Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sindikalni puls 090

469 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sindikalni puls 090

 1. 1. Година VIII, број 90, маj 2010. ISSN 145-98523DODEQENEPRVOMAJSKENAGRADE
 2. 2. СИНДИКАЛНИ ПУЛСIN MEMORIAM МИЛАНКО ГРБИЋ Дана 6. априла 2010. године престало је да куца срце нашег друга, пријатеља, колеге и саборца МИЛАНКА ГРБИЋА, председника Синдиката саобраћаја и веза Новог Сада и Војводине. Пуних двадесет година у првим редовима Самосталног синдиката саобраћаја и веза Новог Сада, касније и синдиката Војводине, уживао је подршку и поверење запослених у грани којој је и сам припадао. Динамичан, непрекидно у акцији, ведрог и немирног духа, суштину синдикалне борбе видео је на терену, на улици, међу радништвом, никако у канцеларији, за столом. Тако је и последњег радног дана стигао са терена, на којем је неколико дана раније водио штрајкове и протесте, борећи се за достојанство професије и синдиката. Наша борба за боље сутра радништва и синдиката биће много тежа без нашег Грбе, али богатија за искуство и пријатељство које нам је оставио. Желимо му вечни мир. Нека му је вечна слава и хвала. Оснивач: Савез самосталних синдиката града Новог Сада и општина Председник Градског већа: Драго Ђокић Редакција: Нада Видовић, Слађана Иванић, Зора Веселиновић, Драгиња Бејатовић Лектор: Вера Василић Адреса: Булевар Михајла Пупина 24, Нови Сад, тел. 021/456-290, 55-77-77, url: www.sindikat-ns.org.rs e-mail: gradsko.vece@ssssns.com, sekretar@ssssns.com Издаје и штампа: Фељтон д.о.о. Графичко-издавачко предузеће са п.о. Нови Сад, Стражиловска 17, тел. 021/66-22-867, 424-527 CIP - каталогизација у публикацији, Библиотека Матице српске, Нови Сад COBISS.SR.ID 181580807
 3. 3. 2 СИНДИКАЛНИ ПУЛСМЕЂУНАРОДНА САРАДЊА - ЕДУКАЦИЈАУ оквиру сарадње са Синдикатом из Ђокић, председник Градског одбора Тема састанка је била:Шведск е и Ун иве рзитето м из синдиката пољопривреде, водопри- - развој сарадње синдиката иШведске (ITA Utveckling), а као вреде, шумарства и прехрамбене пословодства у периоду прива-наставак активности „Новосадског и н д ус т р и ј е Б р а н к а П о п о в и ћ , тизацијефорума 2010“, организована је председник синдикалне организације - резултати заједничког рада истудијска посета шведске делегације АД „Минаква“ Душан Палалић, развојна стратегија компанијеу следећем саставу: чланови Извршног одбора СО и - потреба за даљом заједничком- Arne Nilsson – ITA Utveckling представници менаџмента (гене- едукацијом синдиката и посло-- Mikael Stenqvist – LO - IFF Metal рални директор Сања Бјелица и водства- Jan Olaf Johanson – омбудсман помоћник директора за опште и 2. Семинар у ССС града Новог Сада синдиката кадровске послове Татјана Мал- и општина на тему:- Z o r a n S t a n i ć – о м буд с м а н баша). - презентација шведског модела синдиката осигурања чланова синдиката- Jan Erik Svenblan – омбудсман - презентација шведског модела А- синдиката касе за незапослене- Сања Живковић – координатор 3. Посета Социјално-економском IFF Metal савету града Новог СадаУ оквиру наведене посете органи- У овом броју „Синдикалног пулса“зовани су: информисаћемо вас о посети СО АД1. Радни састанак са синдикалном „Минаква“ и шведском моделуорганизацијом АД „Минаква“ којем осигурања чланова синдиката, а усу присуствовали: председник ССС наредном броју о шведском моделуграда Новог Сада и општина Драго А-касе за незапослене. [VEDSKA PIRAMIDA Осигурање по основу закона и колективног уговора и пензиона шемаСистем осигурања у Шведској У Шведској нема ни палми ни исплаћују од осигурања су засно-1) Осигурање по основу закона и пирамида, али се пирамида често ване углавном на принципу "гу-пензионе шеме (с оцијално користи да илуструје структуру битка прихода". То значи даосигурање и национални пензи- комбинованог система осигурања појединци остварују право наони систем). Право на осигурање у Шведској. исплату бенефиција у складу сасе остварује по основу боравка Већина запослених има право да њиховим приходом. Нивои бене-или запослености у Шведској. комбинује осигурање по основу фиција би требало да буду закона и осигурање уговорено довољно високи да већини колективним уговором и пензионе обезбеде корисника да одрже бенефиције, поред чега могу стваран ниво животног стандарда имати право на бенефиције по као да и даље раде. Постоје два основу синдикалног деловања и основна лимита: горња граница индивидуалних (приватних) на приход осигурања и лимит за шема. исплату накнаде за осигурани Осигурање по основу закона је приход (најчешће 80%). основни оквир Значајна карактеристика закон- Систем социјалног осигурања, ског система социјалног осигу- укључујући национални пензи- рања јесте да обезбеђује једин- они систем, је законски и покрива ствено покриће, што значи да се,2) Осигурање по основу колек- (обухвата) све оне који живе и/или поред бенефиција по основутивног уговора и пензионе шеме и раде у Шведској. Финансира се из прихода, основне пензије ипрофесионалне пензионе шеме. пореза, на пример доприноса које родитељског додатка и слично,Право на осигурање се остварује плаћају послодавци.по основу запослености, што је Систем обезбеђује многобројнерегулисано колективним угово- бенефиције у случају болести,ром. незапослености, старосне пен-3) Осигурање по основу чланства зије, смрти и слично, као иу синдикату. Право на осигурање додатке за родитеље (роди-се остварује на основу чланства у тељски додатак и дечији дода-синдикату. так) и субвенционисање здрав-4) Индивидуално (приватно) ства, куповине лекова, зубнеосигурање и пензиона решења по неге, трошкова становања иоснову уговора између осигура- слично.ника и осигуравајућих компанија. Законске бенефиције које се
