Sindikalni puls 083

457 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
457
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sindikalni puls 083

 1. 1. Godina VII, broj 83, septembar 2009.
 2. 2. 1 ПОШтОвани Приближава се 1. октобра, почетак избора у синдикалним ораганизацијама. Од тога какве ћете људеизабрати зависиће снага и слика вашег синдиката! Градско веће ССС града Новог Сада и општина је на седници одржаној 22. септембра донело Одлуку оспровођењу избора у ССС града Новог Сада и општина у 2009. и 2010. години. Према наведеној Одлуци избори у ССС града Новог Сада и општина почињу 1. октобра 2009. године азавршавају се одржавањем Конференције. Изборне активности се спроводе у следећим роковима: - Синдикалној организацији од 1. октобра до 30 новембра 2009. године - Jединственој синдикалној организацији до 15. децембра 2009. године - Самосталним синдикатима града Новог Сада до 15. јануара 2010. године - Конференција ССС града Новог Сада и општина до 15. фебруара 2010 године. Помоћ синдикалним организацијама у спровођењу синдикалних активности пружају Градски одборисамосталних синдиката у сарадњи са Градским већем ССС града Новог Сада и општина. Изаберимо оне КОЈИ УЖИВАЈУ ПОДРШКУ ЧЛАНСТВА И УГЛЕД ДОБРИХ СИНДИКАЛАЦА Стручна служба Градског већа Савеза самосталних синдиката града Новог Сада и општина стоји вам нарасполагању, у складу са својим делокругом рада, у припремама и спровођењу избора. Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i op{tina - za Sindikalni puls - Bulevar Mihajla Pupina 24, 21000 Novi Sad ili elektronskom po{tom na: E-mail: gradsko.vece@ssssns.com
 3. 3. 2 РаСПиСани иЗБОРи У СаМОСтаЛнОМ СинДиКатУ СРБиЈЕ ! У претходном броју «Синдикалног пулса», за август 2009. године, започели смо причу о синдикалним изборима. Навели смо вас на размишљање на то да није неважно ко ће бити председник синдиката у вашем предузећу или установи и да се «снага синдиката огледа у томе колико су челни људи, од синдикалне организације до врха, спремни и способни да разумеју друштвене промене, пренесу их и мобилишу чланство.» Дужи мандат на функцијама у синдикату У складу са извршеним изменама и допунама Статута ССС Србије од 21. маја 2009. године свим органима и функционерима Самосталног синдика- та установљава се трајање мандата у од пет годи- на. Донетом одлуком расписани су избори и исти се имају спровести почев од 1.октобра 2009. годи- Одлуком Већа Савеза самосталних синдиката не а завршити се одржавањем XIV Конгреса Саве-Србије од 29. јуна 2009. године расписани су избо- за самосталних синдиката Србије најкасније до 15.ри у синдикатима и Савезу синдиката од основних јуна 2010.године, када ће се избором новог руко-организација и органа у Самосталним синдикатима водства од предузећа до Већа ССС Србије, Само-до Савеза самосталних синдиката на територијама стални синдикат конституисати, кадровски и орга-покрајине, градова и општина и Савезу самостал- низационо за рад и деловање у остваривању својихних синдиката Србије програмских активности за будућих пет година. ПРиЛиКа ЈЕ Да КанДиДУЈЕМО изборне активности треба спровести: СвЕ ОнЕ: 1. у синдикалним организацијама од 1. окто- 1. КОЈИ ИМАЈУ УТИЦАЈ МЕЂУ ЉУДИМА бра до 30. новембра 2009. године; 2. КОЈИМА СЕ ВЕРУЈЕ ДА ЋЕ ЉУДЕ 2. у јединственој синдикалној организацијиЧВРСТО ЗАСТУПАТИ И МОБИЛИСАТИ У СИН- до 15. децембра 2009. године;ДИКАЛНИМ АКЦИЈАМА 3. у самосталним синдикатима Новог Сада 3. ЗА КОЈЕ ЈЕ РАД У СИНДИКАТУ ПЛЕ- (градским одборима) до 15. јануара 2010. годинеМЕНИТ, ЈЕР ЗНАЈУ ДА СИНДИКАТ БРИНЕ О 4. у Савезу самосталних синдиката града Но-ЉУДИМА вог Сада и општина до 15. фебруар 2010. г. 4. КОЈИ ИМАЈУ РЕЗУЛТАТЕ У АКТИВНО-СТИМА НА ОСТВАРИВАЊУ И ЗАШТИТИ ПРА-ВА ЗАПОСЛЕНИХ И УНАПРЕЂЕЊУ ЊИХОВОГ ПОДСЕтниК За СПРОвОЂЕЊЕ иЗБОРа УЕКОНОМСКОГ И СОЦИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА СинДиКаЛнОЈ ОРГаниЗаЦиЈи 5. КОЈИ ИСПОЉАВАЈУ ИНТЕРЕСОВАЊЕИ ОПРЕДЕЉЕНОСТ ЗА СИНДИКАЛНИ РАД Синдикалне организације које су у текућој 6. КОЈИ ПОСЕДУЈУ СПОСОБНОСТ ЗА години, пре 1. октобра 2009. године, одржалеОСТВАРИВАЊЕ УЛОГЕ СИНДИКАТА И ЈАЧАЊЕ превремене изборе не морају да спроводе новеЊЕГОВЕ СНАГЕ У СОЦИЈАЛНОМ ДИЈАЛОГУ изборе ако се одлуком надлежног органа са- 7. КОЈИ УЖИВАЈУ ПОДРШКУ ЧЛАНСТВА мосталног синдиката, по њиховом обраћању,И УГЛЕД ДОБРИХ СИНДИКАЛАЦА они признају као редовни уз преглед приложе- не изборне документације. Одбор синдикалне и знајте да о томе какве ћете људе изабрати организације и председник су носиоци посла у зависе снага и слика вашег синдиката! припремама за спровођење избора. Потребно је
 4. 4. 3 себи. Због стално присутног утицаја и преплитања у извршавању преузетих обавеза у разним поли- тичким странкама и другим органима предузећа, установа и државних органа, у овим изборима се свим синдикалним организацијама препоручује да у складу са одредбама Статута СССС предлажу кандидате који нису именовани ни на какву посло- водну или другу функцију у државном органу или у било којој политичкој странци. СинДиКат ниКаДа нЕ МОЖЕ Бити ЛОШ!сазвати састанак Одбора синдикалне организацијеи: Синдикат сам по себи никада не може бити 1. донети роковник за спровођење избора у лош него само по ономе како изабрани појединци насиндикалној организацији у 2009. години функцијама у његово име обављају своју функцију 2. припремити Правила или постојећа Прави- и какве резултате при томе оставарују. Расписанила ускладити са насталим променама у синдикалној избори су прилика да се подсетимо да је Синдикаторганизацији; формиран да буде организација радника за зашти- 3. на основу приступница чланова синдикал- ту и унапређење њихових права, јер ако синдикатне организације сачинити списак по којем ће се није за раднике, ко ће бити, и ако није сада, када ћеобавити гласање; то бити, па на основу изреченог јако је важно кога 4. припремити извештај о раду синикалне и за шта кандидовати.