Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ako vytvárať cyklotrasy

1,444 views

Published on

Prezentácia v rámci študijnej cesty Belianske Tatry – Spolu a lepšie

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ako vytvárať cyklotrasy

 1. 1. Prezentácia v rámci študijnej cesty Belianske Tatry – Spolu a lepšie Riolo Terme 17.-22.8.2010 Prezentátor: Roberto Babini
 2. 2. <ul><li>Aká má byť cyklotrasa/itinerár? </li></ul><ul><li>Aké otázky zodpovedať pred začatím tvorby cyklotrasy? </li></ul><ul><li>Ako vytvoriť sieť cyklotrás? </li></ul><ul><li>Aké sú hlavné možnosti riešenia pre cyklocesty? </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Cyklistický itinerár </li></ul><ul><li>nie je iba súslednosť ciest vhodných pre bicykel , </li></ul><ul><li>ale je tvorený aj súborom ďalších prvkov, ktoré definujú jeho fyzionómiu a kvalitu: </li></ul>
 4. 5. <ul><li>je opísaný </li></ul><ul><li>má názov </li></ul><ul><li>existuje subjekt, ktorý je zaň zodpovedný </li></ul><ul><li>má logo </li></ul><ul><li>tému ap . </li></ul><ul><li>In ými slovami, itinerár má svoju identitu, ktorá zahŕňa podstatne viac než len súslednosť samotných fyzických ciest </li></ul>
 5. 6. <ul><li>osobami s bežnou fyzickou kondíciou a prípravou a bežnými turistickými bicyklami </li></ul><ul><li>( v prípade silného sneženia možno cyklotrasu využívať ako bežkársku trasu ) </li></ul><ul><li>Technické charakteristiky: podklad povrchu , primerané stúpanie, podľa možnosti <6%, bezpečnosť atď . </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Existuje špecifické cykloznačenie tak, že sa cykloturista na trase (ani v lese) nestratí </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Existuje kvalitná mapa v mierke ideálne medzi 1: 25 .000 a 1: 5 0.000. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>službami </li></ul><ul><li>odpočinkovými zónami s príslušným vybavením </li></ul><ul><li>ponúka jednoduché a časté možnosti prístupu k reštauračným, ubytovacím a intermodálnym službám </li></ul>
 9. 11. <ul><li>Pokiaľ je cieľom mestská mobilita : </li></ul><ul><li>Musí byť bezpečný, jednoduchý a priamočiary bez zbytočných obchádzok </li></ul><ul><li>Nemá zmysel zohľadňovať turistické faktory, ktoré by ho zbytočne predlžovali </li></ul><ul><li>Pokiaľ je cieľom umožniť návštevu teritória </li></ul><ul><li>Má zmysel vopred identifikovať zaujímavé miesta, tak z hľadiska panorámy, turistického záujmu, ubytovania, stravovacích možností ap. </li></ul>
 10. 12. <ul><li>Športový cykloturista s cestným bicyklom: </li></ul><ul><li>Nemá zmysel uvažovať o cyklocestách oddelených múrikom </li></ul><ul><li>Má záujem o namáhavé výstupy, vzdialenosti, výkon, stúpania </li></ul><ul><li>Najvhodnejšie vytvoriť itineráry z existujúcich ciest , využívajúc menej frekventované cesty, ktoré je potrebné označiť vhodným cykloznačením </li></ul><ul><li>Najvhodnejšie riešenie sa javí úprava cestného značenia tak, aby prednosť na cestách mali cyklisti pred automobilmi </li></ul><ul><li>Cyklista MTB (na horskom bicykli): </li></ul><ul><li>Najdôležitejšie je vytvoriť sieť horských cyklochodníkov a sekundárnych málo frekventovaných ciest </li></ul><ul><li>Nieje príliš podstatná výstavba cyklociest, ale predovšetkým označenie a údržba existujúcich </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Cykoturista slow : </li></ul><ul><li>Chce