PROJECTE DE DIRECCIÓ    Maria Antònia Duran Aguiló    CEIP Jaume Vidal i Alcover         02 dabril de 2013
Projecte de direcció                                                   ...
Projecte de direcció                                           CEIP Jaume Vidal...
Projecte de direcció                                             CEIP Jaume Vi...
Projecte de direcció                                             CEIP Jaume V...
Projecte de direcció                                            CEIP Jaume Vid...
Projecte de direcció                                             CEIP Jaume V...
Projecte de direcció                                             CEIP Jaume V...
Projecte de direcció                                                   ...
Projecte de direcció                                              CEIP Jaume ...
Projecte de direcció                                                   ...
Projecte de direcció                                              CEIP Jaume...
Projecte de direcció                                             CEIP Jaume Vi...
Projecte de direcció                                             CEIP Jaume Vi...
Projecte de direcció                                             CEIP Jaume Vi...
Projecte de direcció                                             CEIP Jaume Vi...
Projecte de direcció                                            CEIP Jaume Vid...
Projecte de direcció                                            CEIP Jaume Vid...
Projecte de direcció                                           CEIP Jaume Vidal ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Projecte directors 2012

345 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
106
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte directors 2012

 1. 1. PROJECTE DE DIRECCIÓ Maria Antònia Duran Aguiló CEIP Jaume Vidal i Alcover 02 dabril de 2013
 2. 2. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcover INDEXPROJECTE DE DIRECCIÓ......................................................................................................................... 31. INTRODUCCIÓ..................................................................................................................................................31.1. ESPAI FÍSIC I ENTORN SOCIAL DEL CENTRE...........................................................................................................31.2. ANÀLISIS I VALORACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU I DE LORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE............................41.3. ANÀLISIS I VALORACIÓ DE LES DADES I RESULTATS DELS DARRERS ANYS..................................................................62. PROJECTE ESTRATÈGIC....................................................................................................................................72.1. ÀMBITS DINTERVENCIÓ (FONAMENTACIÓ)...........................................................................................................72.2. OBJECTIUS....................................................................................................................................................92.3. INDICADORS DE LASSOLIMENT DELS OBJECTIUS..................................................................................................102.4. LÍNIES D’ACTUACIÓ......................................................................................................................................113. AVALUACIÓ DEL PROJECTE..............................................................................................................................173.1. AVALUACIÓ INICIAL.....................................................................................................................................173.2. AVALUACIÓ FORMATIVA................................................................................................................................173.3 AVALUACIÓ SUMATIVA...................................................................................................................................184. PROPOSTA DEQUIP DIRECTIU.........................................................................................................................18BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................................................19 2