 4. 4. СИНДИКАЛНИ 3 ПУЛСисплаћује свима у циљној групи примењује ако послодавац преу- на велик број сектора и предузећанезависно од прихода. зме осигурање без потписивања у исто време. Овде постојиУ већини случајева социјалним колективног уговора, што је трећа разлика у поређењу са колек-осигурањем, као и националним могућност, пошто је дефинисано тивним уговорима којима сесистемом старосне пензије, правило део колективног уговора. р е г ул и ш у п л ат а и у с л о в иуправља Шведска Социјална Друга заштита правила у колек- запошљавања. У контекстуОсигуравајућа Агенција, која је тивно договореном осигурању и осигурања и пензија, шведсковладина агенција. пензионом систему односе се на тржиште рада може бити широко накнадно покриће и ослобођење подељено на следећа четири од премија/пореза. Под правилом сектора колективног прегова- накнадног покрића трошкова, рања: неколико осигуравајућих шема - радници "плаве крагне" запос- остају на снази за неко време по лени у приватном сектору, престанку радног односа. Овај - радници "беле крагне" запос- период је дужи у случају незапо- лени у приватном сектору, слености него у случају кад - запослени у локалној власти и запослени мења послове. У - запослени у државним органи- случају дуготрајне болести запос- ма лени су покривени осигурањем Подела осигурања по секторима све време до навршених 65 колективног уговарања у четириДодаци и гаранције обезбе- година живота. У неким секто- велике групе је јединствена зађене колективним уговорима рима за које се преговара Шведску. Овај модел сузбијаСиндик ални покрет сматра запослени који су болесни (неутрализује) везивање за једанјединствен систем осигурања ослобођени су од премија и посао и промовише раднунајбољим начином заштите пореза и настављају да остварују мобилност.финансијске сигурности. Нивои права по основу пензије за време С о бз и р о м д а с у с е к то р ибенефиција су подигнути и периода одсуствовања због колективног преговарања велики,"празнине" у законском систему болести. нека особа (запослени) може дасу елиминисане средствима Премије за уговорено осигурање промени и посао и сектор (нарасположивим по основу колек- и професионалне пензионе шеме пример од радника на грађевинитивних уговора између соци- плаћа послодавац од уговореног до перача судова или од чистачајалних партнера. Оваква угово- износа за плаћање. до индустријског радника) ирена решења су такође базирана Колективним осигурањем и надаље ће бити покривен истимна принципу "губитка прихода". професионалним пензионим уговором осигурања и пензије каоКолективно осигурање и пензи- шемама обично управља осигу- и дотле.оне шеме и професионалне равајућа компанија која је упензионе шеме су регулисане заједничком власништву соци-колективним уговорима између јалних партнера и послује наједног или више послодаваца и непрофитним основама.организација запослених на Колективни уговори су деонационалном нивоу. Генерално "Шведског модела"гледано, запослени имају право Колективни уговори, који обухва-на бенефиције у оквиру ових тају провизију за осигурање ишема када: пензионе шеме, су на снази кроз- је њихов послодавац члан Шведско тржиште рада и односеорганизације послодаваца, што се на све категорије запослених.значи да се колективни уговор Посао који је покривен колек- Осигурани животни догађајиаутоматски примењује; или тивним уговором је "карта" за Допуна законског осигурања- њихов послодавац закључи колективно осигурање и пензионе колективним уговорима односиуговор са надлежним синдикатом шеме. Запослени не треба да се посебно на покриће следећихили синдикатима. буду чланови синдиката да би животних догађаја:Запослени су заштићени овим остваривали право на осигурање, - болестигарантованим (уговореним) пра- али без високе стопе синдика- - повреде на послувилом докле год је на снази лизма у Шведској вероватно не би - незапосленостколективни уговор у њиховом било колективних уговора у свим - смрт радно способногпредузећу. Ово значи да осигу- секторима тржишта рада. - старосне пензијеравајући пакет у сектору за који Колективни уговори промо- У већини сектора колективногважи колективни уговор остаје на вишу радну мобилност уговарања такође се закључујуснази и примењује се чак и у Осигуравајући и пензиони уго- уговори за родитељски додатак/случају да послодавац занемари вори се закључују на нацио- плаћено родитељско одсуство,да исплати премије. Ипак, налном нивоу између социјалних које плаћа послодавац као допунугарантовано правило се не партнера и односе (примењују) се родитељској накнади која се
