Permanent open depot rijks in kpmg gebouw v0.3

288 views

Published on

Just put it there.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Permanent open depot rijks in kpmg gebouw v0.3

 1. 1. PODA: Permanent Open Depots te Amstelveen
 2. 2. 2/9 Inhoudsopgave PODA:......................................................................................................................................................................... 1 Permanent Open Depots te Amstelveen......................................................................................................................... 1 Inhoudsopgave............................................................................................................................................................. 2 De Visie ....................................................................................................................................................................... 2 De Visie ....................................................................................................................................................................... 3 De voordelen............................................................................................................................................................... 4 De locatie.................................................................................................................................................................... 5 De logistiek .................................................................................................................................................................. 5 De partijen................................................................................................................................................................... 6 De financiën................................................................................................................................................................. 7 De andere hobbel......................................................................................................................................................... 7 De afbreuk................................................................................................................................................................... 8 Dus.............................................................................................................................................................................. 8 Bijlage 1: Bedrijfscollecties ............................................................................................................................................ 9 Opsteller: J. van der Vlugt Versie: 0.3 Datum: 17 augustus 2013
 3. 3. 3/9 De Visie Zowel publieke musea als private kunstcollecties1 (meestens grotere commerciële organisaties) hebben een groot deel van hun collectie niet in tentoonstelling maar in depot. Zeker de private collecties blijven hierdoor slecht toegankelijk voor het grote publiek. Terwijl de kwaliteit van de kunst hoog is en/of de collectie te klein voor een thematentoonstelling, en allerwegen de behoefte bestaat deze te laten zien. Kunst hoort niet ‘opgesloten’ in depot… Een bezwaar voor vele curatoren is de beperkte mogelijkheid de eigen collectie breder en grootschaliger toegankelijk te maken. Om de kunst permanent te tonen, is permanent veel ruimte nodig en die is ondanks de crisis nog steeds niet goedkoop (genoeg). Ook is niet alle kunst van een niveau dat tegen de kosten van permanente museumruimte opweegt – maar nog steeds wel van een niveau dat het de moeite waard is deze te kúnnen zien. En de budgetten ontbreken veelal, of als ze beschikbaar zijn, verdient besteding aan uitbreiding en onderhoud van de collectie de voorkeur. Een (deel)oplossing is te zien in het Metropolitan Museum in New York: Een ruimte waarin de kunst, basaal gesorteerd en dicht opeen, in een vorm van enigszins publiekelijk toegankelijke depotruimte wordt ‘opgeslagen’. In dit geval betreft het slechts een deel van de collectie, maar het geeft wel een beeld van de mogelijkheden om anders dan in traditionele museumzaal-opstelling de kunst te tonen. Gegeven de grote leegstand in Amstelveense kantoren en de beperkingen aan herbestemming, is bij deze het plan om de publieke en private collectiebeheerders uit te nodigen om in het oude KPMG-kantoor een ‘permanent open depot’ te realiseren. Naast het permanent open depot zou tevens het politiebureau Amstelveen-Noord in het pand kunnen worden gevestigd. Met een eigen ingang en goede aan- en afrijwegen biedt dit een alternatief voor de huidige locatie. De huidige locatie kan dan ofwel worden omgebouwd, ofwel opnieuw worden ontwikkeld, tot bijvoorbeeld woningen2 . Deze verhuizing betekent dan een expliciet zichtbare nabije bewaking (zonder de politie deze taak overigens aan te meten). Tevens kan in het pand ‘aansluitend’ een vorm van bedrijfsverzamelgebouw worden gerealiseerd voor creatieve broedplaatsen. Kunstenaars, maar ook startende ondernemers in expressieve beroepen, zouden in het pand flexibel van werkruimtes en studio’s kunnen worden voorzien. Voor beginnnende kunstenaars kan tevens worden bezien of enige ruimte kan worden aangemerkt als separate expositieruimte, op roulatiebasis beschikbaar. Met meerdere collecties en kunstminnend publiek op bezoek, kan dit een stimulans zijn voor de kunstenaars. Dit zal overigens niet als ‘commerciële pitch’ werken naar de kunstenaars; deze zullen commerciële gerichtheid waarschijnlijk niet wensen… Overigens is hierbij de aandacht van de verhuurder wel vereist, opdat niet de kunstenaars in hun vrije uitingen tot versnelde waardedaling van het vastgoed leiden. Ten slotte kan worden overwogen om (een) kunstgerichte opleidingsinstellingen(en) uit te nodigen in het gebouw opleidingen te organiseren. De nabijheid van de collecties en van de studio’s zorgt voor facilitering van kruisbestuivingen. 1 In dit plan is uitgegaan van een grote gemene deler in schilderkunst en beeldhouwwerk. 2 Nota bene, de buurt heeft een woonbestemming. Realisatie van commerciële bedrijvigheid aan de Pieter Lastmanweg kan worden overwogen mits deze geen kwalitatief negatieve uitstraling heeft aan de Gerard Doulaan-zijde. Dit kan architectonisch worden opgelost (en/of met groenvoorzieningen). Het huidige pand van de politie lijkt niet geschikt voor verbouw tot een andere bestemming. Woningbouw kan gunstig zijn gezien de blijvende relatief bovengemiddelde woon-aantrekkelijkheid van Amstelveen en de Stadshartwijk in het bijzonder. Een en ander met de eigenaar van het politie-pand (Gedeputeerde Staten ..?) en de politieregio uit te werken.
