Autocad toan tap

410 views

Published on

Giao trinh ve AutoCAD toan tap (Bản quyền Master 3D.net)

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
410
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Autocad toan tap

 1. 1. 1 Master AutoCAD 2006. Get more skills for success ! Copyright © 2006 Master 3D Network. All rights Reserved
 2. 2. 2
 3. 3. 3 Lêi më ®Çu Lµm viÖc víi c¸c b¶n vÏ trªn m¸y tÝnh ngµy nay ®· trë nªn quen thuéc vµ lµ ph−¬ng tiÖn hµng ngµy cña nh÷ng ng−êi thiÕt kÕ. §èi víi nh÷ng ng−êi míi b¾t ®Çu häc vÏ trªn m¸y tÝnh vµ nh÷ng ng−êi ®· lµm quen víi phÇn mÒm AutoCAD ®Òu cã mong muèn häc ®−îc c¸c c¸ch vÏ ®¬n gi¶n bá bít mét sè thao t¸c thõa trong khi vÏ. HiÖn ®ang lµ sinh viªn n¨m thø 4 §¹i häc ë chuyªn nghµnh KiÕn Tróc víi kinh nghiÖm ®· häc hái tõ nh÷ng ng−ßi thÇy, b¹n bÌ vµ s¸ch b¸o còng nh− kinh nghiÖm tù rót ra cho b¶n th©n trong khu«n khæ cuèn s¸ch nhá, chóng t«i muèn göi ®Õn cho c¸c b¹n nh÷ng kinh nghiÖm mµ nh÷ng cuèn s¸ch cã mÆt trªn thÞ tr−êng Ýt ®Ò cËp ®Õn víi hy väng nã nh− lµ nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ. Khi viÕt cuèn s¸ch nµy chóng t«i còng rÊt mong c¸c b¹n h·y Ýt dùa dÉm vµo s¸ch vë, biÕt tù t×m tßi, tù m×nh cñng cè kiÕn thøc cña m×nh, ®õng häc mét c¸ch m¸y mãc mµ h·y chän mét c¸ch lµm trªn m¸y tÝnh mµ b¹n c¶m thÊy phï hîp nhÊt. Hy väng cuèn s¸ch nhá nµy sÏ gióp Ých cho c¸c b¹n. Thay mÆt nhãm biªn so¹n: Elpvn
 4. 4. 4 Mét vµi lêi khuyªn khi b¹n vÏ CAD: +§Ó thùc hiÖn nhanh c¸c b−íc vÏ CAD c¸c b¹n ph¶i cè g¾ng tËp sö dông phÝm c¸ch(speak) thay v× phÝm Enter +Khi b¹n kÐo chuét tõ ph¶i qua tr¸i th× tÊt c¶ nh÷ng ®èi t−îng mµ khung chän cña b¹n ®i qua sÏ ®−îc chän +Khi b¹n kÐo chuét tõ tr¸i qua ph¶i th× chØ cã nh÷ng ®èi t−îng mµ tÊt c¶ c¸c ®−êng cña nã n»m trong khung chän míi ®−îc chän vÝ dô: b¶n vÏ cña b¹n gåm ba ®èi t−îng a1: line (®o¹n th¼ng) a2: circle (h×nh trßn) a3: rectang (h×nh ch÷ nhËt) +NÕu khung chän cña b¹n tõ M1 ®Õn M2 (tõ tr¸i sang ph¶i):
 5. 5. Th× chØ ®èi t−îng a1(line)vµ a2(circle) ®−îc chän +NÕu khung chän cña b¹n tõ M1` ®Õn M2` (tõ ph¶i sang tr¸i): 5
 6. 6. 6 Th× tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng mµ khung chän ®i qua ®Òu ®−îc chän +Khi nhËp sè liÖu th× b¹n nªn nhËp tõ c¸c phÝm sè n»m phÝa ph¶i bµn phÝm +B¹n nªn sö dông lÖnh b¾t ®iÓm tù ®éng (phÝm F3 <Osnap on>) + Sau khi ®¸nh lÖnh b¹n nhÊp phÝm c¸ch (s ® uèn s¸ch nªn tham kh¶o: t kÕ m« h×nh ba chiÒu 2000 peak) Ó thùc hiÖn lÖnh Mét sè c Cña TS: NguyÔn H÷u Léc AutoCAD 2000 AutoCAD 2004 Bµi tËp thiÕ
