Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kwaliteit in beweging junior

322 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kwaliteit in beweging junior

  1. 1. ADVIES OSG ONDERSTEUNT GEMEENTEN EN INSTELLINGEN BIJ INVOERING OKE WET Op 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie, ofwel de OKE-wet in werking getreden. De wet wil voor kinderen in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven een veilige, stimulerende omgeving creëren. In deze omgeving moeten taalachterstanden via voor- en vroegschooolse educatie e ectief aangepakt worden. Voortaan hebben gemeenten de wettelijke verantwoordelijkheid gekregen om met een goed VVE-aanbod te komen. Binnen verschillende gemeenten begeleiden adviseurs van OSG de invoering van de OKE-wet. De OKE-wet zegt dat gemeenten voortaan moeten zor- Je kunt het ook doorvertalen in een subsidiesystematiek gen voor voldoende VVE-peuterplaatsen en dat ze erop voor peuterspeelzaalwerk en VVE die vergelijkbaar is met moeten letten dat deze plaatsen worden bezet door peu- de kinderopvang.’ ters uit de doelgroep. Lotte Bakker, die als adviseur van OSG voor de gemeente Emmen werkt, benadrukt hier de Toezicht op resultaten gelijke kansen voor alle kinderen. Ze voegt eraan toe: ‘De Nieuw in de OKE-wet is dat de overheid voortaan inzicht OKE-wet geeft via de lokaal educatieve agenda handen wil hebben in de resultaten van de VVE programma’s. en voeten aan de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn Het is niet altijd eenvoudig om dit meetbaar en inzichte- tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen.’ lijk te maken. Het basisonderwijs is intussen bekend met opbrengstgericht werken. Het meten en registreren van Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen de ontwikkeling van peuters staat bij veel organisaties in De OKE-wet zegt dat de gemeenten afspraken moeten de kinderopvang nog in de kinderschoenen. Lotte Bakker maken met kinderopvang, peuterspeelzalen en basis- van OSG zegt erover: ‘Als je groepsleiding vraagt naar het onderwijs over bijvoorbeeld de de nitie van ‘doelgroep- meten van de resultaten van de ontwikkeling van kinde- kinderen’ en de resultaten van VVE. De gemeente krijgt ren, is een veelvoorkomende reactie: Dat kun je niet me- van de wet een coördinerende rol in de afstemming en ten, maar dat zie je of dat weet je!’ doorgaande lijn van de VVE-programma’s. GGD en On- derwijsinspectie houden toezicht op de uitvoering van Kwaliteit in Beweging Junior de wet. De OKE-wet zorgt er onder andere voor dat de OSG helpt met de kwaliteitsmethode Kwaliteit in Bewe- kwaliteitseisen die tot dan toe. Voor de kinderopvang ging Junior de kinderopvang om hun ervaringen te verta- golden, sinds 1 augustus jl. ook van toepassing zijn voor len naar meetbare resultaten. De methode geeft groeps- peuterspeelzalen. Wim de Jong van OSG, die de ge- leiding en management inzicht in de opbrengsten en de meente Heerenveen adviseert, juicht die extra aandacht kwaliteit. Aan de hand van deze analyses levert Kwaliteit voor de kwaliteit toe: ‘De OKE-wet geeft richting aan de in Beweging Junior jaarlijks een aantal speerpunten in scholing en begeleiding van VVE-professionals. De kwa- een jaarplan op waarin staat hoe de pedagogische resul- liteit van de uitvoering staat voortaan duidelijk voorop.’ taten behaald moeten worden. Het plan gaat in op as- De nieuwe wet stelt onder andere eisen aan de kennis en pecten als het primaire proces, strategie en beleid, leider- vaardigheden van de groepsleiding, de doorgaande lijn schap, personeel, middelen en processen, inclusief een met het basisonderwijs, de leidster-kind ratio, contact nancieringsprogramma en meerjarenbegroting. met ouders, de interne kwaliteitszorg van de organisatie en de registratie van basisgegevens. OSG denkt met Kwaliteit in Beweging Junior een transpa- rant sturingsinstrument te kunnen aanbieden dat op alle Eén van de adviseurs van OSG, werkzaam voor de gemeen- niveaus binnen een organisatie functioneert en dat zorgt te Groningen, ziet grote voordelen in het gelijktrekken van voor samenhang en eenduidigheid. peuterspeelzalen en kinderopvang. ‘Je kunt nu heel ge- richt werken aan meer samenwerking en integratie.16 OSG NIEUWS · JUNI 2011
  2. 2. STAPPENPLAN INVOERING KWALITEIT IN BEWEGING JUNIOR De sterke punten van kwaliteit in beweging junior• Stap 1: • Een eigen kwaliteitskader voor VVE-programma’s. Vaststellen eigen kwaliteitskader. • Een professionele en resultaatgerichte cultuur binnen Wat willen we dat kinderen kunnen en kennen wanneer ze naar de de organisatie. basisschool gaan? Wat zijn onze eigen normen voor kwaliteit en • Een gedeeld pedagogisch klimaat (zoals een uitnodi- waaraan kunnen we dat zien? gende inrichting van groepsruimten en eenduidigheid• Stap 2: in gedragsregels). Vaststellen verplicht kwaliteitskader. • Teambuilding door middel van een professionele dia- Welke kwaliteit MOETEN we leveren? Deze aspecten zijn aanvullend loog. of overlappend op onze eigen normen. Welk bewijsmateriaal heb- • Leiderschapsontwikkeling. ben we hiervoor? • Breed inzicht in de ontwikkeling van kinderen.• Stap 3: • Een samenhangende planning met overzichtelijke jaar- Vaststellen gewenste en verplichte kwaliteit. plannen op locatie- en organisatieniveau. Wat zeggen ons de data? Welke conclusies kunnen we eruit trekken? • Een krachtig sturingsinstrument voor strategie, beleid• Stap 4: en uitvoering, afgestemd met de middelen. Vaststellen doelen op basis van analyse. • VVE-resultaten die ‘inspectieproof’ zijn. Zijn de doelen ‘inspectieproof’? Passen ze binnen ons eigen kwali- teitskader? Aan het eind van deze stap weten we waar we nu staan en waar we naartoe willen. Dit artikel is te vinden in de Special Advies Noord-• Stap 5: Nederland. Met deze Special informeert OSG u over Vaststellen acties om doelen te bereiken. innovatieve projecten voor onderwijs, opvang en leef- Hoe komen we daar? Hoe gaan we dit organiseren en nancieren? baarheid in Noord-Nederland. Benieuwd naar de andere Waar liggen de verbeterpunten? artikelen in deze Special? Ga dan nu naar www.osg.nl of www.osgadvies.nl. OSG NIEUWS JUNI 2011 17

×