 5. 5. 4 СИНДИКАЛНИ ПУЛСдобија по основу закона. Постоје рације Синдиката (ЛО) и Швед- дуалне полисе осигурања. Нанационални уговори, свеобу- ског Задружног Савеза (КФ). пример, члановима синдиката сехватни уговори за локалну инду- Најчешће врсте осигурања које се нуде углавном полисе осигурањастрију и свеобухватни уговори за нуде од стране синдиката су без претходних медицинскихпредузећа. Главна сврха је да се групно животно осигурање, од прегледа у случају да прихватеобезбеде бенефиције преко и повреда за време коришћења прву понуду уписа. Чак и члановиизнад лимитираног прихода који одмора, осигурање куће и осигу- синдик ата к оји имају нек еје на снази у складу са законски рање деце. Услови приступања и здравствене проблеме могу битидефинисаним системом роди- закључивања осигурања зависе и осигурани.тељског додатка. различити су од синдиката до Принцип приступања системуШема осигурања чланова синдиката. У неким случајевима социјалног осигурања и колек-синдиката полиса осигурања је укључена у тивног осигурања и пензионојЧињеница да Шведска има износ чланарине за чланство у шеми важи и за синдикалну шемувисоку стопу синдикализма синдикату (обавезно осигурање) осигурања. Што је већа групаомогућује синдикатима да уго- док су у неким случајевима осигураник а, повољнији суварају шеме осигурања за своје изборне (необавезне). услови.чланове. Осигуравајућа установа Шеме осигурања за члановеје Фоксам осигуравајућа компа- синдиката су јефтиније и њихови Стручни сарадникнија, која је основана 1908. године услови су углавном повољнији у Слађана Иванићод стране Шведске Конфеде- односу на одговарајуће индиви- POSETA AD "BB MINAKVA" NOVI SAD У току разговора представљен је и зато се према њој понашају крајње развој “ББ Минакве” од приватизације домаћински и са уважавањем. до данас, како у смислу унапређења и Наглашавајући да ово предузеће не модернизације самог процеса храни само њих нешто више од две производње, тако и у смислу стотине запослених, него и чланове освајања тржишта, улагања у стручне њихових породица, што чини много кадрове и визија даљег развоја и већи број, дали су одговор гостима из улагања у повећање производње. Шведске на питање у чему налазе Упознавање са карактеристикама мотивацију за рад и одрицање, када лек овите воде к оју пуни ово то затреба. Више него коректан однос предузеће посебно је заинте- према запосленима и синдикату од ресовало госте. стране послодавца, као и сталниГости Савеза самосталних синдиката Домаћини су истакли да су поносни напредак предузећа, гаранција су заграда Новог Сада и општина у на чињеницу да приликом привати- високу продуктивност и залагањепериоду од 9. до 10. марта ове године зације није било отпуштања, и да од запослених на послу и раднимбили су представници из Универзи- тог момента предузеће непрекидно задацима.тета Шведске (ITA Utvecklin), IFМеtаll- иде узлазном линијом, запошљаваа, синдиката ЛО Шведске, као и нове раднике, па је данас бројомбудсмани синдиката чланови запослених двоструко већи у односуСоцијал-демократске партије Швед- на почетак. Такође, прилика се дајеске. младим кадровима, којима се пружаУ току студијске посете нашем могућност стручног оспособљавањаСиндикату изразили су жељу да и напредовања у послу.обиђу једно од предузећа које Оно што је госте из Шведске пријатноуспешно послује, где је приватизација изненадило, па и зачудило, а на штауспешно извршена и где синдикат смо ми као њихови домаћини билинесметано делује. посебно поносни, јесте чињеница даГрадски одбор самосталног синди- менаџмент “ББ Минакве” углавномката запослених у пољопривреди, чине жене, да говоре више странихводопривреди, шумарству и прехрам- језика и да су високо стручне у свом Гости су имали прилику да се уверебеној индустрији Новог Сада је у том послу. да Одбор синдикалне организацијесмислу био домаћин гостима из И од стране менаџмента и од стране чине углавном млади људи, који суШведске и омогућио им да посете АД синдикалних представника истакнуто оставили утисак да су жељни, како“ББ Минаква” из Новог Сада. је да је сарадња између њих изузетно синдикалног знања, тако и синди-Делегацију Синдиката примили су коректна, да је социјални дијалог калног рада, па синдикат у овомгенерални директор Друштва Сања присутан и да се међус обно предузећу има сигурну будућност.Бјелица и заменик генералног уважавају, што потврђује и чињеница Гостима је пружена прилика да обиђудиректора за опште и кооперативне да је у колективу готово 100% и део производног погона, где супослове Тања Малбаша, као и запослених чланова Самосталног имали могућност да се увере упредседник Синдикалне органи- синдиката. Председник синдиката, савремен начин производње, скла-зације Душан Палалић, заједно са Душан Палалић, истакао је да сви диштења, дистрибуције и сл.члановима Одбора Синдикалне запослени гледају на предузеће каоорганизације. на своју другу кућу, кућу која их храни, Бранка Поповић
