Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ODONTOLOGIA: Criteris en el Maneig del Tractament Anticoagulant Oral

1,902 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Education
 • Be the first to comment

ODONTOLOGIA: Criteris en el Maneig del Tractament Anticoagulant Oral

 1. 1. Criteris en el maneig del tractament anticoagulant oral <ul><li>Dr Josep Vidal i Alaball </li></ul><ul><ul><li>Metge de Família. Coordinador Mèdic, Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès. Institut Català de la Salut </li></ul></ul>Programa Formació Continuada d’odontologia, 5 març 2010 PRÀCTIC
 2. 2. <ul><li>Fàrmacs que interfereixen en el tractament anticoagulant </li></ul><ul><li>Procediments odontològics i anticoagulació </li></ul><ul><li>Complicacions </li></ul><ul><li>Supòsit pràctic </li></ul>Índex
 3. 3. <ul><li>En fàrmacs d’ús crònic , dosi del tractament anticoagulant s’ajusta a presència d’aquests fàrmacs, per tant es poden prescriure, encara que hi interaccionin </li></ul><ul><li>Tot i així, sempre que sigui possible, s’han d’escollir els fàrmacs que hi interaccionin menys </li></ul>Fàrmacs que interfereixen en el tractament anticoagulant
 4. 4. <ul><li>Fàrmacs que hi interaccionen amb més constància i intensitat </li></ul><ul><li>Requereixen un control acurat i freqüent del tractament anticoagulant </li></ul><ul><li>Fàrmacs que poden augmentar INR </li></ul><ul><ul><li>Analgèsics i antiinflamatoris </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>AAS (en dosi de 500 mg o més). No augmenta INR, sinó risc de sagnia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Antimicrobians i antiparasitaris </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cotrimoxazole (sulfametoxazole + trimetoprim) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tetraciclines (tetraciclina, doxiciclina) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Imidazoles (metronidazole, ketoconazole, ornidazole) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Levofloxacina </li></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Fàrmacs que poden disminuir INR </li></ul><ul><ul><li>Rifampicina </li></ul></ul><ul><ul><li>Barbitúrics </li></ul></ul><ul><ul><li>Fenitoïna </li></ul></ul><ul><ul><li>Colestiramina </li></ul></ul><ul><ul><li>Colestipol </li></ul></ul><ul><ul><li>Carbamazepina </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Fàrmacs que interaccionen de manera inconstant i amb menys intensitat </li></ul><ul><li>Requereixen augmentar vigilància del tractament anticoagulant, especialment durant primeres setmanes d’administració, i reduir l’espai de temps entre controls </li></ul><ul><li>Potenciadors </li></ul><ul><ul><li>Analgèsics i antiinflamatoris </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sulfinpirazona </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indometacina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Naproxèn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dipirona (metamizol) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Piroxicam i similars </li></ul></ul></ul>
 7. 7. <ul><ul><li>Antimicrobians i antiparasitaris </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Macròlids ( eritromicina, claritromicina, azitromicina ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ciprofloxacina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Isoniazida </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Clindamicina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moxifloxacina </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Altres </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Simvastatina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Omeprazole </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lansoprazole </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tiroxina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tamoxifèn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fluoxetina, paroxetina </li></ul></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Fàrmacs que no interaccionen </li></ul><ul><ul><li>Antiinflamatoris </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diclofenac , ibuprofèn , fenoprofèn, nabumetona, celecoxib </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Glucocorticoides </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Analgèsics </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cotrimoxazole </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paracetamol </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dextropropoxifè </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Codeïna i dihidrocodeïna </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tramadol </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ansiolítics </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Benzodiazepines </li></ul></ul></ul>
 9. 9. <ul><ul><li>Antibiòtics i antiparasitaris </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Amoxicil·lina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Amoxicil·lina + àcid clavulànic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cloxacil·lina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Josamicina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ofloxacina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Norfloxacina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mebendazole </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Àcid pipemídic </li></ul></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Productes d’herboristeria </li></ul><ul><li>No es recomanen pel risc d’interacció, de vegades difícil o impossible d’establir </li></ul><ul><li>S’hauria d’informar pacients de manera sistemàtica sobre risc potencial d’utilitzar aquests productes i sobre necessitat de comunicar al metge o metgessa si se’n prenen </li></ul><ul><li>Potenciadors : Sàlvia, aranja </li></ul><ul><li>Inhibidors Ginseng, te verd, pericó </li></ul>