организације и извештај о материјално - финан- На 21. седници Градског већа Савеза само-сијском пословању за мандатни период од 2005. до сталних синдиката града Новог Сада и општина2009. године; одржаној 22. септембра 2009. године, усвојен је 5. припремити програм рада синдикалне предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Са-организације за наредни мандатни период; веза самосталних синдиката града Новог Сада и оп- 6. донети одлуке о сазивању предизборног и штина, којом је извршено усклађивање постојећегизборног састанка синдикалне организације. Статута ССС града Новог Сада и општина са изме- нама и допунама Статута ССС Србије, усвојеним у Синдикалне организације и јединствене син- мају 2009. године.дикалне организације дужне су, на основу члана Донета је Одлука о спровођењу избора у син-208. Закона о раду (’’СЛ. гласник РС’’ бр. 24/05), дикатима и Савезу самосталних синдиката градада одлуку о избору председника и чланова орга- Новог Сада и општина у 2009. и 2010. години.на синдикалне организације односно јединствене Усвојен је Оперативни план за спровођење из-синдикалне организације доставе послодавцу у бора у синдикатима и Савезу самосталних синди-року од осам дана од спровођења избора. ката града Новог Сада и општина у 2009. и 2010. Расписани избори пружају прилику а уједно години.и позивају чланство да за кандидате предла- Градско веће је донело Одлуку о броју и струк-жу оне који имају резултате у активностима на тури чланова Градског већа , Надзорног и Стату-остваривању и заштити права запослених, који тарног одбора Савеза самосталних синдиката гра-испољавају интересовање и опредељеност и који да Новог Сада и општина, као и Одлуку о бројусе истичу у синдикалном раду и деловању посебно и структури делегата Конференције Савеза само-је важно да уживају подршку чланства и да имају сталних синдиката града Новог Сада и општина.добар углед по радним и моралним особинама у Наведеним одлукама подржава се исказанасвојим срединама. Једном речју, као и сваки чо- потреба за рационализацијом и укрупњавањем.век, кандидат за функцију у синдикату треба да је Опширније о свим одлукама Градског већапо личности: толерантан, независан, одговоран, ССС Новог Сада и општина можете се информиса-смирен, да може себи рећи ”не” а другима “да”, ти путем нашег сајта www.sindikat-ns.org.rsда је дисциплинован, пријатељ лицима оба пола,пристојног понашања и изражавања и да има из- Весна Живковић, Владица Вуковић,ражену дозу лојалности према организацији и Лазар Брборић
 5. 5. 4 МЕРe За РЕШаваЊЕ ПРОБЛЕМа КОЈи наСтаЈУ У ОСтваРиваЊУ ПРава ЗаПОСЛЕнихМере за решавање проблема који настају у остваривању права запослених у условима економске кризе које је 27.08.2009. године усвојила Влада Републике Србије, ССС града Новог Сада и општина оценио је као изузетно неповољне за запослене. Основни циљ ових мера је да се заштите законска права запослених,очувају радна места и олакша дијалог између запослених и послодаваца: међутим, постојећим мерама се не може постићи ни један од наведених циљева. у садашњој ситуацији не одговарају сопственом имовином него имовином предузећа, а могу и даље да крше законске одредбе о пензијском осигурању и не уплаћују доприносе запосленима; 2. бесповратно се даје новац с тим да држава потом сразмерно тим уложеним средствима постаје сувласник тог предузећа. Још један недостатак у случају директне при- мене овог решења је што ће се оба наведена на- чина користити само под условом да фирма није испунила услове за стечај, односно да јој рачуни нису блокирани! Управо је то највећи проблем јер запослени и сами, судским путем, могу да дођу до 1. Саме мере не садрже ни једно конкретно пресуда којима се утврђује обавеза послодавца дарешење које би се могло одмах директно приме- им уплати доприносе, а не могу да их изврше - на-нити и на тај начин помоћи запосленима, тако да плате јер немају одакле – фирма је у блокади и такосе стиче утисак да је једини циљ који се њима жели проблем неуплаћених доприноса и даље остаје не-постићи благо умиривање радничке свести и при- решен. Држава као да је заборавила на ову ма-времено обезбеђивање социјалног мира, мада је и совну категорију запослених. Уколико би се при-то доста дискутабилно с обзиром да су запослени менио Закон о стечајном поступку запосленима бина рубу сиромаштва и тотално обесправљени. се признало само две године стажа осигурања, док 2. ’’Предложити пропис којим би се обезбе- би за остале године, иако запослени нису кривидило повезивање стажа осигурања запосленима него је главни узрок лоша приватизација, остали икојима није уплаћен допринос за пензијско и даље оштећени, јер држава у таквим случајевимаинвалидско осигурање у периоду од 01.01.2004. неће давати могућност повезивања стажа.до 30.06.2009. године’’. Синдикат се мора максимално заложи- Реч ’’предложити’’ апсолутно ништа не реша- ти да се свим категоријама запослених, какова. Уколико предлог буде усвојен познато је колико онима чије фирме нису у блокади тако и запо-траје процедура сачињавања самог текста Нацрта сленима чије су фирме пред стечајем, обезбедиЗакона и поступка његовог усвајања. До тада ве- повезивање радног стажа за наведени период.лик број лоше приватизованих предузећа може да Реч је о праву запослених које су стекли својимсе затвори, након чега запослени више неће имати радом, а не о неком поклону којим држава можеинтереса да штрајкују, а њихова права, нарочито у да манипулише и уцењује!погледу новчаних потраживања по основу рада, ће Држава је спроводила приватизацију а не за-и даље остати неостварена, осим уколико држава послени, стога мора да утврди боље решење забуде изузетно активна па у јаком кратком року до- проблеме, како би запослени у што мањој меринесе овај Закон. Представници Владе РС више пута трпели настале последице.су саопштили да ће се повезивање стажа постићи 1. Мере у циљу обезбеђивања здравственогна два начина: осигурања запосленима којима то право није 1. у виду кредита за отплату стажа – у којем обезбеђено од стране послодавца, морају се ут-случају се утврђује рок за отплату и ставља хипо- врдити и уредити и то по ХИТНОМ ПОСТУПКУтека на имовину послодавца а не предузећа, што због изузетног значаја за све запослене и члановени један послодавац неће прихватити с обзиром да њихових породица.