 3. 3. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcover Projecte de direcció1. Introducció1.1. Espai físic i entorn social del centre CEIP Jaume Vidal i Alcover se situa al municipi de Manacor. Manacor té una població de41.000 habitants, aproximadament i és cap de municipi i de comarca. L’escola se situa en unabarriada de l’extraradi de Manacor anomenada Es Serralt. També limita amb la barriada deFartàritx. Les dues barriades tenen una població de nivell socio-cultural mig. Els seus recursos estanpoc desenvolupats, tot i que hi ha presència d’alguns comerços, tallers i petites indústries. Aquestesbarriades destaquen per la seva participació ciutadana. La nostra ciutat està en costant creixement,cosa que implica l’arribada continua d’immigrants i per poder fer front a aquest creixement depoblació, en els darrers anys sha ampliat loferta de places educatives. L’escola es va posar en funcionament durant el curs 1990-91, per tant té una antiguitat de 23anys. La precarietat econòmica i social d’un elevat nombre d’alumnes que assistia al centre durantels primers anys obligà que l’equip directiu d’aquell moment es plantejàs unes intervencions moltespecífiques de caire socio-emocionals (tal i com es reflexa en el PEC), que ajudaren a potenciaruna determinada línia metodològica de la qual se n’ha beneficiat tot l’alumnat en general. Les característiques de l’alumnat que actualment s’hi matricula han canviat molt des dels seusinicis (des de tots els punts de vista: social, econòmic i cultural), ja que ara a més d’atendre elsalumnes de la pròpia barriada també s’hi ha afegit d’altres indrets del poble de nivell socio-culturalmig-alt. El curs 2007-2008 després de finalitzades les obres dampliació del centre, aquest passà deser un centre duna sola línia a un centre de doble línia amb tots els canvis metodològics iorganitzatius que això implica. La plantilla de professorat actual és de 36 mestres per atendre un número total de 501alumnes, amb doble línia completa a infantil i primària i tres grups del 2n nivell del primer cicle dePrimària. 3
 4. 4. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcover1.2. Anàlisis i valoració del projecte educatiu i de lorganització i funcionament delcentre. En el Projecte Educatiu i Curricular del centre i partint de la realitat social que allà s’exposa, esdesenvolupa la línia metodològica i els objectius educatius per donar-hi resposta. En ells es prioritzabàsicament poder aconseguir un aprenentatge significatiu i que l’alumnat tengui una actitud curiosai investigadora. També es vol fomentar l’esperit crític i l’aprenentatge de la Llengua Catalana com avehicle de comunicació dins l’escola. Per a l’aprenentatge de la Llengua Catalana es desenvolupa un projecte lingüístic que inclou laparticipació en el programa de Suport de lEnsenyament de la Llengua Catalana . Aquest programaens proporciona eines i estratègies dinàmiques que permet l’aprenentatge dels continguts de lallengua i l’expressió oral que són molt diferents del llibre de text i que resulten engrescadores ipràctiques. Per altra banda per fomentar que l’alumnat desenvolupi un pensament obert i creatiu es duen aterme diversos projectes d’Innovació Educativa: 1. Filosofia 3/12: aquest programa ensenya a l’alumnat una sèrie d’estratègies per tenir unpensament crític i per aprendre a aprendre de manera reflexiva i significativa. Es dur a terme en leshores de tutoria a Primària i en un horari determinat a principi de curs dins Ed. Infantil. 2. Programa Cos i Consciència: va néixer arrel de determinats problemes conductuals i derelació que trobàvem a dins les aules. Es treballava amb lorientació dun expert. Vàrem considerarque si oferíem als grups la possibilitat de prendre consciència dels seus sentiments i aprenien aconèixer-se a ells mateixos i als altres seria més fàcil després resoldre els problemes que es trobendiàriament. A més el projecte també treballava activitats de relaxació, concentració i atenció,aspectes fonamentals per a l’aprenentatge de totes les àrees. A partir de la formació que rebérem lesmestres ens vàrem veure amb la possibilitat de dur a terme aquest programa sense lajuda de lexperti per això actualment està inclòs en làrea dEducació Física i Tutoria. 4
 5. 5. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcover 3. Programa de Centres Ecoambientals: és un projecte que se va iniciar el curs passat al segoncicle i que va encaminat a la conscienciació de lalumnat sobre el respecte i cura del medi ambient.A través daquest programa sha posat en funcionament un hort ecològic, i periòdicament es fanrecollides selectives de residus, activitats puntuals de salut, menjar saludable, reutilització, etc. 4. Consciència Fonològica i tallers d’estimulació del llenguatge: aquests tallers serveixen perprevenir possibles dificultats en el llenguatge i la lecto-escriptura, els du a terme la mestra daudiciói llenguatge del centre en petits grups i desdoblaments. A més cada tutor i cada tutora integraactivitats daquests tipus en el procés densenyament-aprenentatge de les àrees de llengües a travésde la Franja Taronja que era un projecte que implicava tutors i especialistes votat per majoria aclaustre i que encara continua vigent. El professor nouvingut rebia una introducció al projecte perpart de la mestra daudició i llenguatge. Ara aquesta formació no és du a terme. Saplica per partdels tutors formats a les aules, de forma molt desigual. És un projecte que sha de reactivar. 