sa zastavovať a navštevovať zaujímavé miesta </li></ul><ul><li>VEĽMI dôležitá je pohodlná cyklocesta, dobre vyasfaltovaná a udržiavaná, či už so striedavým využitím (ale s prednosťou pre cyklistov) alebo využívaná exkluzívne ako cyklocesta </li></ul><ul><li>V týchto prípadoch sú výsostne vhodné siete málo frekventovaných existujúcich ciest ( tak v Taliansku ako aj v zahraničí ) </li></ul><ul><li>Pendlujúci: </li></ul><ul><li>Domov – škola – práca – shopping – atď. </li></ul><ul><li>Itinerár musí byť čo najkratší, najbezpečnejší a najfunkčnejší </li></ul>
 11. 13. <ul><li>Je ekonomicky realizovateľný? </li></ul><ul><li>Aké budú náklady (tvorba + údržba!) v porovnaní s benefitmi z realizácie diela? </li></ul><ul><li>Invetsovaná suma v EUR / počet cyklistov </li></ul><ul><li>Má ekonomický zmysel? </li></ul><ul><li>Bude ho cieľová skupina reálne využívať? </li></ul><ul><li>Zhodnotiť objem premávky , ušetrený čas , bezpečnosť trasy, pohodu užívateľa </li></ul><ul><li>Pre cyklocesty turistického typu je potreba zhodnotiť atraktívnosť danej štruktúry , potenciálne využitie , možný ďalší rozvoj zóny a jej infraštruktúry, vrátane súkromných zariadení a zlepšenie kvality života v danej zóne </li></ul>
 12. 14. <ul><li>Brehy riek a kanálov </li></ul><ul><li>Zrušené cesty a železničné cesty </li></ul><ul><li>Lesné cesty </li></ul><ul><li>Úžitkové cesty rôzneho typu ( a kvadukty , ..) </li></ul><ul><li>Poľnohospodárske, lesné ap. cesty </li></ul>
 13. 15. <ul><li>Pri tvorbe koridorov je podstatné vždy najprv hľadať trasu, ktorú môžu cyklisti využívať už dnes tzn. nájsť, zmapovať a popísať najlepšie cesty, ktoré sú dostupné ihneď . Dôvody sú dva </li></ul><ul><li>a. Možnosť využívať trasu okamžite bez potreby investovať veľa času do výstavby novej cyklocesty postavenej ad hoc </li></ul><ul><li>b . možnosť s jednoduchými úpravami využiť kartografiu a sprievodcov, ktoré už existujú </li></ul>
 14. 16. <ul><li>Brehy riek a zrušené železnice treba pri tvorbe rozsiahlych cykloitinerárov využívať prednostne, pretože </li></ul><ul><li>Brehy riek a kanálov, poľnohospodárske ai.cesty: </li></ul><ul><li>Môžu byť jednoducho premenené na bezpečné a spojité cyklotrasy </li></ul><ul><li>Nachádzajú sa často na verejnom priestranstve, resp. sú vo všeobecnosti dostupné pre využitie </li></ul><ul><li>Zrušené železnice: </li></ul><ul><li>Podklad je už existujúci, stačí ho len upraviť </li></ul><ul><li>Diela na trase, napr. mosty, galérie, nosné múry ap. sú väčšinou v ešte veľmi dobrom stave </li></ul><ul><li>V horských a kopcovitých zónach železničné trate stúpajú a klesajú s veľmi miernym prevýšením, čo je ideálne aj pre cyklotrasy </li></ul>
 15. 22. <ul><li>V súlade s logikou nákladov a úspor je naozaj zbytočné stavať nové cyklocesty alebo vytvárať absurdné konverzie existujúcich cyklociest s oddelenými pruhmi pre cyklistov tam, kde existujú siete málo frekventovaných ciest, ktoré cyklisti môžu využívať . </li></ul><ul><li>Príklad: region álne a lokálne cesty v Trentin e a ďalších horských regiónoch, ktoré premenili celú druhotnú lokálnu cestnú sieť na cyklocesty . </li></ul>
 16. 24. <ul><li>Vo všeobecnosti sa možno riadiť </li></ul><ul><li>5 hlavnými charakteristikami cyklistického itiner áru </li></ul><ul><li>tak ako boil definované v manuále spracovanom v Holandsku v roku 1993 a prevzaté projektom EuroVelo: </li></ul>