 6. 6. 5 Њиховом спровођењу би се морало приступи- јавних скупова и других грађана, одржавати јавнити по хитном поступку јер је велик број запослених ред и мир, несметано функционисање саобраћаја,као и чланова њихових породица због неодоговор- безбедносну заштиту имовине и друге пословености послодавца и немарности државе тренутно који се односе на обезбеђивање јавних скупова,без здравственог осигурања и могућности да по- не представља никакву меру да се помогне за-траже здравствену заштиту када им је неопходна, посленима него напротив, грубо ограничавањешто је на данашње услове живота све чешће. и спречавање запослених да искажу своје 2. Трећа тачка, којом се утврђује да ће Ми- незадовољство и изборе се за своја поштенимнистарство унутрашњих послова у сарадњи са радом стечена права која им њихови послодав-другим надлежним органима предузимати мере ци незаконито ускраћују. Најаве државе да ћена откривању и расветљавању кривичних дела се донети акти којима ће се спречити окупљањеи преступа из области привредног и организо- и протестовање радника представљају великованог криминала и других облика злоупотреба назадовање у погледу свих права за која су се рад-од стране појединих власника приватизованих ници вековима уназад борили и противно је свимпредузећа, представља постојеће законско решење, демократским принципима. Синдикат ће се боритикоје се не примењује у пракси. Непходно је да се да се спречи доношење оваквих закона, а у случајупооштри контрола примене одредаба, као и одго- њиховог доношења Синдикат их неће поштовати.ворност органа чија је Законом утврђена дужност 2. Обећење да ће Пореска управа и пословнеда проводе надзор. Наведена тачка не представља банке преузимати мере да се обезбеди доследнонову меру за решење постојећих проблема, него поштовање обавезе уплате пореза и доприносасамо прокламовање већ постојећег Законског ре- истовремено са исплатом зарада такође не ре-шења, у циљу обезбеђивања социјалног мира. шава тежак положај запослених и представља 3. Помоћ најугроженијим категоријама за- још једну од мера чији је једини циљ куповинапослених која се састоји од једнократне помоћи социјалног мира и умиривање радничке све-у износу од највероватније 5.000,00 динара, ка- сти. Законом је већ утврђена контрола уплате до-ко се најављује у медијима и то само уколико приноса од стране Пореске управе, тако да нијесе испуне одређени услови, уз отпис дела дуга реч о некој новини него о постојећем законскомЕлектродистрибуцији Србије за запослене који решењу. Највећи проблем представљају зараде ’’нанису примили зараду више од три месеца и чија црно’’ или када се зараде запосленима уопште непримања по члану породице износе мање од 50% исплаћују. Држава у том погледу мора да обезбедиминималне зараде, НИЈЕ РЕШЕЊЕ. боље механизме како би се спречила оваква појава Не може на хиљаде незадовољних људи да се и заштитила многољудна категорија запослених.умири тиме што ће им се ставити 5.000,00 динара у Непходно је да се утврде мере којима ће сеџеп и наставити са даљим кршењем њихових права помоћи запосленима јер Мерама које је Влада РСкоја су они стекли својим радом. Ова помоћ неће усвојила 27.08.2009. г. положај већине запосле-допринети побољшању па чак ни благом олакшању них и даље је лош и остаје непромењен. Мог-изузетно тешког положаја запослених, нити ће ре- ло би се закључити да је једини циљ куповинашити њихов проблем, с једне стране, са друге стра- социјалног мира и стабилности због великог бројане Републички буџет ће се додатно оптеретити, што најављиваних штрајкова и ’’вруће јесени’’, а неће резултирати додатним оптерећивањем зарада за- да би се решили све већи проблеми запослених.послених, повећања ПДВ-а и реализације других Морају се по хитном поступку извршити Измене ипретњи којима нам у последње време све чешће допуне Закона о приватизацији како би се спречилапрети држава, тако да ће та једнократна помоћ куповина предузећа због земљишта а не покретањаскупо коштати запослене. Струја – дугови према производње. Све више запослених је на улици и безЕлектродистрибуцији Србије нису једини дугови; посла због овакве праксе све већег броја предузећапотребно је утврдити и друге олакшице у погле- и понашања њихових власника, привреда се гаси, аду плаћања осталих комуналија. Држава мора да држава не предузима ништа. Довољно је да државауспостави контролу над ценама комуналних услу- обезбеди поштовање законских решења и веће над-га и забрани њихов раст док не прође криза: тек лежности Инспекције рада и других органа над-тада можемо говорити о некој мери која ће заиста лежних за правилну примену прописа. Проблем јепомоћи грађанима. непоштовање и грубо кршење законских и подза- 1. Мера којом је утврђено да је ће Министар- конских аката с једне стране, и пасивност државе иство унутрашњих послова предузимати мере за- толерисање оваквих радњи са друге стране.штите личне и имовинске сигурности учесника Бејатовић Драгиња
 7. 7. ИЗ РАДА ГРАДСКИГ ОДБОРА6 САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ГРАДА НОВОГ САДА ГРАДСКИ ОДБОР СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ВОДОПРИВРЕДИ, ШУМАРСТВУ И ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ нОва ОтПУШтаЊа, КатаСтРОФаЛни УСЛОви РаДаУ току лета, у периоду годишњих одмора, у АД “Неопланта” послодавац је прогласио за технолошки ви- шак 70 запослених, па је укупан број запослених у овом колективу пао на цифру испод 600. Радници су упућени на НСЗ уз минималне отпремнине, прописане законом о раду. оно што их највише доводи до очајања јесте, што њихов погон не ради, а пунионица стоји. Добијене спорове за део неисплаћених зарада не могу да реализују, јер је у предузећу све под хипотеком, укњижено на АД “Навип” Земун, а овај је 100% власник њиховог капитала. Иако је синдикат у предузећу, као и Градски одбор у неколико наврата организовао састанке са послодавцем и запосленима и поред свих наведе- них проблема запослени нису успели да се уједине и ступе у штрајк и на тај начин онемогуће бербу грожђа, чиме би указали послодавцу и јавности на своје проблеме. У АД “Ирмово” из Кисача услови рада равни У ДОО “Навип-Фрушкогорац” из Петрова- су робовласништву. Наиме, послодавац својим по-радина ових дана пропали су договори запослених ступцима крши законе и најосновнија права запо-о организовању штрајка. Наиме, део запослених у слених. Они раде од јутра до мрака, и суботом иовом колективу радно је ангажовано и за обављени недељом, без неопходног одмора, који им гарантујепосао прима зараду сваког трећег месеца, а за део закон. ГОС је поднео захтев за надзор Инспекцијињих послодавац доста дуго није налазио посао, а рада али изостаје сарадња на решавању овог про-није их проглашавао ни за технолошки вишак. Ови блема.