5. Anglès, Psicomotricitat i Fang a Educació Infantil: les especialistes d’anglès i ed. Físicadestinen part del seu horari a introduir l’aprenentatge d’aquestes àrees dins els tres nivellsd’Infantil. A més tenim una monitora de fang per fer tallers que ajuden a desenvolupar lapsicomotricitat fina dels infants. 6. Seccions Europees: és un projecte que en un principi proporcionava al centre un auxiliar deconversa natiu i formació pel professorat. Actualment ja no reben el suport del natiu però gràcies ala formació rebuda es pot impartir làrea de plàstica en llengua estrangera. El curs que ve aquestprojecte ja estarà inclòs a tota letapa de Primària. Tots aquests projectes es gestionen des de la direcció del centre, organitzant els horaris i fentd’enllaç entre l’escola, els serveis externs i l’APIMA. A més informen a principi de curs a tot elprofessorat nou del seu funcionament. La participació del claustre consisteix en treballar-los dinsl’aula i integrar-los en les programacions de les àrees instrumentals. És una funció del/de la capdestudis vetllar per la seva correcta aplicació. 5
 6. 6. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcover Pretenc seguir desenvolupant aquests projectes, perquè consideram molt important educar demanera global i tenint en compte tots els aspectes de l’alumnat: físic, emocional i intel·lectual. Ladificultat major de tot aquest procés radica en la continuïtat i la integració de la Innovació Educativaen les programacions anuals de cada tutor i cada tutora, especialment quan arriba professorat nouque no està familiaritzat amb aquestes tècniques. Per aquest motiu pens que shaurien de fer unesactivitats concretes amb el professorat del centre per formar al personal nou en el seu coneixement iorientar a tot el claustre i ajudar-los a integrar els projectes en les seves programacions anualsd’aula. Aquest propòsit és molt ambiciós i hi ha una possible proposta de com dur-ho a terme enl’apartat 2.4.1.3. Anàlisis i valoració de les dades i resultats dels darrers anys. Les dues proves de diagnòstic que shan realitzat en el nostre centre revelen que els resultatsacadèmics no són els desitjats si tenim en compte els projectes dinnovació que hem detallat enlapartat anterior. La meva valoració respecte a aquest fet és que amb lampliació del centre durant el curs 2007-08 varen arribar un gran nombre dalumnat nou-vinguts amb una perfil i una problemàtica moltconcreta que ha influït molt en el còmput daquestes proves. No vull amb això justificar aquests resultats però sí que es vera que els processosdaprenentatge són efectius a llarg plaç i la seva influència es pot valorar després de varis anys depràctica educativa. Per aquest motiu pens que lalumnat que ha començat la seva escolarització ambnosaltres des de el primer curs dinfantil, tendrà, a nivell general, unes característiques i capacitatsmolt diferents que si arriba dun país estranger amb una història escolar molt diferent a la nostra icomença, per exemple, a 3r de Primària. El mateix passa amb lalumnat que prové de la nostracomunitat autònoma o del nostre país i que arriba a mitjan Primària i que, per regla general, és unalumnat amb una història socio-familiar poc favorable i amb un historial acadèmic de dificultatsdaprenentatge. 6
 7. 7. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcover Si tenim en compte que la meitat, aproximadament, dels nostres alumnes dels darrers anys hanarribat amb aquestes condicions no és destranyar que els resultats siguin els que són. A més, podem afirmar que dins de les nostres possibilitats, la feina feta amb aquest alumnatnou-vingut és lloable perquè la seva integració ha estat molt positiva i, si no tenim en compte elsresultats acadèmics, el desenvolupament de les seves capacitats i estratègies personals per resoldreconflictes o per afrontar les tasques acadèmiques ha estat significativa. Si analitzam les avaluacions internes, diria que lalumnat que trobam fins el 4t curs de primària(alumnes que ja varen començar amb nosaltres des dels 3anys) tot i ésser divers i complex, té unsresultats molt bons i que el desenvolupament de les competències bàsiques, que és el nostre objectiuprincipal, va per bon camí, encara que es pot, fins i tot, millorar i perfeccionar amb nous programesdinnovació que consolidin i englobin tot el que ja sha iniciat.2. Projecte Estratègic2.1. Àmbits dintervenció (fonamentació) “Diguem-ho i ho oblidaré, ensenyam-ho i ho recordaré, involucram i ho aprendré”. (Benjamín Franklin) Les activitats escolars han de promocionar i fomentar les relacions entre companys icompanyes i l’aprenentatge significatiu implicant a tota la comunitat educativa dins de les pròpiespossibilitats i limitacions, englobant el treball cooperatiu en el marc de la pedagogia sistèmica. Detots és sabut que lactivació de la intel·ligència no depèn només dactivitats estrictamentacadèmiques sinó que també tenen un paper fonamental els següents àmbits: • Estimulació primerenca dels prerequisits per a laprenentatge (etapa deducació Infantil) 7