 7. 7. 7 h−¬ng I: Lµm quen víi autocad Néi dung ch−¬ng: 1- Mét sè c¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é. 2- C¸ch b¾t ®iÓm vµ nhËp mÆc ®Þnh b¾t ®iÓm 3- HiÖu chØnh mét sè chøc n¨ng trong AutoCAD Ým C 4- Sö dông c¸c lÖnh F1,F2,…,F12 trªn bµn ph
 8. 8. 1.1 - Mét sè c¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é. 8 V 1- C¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é tuyÖt ®èi: a,b Æc ®Þnh trong AutoCAD lu«n cho ta mét hÖ to¹ ®é XOY cè ®Þnh. Khi ta nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é lµ (a,b) th× ¸y sÏ hiÓu lµ m×nh lÊy ®iÓm c¸ch gèc täa ®é däc b»ng b (H1). íi AutoCAD b¹n cã 3 c¸ch ®Ó nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é: M m theo trôc x mét ®o¹n b»ng a vµ theo trôc y mét ®o¹n
 9. 9. 9 p gi¸ trÞ to¹ ®é t−¬ng ®èi: @a,b Khi sö dông lÖnh nµy m¸y sÏ chuyÓn tøc thêi gèc to¹ ®é O tíi to¹ ®é ®iÓm b¹n võa sö dông lion tr−íc ®ã. vÝ dô: NhËp gi¸ trÞ ®Ó vÏ h×nh ch÷ nhËt cã c¹nh lµ a,b víi to¹ ®é ®iÓm ®Çu lµ: a1,b1,®iÓm cuèi: a2,b2 th× nã t− −¬ng víi phÐp vÏ nhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu vµ to¹ ®é t−¬ng ®èi cña ®iÓm cuèi so víi ®iÓm ® @a,b (H2) 2- C¸ch nhË ong ® : a1,b1 Çu: 3- C¸ch “b¾t ®iÓm”: §¬n gi¶n vµ th−êng dïng
 10. 10. 10 §©y lµ ph−¬ng ph¸p sö dông nh÷ng ®iÓm cña c¸c ®èi t−îng ®· cã trªn b¶n vÏ. VÝ dô: B¹n muèn vÏ mét ®o¹n th¼ng(line) vu«ng gãc víi mét ®o¹n th¼ng cã tr−íc. NhËp gi¸ trÞ ®Çu a1,b1 råi b¹n dÝ phÝm shift vµ nhÊp chuét ph¶i th× ngay lËp tøc b¹n cã mét b¶ng gåm c¸c ® ift + chuét ph¶i) : Trung ®iÓm cña ®−êng <PhÝm t¾ <PhÝm t¾t: I>; iÓm: (sh - Endpoint: §iÓm mót cña ®−êng. <PhÝm t¾t: E>; - Midpoint t: M>; - Intersection: Giao ®iÓm
 11. 11. 11 ßn. iÓm gãc 1/4. < ®iÓm cña ®−êng th¼ng víi ®−êng tr m thuéc ®−êng. < n ®−êng vu«ng - Center: T©m vßng tr <PhÝm t¾t: C>; - Quadrant: § PhÝm t¾t: Q>; - Tangent: TiÕp ßn. <PhÝm t¾t: G>; - Nearest: §iÓ PhÝm t¾t: N>; - Perpendicular: §iÓm ch© gãc. < mét vµi tÝnh n b¾t ® PhÝm t¾t: P>; - Osnap settings …: B¶n chØnh söa ¨ng cña CAD ë ®©y ta cÇn vÏ vu«ng gãc nªn khi xuÊt hiÖn b¶ng iÓm b¹n chØ chuét vµo dßng Perpendicular hoÆc nhËp phÝm t¾t P.