 17. 25. <ul><li>Itinerár musí minimalizovať nebezpečenstvo pre cyklistov, chodcov a ďalších užívateľov a dať im pocit bezpečia . </li></ul><ul><li>Identifikácia kritických bodov: </li></ul><ul><li>Technické charakteristiky (stúpanie, zákruty, cestný podklad, šírka,...) </li></ul><ul><li>Strety s automobilmi a chodcami </li></ul><ul><li>Dostatočná úroveň osvetlenia </li></ul><ul><li>Priestor a rozhľad, ktorý cyklistovi dá pocit istoty a podporí pocit spolupatričnosti s ostatnými užívateľmi trasy </li></ul>
 18. 26. <ul><li>Itinerár musí byť spojitý, s vlastnou, ľahko identifikovateľnou národnou identitou, integrovaný v systéme lokálnych cyklociest a cyklotrás </li></ul>
 19. 27. <ul><li>Zhodnotiť, či sa itinerár môže vyhnúť zbytočným predĺženiam trasy, hoci je možné ho deviovať tak, aby umožnil návštevu zaujímavých turistických miest a panorám </li></ul>
 20. 28. <ul><li>Itinerár by mal integrovať a obohacovať okolie tak, aby bolo pre turistov zaujímavé prejsť ho na bicykli </li></ul>
 21. 29. <ul><li>Sieť cyklotrás musí umožniťplynulý a pohodlný prechod cyklistov a musí byť jednoducho použiteľná . </li></ul><ul><li>Mimoriadne dôležité: </li></ul><ul><li>Úpravy povrchu </li></ul><ul><li>Vertikálne a horizontálne značenie , tak čo sa týka smeru ako aj dopravných predpisov </li></ul><ul><li>Prechody </li></ul><ul><li>Obrubníky </li></ul><ul><li>Zmeny povrchu </li></ul><ul><li>Okraje cyklopruhov </li></ul><ul><li>Vstup a výstup z cyklocesty </li></ul><ul><li>Prednosť na križovatkách </li></ul>
 22. 31. <ul><li>Separáciou sa rozumie realiz ácia samostatných ciest alebo pruhov pre bicykle, ktoré sú od automobilovej premávky oddelené obrubníkmi, zeleňou, alebo sa nachádzajú na vyvýšenej úrovni chodníka ap. Môžu byť jednosmerné alebo obojsmerné a ich použitie je pre cyklistov povinné </li></ul>
 23. 32. <ul><li>Integráciou sa rozumie súčasné využívanie cesty cyklistami spolu s automobilmi alebo chodcami , pri dodržaní bezpečnosti </li></ul><ul><li>Využíva sa tam, kde napriek značnej cyklopremávke nieje dostatok miesta pre separáciu alebo kde cykopremávka nie je natoľko významná, aby kvôli nej stálo zato vyvinúť riešenie formou separácie. Napr.: </li></ul><ul><li>Obojsmerná premávka pre bicykle na jednosmernýcj cestách </li></ul><ul><li>Cyklistický pruh </li></ul><ul><li>K zvýšeniu bezpečnosti cyklistov môžu prispieť opatrenia zamerané na zníženie rýchlosti áut, absolútny zákaz zastavenia, odstránenie odpadkových ai. kontajnerov z cyklopruhov , vhodný nepopraskaný podklad cesty, výborná údržba ap. </li></ul>
 24. 33. <ul><li>Úpravou premávky sa rozumejú rôznorodé opatrenia, ktorých zmyslom je zmeniť obraz a vnímanie cesty tak, že automobilista automaticky a podvedome zmení svoj spôsob jazdy . </li></ul><ul><li>Napr.: </li></ul><ul><li>Zmena povrchu </li></ul><ul><li>Vyvýšené platformy </li></ul><ul><li>ostrovčeky </li></ul><ul><li>Kruhové objazdy </li></ul><ul><li>Pešie prechody </li></ul><ul><li>Zóny s rýchlosťou zníženou na 30km/h, rezidenčné ulice ap. </li></ul>
 25. 34. <ul><li>Organizátor študijnej cesty: </li></ul><ul><li>Italia La Mia Passione - CK Juventour </li></ul><ul><li>Ing. Monika Pavlová </li></ul><ul><li>Letná 27 </li></ul><ul><li>043 14 Košice </li></ul><ul><li>Slovenská republika </li></ul><ul><li>Tel. +421.55.63 302 36 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×