 8. 8. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcover • Aprofitament dels períodes sensitius (el nostre cervell és més capaç daprendre determinades coses a unes edats concretes). Hem de saber programar tot el currículum segons aquests etapes sensitives. • Adquisició de molts coneixements previs que fan que laprenentatge nou sigui significatiu i sinterioritzi. • Plantejament de laprenentatge com un procés de resolució de problemes, crear en els infants qüestions, incògnites que estimulin les seves inquietuds i les seves ganes de pensar i dactuar. • Creure en les capacitats del nostre alumnat (tots en tenen). Que se sentin valorats, acollits , escoltats i estimats. • Ajudar-los en el pas de la motivació extrínseca cap a la motivació intrínseca per esforçar-se i superar-se a un mateix. • Respectar els ritmes individuals de lalumnat, tenir en compte sempre les seves possibilitats i limitacions i adaptar-nos als seus estils daprenentatge (pedagogia lenta) • Implicació familiar. Lèxit escolar depèn en gran mesura de la implicació de la família en el guiatge dels seus fills i filles en tot el seu procés maduratiu. Lescola ha de promoure i facilitar aquesta implicació, no posar-hi traves, mostrar-se accessible, acostar-se a la realitat de les famílies i proporcionar eines, espais i estratègies als pares i mares per a que puguin identificar-se amb els objectius de lescola i sentir-se part della. La millor manera de treballar tots aquests àmbits és a través de una programació dels nostresobjectius basada en les competències bàsiques, ja que aquestes shan enfocat a aconseguir que totsels nins i les nines es converteixin en adults madurs i responsables, amb una bona autoestima iestabilitat emocional. La meva intenció és actualitzar i seguir promovent la línia de treball impulsada per l’equipdirectiu actual, però adaptant-nos a les noves formes densenyar i aprendre per donar resposta a les 8
 9. 9. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcovernecessitats i demandes de la societat actual, que requereix ciutadans creatius i equilibrats, quedominin les noves tecnologies i que creguin en un desenvolupament sostenible. Per aconseguir tot això, a més de prioritzar l’atenció directa del professorat a lalumnat, pretencconsolidar unes vies de comunicació entre docents més àgils (ex:entorn digital) que permetin elconeixement i la potenciació de la línia pedagògica de centre que fonamentarà totes lesintervencions dins i fora de l’aula. Així que l’equip directiu haurà de cercar estratègies de treball i gestió , eficaces i eficients, quepermetin un consens del claustre evitant sempre que sigui possible el desgast del recursos humans ioptimitzant el treball de coordinació en el mínim de temps possible.2.2. Objectius. Consultant el marc legal que actualment estan en vigència i per tant, d’acord amb el ques’atribueix com a funcions de l’equip directiu1, el objectius que me marc complir són els següents:1. Fomentar que les programacions de tutors i especialistes segueixin la línia metodològica iideològica que es reflexa en el PEC del centre i la que ara expòs en aquest projecte, a partir delsobjectius marcats a la Programació General Anual. (Competències del director b) i c), LOE,Tasques equip directiu a) i g), competències del director a), g) i j) ROC)2. Promoure i gestionar la participació de tota la comunitat educativa (professorat, alumnat,personal no docent i famílies) (Competències del director e) i i) LOE, competències del director d),e), h), i), m), n) i s) ROC).3. Servir de pont d’unió i cooperació entre l’Administració Educativa i la comunitat educativa delcentre i amb altres serveis externs. (Competències del director a), d), g) i j) LOE, tasca b) i f),competències del director b), c), e), k) , l) i r) ROC)1 Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig, Títol V, capítol IV article 132 i Decret 119/2002, de 27 de setembre,capítol III article 26 i 34. 9