 6. 6. СИНДИКАЛНИ 5 ПУЛС URU^ENA PRIZNAWA CRVENOG KRSTA SRBIJE I NOVOG SADA Новог Сада и саставни је део Своју редовну седницу Скупш- Црвеног крста Србије и Црвеног тине Црвени крст Новог Сада је крста Војводине. одржао 30. марта 2010. г. у великој сали Савеза самосталних синди- ката града Новог Сада и општина. Поред чланова Скупштине, Сед- ници су присуствовали много- бројни гости, међу којима су били и Скупштини се обратили гене- рални секретар Црвеног крстаНа Скупштини Црвеног крстa Србије, г-ђа Весна Миленовић,Новог Сада одржаној 30. марта секретар Црвеног крста Војво-2010.г. у знак захвалности за дине, г-ђа мр Сињка Сомер,д у го год и ш њ у и з в а н р ед н у председник Савеза самосталнихсарадњу ССС града Новог Сада Црвени крст Новог Сада је правно синдиката Града Новог Сада ии општина уручен је златни знак лице, са правима, обавезама иЦрвеног крста Србије. Призна- од го во р н о с т и м а у т в р ђ е н и мње је уручила генерални секретар Законом о Црвеном крсту СрбијеЦрвеног крста Србије – г-ђа и својим Статутом и има положајВесна Миленовић. организације која помаже над- лежним органима Града Новог Сада у хуманитарној области. Основан је 1881. године. Црвени крст Новог Сада има за циљ (мисију): да олакшава људску патњу са задатком да пружа помоћ угроженим лицима у општина,г-дин Драго Ђокић. случају ратних сукоба, природ- На Скупштини су сумирани них, еколошких или других нес- резултати рада и пословања за рећа ради спасавања угрожених 2009. г. и донети планови рада за живота и здравља људи, да шири 2010. годину. Усвојен је ПрограмУ знак захвалности за изузетан знања о Међународном хумани- изборних активности Црвеногдопринос остваривању циљева и тарном праву, да људима у стању крста Новог Сада за мандатнизадатака Црвеног крста Новог социјалне потребе помаже, да период од 2010. до 2014. год. иСада, председнику Већа ССС превентивно делује и просвећује донете су Одлуке о критеријумуГрада Новог Сада и општина - г- грађане у области здравствене и за избор чланова Скупштинедину Драги Ђокићу је уручена социјалне заштите. Црвеног крста Новог Сада.плакета Црвеног крста Новог У обављању послова везаних за Заслужним појединцима и ор-С ада . Плак ет у је уручила остваривање циљева и задатака ганизацијама уручена су висока Црвени крст Новог Сада делује у признања – златни и сребрни складу са Основним принципима знаци Црвеног крста Србије и Међународног покрета Црвеног плакете Црвеног крста Новог крста и Црвеног полумесеца, а то Сада. су: Секретар Ÿ ХУМАНОСТ Црвеног крста Новог Сада Ÿ НЕПРИСТРАСНОСТ Страхиња Гобељић Ÿ НЕУТРАЛНОСТ Ÿ НЕЗАВИСНОСТ Ÿ ДОБРОВОЉНОСТ Ÿ ЈЕДИНСТВО Ÿ УНИВЕРЗАЛНОСТпредседник Црвеног крста Новог Скупштина је највиши органСада проф. др Мира Говорчин. Црвеног крста Новог Сада и чинеЦрвени крст Новог Сада је је представници који су изабранихуманитарна, непрофитна и у основним организацијама ид о б р о в о љ н а о р га н и з а ц и ј а , активима Црвеног крста.основана на територији Града
 7. 7. 6 СИНДИКАЛНИ ПУЛСИЗ РАДА ГРАДСКИХ ОДБОРА ODR@ANI PREGOVORIU KOMPANIJI "MERCATOR-S" d.o.o., Novi Sad уговора код послодавца „Merca- ситуација како у Компанији tor-S“ d.o.o., Novi Sad, подразу- „Mercator-S“, тако и у нашој мева преговоре, на сваких шест земљи, те да ће бити основа за месеци, између послодавца и израженије повећање зарада и синдиката у циљу усклађивања накнада зарада запослених у утврђеног нивоа зарада, накнада „Mercator-S“. зарада и других примања запос- Поред наведеног, у протеклом лених у компанији „Mercator-S“. периоду, Одбор Синдикалне Тако су дана 10. марта ове године организације „Mercator-S“ d.o.o., одржани преговори између Нови Сад, се путем социјалног послодавца и синдиката Компа- дијалога са послодавцем изборио није „Mercator-S“ d.o.o, Нови Сад, да запослени, и поред глобалне ради утврђивања нове вредности кризе, задрже своја радна места, радног часа, износа накнаде за и да око 150 запослених који су исхрану у току рада као и фиксног радили на одређено време дела накнаде за коришћење заснују радни однос на неодре-Мало је оних који не знају, али да годишњег одмора за ову годину. ђено време. На задовољствоподсетимо. Дана 31. марта 2009. На задовољство свих запо- Синдиката, послодавац конти-године потписан је Колективни слених, а посебно на задовољ- нуирано проводи запошљавањеуговор код послодавца „Mercator- ство преговарачког тима Синди- нових радника.S“ d.o.o., Novi Sad. У време калне организације „Mercator-S“, Исто тако, синдикална органи-потписивања Колективног угово- увећана је вредност радног часа зација „Mercator-S“ d.o.o., Новира, једна од најмлађих међу са 49,91 на 54,00 динара, Сад, је ове године, поводом 8.синдикалним организацијама у договорен је фиксни део накнаде марта – Међународног дана жена,Савезу самосталних синдиката за коришћење годишњег одмора свакој чланици доделила вред-града Новог Сада, Синдикална за текућу годину, који је запосле- носну поклон-честитку.организација „Mercator-S“ d.o.o., нима и исплаћен. Осим наве- Због доприноса развоју синдика-Нови Сад имала је око 1.000 деног, утврђен је и нови, виши, лизма, Градски одбор синдикатачланова. износ накнаде за исхрану у току радника трговине Новог Сада јеНакон потписивања Колективног рада, усклађен за стопу инфла- на последњој седници одржанојуговора, председник Управног ције у 2009. години. 