 4. 4. 4/9 De voordelen De voordelen zijn evident: • Curatoren kunnen tentoonstellingen blijven organiseren in bestaande musea rond thema’s en specifieke kunstenaars en stromingen, terwijl het publiek toch ook van de gehele collectie kan genieten. De kosten van de depots kan worden gedeeld, hetgeen wellicht (sic) kan leiden tot besparingen op de depotkosten. De geldschieters achter de private collecties krijgen hiermee ook betere ‘exposure’ voor hun bijdragen aan de kunst. Eventueel kunnen curatoren van relatief kleinere collecties gezamenlijke tentoonstellingen organiseren. Door hun nabijheid maar gezamenlijk kritieke massa, zullen ze wellicht tot thema-tentoonstellingen kunnen komen die nu nog te complex zijn om te organiseren. • De gemeente Amstelveen heeft er een aanzienlijke trekpleister bij, zowel op cultureel als commercieel gebied. • Het nabije Stadshart (winkels en horeca) zal profiteren van de bezoekers die na depotbezoek nog willen blijven winkelen. Dit ten voordele van de gemeente als geheel (inclusief verbetering van het leef- en vestigingsklimaat mede voor internationale bedrijven) en ten voordele van de commerciële vastgoedpartijen in het Stadshart. Bovendien zal de kantoorleegstand in de gemeente substantieel worden teruggebracht, hetgeen evenzomeer het imago van de gemeente verbetert. • De verhuurder krijgt, ook als een gereduceerde meterprijs wordt overeengekomen, meer huur dan nu met de leegstand. En de verhurende makelaar krijgt een showcase hoe deze flexibele oplossingen voor grootschalige leegstand realiseert. Eventueel kan huurder een gereduceerde meterprijs compenseren met opbrengsten als (nog-)niet gebruikte delen van het pand commercieel ‘voor de volle prijs’ worden verhuurd als aan kunst verhuurde delen commerciële huurders trekt. • Kunstenaars krijgen goed geoutilleerde werkruimte; idem voor creatieve (start-up)bedrijven. Deze is bovendien maximaal nabij potentiële kunstgenieters en –kenners. Voor de creatieve bedrijven kan ook worden gedacht aan bijvoorbeeld web- en interieurdesignbedrijven. • Het brede publiek krijgt toegang tot meerdere (hopelijk vele), praktisch gezien anders ontoegankelijke, collecties. • De nabijheid van Schiphol zou eventueel bezoekers van daar kunnen trekken die, bijvoorbeeld bij vertraging of overstap, enige tijd te besteden hebben maar niet het centrum van Amsterdam (meer) in willen. • De politie krijgt • extra ruimte; in het KPMG-pand is eenvoudig een van de kopse vleugels, met eigen ingang, bouwtechnisch af te scheiden van de rest van het pand. Dit geeft zoveel ruimte als nodig is; • betere aan/afvoerroutes: niet meer door een woonwijk, en dichterbij de Noord-/Zuid- verbindingswegen onder de A9 door. • Omwonenden in Amstelveen-Zuid krijgen a. minder leegstand voor hun neus, b. meer kunst in hun directe woonomgeving, beide leidende tot verbetering van het leefgenot. Het risico op ‘wildparkeerders’ in de direct aangrenzende wijk(en) kan worden beperkt. • Omwonenden in Amstelveen-Noord (Stadshart) krijgen minder overlast van de politie3 en verbetering van de kwaliteit van wonen4 . 3 geen sirenes meer in de Oude- Schildersbuurt en rest van de wijk, hetgeen nu nog steeds schering en inslag is – bij verhuizing naar het oude KPMG-kantoor zijn de eerste kruisingen waar eventueel sirenes nodig zouden zijn, zoveel overzichtelijker dat het minder nodig zal zijn om te moeten vertrouwen op sirenes voor het krijgen van vrij baan.