 10. 10. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcover4. Potenciar la igualtat d’oportunitat i un bon clima de convivència entre tot l’alumnat,consensuant amb el claustre de professorat un marc disciplinari que fomenti la normalització derelacions entre ells. (Competències del director f), LOE, competències del director o) ROC).5. Gestionar la formulació, aplicació i avaluació de projectes dinnovació educativa dirigits amillorar la intervenció educativa i socio-emocional que cada professor o professora fa amb el grup-classe (Competències del director c) i h), LOE, tasques g) i c), competències del director j) i p)ROC).2.3. Indicadors de lassoliment dels objectius. Seran indicadors de un bon assoliment daquests objectius els següent fets: • Que ens coneguin dins làmbit educatiu per la nostra línia de centre, com ja són coneguts altres centres. • Que acabem per realitzar programacions daula conjuntes entre tot el professorat on es reflecteixi una continuïtat dintervenció al llarg de les dues etapes educatives (a Educació Infantil aquest fenomen ja es dóna) • Que davant qualsevol proposta feta per lequip directiu, o qualsevol altre docent, hi hagi gran implicació per part del claustre. Que aquest sengresqui, hi participi de forma voluntària i gaudeixi de dur a terme aquest objectiu comú. • Que sestableixin com a trets didentitat una sèrie de projectes basats en la pedagogia sistèmica i que serien un reflex del nostre tarannà. Per exemple: hort ecològic, la mascota del reciclatge, espai de trobada, franja taronja, treball per projectes i ambients, etc. • Que es tornin costums dins el centre una sèrie daccions vinculades a les famílies i als serveis externs. • Que les famílies manifestin sentir-se part de la comunitat educativa. • Que es millorin els resultats en les proves de diagnòstic que la Conselleria dEducació té previst aplicar en els propers cursos. 10
 11. 11. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcover • Que hi hagi una bona adaptació en el pas a letapa de secundària. • Que en el futur ens trobem amb un bon percentatge dèxit laboral i social del nostres antics alumnes i de les nostres antigues alumnes.2.4. Línies d’actuació2. 2.4.1. Consecució de l’objectiu 1: Per complir aquest objectiu tenc clar que s’ha de veure tot el claustre de professorat com unequip de treball, amb les seves diferències personals vistes com un enriquiment del plantejamentglobal del centre. Així que s’han de programar unes activitats dirigides a potenciar i aprofitaraquestes capacitats i coneixements individuals en el conjunt de l’escola.1. A principi de curs s’informarà personalment a tot el personal nou de la línia pedagògica delcentre així com de les activitats que s’organitzen i de les vies de comunicació i actuació establertesen els Projectes Curricular d’Etapa del centre. Al mateix temps s’informarà i es delimitaran lesfuncions de cada membre de la comunitat educativa.2. Actualitzarem i reformarem tota la informació i documents necessaris per a realitzar la tutoriade manera més àgil i pràctica, i segons la línia de centre establerta, aprofitant com a recursprincipals lentorn digital (ex: Moodel, gmail...)3. Elaborarem unes graelles a principi de curs on desglossarem per cursos els objectius generalsde la programació anual, juntament amb una proposta d’activitats de centre seqüenciades de maneralògica durant tota l’Educació Infantil i Primària.4. Segons el calendari que es presenta a principi de curs facilitarem que cada tutor i tutoraprogrami totes les àrees de cada curs a partir de la graella anterior, tenint en compte el material i lesestratègies metodològiques que s’han previst per aquell curs.2 Les activitats aquí explicades són molt generals però aquestes s’han d’anar desglossant en activitats específiques quees reflectiran en el dia a dia de l’escola. 11
 12. 12. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcover5. Proposarem una millora del projecte de centre actual (per fomentar l’esperit crític, creatiu il’enriquiment cultural) a partir del treball durant tot el curs d’un centre d’interès, que guiaràdesprés les intervencions personals del tutor o de l’especialista dins la seva aula.6. Organitzarem un horari de treball per a la coordinació intercicle i intracicle de lesprogramacions presentades a principi de curs.7. Gestionarem la posada en pràctica i el bon desenvolupament de les propostes fetes a principi decurs, a través de reunions periòdiques amb els tutors, amb l’equip de suport i amb les juntesd’avaluació.8. Organitzarem en la mesura del possible seminaris de formació relacionats amb aspectespedagògics i metodològics dins el centre, informarem de les activitats que realitza el CEP irealitzarem xerrades i sessions de formació amb tot el claustre de professorat relacionades amb elsdiferents projectes que estan plantejats en la Programació Anual del Centre.9. Amb la utilització de grups de treball (comissions, dinàmiques de grup...) pretenc agilitzar lesdiferents tasques o activitats que es realitzen al centre (festes, ecocentre, biblioteca...). 