радници две године не примају зараде, за готово Бранка Поповићпет година уназад нису им уплаћени доприноси, а
 8. 8. 7 СинДиКат ЗаПОСЛЕних У КОМУнаЛнО- СтаМБЕнОЈ ДЕЛатнОСти Успостављањем нове власти на локалном нивоу јуна 2008. године, долази до погоршања односа градског синдиката комуналаца и оснивача јавних и јавно комуналних предузећа Новог Сада. Захтеви оснивача у првим месецима влада- Да није незаконито и тужно, било би смеш-вине градом, да се синдикат изјасни о вишковима но! Зараде би се по њиховом предлогу смањилеу предузећима и одбијање синдиката да разгова- и за категорију радника I до IV групе, пре свегара по том питању док се не уведе мораторијум на смањивањем одговарајућих коефицијаната сло-запошљавање и избор стручних лица за дирек- жености послова, одговорности, услова рада иторе по основу конкурса довели су до престанка стручне спреме. У питању су радници који иона-даљег социјалног дијалога. Од августа прошле ко имају најниже плате у предузећима, обављајудо августа ове године оснивачу је упућено пре- најчешће тешке физичке послове у производњико 25 позива на наставак дијалаога, али смо на и директном пружању услуга грађанима Новогдругој страни наишли само на „зид ћутања“. Сада, што представља и основну делатност и Неодмерене изјаве градоначелника да су сврху постојања свих комуналних предузећа.јавна предузећа „рак рана града“ и да „колек- Оно што се никако не може заборавити јетивни уговор штити нераднике“ били су са увод да су јавни системи већ разним законима, уред-у оно што се десило неколико месеци касније. бама и програмима ограничени у погледу зарадаГрадско веће града Новог Сада је делимично от- запослених. Прво ту имамо Уредбу о начину икзало одредбе Посебног колективног уговора за контроли обрачуна зарада у јавним предузећимајавна комунална и друга јавна предузећа Новог којом су масе зарада замрзнуте на нивоу 2005.Сада 6. марта 2009. године које су финансијског године. Закон о привременом смањењу пла-карактера, са наводима да је разлог отказивања та, односно зарада у јавном сектору и Уредба осветска економска криза која је ето дошла и у спровођењу тог закона од 1. маја 2009. годинеНови Сад. Оно што су заборавили да наведу јесте су додатно смањиле плате радницима комунал-шта се то тачно отказује и шта сматрају одредба- них предузећа. Усвојени програми пословањама финансијског карактера, као и да дају пред- предузећа које одобрава Скупштина града селоге нових решења. Употпуњен отказ је уследио не поштују иако су донети у складу са Мемо-месец дана касније. рандумом Владе Републике Србије о буџету и Отказана је укупно 21 одредба, од којих две економској и фискалној политици за 2009. годи-немају никакве везе са финансијама. По предло- ну. Скупштина града изгледа није више највишигу оснивача, умањење синдикалних сати за пред- орган локалне самоуправе. Доносе се „службенеседника градског синдиката од 0,9% требало би препоруке“, боље рећи обавезни налози од странеда допринесе побољшању пословања предузећа! градоначелника како поступати у случају СЕК-е,Шест одредаба су алтернативног карактера и да се не поштују усвојени Програми пословањанису обавезујуће за послодавце. и повећавају зараде у просеку за 6 до 8%. На пример, послодавац може (а не мора) да Можемо закључити да измене и допунеуплаћује добровољно пензијско осигурање за- колективног уговора које је предложило Град-посленима, или може (а не мора) да одобрава ско веће града Новог Сада представља вишерадницима зајмове за огрев, уџбенике и зимни- демонстрацију силе, а не искрену жељу да се јавнацу, једнократну солидарну помоћ итд. Нарочито комунална предузећа суштински рационализујупада у очи предлог начина регулисања зарада, по и реформишу.систему „ако има новца за зараде биће плата, аако нема ником ништа“! Предраг Шалипур
 9. 9. 8 9 вОДиМО Ли ДОвОЉнО БРиГУ О наШОЈ ДЕЦи, иМаМО Ли „БЕСПЛатнО ШКОЛОваЊЕ“ ? ОСнОвЦи: У школске клупе 1. вине уџбеника, свезака, лењира требасептембра је село око 900.000 ученика се радовати, јер се тако на дете пре-у Србији. Са првим школским звоном носе позитивне емоције о школи. Какоза родитеље ђака почињу нове бриге и да се радујемо када нам у глави звонитрошкови. рачуница која премашује кућни буџет. Како преживети септембар? Поред намета за школовање дететаОсновна школа је у Србији обавезна родитељи имају над главом и сталнуи бесплатна за све ученике, бар тако бригу за очување радног места. Честопише у члану 4 Закона о основама си- раде и дуже од пуног радног времена истема образовања и васпитања, али нису у могућности да користе боловањеу пракси то ипак изгледа другачије. у случају болести детета. КултуролозиДа бесплатно школовање у Србији истичу да родитељи морају максимал-никада није било скупље показала су но времена да посвете деци у смислумногобројна истраживања. Родитељи се на разне васпитања и образовања, а поготову деци која нисуначине довијају да школарце спреме за први школ- ишла у вртиће, и да их треба научити да на школуски дан, али највећи трошак очекује тек када наста- гледају као на другу кућу.