 12. 12. 12 hËp ¹ ph¶i rª chuét tíi ®ãi t−îng cÇn b¾t b¾t ®óng hai lÇn. nhÊp chuét ph¶i råi vµo dßng h sÏ xuÊt hiÖn b¶ng th−êng Chó ý:- Khi sö dông lÖnh b¾t ®iÓm th× sau khi n ®iÓm cÇn b¾t th× b ®iÓm. -Trong tr−êng hîp b¹n nhËp nhÇm ®iÓm th× nªn nhËp l¹i ®iÓm cÇn B¹n cã thÓ ®Æt mÆc ®Þnh c¸c ®iÓm cÇn b¾t th−êng dïng b»ng c¸ch: ngay tõ khi b¾t ®Çu vÏ b¹n dÝ phÝm shift vµ - Osnap settings …: B¶n chØnh söa mét vµi tÝn n¨ng cña CAD <PhÝm t¾t: OS> th× Drafting settings: + B¶ng object snap: ®Æt mÆc ®Þnh b¾t ®iÓm §¸nh dÊu (v) vµo kiÓu ®iÓm b¾t ®iÓm xuyªn ®−îc sö dông.
 13. 13. 13 (B¹n kh«ng nªn chän hÕt c¶ mµ chØ nªn chän nh÷ng ®iÓm b¹n th−êng dïng nhÊt v× nÕu kh«ng khi ZOOM nhá b¶n vÏ th× b¹n sÏ rÊt dÔ b¾t nhÇm ®iÓm 1.2-HiÖu chØnh mét sè chøc n¨ng trong AutoCAD ¹n sÏ cã nót options … b¹n h·y nhÊp vµo ®©y >options … <PhÝm t¾t: OP>; cÇn b¾t Nªn ®Ó ý tíi c¸c biÓu t−îng b¾t ®iÓm ). Trong b¶ng object snap ®Æt chÕ ®é b¾t ®iÓm tù ®éng b
 14. 14. 14 Drafting: §Æt ®é lín cña t©m lóc b¾t ®iÓm vµ lóc b×nh th−êng Auto snap maker color: Mµu cña t©m lóc b¾t ®iÓm. Auto snap maker size: KÝch cì cña t©m h cì cña t©m lóc b×nh th y: lóc b¾t ®iÓm. Aperture size: KÝc −êng Displa
 15. 15. 15 é vÏ. : ckground: Mµu nÒn cña C text: Mµu ch÷ dßng lÖnh ( d line background: Mµu nÒn c odel tab pointer: Mµu dÊu céng to¹ ®é v i t−îng c p ®Õn ®èit−îng nµo th× « Window Element sÏ tù c - Croshair size: ChØnh ®é dµi cña dÊu céng to¹ ® - Colors… Window Element: + Model tab ba AD + Command line command: ) + Comman ña dßng lÖnh (command: ) + M Ï Ngoµi ra b¹n cã thÓ chØ trùc tiÕp vµo c¸c ®è Çn chuyÓn mµu ngay trªn h×nh biÓu diÔn phÝa trªn khi nhÊ huyÓn sang dßng ch÷ tu¬ng øng víi ®èi t−îng ®ã. - Fonts: KiÓu ch÷ dßng lÖnh (command: )
 16. 16. Open and save: - Automatic save: ®Æt chÕ ®é tù ®éng ghi l¹i. een saves : ®Æt thêi gian tù Selection: - lÖnh. : KÝch cì ®iÓm ®èi t−îng (Endpoint, Midpoint, Center …) Minutes betw ®éng ghi. Pickbox size: KÝch cì cña t©m lóc nhËn 16 - Grif size
 17. 17. 17 +B¶ng Snap and Grid §Æt kho¶ng c¸ch c¸c ®iÓm trªn l−íi to¹ ®é. Snap x spacing: kho¶ng c¸ch theo trôc X cña c¸c ®iÓm l−íi to¹ ®é Snap Y spacing: kho¶ng c¸ch theo trôc Y cña c¸c ®iÓm l−íi to¹ ®é chuét cña b¹n chØ cã thÓ ®i theo nh÷ng ®iÓm thuéc l−íi to¹ ®é víi c¸c kho¶ng c¸ch cña l−íi b¹n nhËp. *Chó ý: Khi ®Æt b¶ng nµy