2.4.2 Consecució de l’objectiu 2:1. Nomenarem diferents coordinadors d’acord al que permet la llei per tal d’agilitzar les tasques decomunicació: per exemple coordinadors de cicle, coordinador d’equip de suport (que participen dela Comissió de Coordinació Pedagògica), coordinador de la comissió de normalització lingüística,coordinador de serveis, d’activitats complementàries i extraescolars, coordinador de TICS, etc.2. La participació de la comunitat educativa en les diferents reunions de coordinació permet feruna bona gestió de les decisions que s’hi prenen i facilita la comunicació entre els diferents grupsque d’altre manera no tenen cap punt d’unió.3. Podem tenir un horari destinat a l’atenció personal de les famílies, del professorat o l’Apima,per atendre consultes, dubtes i suggeriments. 12
 13. 13. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcover4. A principi de curs, cada any i a través de les CCP s’acordaran les activitats a realitzar al llargdel curs relacionades amb una o diverses temàtiques que s’hauran decidit per consens de tot elclaustre. A partir d’aquesta decisió es pensaran diferents activitats en moments puntuals al llarg del’any que atenguin a les diferents competències bàsiques, per tal de fer un treball global de toteselles. La coordinadora d’activitats complementàries serà l’encarregada de: • Marcar un calendari. • Dinamitzar la recerca d’activitats a través de la seva participació a les CCP • Organitzar horaris pels dies que s’hauran marcat en el calendari. • Posar-se en contacte amb els serveis externs que s’han de contractar en funció de les activitats programades. • Avaluar anualment el procés seguit amb les activitats complementàries.Alguns exemples dactivitats que es poden fer en funció dactes concrets són: Organització d’actes imanualitats relacionades amb les festes de Nadal (Competència cultural i artística), Sant Antoni(Competència cultural i artística), Sant Blai Competència cultural i artística), Dia de la Pau(Competència social i ciutadana), Jornada Esportiva (Competència matemàtica, social i ciutadana,autonomia i iniciativa personal i coneixement i interacció amb el món físic), Setmana Cultural(Competència per aprendre a aprendre, en comunicació lingüística, matemàtica i autonomia iiniciativa personal), Pasqua (Competència cultural i artística), Activitats d’altres entitats(Ajuntament, Consell Insular, Entitats bancàries, excursions, …)  (Competència en elconeixement i interacció amb el món físic, autonomia i iniciativa personal) 2.4.3. Consecució de l’objectiu 3: Si tenim en compte que és competència de la directora i com a conseqüència de tot el seu equipdirectiu el representar al centre davant altres institucions, consider molt important tenir clar que lesopinions i actituds a demostrar no han de ser mai personals i s’han d’objectivar a partir dels desitjós 13
 14. 14. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcoveri necessitats que reclamen els diferents estaments de la comunitat educativa, fent arribar a l’entitatcorresponent les demandes d’aquests de la següent manera:1. Participarem de les propostes de gestió i avaluació que organitzen diferents administracionseducatives aportant la informació que se sol·licita del centre, avaluant la seva funcionalitat idemostrant una opinió crítica i constructiva a les diferents intervencions (avaluació de velocitat icomprensió lectora, reunions d’equips directius, coordinació amb l’Inspecció Educativa,participació dels projectes dImplementació de sistemes de gestió de qualitat de la Direcció Generalde Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, Proves de diagnòstic, etc.)2. Escoltarem i transmetrem l’opinió de les famílies sobre la gestió que l’Administració Educativai altres institucions públiques fan del centre i de tots aquells aspectes que influeixen en el benestardels seus fills i filles, defensant els seus plantejaments dins el marc de la democràcia, i desprésd’haver reflexionat sobre el que es considera més just per al bon funcionament del centre.3. Organitzarem les activitats dels diferents grups d’alumnes de tal manera que poguem participarde les activitats i recursos que ofereixen altres institucions com per exemple: Ajuntament (activitatsdel departament de Cultura i Educació, Infraestructura i Recursos Humans: mediadora interculturali educadora de medi Obert, tallers per a famílies, materials, visites, etc.) Programes educatius ofertsper la Conselleria d’Educació i/o del Consell de Mallorca (ex.: programa d’educació mediambientalamb Educ4r) , Serveis Sanitaris (xerrades sobre aspectes de consum i sanitat, vacunació dels nins inines), activitats de lEOEP i de lequip dAtenció Primerenca... 2.4.4. Consecució de l’objectiu 4: La falta d’identificació d’un sector de lalumnat amb els objectius educatius del centre provocaque aquests no se sentin atesos per el centre i responen o bé amb manca de motivació o bé amb unaactitud desafiant. És important que entenguem que no es tracta de cercar culpables d’aquestasituació sinó intentar donar resposta a les inquietuds d’aquests infants i de les seves famílies a partir 14