ва почне. Да би спремили дете за школу, родитељи Проблем високог образовањаморају да издвоје најмање једну просечну плату,негде око 30.000 динара. Школске књиге коштају Студенти из унутрашњости који студирајуод 5.049 до 11.101 динар, а за свеске и прибор тре- нпр. у Београду или Новом Саду своје родитељеба издвојити још најмање неколико хиљада дина- годишње „коштају“ најмање пет хиљада евра. Ура. Права ноћна мора почиње тек када дете седне ништа бољој позицији нису ни родитељи чијау школску клупу. Од тог тренутка следе издаци за се деца школују “бесплатно”, на терет државног„ђачки динар”, осигурање, дечије часописе, ужине, буџета. Ставке које додатно поскупљују школовање,џепарце, продужен боравак, спортске активности, а заборављају се при коришћењу термина „бесплат-курсеве страних језика, екскурзије, наставе у при- но школовање“ су: скрипте, пројекти, есеји, семи-роди... Многи родитељи се слажу да је прича о бес- нарски радови (њихово штампање и коричење),платном школовању у Србији највећа лаж коју су компјутер који је неопходан, трошкови испитачули. нису урачунати у школарину а чине знатну ставку студирања, смештај, исхрана и сл. Стотинак студе- Ђачки динар или школски харач? ната београдског универзитета протестовало је по- четком септембра на платоу испред Филозофског Иако надлежни у Министарству просвете сва- факултета, захтевајући бесплатно школовање заке године наглашавају да „ђачки динар” није обаве- све академце. Разлог протеста је и чињеница да ћезан, пракса показује да скоро две трећине ученика од наредне године само најбољи буџетски студен-у Србији плаћају овај школски намет, који се креће ти моћи да задрже тај статус па су од Министар-од 1.200 па до 6.000 динара. Осим трошкова школ- ства просвете захтевали да коначно почне да сеског прибора и нових књига, родитеље је сачекао бави ресором високог образовања. Идентичан про-још и овај намет. Ове године ђачки динар је изно- блем препознали су и студенти земаља југоисточнесио између једне и три хиљаде динара. Из Мини- Европе, који су објединили захтев да у њиховимстарства просвете подсећају да овакав обичај није земљама најкасније до 2015. године буде укинутадозвољен законом, али родитељи плаћају. Школе дискриминација по социјалном пореклу, те да сенаплату „ђачког динара“ оправдавају мањком сред- свим студентима обезбеди бесплатно школовање настава које на школске рачуне уплаћује држава. Кажу јавним универзитетима. Сачињена је Декларацијада овај новац троше на кречење фасада, сређивање о борби за студентска права 2010-2015. године,учионица, набавку и одржавање опреме... коју је 30 представника студентских организација Савети психолога и културолога: Психи- из девет земаља усагласило на Конференцији сту-јатри сматрају да су за децу најбитнија емоција и дентских лидера југоисточне Европе.мотивација и да од припреме за школу треба на-правити један мали свечани догађај. Током купо- Василија Бојић
 10. 10. 15 9 ЖЕнЕ ПЛаЋаЈУ ДанаК ПРаЗнЕ ДРЖавнЕ КаСЕ! Потпредседник Владе Србије, Јован Кркобабић, најавио је реформе пензионог система које ће до краја месеца бити презентоване ММФ-у. њихове услове рада, стандард, социјалну заштиту, правну државу, стопу незапослености и слично. Господин Ђелић је заборавио да је Србија по много чему јединствена у Европи јер овде радници раде по 20 месеци без плате, послодавци не плаћају доприносе ПИО, „рад на црно“ је свакодневна појава, власт једним законом аболира по- слодавце од кршења другог закона, корупција и криминал су у пора- сту, крупни капитал мења законе према сопственим потребама, ми- нимална зарада је 15.000,00 дина- ра, сиромаштво узима свој данак, социјални дијалог не постоји.... Градско веће Савеза само- сталних синдиката града Новог Сада и општина је на седници Најављене реформе ће се, између осталог, одржаној 22. септембра 2009. го-огледати у предлогу повећања старосне границе за дине након разматрања Информације о одржа-одлазак жена у пензију за 5 година, чиме би се оне ном састанку Радне групе за измену и допунуизједначиле са мушкарцима, па би у пензију одла- Закона о пензијском и инвалидском осигурањузиле са 65 година живота или 40 година стажа. На било јединствено у закључку да се најављенимовај начин, према речима Кркобабића, држава би изменама Закона о пензијском и инвалидскомуштедела око 11,7 милиона евра. осигурању РС, у смислу повећања старосног усло- Пошто је неопходно обезбедити средства ва за остваривање права на пензију женa, нарушаваза буџет преко ММФ-а „експерти“ су изабрали постојећи ниво права женске радне снаге.„најлакши метод - по глави становника“ и поче- Полазећи од наведеног, Градско веће ССС гра-ли да кроје нови закон о пензијско - инвалидском да Новог Сада и општина захтева од члана Раднеосигурању. Влада је поново претерала у трошењу групе испред ССС Србије да инсистира на ставупа је посегнула у џепове грађана. Божидар Ђелић да се изменама и допунама Закона о пензијскомје изјавио да је Србија последња земља у Европи у и инвалидском осигурању задржи достигнутикојој постоји јаз у старосној граници пензионисања ниво права жена у погледу старосне границе заизмеђу жена и мушкараца од чак 5 година: та гра- пензионисање.ница ће се смањити или потпуно укинути новим Истовремено, Градско веће предлаже нашемзаконом. представнику у Радној групи да се заложи да се Радна група узела је шведски, немач- изменама и допунама Закона о пензијском и ин-ки, аустријски и словеначки систем пензијско- валидском осигурању не погоршавају услови заинвалидског осигурања из којих ће преузети делове остваривање права из ПИО, категорије осигурани-и сачинити „правно утемељен, социјално оправдан ка из реда запослених са 50 и више година живо-и економски остварив“ систем. та. Грађани Србије би били задовољни кадаби са новим законом добили и износе немачких, Секција женааустријских и шведских пензија и када би имали