 5. 5. 5/9 • De bestaande musea en aanverwante culturele instellingen in Amstelveen zullen aantrekkelijker worden als Amstelveen als culturele bestemming meer de moeite waard wordt. Voor één museum komt men wellicht nog niet naar Amstelveen, voor een hele dag met meerdere ‘musea’ wellicht wel. • Kunstopleidingen kunnen hun cursussen geven in een op kunst gerichte omgeving. Wellicht zullen hun kosten qua huur bovendien lager kunnen zijn dan op hun huidige vestigingsplaats. De locatie Het oude KPMG-gebouw biedt vele mogelijkheden tot indelen. Weliswaar is nu nog sprake van een schijnbaar geïntegreerd kantoorvolume, maar zoals de verhurend makelaar zelf al aangeeft op de website: Het pand is in delen te huren c.q. uit te nutten en het gebouw kent een aantal tussengangen etc. die afsluitbaar zijn of als sluis kunnen dienen tussen diverse huurders/gebruikers. Bovendien zijn er meerdere ingangen met eigen receptie/bewakingsbalies. De kantoorruimtes zijn eenvoudig flexibel in te delen met tussenwandjes (of weglating daarvan); de klimaatbeheersing was op niveau en zal waarschijnlijk slechts geringe of geen aanpassing nodig hebben voor kunst. Met deze middelen is tevens een flexibele ruimte te creëren waarin uit een of meer van de depotcollecties, wisselelende tentoonstellingen kunnen worden georganiseerd. De locatie is ook centraal ten opzichte van toe- en afvoerwegen, openbaar vervoer, andere musea en kunstinstellingen, en andere openbare voorzieningen in Amstelveen. Er is geen andere locatie, in Amstelveen of elders, die zich zo goed lijkt te lenen voor een open- depotverzamelgebouw… De logistiek Zoals gesteld, is de locatie gunstig qua aan- en –afvoerwegen van bezoekers. Uitstekende openbaar- vervoerverbindingen met Amsterdam (Centrum, via Zuid-As, Zuid-Oost en Schiphol; zowel tram/metro, bus als trein vanuit omliggende stations) en een prima wegennet (A9, regionale wegen en lokale hoofdroutes) geven een verwachting van gemakkelijke bereikbaarheid voor en slechts geringe toename van overlast door toestromende bezoekers. Bovendien kent het pand een flink aantal eigen parkeerplaatsen (eventueel te delen met alleen-winkelende Stadshartbezoekers). Wel zal voor de omwonenden moeten worden bepaald hoe ‘wildparkeerders’ moeten worden aangepakt. Zo nodig zouden pendelbussen, of uitbreiding van de dienstregeling van bestaande snelbuslijnen, van en naar het centrum van Amsterdam (Museumplein) de bereikbaarheid voor toeristen kunnen vergroten zonder dat omvangrijke inspanningen hoeven te worden verricht. Qua horeca kunnen inpandig eenvoudig voorzieningen worden ingericht; twee grote bedrijfsrestaurants zijn al aanwezig. Herinrichting, indien al nodig, dan wel kleine aanpassing, zal gemakkelijk kunnen worden gerealiseerd. Ook zal aansluiting bij de horeca van het Stadshart kunnen worden gezocht -- de diversiteit van de Stadshart- 4 Oude-Schildersbuurt; mits commerciële uitbating van de locatie van het huidige politiebureau niet tot lawaai- en vervuilingsoverlast leidt. Met huizenbouw of slimme combinatiebouw met bijvoorbeeld logistiek aan de Oostelijke zijde kan dit worden ‘ingebouwd’.