 18. 18. 18 1 h (command:) Sö dông khi b¹n muèn xem ®Çy ®ñ dßng lÖnh PhÝm F7: bËt (grid on) hoÆc t¾t (grid off) l−íi to¹ ® off) chÕ ®é v ¬ng däc theo trôc X hoÆc trôc Y LÖnh nµy chØ phï hîp khi b¹n sö trong b¶n vÏ cã c¸c kho¶ng c¸ch ch½n .3-C¸c lÖnh t−¬ng øng víi c¸c phÝm F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7…F12 trªn bµn phÝm: PhÝm F1: lÖnh Help PhÝm F2: hiÖn dßng lÖn PhÝm F3: bËt (osnap on) hoÆc t¾t (osnap off) chÕ ®é b¾t ®iÓm tù ®éng é PhÝm F8: bËt (ortho on) hoÆc t¾t (ortho Ï däc theo trôc to¹ ®é Lóc bÊt chÕ ®ä nµy trong qua tr×nh b¹n vÏ chuét chØ cã thÓ rª theo hai ph−
 19. 19. 19 * TiÖn Ých khi bËt chÕ ®é nµy: µi theo chiÒu ®ã mµ kh«ng c Ta vÏ mét ®o¹n th¼ng(line) dµi l däc theo tr ) to¹ ®é ®iÓm cuèi lµ Þ nhËp gi¸ trÞ ®é dµi ® thuËn tiÖn h¬n vµ nhanh h¬n. - NÕu b¹n rª chuét däc theo chiÒu nµo th× chØ viÖc nhËp gi¸ trÞ ®é d Çn ph¶I nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é a,b VÝ dô: ôc X víi to¹ ®é ®iÓm ®Çu lµ (x1,y1 (x2,y1) nh− h×nh vÏ (H3) th× ta chØ cÇn nhËp gi¸ tr ®iÓm ®Çu a1,b1 råi h−íng chuét däc theo trôc X theo ph−¬ng ®o¹n th¼ng h−íng vÒ råi o¹n th¼ng l (Ta cã thÓ lµm t−¬ng tù víi trôc Y) - Ngoµi ra chóng ta cã thÓ ¸p dung ph−¬ng ph¸p nµy cho nhiÒu lÖnh kh¸c nh− cho lÖnh di chuyÓn (move) hay lÖnh xoay (rotate) víi gãc xoay 90˚…
 20. 20. 20 * Chó ý khi sö dông ph−¬ng ph¸p nµy th× ta chØ cÇn h−íng chuét vÒ phÝa cÇn sang chø kh«ng cÇn ph¶i nhËp gi¸ trÞ ©m(-) hay d−¬ng(+) PhÝm F9: bËt (snap on) hoÆc t¾t (snap off) chÕ ®é vÏ theo l−íi to¹ ®é víi gi¸ trÞ l−íi b¹n nhËp trong b¶ng Snap and Grid
 21. 21. 21 PhÝm t <Obje VÝ dô: B¹n muèn vÏ mét ®o¹n th¼ng(line) vu«ng gãc v Êt hiÖn: ¹n th¼ng cÇn vÏ b¹n rª chuét ®Õn ®o¹n th¼ng cho tr−íc r F11: BËt <Object Snap Tracking on> hoÆc t¾ ct Snap Tracking off> chÕ ®é dãng ®−êng. íi mét ®o¹n th¼ng cho tr−íc nh−ng ®iÓm ch©n vu«ng gãc kh«ng n»m trªn ®o¹n th¼ng ®· cã. Th× b¹n bËt F11 dßng lÖnh xu Command: <Object Snap Tracking on> Th× sau khi nhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu (x1,y1) cña ®o åi rª chuét ra phÝa sÏ cã ®iÓm ch©n vu«ng gãc (M2). Ngoµi ra cã thÓ sö dông ®Ó vÏ ®o¹n th¼ng cã ®iÓm cuèi dãng nhau
 22. 22. * Chó ý: Tr−íc khi dïng lÖnh nµy b¹n ph¶i bËt chÕ ®é b¾t ®iÓm tù ®éng F3 (osnap on) ®Ó khi rª chuét tíi ®−êng th¼ng cho tr−íc nã sÏ b¾t ®iÓm thuéc ®−êng nµy lµm ®iÒu kiÖn ®Ó dãng 22
 23. 23. 23 Ch−¬ng II: Lµm quen víi c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n cña autocad
 24. 24. 24 LÖnh vÏ c¬ b¶n: 1>LÖnh line: a-LÖnh tÊt: l b-Muc ®Ých: §Ó vÏ ®o¹n th¼ng. c-Thùc hiÖn: * MÆc ®Þnh: b¾t (hoÆc nhËp to¹ ®é) ®iÓm ®Çu vµ to¹ ®é ®iÓm cuèi. - VÏ mét ®o¹n th¼ng tiÕp xóc víi mét vßng trßn, cung trßn: B¾t ®iÓm ®Çu(hoÆc nhËp to¹ ®é)-> b¾t ®iÓm tiÕp tu chuét ph¶i -> chän Tangent ( ßng trßn(hoÆc cung trßn) cÇn v yÕn: sö dông Shift + T) sau ®ã rª chuét tíi v Ï tiÕp tuyÕn tíi.