 15. 15. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcoverd’unes estratègies de relació basades en el model social de l’entorn de referència. Per això serànecessari:1. Conjuntament amb tot el claustre de professorat actualitzarem el Reglament de Règim Intern iles normes de disciplina i convivència, intentant que aquestes siguin el menys restrictives possible itenguin com a finalitat modelar les conductes distorsionats, d’aquesta manera pretenem quel’individu tengui l’oportunitat d’aprendre a comunicar-se de manera assertiva amb la resta decompanys. Al mateix temps pretenem tenir un protocol d’intervenció que permeti detectar el focusque origina el problema i planifiqui una intervenció amb les famílies per poder erradicar aquestasituació conflictiva.2. En tot cas i sempre que aquest plantejament no sigui suficient o bé la conducta disruptiva siguimolt greu s’haurà de fer una proposta al Consell Escolar a partir de l’obertura d’un expedientdisciplinari que tengui com a finalitat la resolució del conflicte i no la sanció injustificada de l’acteaïllat com a venjança per les conseqüències originades. 2.4.5. Consecució de l’objectiu 5: Consider que aquest és l’objectiu final de tot centre educatiu, és a dir, tot el que s’organitzi i esprogrami dins del centre ha d’anar dirigit a aconseguir donar resposta a la formació i educació del’alumnat que hi assisteix. Tot això inclou no només garantir el coneixement i assimilació decontinguts dins del currículum ordinari sinó donar resposta a les necessitats educatives específiquesi fomentar la consecució dels objectius educatius de les dues etapes (Infantil i Primària) dins unmarc d’actuació el més normalitzat possible.1. Es fan necessaris molts tipus d’intervencions que en aquest centre ja s’han anat elaborant i pertant el nou equip directiu no haurà de fer més que continuar la tasca iniciada per l’equip anterior:2. Actualitzarem el pla d’atenció a la diversitat cada any en funció de la valoració i avaluació delanterior, partint de les pautes que l’equip directiu donarà a l’equip de suport, després d’arribar a unconsens amb l’EOEP. 15
 16. 16. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcover3. Seguirem gestionant els diferents projectes que es duen o es duien a terme al centre desprésd’avaluar la seva funcionalitat i beneficis que han aportat en cursos anteriors i intentarem integrar-los en una sola línia de centre: filosofia 3/12, Programa Cos i Consciència, Programa EducacióAlimentària (no vigent), Consciència Fonològica i tallers d’estimulació del llenguatge, FranjaTaronja, Biblioteca (no vigent), Programa de Suport de lEnsenyament de la Llengua Catalana,anglès i seccions europees, psicomotricitat i fang a Ed. Infantil, Espai de Trobada Familiar (novigent), treball per projectes i en ambients (que actualment no són projectes de centre), etc.4. Amb les activitat programades pel primer objectiu intentarem poder aportar suggeriments decom fer programacions d’aula de manera àgil i al mateix temps que es doni resposta a la líniamarcada dins el Projecte Educatiu i Curricular.5. Aprofitarem la participació de les famílies per a què col·laborin en la consecució dels nostresobjectius de centre, establint una línia de comunicació permanent i estable amb l’APIMA del centre,amb intervencions específiques de les famílies en activitats programades, o bé a nivell de centre obé, dins les aules. 2.4.6 Recursos humans, materials i econòmics• Recursos Humans: Comptam amb 34 professors adscrits al centre i 1 adscrita al CEIP Mitjà deMar, a més comptam amb la mestra de religió, personal no docent (3 AT, conserge i personal deneteja), famílies, el propi alumnat, voluntaris daltres institucions com Creu Roja, col·laboracionsamb altres centres (APROSCOM...)• Recursos Materials: el centre disposa de menjador escolar, pavelló desports propi, sala depsicomotricitat, aula de música, aula danglès, aules de suport per cicles, aula dinformàtica, un paticobert, un pati per infantil i un altre per a primària que disposa de pista de futbol, de bàsquet, dejocs i darener, hort escolar, zona lliure, aparcament per a bicicletes i molt espai aprofitable. A mésgairebé totes les aules disposen de projector, algunes de pissarres digitals, totes connexió a la xarxadinternet i intranet, un ordinador per aula. El tercer cicle disposa de netbooks per a tot lalumnat. Ja 16