 6. 6. 6/9 horeca wordt met deze twee nieuwe locaties verhoogd. Daarnaast zullen koffiehoeken en dergelijke envoudig kunnen worden ingericht; de voorzieningen zijn al door het pand heen aanwezig. Aansluitend kunnen een of enkele souvenirwinkels eenvoudig hun eigen plek krijgen. Bewakingspersoneel zal nodig zijn, ook als suppoosten in de zalen. Dit zal allesbehalve gratis zijn, maar biedt een werkgelegenheidsperspectief. Eventueel kan aansluiting bij bewakingsdiensten van Schiphol worden gezocht. De eventuele aanwezigheid van een politiebureau in het pand zal overigens onvoldoende zijn als toezicht in de zalen, maar versterkt uiteraard de ‘harde’ bewaking die toch al zal moeten worden georganiseerd. De partijen Cruciaal punt nummer één voor realisatie is de samenwerkingsbereidheid van een groot aantal partijen. Medewerking van allen of allen tegelijk is niet noodzakelijk, maar ook voor een beperkte start zijn bijdragen en medewerking van meerdere van de volgende partijen nodig: • Publieke musea; Rijks museum, Stedelijk Museum, Van Gogh, Cobra, Van der Togt, et al., voor inbreng van hun collecties in depot, deskundigheid met depotbeheer en de logistiek van bezoekers en gebouw. Tevens in verband met verschuiving van bezoekersaantallen, ervaring met publicitaire zaken (reclame), kortingsregelingen op bezoek (in Amsterdam én) in Amstelveen, etc. • Private collecties zoals verenigd in de Vereniging BedrijfsCollecties Nederland, idem. Zie overigens bijlage 1 met een korte opsomming van te informeren, hopelijk te betrekken bedrijfs-kunstcollecties. • Sponsoren van die private collecties, en andere commerciële organisaties uit binnen- en buitenland met een belang in Amstelveen, om als sponsor in het algemeen of als sponsor van specifieke tentoonstellingen op te treden. • De gemeente Amstelveen, vanuit diverse sectoren en met diverse soorten inbreng (organisatie, expertise, diverse soorten baten/lasten). Eventueel ook de provincie/Gedeputeerde Staten in verband met vergunningen, bestemmingen en bestemmingsplannen, etc. • De andere kunstinstellingen en kunstopleidingen in Amstelveen en daarbuiten, om hun bereidheid te verhuizen, andere kostenstructuren in te zetten en hun expertise. • Creatieve (start-up)bedrijven, om hun bereidheid zich in de werkruimten te vestigen. • Het provinciebestuur voor zover verhuizing van het politiekantoor aan de orde is inclusief herbestemming van het oude kantoor. • De eigenaar van het pand, om de inzet in deze alternatieve richting, en de verhurend makelaar voor ondersteuning; beide, voor bereidheid minder dan winstmaximerende huren te rekenen. • Omwonenden, met name in Keizer Karelpark en in mindere mate Stadshart en eventueel ook Groenelaan, Bankras en Elsrijk in verband met risico van overlast etc. Het ligt overigens voor de hand de organisatie van een en ander, zowel in de opzetfase als in de latere run-fase, in een stichting onder te brengen. Coördinatie en beheer kunnen dan plaatsvinden in de voor alle partijen meest objectief mogelijke setting.