 11. 11. 10 15. септембра 2009. МЕЂУнаРОДни Дан ДЕМОКРатиЈЕ Међународни дан демократије је 2007. године прогласила Генерална скупштина Уједињених нација. Синдикат дуги “Ни једна демократска власт не сме да забо- низ година упозорава рави да су грађани носиоци суверенитета, дакле власт да је у интере- највиша власт. су сваког напредног Нема добре државе без добрих грађана, а до- друштва да се залаже бре грађане може да створи само добра држава”, за идеју социјалног казао је Тадић. дијалога између вла- Према његовим речима, угрожавање ових сти, представника ка- вредности је морални и политички прекршај који питала и синдиката, цивилизација осуђује. као модела унапређења “Данас је Србија слободна демократска држа- демократије. ва, са институцијама, законима и политичком прак- На органима вла- сом који су стандардизовани за савремени демо- сти је да организују кратски свет.амбијент у којем ће се одвијати социјални дијалог. Уједињене нације, Савет Европе и другеПоставља се питање да ли је Србија стекла сте- међународне организације донели су правила де-пен политичке зрелости да би гарантовала демо- мократског понашања којих се ми придржавамо”,кратски социјални дијалог? Сетимо се изигравања рекао је Тадић.потписа и обећања везаних за Општи колективни Председница Скупштине Србије Славицауговор и свих социјалних пактова које је Влада Ђукић-Дејановић казала је: „неодвојива демо-потписивала па заборавила. Сетимо се да је мемо- кратска функција парламента је, али и његова оба-рандум о достојанственом раду потписан без Син- веза, да буде ефикасан, што значи да мора битидиката као социјалног партнера јер у Србији нема добро организован како би обезбедио сервис за по-достојанственог рада. требе свих грађана“. Све ово упућује на закључак да Србија има Генерални секретар Савета Европе теривиртуелну демократију и неодговорну власт. Дејвис изјавио је да један од највећих изазова демократским институцијама представља неза- Право на живот је основно цивилизацијско интересованост и разочарење гласача. Дејвисправо и оно се не може остварити без права и је навео да су сви гласови у демократији једнакореалне могућности да човек себи обезбеди ми- важни, али да демократија зависи од знања инимална добра за нормалан живот. Ово право информација.је уско повезано са правом на рад и остваривање Не мора да значи да људи немају вољу дасоцијално-економских права из рада и по основу учествују, него немају способност и информацијерада. које су им потребне да би учествовали на значајан Поводом Међународног дана демократије, 14. начин. У виртуелној демократији они су виртуелносептембра 2008. године, у Дому Народне скупшти- обесправљени.не Србије одржана је свечана седница парламента Један од најважнијих начина супротстављањана којој је председник Србије Борис тадић рекао овом феномену је образовање становништва ида је демократија политички облик владавине који Тадић је подсетио да “Савет Европе организујеје стандард за слободна друштва, али и упозо- програм који помаже грађанима да преузму актив-рио да су популизам, демагогија и кварење вла- ну улогу у демократском животу и искористе својасти порастом корупције најчешће опасности по права и обавезе у друштву“.демократију.
 12. 12. 11 28. септембра 2009. МЕЂУнаРОДни Дан ПРава ЈавнОСти Да Зна иМаШ ПРавО Да ЗнаШ Овај међународни дан установљен је 28. септембра 2002. године у циљу промовисања основног права јавности на приступ информацијама које се налазе у поседу органа јавне власти. Европски Суд за људска права у Стразбу- ру признао је право на слободан приступ инфор- мацијама као статус основног људског права, које ће се штитити чланом 10. Европске конвенције о људским правима и основним слободама. Овакав став Европски суд је заузео у пресуди “Мађарски савез за грађанске слободе против Републике Мађарске” која је донета у априлу 2009. године. Грађани Србије и осталих држава чланица Са- вета Европе убудуће ће извесно имати још једну инстанцу у заштити овог права . Овакав развој изискује од државних органа, организација, институција, јавних предузећа и уста- Користећи се овим правом - стицањем увида нова да унапреде механизме којима ће грађанимау начин на који јавни службеници проводе власт омогућити да остваре право на слободан приступили увида у начин на који се троши новац поре- информацијама.ских обвезника - грађани приморавају институције Слобода приступа информацијама од јав-јавне власти да поступају отворено и транспарент- ног значаја представља један од важних инди-но, утичу на смањење корупције и, на тај начин, катора демократизације друштва и предусловоснажују принцип одговорности институција пре- за остваривање других људских права као штома онима из чијих средстава је обезбеђено њихово су слобода медија, слобода мишљења и право нафункционисање. учешће у обављању јавних послова. Слободан при- ступ информацијама представља и ефикасно сред- Зато активисти широм света, који заговарају ство надзора рада органа јавне власти и средствослободу приступа информацијама од јавног зна- за подизање нивоа њихове одговорности премачаја, на овај дан организују трибине, дебате и про- грађанима.мотивне кампање, не би ли својом поруком охра- Посредством слободног приступа информа-брили и проширили круг оних који имају право да цијама од јавног значаја подстиче се и веће учешћеинформације траже и подсетили органе јавне вла- грађана у политичким процесима и успоставља сести на њихову обавезу да благовремено обезбеде значајан механизам у сузбијању корупције.приступ потпуној и тачној информацији од јавног Иако је Закон о слободном приступу инфор-значаја ономе ко је затражи. мацијама од јавног значаја усвојен у новембру Међународни дан права јавности да зна обе- 2004. године, потребно је доста тога урадити належава се у више од 60 земаља света, а од 2004. унапређењу његове имплементације а посебно нагодине обележава се и у Србији. нивоу локалне самоуправе. Право на слободан приступ информацијамасматра се основним људским правом и гарантованоје многобројним међународним документима као Редакцијски одборшто је Европска конвенција о људским правима.