22. марта ове године, предложиоодбора „Mercator-S“ d.o.o, Novi „Овај помак који је направљен Синдикалну организацију „Merca-Sad, Станка Чуровић изјавила је примењиваће се у наредних шест tor-S“ d.o.o., Нови Сад, заследеће: „Глобална економска месеци“ изјавио је Славко добитника Првомајске наградекриза је мотивисала послодавца Ђаковић, председник синди- Савеза самосталних синдикатаи синдикат Mercator-S да усагла- калне организације „Mercator-S“ града Новог Сада у 2010. години.се и потпишу Колективни уговор d.o.o., Нови Сад, истакавши да ћекод послодавца Mercator-S, како у септембру ове године посло-би створили услове за очување и давац и синдикат поново прего-јачање компаније кроз социјално варати ради утврђивања новеодговорно понашање и бригу о вредности радног часа, износазапосленима у постојећим окол- накнаде за исхрану у току раданостима. Mercator-S d.o.o., Novi (топли оброк) и издвајања сред-Sad, је следио пример матичне става за превенцију радне инва-компаније у Словенији, која има лидности. Ђаковић је изразиоуређене и јасно дефинисане наду да ће тада бити повољнија Компанија „Mercator-S“ d.o.o.,односе са синдикатом“. Нови Сад, је пример постојањаНакон потписивања Колективног уређених односа у времену ууговора, уследило је ширење којем живимо. У наредномсиндикализма и укључивањe у периоду следи праћење применесиндикате запослених који нису Колективног уговора код посло-чланови. Уз сталну активност давца, к ао и перманентнаОдбора ове синдикалне органи- активност на учлањивањузације, број чланова синдиката се запослених у систему „Mercator-из месеца у месец увећавао. S“ у Синдикат, у продајнимПримена потписаног Колективног објектима широм Србије.
 8. 8. СИНДИКАЛНИ 7 ПУЛС 41. put dodeqena prvomajska nagrada Председник ССС града Новог Сада и општина Драго Ђокић уручио је 26. априла 2010. године добитницима „Првомајску награду“ која се додељује сваке године поводом 1. маја, празника рада, као највеће признање синдикатаПрвомајска награда се додељује Радничк ог дома „Светозар МИЛОШ АНТОНИЋ, АД „Дану-синдикалним организацијама, Марковић“. биус“, Нови Сад,одборима синдикалних органи- Награде је уручио председник РАЈКО ГОЛУБОВИЋ, АД „Мо-зација, председницима синди- ССС града Новог Сада и општина тинс“, Нови Сад,калних организација, синди- Драго Ђокић.катима, предузећима и уста- Свечаности доделе „Првомајскеновама, организацијама, друш- нагаде“ присуствовали су, поредтвима, појединцима или групи ч л а н о ва Гр а д с к о г ве ћ а , ипојединаца за њихово заједничко многобројни гости међу којима суостварење. били: Мирослав Васин, покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност п ол о в а , Н и к ол а С т о ј ш и ћ , председник Првивредне коморе Војводине, Дејан Кнежевић, секретар Скупштине града Новог Сада, мр Марко Наранчић, члан МИЛАН ПЕТРОВИЋ, ЈКП Градског већа града Новог Сада „Новосадска топлана“, Нови Сад, задужен за привреду , Славко БОРИС ИВАНОВ, пензионисани Новаковић, председник Уније председник Синдиката радника послодаваца Војводине, Милан грађевинарства и ИГМ Новог Радовановић, члан Социјално- Сада и,Награда се додељује за: економског савета града Новог постхумно, преминули- допринос раду и афирмацији Сада, Милорад Мијатовић, МИЛАНКО ГРБИЋ, председниксиндиката, председник Већа ССС Војводине Синдиката саобраћаја и веза- у области радно-производног и Ђорђе Валок, Конфедерација Новог Сада.стваралаштва, за постигнуте синдиката Војводине.резултате и успехе у рацио- У име награђених на признању се СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈАнализацији и иноваторству, захвалила мр Ерна Шумец. “ОКРУЖНИ ЗАТВОР” НОВИ- у области економског, матери- Добитници Првомајске награде САДјалног и технолошког развоја, С С С г р а д а Н о во г С а д а и Синдикална организација која је- у области васпитања, образо- општина, у 2010. години, су почетком прошле године смоглавања, здравства, науке и културе, колективи: снаге да се супротстави раду- у области развоја синдикализма, СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА тадашњег синдикалног лидера усоцијалног дијалога и запош- „ОКРУЖНИ ЗАТВОР“, НОВИ САД, својим редовима и у потпуности,љавања нових радника, и ОДБОР СИНДИКАЛНЕ кроз нове изборе, постави и нове,- у области заштите животне ОРГАНИЗАЦИЈЕ „МЕРКАТОР - С“ другачије темеље рада својесредине, животних и радних д.о.о., НОВИ САД организације, који су билиуслова, усмерени да заступају интересе- у области рада друштвених Oсим колектива, добитници чланства.делатности и организација, Награде су и следећи појединци: Наравно, први резултати таквог- у области санирања последица ДРАГАН ЂЕРИЋ, „Републички рада били су повећање бројаелементарних, природних, хума- геодетски завод – Служба за чланова за трећину, а покренут јенитарних и других несрећа. катастар непокретности“, Нови и социјални дијалог са Управом заНаграда се може доделити и, за Сад, извршење кривичних санкција увишегодишњу синдикалну сарад- Мр ЕРНА ШУМЕЦ, „Покрајински Београду, као и са руководствомњу, другој синдикалној централи- секретаријат за пољопривреду“, Установе.организацији синдиката за допри- Нови Сад, Такође, обновљени су коректнинос раду Савеза самосталних ЖЕЉКО ОЉАЧА, ЈП „Желез- односи и сарадња са Републич-синдиката града Новог Сада и нице Србије“ ВВ Секција за вучу ким одбором синдиката управе, аопштина. возова, Нови Сад, Синдикална организација јеСвечаност на којој је добит- ЂОРЂЕ МИРКОВИЋ, АД „Нео- успела да кроз свој рад иницима „Првомајске награде“ бус“, Нови Сад, ангажованост, поврати поверењеуручено највеће синдикално ОБРЕНКО ЦИГАНОВИЋ, ДОО чланства и покаже да о њемупризнање, 41. пут, одржано је 26. „Технометал“, Нови Сад, брине, да ради у интересуаприла 2010. године у згради чланства и да њихова уложена