 7. 7. 7/9 De financiën Dit lijkt het tweede grote issue te zijn van dit plan: Wie gaat dat betalen ..? Qua doorlopende kosten dringen de volgende naar voren: • Huur van de ruimte(n). Dit is de grootste post. De medewerking van vele partijen, met name van de gemeente, zal nodig zijn om verhuurder te kunnen bewegen niet de winstmaximaliserende hoofdprijs te rekenen; • Kosten van klimaatbeheersing; • Kosten van bewaking en andere personele inzet; • Kosten van logistiek (eventuele aanpassingen aan dienstregelingen); • Tegenprestaties voor deelnemende instellingen en sponsoren, in de vorm van kortings- en vrijkaarten, etc. De inkomsten zijn vooral: • Huur door deelnemende instellingen; • Sponsoring door bedrijven van tentoonstellingen, of aan algemene middelen; • Fondsenwerving bij private of algemene vermogensfondsen; • Betalende bezoekers, al of niet met korting van de publieke ‘moeder’instelling; • Eventuele inkomsten uit inpandige horeca en/of souvenirwinkel(s); • Eventuele subsidie in de vorm van verminderde belastingen (op huuropbrengsten, gemeentelijke lasten); • Eventuele directe subsidie van de gemeente; • Eventuele rijksbijdragen (direct en indirect). Uiteraard zijn er ook allerhande niet eenvoudig kwantificeerbare en niet-financiële opbrengsten. Zie de paragraaf ‘Voordelen’…! Overigens wordt uitgegaan van kostendekkende exploitatie van de inpandige horeca, en separate begrotingen van eventuele verhuizing van het politiekantoor, van opleidingsinstellingen en/of kunstbroedplaatsen. Voor het verkrijgen van belastingvoordelen ligt het voor de hand een Culturele ANBI-status te verkrijgen. De andere hobbel De belangrijkste ‘hobbel’ naast de benodigde medewerkingsbereidheid van vele partijen en de financiën, is de complexiteit van het geheel. Echter, gefaseerde opstart zal eventueel kunnen, en deskundigheid van allerlei zijde kan waarschijnlijk relatief eenvoudig worden betrokken.
 8. 8. 8/9 De afbreuk Uiteraard is er een risico van afbreuk: • In de beginfase, als wel toezeggingen zijn gedaan maar nog geen financiële verplichtingen zijn aangegaan. Dit is vooral een reputationeel, publicitair risico. Dit lijkt beheersbaar zonder benodigde specifieke planvorming vooraf. • In de opstartfase, als wel toezeggingen zijn gedaan en/of financiële verplichtingen zijn aangegaan. Dit risico is behalve reputationeel/publicitair, voornamelijk financieel van aard maar waarschijnlijk beperkt. In iedere fase van opbouw zal een ‘plan B’-afbouwscenario moeten worden mee-overwogen. • In de ‘business as usual’-fase, als blijkt dat de bezoekersaantallen dermate tegenvallen dat collecties worden teruggetrokken of een en ander voor een of meer (onvervangbare) partijen niet langer financieel doenbaar is. Hiervoor zal wederom reeds in de opstartfase een ‘plan B’ (vervanging van die partij of andere kostenverdeling), en een ‘plan C’ (geheel afbouwen, opheffen van PODA) moeten worden vastgesteld. Dus Innovatie en voordelen allerwegen. Drie hobbels. Dat moet te doen zijn. Dus nu nog even verder stormen, dan formen, dan normen en performen. Maverisk Consultancy, IS Audit and Advisory Ir.drs. J. (Jurgen) van der Vlugt RE CISA CRISC Govert Flincklaan 36 Tel: +31-(0)6-20664823 1181 XB Amstelveen Email: jvdvlugt@maverisk.nl KvK 54412242 Twitter: @jvdvlugt BTWnr NL181424496B01 LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/jurgenvandervlugt
 9. 9. 9/9 Bijlage 1: Bedrijfscollecties Leden van de VBCN, Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (www.vbcn.nl): • ABN AMRO • Achmea • Aegon • Ahold • AkzoNobel • Altrecht • AMC • Amphia Ziekenhuis • Aon Nederland • APG Groep • ARCADIS • ASR • BNG Bank • Boekel De Nerée • De Nederlandsche Bank • Delta Lloyd • DSM • ENECO • Enexis • Erasmus Universiteit • Fontys • FSGroep • Gasunie • Gemeente Wassenaar • GENERALI • Hogeschool Rotterdam • Houthoff Buruma • ING • KPMG • KPN • LeasePlan • LUMC • Maasstad Ziekenhuis • Menzis • Ministerie van Buitenlandse Zaken • NOG Collectie/Stichting Beheer SNS REAAL • Océ • PostNL • Provincie Gelderland • Provincie Limburg • Rabo Vastgoedgroep • Rabobank • Randstad • Sanquin • Theodoor Gilissen • Twynstra Gudde • Universitair Medisch Centrum Utrecht • Vrije Universiteit • VU Medisch Centrum

×