 13. 13. 812 СОЛиДаРна СтаМБЕна иЗГРаДЊа - РЕаЛнОСт иЛи иЛУЗиЈа Последњих 20 година држава се није бавила решавању стамбених потреба одређиваће стамбе-стамбеном политиком. Понуда станова у Србији је ни статус, висина примања, здравствено стање, ин-неадекватна, при чему пораст броја домаћинстава валидност, телесно оштећење, као и број чланованије био усклађен са порастом броја нових ста- домаћинства. Средства ће бити обезбеђена из ре-нова, док су субвенције у стамбеном сектору рет- публичког буџета, донација, домаћих и иностранихко биле усмерене на угрожене социјалне групе и кредита и средстава од отплате кредита одобре-домаћинства са ниским примањима. Просечна нето них у складу са тим законом. Закон је предвидеозарада у Србији у другом тромесечју ове године из- коришћење средстава за одобравање дугорочнихносила је 338 евра, а цена квадрата стамбеног про- кредита непрофитним стамбеним организацијамастора у Новом Саду креће се од 750 до 1.200 евра. ради обезбеђивања станова за социјално становање.Да ли запослени који примају просечну плату или Ту је и одобравање дугорочних кредита физич-су често пријављени на минимални износ зараде, ким и правним лицима за исте сврхе, подстицањекао и млади у Србији, могу решити своје стамбено дугорочне стамбене штедње, различитих видо-питање. Изградња социјалних станова изузетно је ва прибављања станова за социјално становањеважан фактор за постизање социјалне равнотеже. у власништву или у закуп и партнерства јавног Фонд за солидарну стамбену изградњу новог и приватног сектора. Влада Србије ће усвојити иСада формиран је 1990. године. Радне организације Националну стратегију да би се обезбедили усло-уплаћивале су у Фонд средства по основу Закона о ви за одрживи развој социјалног становања у Ре-порезу на фонд зарада и на тај начин Фонд је имао публици, с циљем да се реализује утврђена на-гарантован извор прихода. Укидањем овог Закона ционална стамбена политика. Стратегијом ће бити2004. године солидарна стамбена изградња у Но- одређени и дугорочни циљеви развоја социјалногвом Саду је угрожена с обзиром да Скупштина Гра- становања, у складу са регионалним, укупним еко-да Новог Сада, као оснивач, није испуњавала своју номским и социјалним развојем, извори и начинобавезу обезбеђивања дела средстава из буџета обезбеђивања средстава за њену реализацију, развојГрада, од 2005. године до данас. Фонд солидарне социјалног становања и други елементи од значајастамбене изградње у Новом Саду финансира се, за социјално становање. Општине, градови, међусредствима из откупа већ изграђених станова, што којима и нови Сад, биће у обавези да донесуније довољно за почетак градње нових. Законом локалну стамбену стратегију, у складу са њом ио социјалном становању, усвојеним 31. авгу- Националном стратегијом социјалног становања,ста 2009. године, социјално становање дефинише дугорочни, средњорочни и годишњи програм со-се, као становање одговарајућег стандарда које цијалног становања и план буџетских средставасе обезбеђује уз подршку државе домаћинствима за спровођење локалне стамбене стратегије. Ло-која из социјалних, економских и других разлога кална самоуправа ће бити у обавези да обезбеђујене могу да обезбеде стан по тржишним условима. развој социјалног становања путем одговарајућеУсвајањем Закона о социјалном становању уво- земљишне политике и планирања и уређења про-ди се ред у ту област и изградњу нових станова стора. Она ће водити регистар станова, осниватикоји би били изнајмљивани по ценама много ни- самостално или заједно са другим заинтересова-жим од уобичајених. Станови ће се градити сред- ним јединицама локалне самоуправе непрофит-ствима буџета Србије и станари неће моћи да их ну стамбену организацију (стамбену агенцију)откупљују, него само да их користе, и то све док не ради спровођења локалне стамбене стратегије.реше трајно стамбено питање. Предвиђено је да се у рад органа стамбене агенције Закон о социјалном становању - Право на локалном нивоу укључе и представници репре-на решавање стамбених потреба, према Зако- зентативних синдиката.ну о социјалном становању који је Влада Србије Да ли ће постојати добра воља локалне са-усвојила, имаће особе без стана, као и оне без ста- моуправе да заједно са представницима синдикатана одговарајућег стандарда и особе које из прихода учествује у раду локалних стамбених агенција накоје остварују не могу да обезбеде стан по тржиш- равноправним основама, као једине прилике рад-ним условима. Предвиђено је усвајање национал- ницима да дођу до стана?не стратегије социјалног становања и оснивањеРепубличке агенције за становање. Првенство у Слађана Иванић, Љиљана Писарић
 14. 14. 14 13 КЛаУЗУЛа О ЗаБРани КОнКУРЕнЦиЈЕ ПО ПРЕСтанКУ РаДнОГ ОДнОСа (Закон о раду, члан 162) Забрана конкуренције по престанку радног односа може се утврдити само уз уговорену обавезу по-слодавца да у том периоду запосленом исплаћује новчану накнаду «Законом о раду («Сл. гласник РС», бр. 24/2005 и 61/2005 - даље: Закон) у члану 162. предвиђена јемогућност да послодавац и запослени уговором о раду уговоре услове забране конкуренције по престанкурадног односа. Забрана конкуренције представља немогућност обављања одређених послова, који су такођепредвиђени уговором о раду, од стране запосленог, у своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун другихправних и физичких лица, без сагласности послодавца. То су послови чијим обављањем запослени стичепосебна знања, којима стиче широк круг пословних партнера или чијим обављањем долази до сазнања којапредстављају пословну информацију или тајну. Уколико дође до престанка радног односа запосленог ускладу са законом, забрана конкуренције важи најдуже две године по престанку радног односа запосленог.