 9. 9. 8 СИНДИКАЛНИ ПУЛСчланарина није потрошена дана у дан увећава. узалудна. Уз подршку запо-ненаменски. Коректан социјални дијалог слених, својих колега, Драган између синдиката и послодавца, Ђерић је истрајао у четири као и уважавање синдиката од штрајка и изборио се заједно са стране послодавца, резултирао је њима за боље сутра у свом успешно закљученим Колек- колективу, схватајући да борба тивним уговором, према којем се није завршена и да синдикату сваких шест месеци усклађују предстоје још многе битке. зараде и остале принадлежности. Такође, путем социјалног дијало- Mр ЕРНА ШУМЕЦ га, Одбор се изборио да запо- слени задрже радна места а, на задовољство синдиката, посло- давац континуирано запошљава новие раднике. Задовољство око 150 радника који су радили на одређено време утолико је већеДанас чланови Синдикалне што се овај Одбор изборио даорганизације “Окружни затвор” свако од њих добије решење заНови Сад, верују да синдикални сталан рад.рад није узалудан и да кроз Због синдикалних активности исоцијални дијалог могу да се постигнутих резултата Синди-уреде односи између света рада и кална организација “Меркатор-света капитала, ваљано. С”, као и Градски одбор само- сталног синдиката трговине по-ОДБОР СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИ- носни су на чланове који чине овај Члан је Савеза самосталнихЗАЦИЈЕ “МЕРКАТОР-С” НОВИ Одбор. синдиката од 1978. године, а уСАД периоду од 17 година била јеЈедну од најмлађих Синдикалних ДРАГАН ЂЕРИЋ испред синдикалне организацијеорганизација у нашем Савезу од око 700 чланова, у двакраси Одбор Синдикалне органи- мандата. У новембру прошлезације “Меркатор-С” из Новог године је по трећи пут изабрана заСада, који је непрекидно и председницу Синдикалне органи-пожртвовано радио на афир- зације радника покрајинскихмацији синдиката, па се постиг- органа управе и служби АПВ.нути резултати огледају у око Њеним успешним синдикалнимхиљаду учлањених међу запо- ангажовањем Синдикална орга-сленима, у року од само годину низација је од 500 члановадана. Данас је својом упорношћу почетком 2001. године израсла уовај Одбор успео да постигне организацију која данас броји 900цифру од око две хиљаде чланова. Такође њеним несе-чланова што их чини једном од бичним ангажовањем ова синди-највећих у грани трговине. кална организација постала је модерна и динамична, у свом раду активирала је већи број Непоколебљивог борца за права чланова, а постала је и равно- радника претње и притисци правни партнер послодавцу у претпостављених нису обесхра- преговорима за бољи социјално- брили у његовим настојањима да материјални положај запослених. оствари циљеве које је његов Чланови синдиката, захваљујући синдикат и он сам зацртао како би њеном несебичном раду и заштитио своје колеге, њихов осећају за тимски рад, имају социјално-материјални положај, прилику да се синдикално обра- њихове услове рада, њихов зују кроз осмишљени програм опстанак на радном месту. На синдикалне обуке, да користе томе су му најзахвалнији они који савремена средства комуникацје, су, крајем 2009. године имали да да буду благовремено информи- остану без посла. Таквих је тада сани о свему што је битно за било 595.Успешним радом и ширењем њихов радни статус као и синди- Великим залагањем, великимсиндикализма међу запосле- кални рад. одрицањем, ухватио се у коштацнима, што је постала стална Дуго би трајало набрајање свих са проблемима и није посустајаоактивност Одбора, овај број се из успешно спроведених акција и ни када је изгледало да је борба
 10. 10. СИНДИКАЛНИ 9 ПУЛСконкретних активности Ерне првог дана запослења, непре- синдиката као равноправногШумец, али неспорно је да је њен кидно се доказује као прави и социјалног партнера непрекиднарад синдикалног активисте до- истинити борац за заштиту права је и заслужује дивљење свакогапринео ефикасном, савременом радника као и на омасовљавању ко зна како се данас то тешкои квалитетном раду и афир- чланства и афирмацији синди- постиже.мацији, како Синдикалне органи- ката.зације покрајинских органа упра- Као што је вредан и одговоран на МИЛОШ АНТОНИЋве и служби АПВ, тако и Савеза пословима које обавља, исто такосамосталних синдиката града његов је допринос при прего-Новог Сада. ворима са послодавцем и закљу- чивању колективног уговора,ЖЕЉКО ОЉАЧА непроцењив.