 11. 11. <ul><li>NO és necessari suspendre ni reduir anticoagulació oral prèviament a pràctica d’exodòncies </li></ul><ul><li>2 dies previs a extracció, cal que el pacient es miri INR per comprovar que nivell d’anticoagulació és dins del marge terapèutic (normalment entre 2 i 3 o 2.5 i 3.5) i no és, en cap cas, excessiu </li></ul><ul><li>(la mostra de sang pot ser capil·lar del dit o venosa) </li></ul>Extraccions dentals
 12. 12. <ul><li>Cal esperar que hi hagi més sagnat de l’habitual </li></ul><ul><li>Després d’exodòncia, s’ha d’irrigar zona cruenta amb el contingut d’una ampul·la de 500 mg d’àcid tranexàmic , i a continuació és recomanable que s’hi apliquin punts de sutura </li></ul><ul><li>Seguidament, pacient ha de fer una compressió activa de zona esmentada mitjançant una gassa amarada amb el contingut d’una altra ampul·la d’àcid tranexàmic durant uns 20 minuts </li></ul>(àcid tranexàmic: Amchafibrin ®, ampolles de 500 mg)
 13. 13. <ul><li>Durant un mínim de 2 dies , el pacient ha de fer, cada 6 hores, glopeigs amb el contingut d’una ampul·la d’àcid tranexàmic (sense empassar-se’l) durant uns 2 minuts, i no ha de menjar ni beure durant 1 hora després dels glopeigs </li></ul><ul><li>Cal evitar, durant aquest període, els aliments durs o molt calents i mastegar per la banda afectada </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Es recomana fer glopeigs amb àcid tranexàmic (ampul·les de 500 mg) durant el procediment i després si la sagnia persisteix </li></ul>Neteja bucal
 15. 15. <ul><li>Procediments odontològics que no requereixen suspendre anticoag </li></ul><ul><li>Extraccions de fins a 3 peces . Si fan falta més extraccions es recomana fer 2-3 peces cada vegada </li></ul><ul><li>Cirurgia gingival </li></ul><ul><li>Corones, bandes ortodòntiques </li></ul><ul><li>Examinacions periodontals </li></ul><ul><li>Neteges bucals </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Si es decideix suspendre anticoag </li></ul><ul><li>Per ex. extraccions de més de 3 peces </li></ul><ul><li>Cal derivar al pacient al seu metge de família: </li></ul><ul><ul><li>Valora en cada pacient risc trombòtic i hemorràgic per indicar la necessitat i el tipus de teràpia pont </li></ul></ul><ul><ul><li>Informa pacient dels riscs i beneficis que això comporta i permet participar en la decisió </li></ul></ul><ul><ul><li>Pacients d’alt risc tromboembòlic (pròtesis valvulars mecàniques) si es suspèn anticoagulació cal iniciar sempre teràpia pont </li></ul></ul>
 17. 17. www.fisterra.com
 18. 18. <ul><li>HEMORRÀGIES </li></ul><ul><ul><li>No s’ha de fer mai cap extracció si no tenim INR recent (48h) o INR>4 </li></ul></ul><ul><ul><li>Incidència d’hemorràgies no controlades amb accions locals varia segons estudis, però és com a màxim del 3.8% </li></ul></ul><ul><ul><li>Majoria hemorràgies controlades reaplicant pressió amb gassa amarada d’àcid tranexàmic o resuturant </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal explicar a pacient què fer si sagnat apareix (pressió i si no s’atura contactar odontòleg o Ucies) </li></ul></ul>Complicacions
 19. 19. <ul><li>Senyora de 70 anys que pren Sintrom desde fa 6 anys per fibril·lació auricular i que presenta altres patologies cròniques (HTA, DM II, hipercolesterolèmia). Desprès de visitar-la l’hi expliqueu que necessita fer-se 4 exodòncies. QUÈ HEU DE FER? </li></ul><ul><li>Decidir si es fan 2 exodòncies en 2 dies separats o es fan totes en un sol cop </li></ul><ul><li>Derivar al metge de família perquè programi control de INR 2 dies abans de data d’exodòncia o valori necessitat de teràpia pont </li></ul><ul><li>(Demanar si pren medicació nova) </li></ul><ul><li>Heu decidit que fareu només extracció de 2 peces. El dia de l’extracció ens porta un INR de 4.1. QUÈ HEU DE FER? </li></ul>Supòsit pràctic
 20. 20. <ul><li>Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la vitamina K . Generalitat de Catalunya Departament de Salut. 27/01/2010 http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/prottao.pdf </li></ul><ul><li>El tractament anticoagulant oral en els pacients de l’ICS . Generalitat de Catalunya Departament de Salut. Gener 2003 http://www.gencat.cat/ics/professionals/protocols/tao.pdf </li></ul><ul><li>Evans IL, Sayers MS, Gibbons AJ, Price G, Snooks H, Sugar AW. Can warfarin be continued during dental extraction? Results of a randomised controlled trial. Br J Oral Maxillofacial Surg 2002; 40:248-252 </li></ul><ul><li>http://www.farmaconline.ufg.br/pgrad/2_A.pdf </li></ul><ul><li>Surgical management of the Primary Care dental patient on Warfarin . North West Medicines Information Centre, Liverpool. National Health Service. Març 2007 ftp://ftp.gfdl.gov/perm/vb/suba/Dental_Patient_on_Warfarin.pdf </li></ul><ul><li>Guia informativa per als pacients. Tractament anticoagulant oral . Ambit Costa de Ponent, Institut Català de la Salut. Gener 2006 </li></ul><ul><li>El maneig del tractament anticoagulant oral a l’Atenció Primària . SAP Baix Llobregat Centre, Institut Català de la Salut. Abril 2008 </li></ul>Bibliografia
 21. 21. <ul><li>Moltes gràcies </li></ul>Dr Josep Vidal i Alaball jvidal.cc.ics@gencat.cat http://www.slideshare.net/jvalaball
 22. 22. <ul><li>Local anaesthetic </li></ul><ul><li>A local anaesthetic containing a vasoconstrictor should be administered by infiltration or by intraligamentary injection wherever practical </li></ul><ul><li>The use of a short 27-gauge needle will minimise tissue damage </li></ul><ul><li>Regional nerve blocks should be avoided when possible. However, if there is no alternative, local anaesthetic should be administered cautiously using an aspirating syringe </li></ul><ul><li>Local vasoconstriction may be encouraged by infiltrating a small amount of local anaesthetic containing adrenaline close to the site of surgery </li></ul>

×