То значи да се запослени обавезује уговором о раду да у року од две године након престанка радног односанеће примењивати стечена знања и користити круг пословних пријатеља, као ни информације и пословнетајне у своју корист као ни у корист других правних и физичких лица, до којих је дошао радом код посло-давца са којим уговара забрану конкуренције. Послодавац се истовремено обавезује да запосленом испла-ти новчану накнаду, о чијој висини се договарају, односно коју уговарају. Смисао новчане накнаде у овомслучају представља неку врсту накнаде штете коју запослени реално трпи јер не може у одређеном року дапримени стечена знања. Према томе, забрана конкуренције по престанку радног односа може се утврдити,само ако се послодавац обавеже уговором о раду да ће запосленом исплатити новчану накнаду (члан 162.став 2. Закона). Сходно томе, ако је уговорена забрана конкуренције по престанку радног односа али не иобавеза послодавца да у том случају запосленом исплати накнаду зараде, послодавац нема право да од за-посленог захтева накнаду штете из разлога што је исти након престанка радног односа започео са радом уконкурентном предузећу. Што се тиче висине накнаде и начина исплате (једнократна или месечна исплата),послодавац и запослени их утврђују уговором о раду.» (Мишљење Министарства рада и социјалне политике, бр. 011-00-00010/2008 од 12.2.2008. године) иСПЛата ЗаПОСЛЕнОМ наКнаДЕ на иМЕ ЗаБРанЕ КОнКУРЕнЦиЈЕ (Закон о раду, члан 162) Новчана накнада на име забране конкуренције исплаћује се запосленом само по престанку радног одно-са, у висини и на начин утврђен уговором о раду, а не за време трајања радног односа «Закон о раду («Сл. гласник РС», бр. 24/2005 и 61/2005) у члану 162. предвиђа могућност да послодаваци запослени уговором о раду уговоре услове забране конкуренције по престанку радног односа. Послодавацсе истовремено обавезује да запосленом исплати новчану накнаду, о чијој висини се договарају, односнокоју уговарају. Забрана конкуренције представља немогућност обављања одређених послова, који су такођепредвиђени уговором о раду, од стране запосленог, у своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун другихправних и физичких лица, без сагласности послодавца. То су послови чијим обављањем запослени стичепосебна знања, којима стиче широк круг пословних партнера или чијим обављањем долази до сазнања којапредстављају пословну информацију или тајну. Уколико дође до престанка радног односа запосленог ускладу са законом, забрана конкуренције важи најдуже две године по престанку радног односа запосленог. Према томе, забрана конкуренције по престанку радног односа може се утврдити само ако се по-слодавац обавеже уговором о раду да ће запосленом исплатити новчану накнаду. Новчана накнада у овомслучају представља врсту накнаде штете коју запослени реално трпи јер не може у одређеном периоду даобавља одређене послове. Сходно томе, послодавац може новчану накнаду на име забране конкуренције даисплаћује запосленом само по престанку радног односа, у висини и на начин утврђен уговором о раду, а неза време трајања радног односа.» (Мишљење Министарства рада и социјалне политике, бр. 011-00-617/2008-02 од 19.9.2008. године)
 15. 15. 1214 СаЧУваЈтЕ СвОЈЕ ЗДРавЉЕ Поводом 14. септембра, ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ЛИМФОМА, у овој рубрици ћемо дати неколико савета везаних за ову врсту болести. мима који се на том путу сусрећу. Уз ово се често надовезују и породични, егзистенцијални пробле- ми, који су у код нас веома наглашени. Све наведене околности доводе до депресије и усложњавају породичне односе и односе са нама драгим особама. Живети у ремисији Ремисија је стање после хемотерапије које се сматра периодом без болести. Хематолози и онко- лози никад нису у могућности да гарантују, одно- сно да са сигурношћу кажу да ли ће се болест вра- тити и када. Због тога оболели непрекидно живи у психичком стању са помешаном стрепњом и осећајем олакшања. Прилагођавање емоционалним и психичким променама је непрекидан процес. Ремисија ин- спирише многе да се прикључе удружењима обо- лелих од малигних болести и да активно својим добротворним радом помогну другим оболелима у Немогуће је дати универзалне савете при- невољи. Тако у Србији постоји удружење оболелихмењиве у свакој ситуацији код сваког човека, али од лимфома ЛИПА које све активније учествује усмо се потрудили да дамо неколико корисних са- хуманитарним акцијама помажући оболелима.вета. Шта су лимфоми? Како се изборити са поновном појавом болести? Лимфоми или малигни лимфоми су група ма-лигних обољења непознатог порекла. Представљају За неке болесника страх од повратка малигнезаправо рак лимфатичног система који је део иму- болести може бити паралишући. Оваква осећањаног система организма који игра главну улогу у од- су нарочито јака у периодима пред контролне пре-брани организма од инфекција. гледе лекара или док се чекају свежи резутати Кроз лимфатични систем циркулише лимфа, претрага. Уколико се болест поново јави (релапс),текућина која преноси хранљиве састојке до белих осећај разочарења због краткоће ремисије иликрвних станица. краткотрајног ефекта терапије може бити веома из- ражен. Како живети са лимфомом? Депресија Свака особа која се суочава са чињеницом даболује од ЛИМФОМА реагује на себи својствен Депресија је веома честа код болесника са ма-начин. лигнитетима. Важно је да се проблеми поделе са Индивидуалне карактеристике испољавају се својим терапеутом или здравственим особљем наи касније када оболели пролази кроз мукотрпни пе- клиници, психијатром или са члановима удружењариод лечења, контролисања и суочавања са пробле- као што је ЛИПА. Понекад је корисно узимати и

×