Вредан, цењен од стране колега, У великој мери његовом заслугомвећ 27 година ради на железници, у АД “Необус” Нови Сад, где радиупркос тешким условима рада. већ пуних 27 година, нема другихОд првог дана у синдикату, синдиката, а запослени су готовосамопрегорним радом и несе- стопроцентно чланови само-бичним залагањем постаје 2001. сталног синдиката металацагодине председник Синдикалне Новог Сада.организације коју функцијуобавља и данас. ОБРЕНКО ЦИГАНОВИЋКао човек и синдикалац, пожрт-вован је и упоран, па важи за Данас компресориста, у току 23борца који не посустаје у својим године радног стажа прошао јенапорима и несебичном залагању пут од физичког радника прекоза побољшање услова рада многих послова тако да данасзапослених на железници, као и познаје сваки део производње.за адекватно награђивање њихо- Оно по чему се Милош разликујевог рада. од осталих радника у предузећуДанас, када су услови за рад јесте чињеница да је својимсиндиката веома тешки, он ради вредним и самопрегорним радомуспешно на очувању синдиката у учинио да се остваре многесвом колективу, али и на унапре- уштеде у предузећу, иновираођењу рада синдиката. многе машине, па су од полу-Због своје принципијелности и ручних и застарелих посталекоректних и исправних ставова аутоматизоване и модерне маши-приликом расправе и одлучи- Члан Самосталног синдиката од не. На тај начин је у великој меривања о важним питањима, Жељко првог дана у “Технометалу”, већ олакшао рад многим својим коле-је цењени и уважавани члан 29 година се бори за праведне гама и поједноставио технологијуГрадског одбора синдиката же- односе између света рада и света и процес производње.лезничара Новог Сада. капитала, па му његове колеге Заједно са својим колегама успео исказују поверење у два наврата, је да постигне све наведено, аЂОРЂЕ МИРКОВИЋ бирајући га за председника стваралачке идеје спроведе уОдличан мајстор, одличан синди- синдикалне организације у два дело.. Иако није прошао посебнукалац, укратко гласи његово мандатна периода. обуку или био на специјализацији,представљање. Као познати и проверени синди- његов природни таленат заЧлан Самосталног синдиката од кални активиста, члан је Одбора иновације истиче се свакодневно гране трговине на градском, и непрекидно. покрајинском и републичком Његове свеже идеје увек помогну нивоу. Такође, у процесу привати- да се осмисли нешто ново како би зације, као осведоченом борцу за се рад олакшао и поједноставио, права запослених, бивших запос- али и оствариле уштеде. лених и пензионера, поверено му Због таквог односа према раду и је да обавља функцију председ- колегама цењен је и поштован ник а Удру жења мањинских подједнако и од радника и од акционара у предузећу. послодавца. Само захваљујући његовој упор- ности и истрајности у предузећу је РАЈКО ГОЛУБОВИЋ са послодавцем закључен колек- Већ 23 године радник А Д тивни уговор, чиме су уређени “Мотинса”, обавља послове међусобни односи. топиоца-ливца, послове који су Његова борба за уважавање веома тешки и сложени, а услови
 11. 11. 10 СИНДИКАЛНИ ПУЛСпод којима се обављају сматрају искуство и таленат већ 40 година, радништва и синдиката бићесе изузетно опасним и штетним по обавља послове пројектовања много тежа без нашег Грбе, ализдравље. инсталација и опреме за цент- богатија за искуство и прија- рално грејање у Новом Саду. тељство које нам је оставио. Данас, када Новосадска топлана има изграђену мрежу у дужини од БОРИС ИВАНОВ 208,2 км, Милан Петровић може Синдикалац вредан поштовања, бити поносан што је један од дугогодишњим радом у синди- најзаслужнијих за реализацију кату, као председник Градског овог подухвата. одбора синдиката грађевинара Од израде планских докумената о Новог Сада, у два мандата и снабдевању топлотном енергијом председник Покрајинског одбора за грејање града, израде кон- синдиката грађевинара у периоду цепције развоја топлификационог 2006-2010. година, дао је свој система у граду, у сарадњи са пуни допринос. водећим стручњацима из Урба- низма, Геоплана и научних институција, преко учествовања уИ поред таквих услова на раду, установљавању правила затешког подстанарског живота, пројектовање топлификационогобавеза према породици, као система за Нови Сад, израдесупруг и отац двоје малолетне Техничких услова Новосадскедеце, Рајко успева да се истакне и топлане, давања сугестије окао вредан радник и као активан у во ђ е њ у н о в и х п р о п и с а исиндикалац. стандарда у овој области, па доКао члан Одбора синдикалне учествовања у разради и спрово-организације у предузећу, непре- ђењу студије о Топлификацији икидно се залаже за заштиту и гасификацији Новог Сада, Миланостваривање права радника али Петровић је пратио нова научнаи поштовање рада и процеса достигнућа, те био иницијатор осавремењивања топлификаци- Тих, скроман и стрпљив, радио јепроизводње. Као такав, одго- синдикални посао упорно иворан у послу и према радним оног система код нас, као и увођења нових технологија. борећи се непрекидно, пре свегаобавезама, више пута је награ- за побољшање услова радађиван од стране послодавца, а Такође, један је од иницијатора и учесника у формирању Ката- запослених у својој грани, а опре свега од стране својих колега. безбедности и здрављу на радуЧлан самосталног синдиката од старских подлога комуналних инсталација, а његов посебан одржао је многобројна преда-првог дана у радном односу, вања за многе синдикалце иактивно учествујући у раду синди- квалитет као човека и стручњака јесте да је спреман да своје знање упозоравао на опасности којекалне организације у предузећу и прете ако закон из ове области недаље остаје скроман и вредан, пренесе млађим пројектантима. буде адекватно примењен.