 17. 17. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcoverque el centre no disposa despai de biblioteca, els llibres es troben repartits per totes les aules.Finalment, disposam del material fungible i dus habitual necessari.• Recursos econòmics: dotació de la Conselleria dEducació, una partida anual variable que provéde lAPIMA i aportacions voluntàries dels pares i mares dels alumnes.3. Avaluació del projecte. El projecte no es pot dur a terme en un sol curs acadèmic i molt menys en uns quants mesos,així que la seva execució s’ha de fer de manera progressiva i a mesura que vegem que les diferentsactuacions tenguin èxit anirem ampliant i modificant els nostres objectius com a equip directiu.Entenem per tant l’avaluació com una eina de reflexió i millora ja que ha de servir per fer l’evoluciói el creixement que desitjam de manera positiva. Les activitats d’avaluació han de ser continues perpoder modificar el més ràpid possible les actuacions que no han estat eficaces o no han estatcorrectes i intensificar aquelles que resulten exitoses, en benefici de tota la comunitat educativa i enespecial de l’alumnat del centre.3.1. Avaluació Inicial A partir de les propostes de millora de la memòria del curs anterior, a principi de curs faremuna primera reunió exposant les nostres intencions i demanant al professorat quines són les sevesnecessitats i què espera de nosaltres com equip directiu. Amb les respostes obtingudes (per escrit)elaborarem uns objectius específics a partir del objectius d’aquest projecte i es donaran a conèixer atot el professorat.3.2. Avaluació formativa A mesura que anem desenvolupant les diferents activitats proposades a principi de curs,l’equip directiu farà una revisió periòdica del calendari que ens haurem establert a principi de curs 17
 18. 18. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcoverper assegurar-nos que seguim el plantejament que ens havíem proposat. A mitjan curs farem unarecollida d’impressions amb el claustre de professorat, amb l’APIMA del centre i el personald’administració i serveis per tal de valorar la necessitat de canvis en el nostre calendari. A mésestablirem unes reunions a principi de cada més dels tres membres de lequip per analitzar lestasques a realitzar, valorar les que ja shan fet i les que tenen continuïtat i planificar un calendariindividual i un de lequip per dur a terme totes les feines relacionades amb cada tasca.3.3 Avaluació sumativa A partir de l’avaluació que l’Administració Educativa fa del centre i de la memòria del cursreflexionarem sobre la nostra tasca i farem les propostes de millora que considerem necessaris per apropers cursos. Tot i així hem de tenir en compte que en un sol curs no podrem avaluar tot aquestprojecte ja que algunes de les propostes que si fan són molt ambicioses i necessiten de temps icanvis per dur-se a terme amb èxit. Més a llarg plaç i seguint els indicadors dèxit que he formulat a lapartat 2.3. podrem anarvalorant si aquest projecte va per bon camí, canvis que shan de realitzar i noves metes a plantejar-nos.4. Proposta dEquip Directiu Tot i que aquest projecte sembla molt ambiciós, jo el consider perfectament viable ja que hepres com a referent altres centres que dins el nostra país ja fan coses similars. En moltes ocasions utilitz la primera persona del singular però aquest jo en realitat fareferència a tres persones que creim i estimam per igual aquest projecte ja que ha sorgit de lesllargues converses i reflexions que hem tengut en moltes ocasions. Elles mhan ajudat a seguirendavant amb il·lusió i han inspirat cada una de les paraules que aquí shan escrit i crec que entre les 18
 19. 19. Projecte de direcció CEIP Jaume Vidal i Alcovertres podem fer un gran treball. També sé que no estam totes soles en aquest projecte i que una bonapart del claustre del professorat comparteix les nostres inquietuds, i entre tots podem fer que aixòsigui possible. La meva proposta dequip directiu és la següent: Maria Antònia Duran Aguiló (directora),Maria Antònia Perelló Galmés (cap destudis) i Maria Magdalena Lladó Plazas (secretària)BIBLIOGRAFIA1. Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig, Títol V, capítol IV article 1322. Decret 119/2002, de 27 de setembre, capítol III article 26 i 34.3. Projecte Educatiu de Centre del CEIP Jaume Vidal i Alcover.4. ANTONI ZABALA I VIDIELLA (1999) Enfocament globalitzador i pensament complex.Barcelona, Graó.5. GREGORIO CASAMAYOR (coord) (2007) Los trucos del formador. Barcelona, Graó.6. MANEL GÜELL (2008) El món des de Nova Zelanda. Barcelona, Graó.7. GUNTER PAULI (2009) Fábulas de Gunter (col·lecció). Colombia, Zeri.8. DANIEL GABARRÓ i CONXITA PUIGARNAU (2010) Bona ortografia sense esforç ambPNL. Barcelona, Boira Editorial.9. FERNANDO ALBERCA (2011) Todos los niños pueden ser Einstein Ediciones ElToromítico.10. VICTORIA CARDONA (2012) ¿Quien educa a mi hijo? Barcelona, Viceversa. 19

×