB QUÈEls recursos o mitjans de suport: presentacions amb diapositives, vídeos, documentsimpresos ... Són només un suport que no substitueixen a l’orador ni tampoc han dedistreure a l’audiència.Et tornem a dir que l’essència de l’exposició oral ets tu i el teu guió. És la personaqui ha de convèncer, no els recursos multimèdia ni les “focs d’artifici” que surten perles pantalles. Dels recursos se’n pot fer un (bon) ús, (mal) ús o (ab) ús.Els recursos fan més efectiva l’exposició oral, però no són per llegir ni per serrepetits per l’orador. El públic espera més del que apareix per pantalla.L’audiència, o t’escoltarà, o llegirà el queprojectis; difícilment farà ambdues coses durantmolta estona. Si llegeixen, per a què hi ets tu? Sino arriben a llegir tot el que hi ha a la pantalla,per a què projectes?Si penses lliurar documentació relativa al’exposició, fes-ho a l’acabar; això permetrà seguirla presentació sense distraccions.Recorda, una vegada més, el que et vam suggerir per fer presentacions visualseficaces.Josep Ma Zaragoza i Raduà. 2012 Pàgina 5 de 5

×