сматрајући такав однос према Посветивши добар део свогобавезама нормалним и једино МИЛАНКО ГРБИЋ Наш колега, наш саборац, наш времена синдикалном раду,могућим. Борис Иванов је, поред свих синдикалац. Пуних двадесет год и н а у п р в и м р ед о в и м а обавеза на радном месту, стизаоМИЛАН ПЕТРОВИЋ да да свој велики допринос у Самосталног синдиката саобра- ћаја и веза Новог Сада, касније и синдикату, често не штедећи себе синдиката Војводине, уживао је ни када му је здравље било подршку и поверење запослених угрожено. у грани којој је и сам припадао. Сигурни смо да ће и к ао Динамичан, непрекидно у акцији, пензионер остати синдикалац у ведрог и немирног духа, суштину души, тих и скроман, какав је увек синдикалне борбе видео је на био, и спреман да буде прави терену, на улици, међу радниш- пријатељ и колега. твом, никако у канцеларији, за столом. Тако је и последњег Добитницима честитамо! радног дана стигао са терена, на којем је неколико дана раније водио штрајкове и протесте, Нада Видовић борећи се за достојанство профе-Улажући у развој Новосадске сије и синдиката.топлане свој огроман рад, знање, Наша борба за боље сутра
 12. 12. СИНДИКАЛНИ 11 ПУЛС СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ Ул. Војводе Мишића бр.48 18230 СОКОБАЊА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “СОКОБАЊА“ ТелL. 018/830-144 централа Нека Вам у Сокобањи, домаћин буде Специјална 830-367 маркетинг болница за неспецифичне плућне болести “Сокобања“. У њој, ви сте гост. И уколико сте пацијент, опет сте прво гост. Ова болница је научно наставна база Медицинског факултета Универзи- тета у Нишу. Природни фактор – ваздух, уз изузетно опремљене лабораторије и кабинете болнице, купатила за хидротерапију са термалним и хипотермалним водама, природни инхалаторијуми, апаратурна инхалација, високостручни кадар... Све је ту, вама на услузи, вама на корист. Болница има пет смештајних објеката са укупно 530 постеља у апартманима, једно-, дво- и вишекреветним собама. Храна је по рецептурама дијететичара, а пореклом из околних села, произведена екстензивно, дакле – еколошки. Дођите да се одморите, опоравите, тренирате, да се лечите... У сваком случају, вратићете се кући свежији, јачи, здравији... Пожелећете да опет дођете код нас. У којем год да сте нам годишњем или животном добу дошли – добро сте дошли! Посебно препоручујемо школу за асматичаре и школу за одвикавање од пушења као и наш wellnes програм. Индикације: болести дисајних органа код деце и одраслих, реуматске болести, посттрауматска стања, кардиоваскуларне болести, хронична гинеколошка обољења, неуролошка обољења, паркинсова болест...СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ВРАЊСКА БАЊА”Врањска бања, Краља Петра Првог Ослободиоца 7Телефон: 017-546-428Телефакс: 017-546-509e-mail: vranjskas_banja@ptt.rsweb site: www.vranjskabanja.co.yuНајстарија бања на Балкану, најтоплија бања Европе, краљевска бања СрбијеВрањска Бања се налази на југу Србије, дванаест километара југоисточно одВрања на надморској висини од 400 метара. Помиње се још у повељи краљаСтефана Душана из XIV века. Врањска Бања је сигурно најпознатија по својојводи. То је најтоплија бања у Европи са температуром од 96°C, док напојединим местима вода избија у виду прегрејане паре температуре чак 111°C.Данас Врањска Бања представља својеврсну еколошку оазу са великимпотенцијалом за балнеолошки туризам и атрактивну дестинацију за лечењепосттрауматских стања и низа обољења, за припрему спортиста илиједноставно пријатан кутак за одмор и рекреацију."Специјална болница за рехабилитацију" је специјализована медицинскаустанова која чини стуб развоја целог места и поседује могућности икапацитете вредне респекта познатих лечилишта у свету.Највећу лековиту вредност воде представља растворен лековит гас сумпор-водоника у количини од 1,9 mg/l, што је скоро дупло више од довољнеколичине 1 mg/l да би вода имала лековито дејство. Кроз кожу и прекореспираторног система ресорбује се преко 90% сумпорводоника, амаксимална концентрација у крви достиже се после купања.Индикације: хронична реуматична обољења мишића и зглобова, неуралгије,ишијас и лумбаго, обољења женских полних органа, кожне болести,последице повреда зглобова и прелома костију, атрофија мишића, обољењацрева, желуца, јетре, бубрега, анемичног и лимфатичног стања, дијабетеса идр. У Бањи вас чека изузетно стручан и оспособљен тим лекара,физиотерапеута, медицинских сестара…Лечите се, рехабилитујте и одморите уз песму и игру потомака прелепеКоштане, најпознатије јунакиње књижевника Боре Станковића.

×