Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osna (linijska) simetrija

5,375 views

Published on

 • Be the first to comment

Osna (linijska) simetrija

 1. 1. OSNA(linijska)SIMETRIJA
 2. 2. “Stajao sam ispred table i crtao neke figure kredom.Odjednom mi pade na pamet ideja. Zašto je simetrijaprivlačna oku? Šta je simetrija? To je jedno urođenoosećanje, odgovorih sam sebi. Ali šta proizilazi iz toga? “Lav TolstojGrof Lav Nikolajevič Tolstoj (1828 -1910)je ruski pisac svrstan u najveće ruskerealiste toga doba. Poznat je po svoja dvanajveća dela ”Ana Karenjina” i ”Rat i mir”,U svom rodnom mestu Jasnaja Poljanaosnovao je školu za seosku decu, u kojojje jedno vrijeme predavao matematiku,fiziku i istoriju.
 3. 3. Simetrija je reč grčkog porekla i znači- ravnomerni odnos pojedinih delova nekih celina- uzajamni sklad delova, uravnoteţenost,pravilan oblik- suprotno od simetrije je asimetrijaTadţ MahalIndija
 4. 4. • Ukoliko je sliku koju posmatramo mogućepodeliti jednom linijom na dva potpuno jednakai uravnoteţena dela, kaţemo da je ta slikaosnosimetrična.• Pravu, kojom smo podelili sliku, nazivamoosa simetrije.Narodna skupština
 5. 5. • Ako se slika presavije po zamišljenoj osisimetrije a dve polovine se u potpunostipoklope ona je osnosimetrična.
 6. 6. • Najpoznatiji primer osnosimetričnihslika su Roršahove mrlje.Herman Roršah (1884-1922) jebio poznati švajcarski psihijatari psihoanalitičar. Poznat je popsihološkom testu koji je samosmislio i objavio u svojoj knjizi“Psihodijagnostika” (1921.).
 7. 7. Test se sastoji od desetrazličitih i nepovezanihcrteţa koji ne predstavljajuništa konkretno a pacijent bitrebao da prepoznaodređene forme kojeupućuju na ono sto se nalaziu njegovoj podsvesti.Pet crteţa su crne boje na beloj pozadini, dva su crna icrvena na beloj pozadini, tri su u više boja.Roršahov test je psihološki test baziran na podsvesnomrazmišljanju pacijenata koji bi trebao da ustanovi psihičkoi emotivno stanje pacijenta.
 8. 8. Psiholozi obično prikazuju crteţe određenim redosledom aod pacijenta se očekuje da kaţe šta vidi na crteţu.Međutim, postoji dosta rasprava o ispravnosti Roršahovogtesta i mnogi stručnjaci smatraju da test nije dovoljnopouzdan kako bi se na osnovu njegovih rezultata moglapostaviti ispravna dijagnoza.
 9. 9. Priroda “oboţava” osnosimetrične oblike.Simetrija uţivotinjskomsvetuSimetrija usvetubiljaka
 10. 10. • Još od davnina čovek je u prirodi uočavaosimetriju, doţivljavao njenu lepotu, azatim je počeo da je primenjuje u svojimtvorevinama.Simetrija, osim lepote,ima i svoju praktičnuvrednost.Ravnoteţa leve i desnestrane ptičjeg tela(aviona) omogućava pticia i avionu da leti.Ptica ne bi mogla da letida joj krila nisu potpunosimetrična.
 11. 11. • Osnasimetričnost postoji u pahulji ......kao i u kapi vode.Zapazi da neke figure imajuviše osa simetrije, kao što jeto slučaj kod ovih pahuljica.
 12. 12. Priroda voli da pravi osnosimetrične slike takošto stvarne predele preslikava na površinivode.
 13. 13. • Stari Grci su smatrali da je u simetričnomobliku sadrţana sva harmonija i lepotaovog sveta.Partenon je hramposvećen grčkojboginji Atini,zaštitnici gradaAtine, izgrađen u 5.veku p. n. e. naAkropolju.Partenon se smatratrajnim simbolomantičke Grčke ispada u najvećesvetske kulturnespomenike.
 14. 14. • Smatra se da je u likuegipatske kraljiceNefertiti sadrţanasavršena simetrija leve idesne strane lica.Upravo zato seNefertiti, i dan danas,spominje kao najlepšaţena svih vremena icivilizacija.Nefertiti je velika enigma egipatske istorije jerje svaki trag njene vladavine nestao.Jedini dokaz njenog postojanja je ova,neverovatno dobro očuvana statua i malobrojnispisi u kojima se pominje njeno ime.
 15. 15. • Jedna od najpoznatijih slika svih vremena “Tajnavečera” Leonarda da Vinčija sadrţi prostornu ibrojevnu simetričnost.• Prostor u kojem je smešten prizor je osno simetričan.• Apostoli su smešteni sa leve i desne strane Hrista utročlanim grupama raspoređeni prilično simetrično.Leonardo da Vinči, Tajna večera 1498.
 16. 16. Za lepotu poznatog višegradskog mosta,opisanog u romanu Ive Andrića, delom jezasluţna i simetrija. Lukovi koji su osnovkonstrukcije mosta su tako osmišljeni da sasvojim odrazima na površini vode čine gotovoidealnu celinu kruţnog oblika.
 17. 17. Stari most u Višegradu je zaduţbina Mehmed pašeSokolovića a izgrađen je 1571. godine. Roman ukom je opisana gradnja ovog neobično lepog mostazove se “Na Drini ćuprija”, napisao ga je IvoAndrić i za to delo dobio Nobelovu nagradu zaknjiţevnost 1961 .
 18. 18. • Po ugledu na prirodu, čovek se okruţujeosnosimetričnim predmetima......pa čak i svoj ţivotni prostor uređuje poprincipima simetričnosti.PirotskićilimŢenskijelekUnutrašnjostNarodnogpozorištaSimetrični enterijerdnevnog boravka
 19. 19. Prvi zadatakU potrazi za najlepšim imenomSamostalni rad
 20. 20. SAMOSTALNI RADNapiši svoje ime velikim štampanim slovima latinice paodredi ukupan broj osa simetrije svih slova kojima jeispisano tvoje imeF G JK L N PR S ZAMT VB C DE H IOUĆČ DžĐLj NjŠ Ž
 21. 21. Drugi zadatakMini istraţivanje:“Latinica vs. ćirilica”Grupni rad
 22. 22. GRUPNI RADPodela u grupeI Grupa ispituje simetričnost velikih štampanihslova latiniceII Grupa ispituje simetričnost malih štampanihslova latiniceIII Grupa ispituje simetričnost velikih štampanihslova ćiriliceIV Grupa ispituje simetričnost malih štampanihslova ćiriliceSvaka grupa treba da prebroji ukupan broj osasimetrije u skupu slova koji joj je zadat
 23. 23. REZULTATI:• Velika štampana slova latinice : 16 osa simetrije• Mala štampana slova latinice : 7 osa simetrijeLatinica , ukupno : 23 ose simetrije• Velika štampana slova ćirilice : 18 osa simetrije• Mala štampana slova ćirilice : 16 osa simetrijeĆirilica, ukupno: 34 ose simetrije
 24. 24. Ukoliko za meru lepote pisma koristimoprincip simetričnosti slova, moţemozaključiti da je ćirilica lepše pismo odlatinice.
 25. 25. Domaći zadatakBiraj jednu od sledećih aktivnosti: Nacrtaj osnosimetričan crteţ Napravi osnosimetričnu mrlju poputRoršahovih mrlja Fotografiši osnosimetričan prikaz Nacrtaj osnosimetrične šare Napiši bar 10 osnosimetričnih reči
 26. 26. K R A JJelena VolarovOŠ”Đorđe Krstić”Beogradvolarovj@ikomline.net

×