 25. 25. 25 n vÏ mét ®o¹n th¼ng a1 víi to¹ ®é ® g trßn a2. víi lÖnh t¾t lµ l dßng lÖnh xuÊt hiÖn (hoÆc b¾t ®iÓm cã to¹ ®é nµy tõ m oint or [Undo]:) g M b»ng c¸ch rª chuét tíi ®−êng trßn a2 xuÊt hiÖn biÓu t−îng tiÕp xóc (biÓu t−îng nµy c VÝ dô: B¹n cÇ iÓm ®Çu lµ (x1,y1) tiÕp xóc ®−ên NhËp lÖnh line (Command: l LINE Specify first point:) NhËp to¹ ®é (x1,y1) ét ®èi t−îng cã s½n tr−íc ®ã) (Specify next p B¾t ®iÓm tiÕp xóc: DÝ Shift vµ nhÊp chuét ph¶i tron b¶ng b¾t ®iÓm nµy chän Tangent hoÆc nhÊp phÝm g (Specify next point or [Undo]: _tan to ) B¾t ®iÓm tiÕp xóc ã trong b¶ng ®Æt mÆc ®Þnh b¾t ®iÓm object snap) th× nhÊp chuét.
 26. 26. 26 - VÏ vu«ng gãc víi ®−êng th¼ng, ®o¹n th¼ng: B¾t ®iÓm ®Çu -> b¾t ®iÓm vu«ng gãc: sö dông Shift + chuét ph¶i -> chän Perpendicular (P). * Chó ý: Trong khi b¹n vÏ mµ b¾t nhÇm ®iÓm th× h·y gi÷ nguyªn lÖnh ®ang vÏ vµ ®¸nh lÖnh (undo) víi lÖnh t¾t u ®Ó quay trë l¹i thêi ®iÓm tr−íc khi b¹n b¾t nhÇm ®iÓm.
 27. 27. 27 2>LÖnh circle: a-LÖnh t¾t: c b-Môc ®Ých: VÏ ®−êng trßn. c-Thùc hiÖn: * MÆc ®Þnh: b¾t ®iÓm t©m nhËp gi¸ trÞ b¸n kÝnh. NhËp lÖnh circle víi lÖnh t¾t lµ c (Com c dius of circle or [Diameter] <0.0000>:) NhËp b¸n kÝnh. mand: c CIRCLE Specify center point for ircle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:) NÕu: - VÏ ®−êng trßn nhËp to¹ ®é t©m vµ b¸n kÝnh cho tr−íc: th× ®Ó mÆc ®Þnh vµ nhËp to¹ ®é t©m sau khi nhËp to¹ ®é t©m th× dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (Specify ra
 28. 28. 28 - VÏ ®−êng trßn ®i qua 3 ®iÓm th× nhËp: 3p bÊt kú thuéc ®−êng trßn. - VÏ ®−êng trßn theo ®−êng kÝnh th× nhËp: 2p êng trßn tiÕp xóc 2 ®èi t−îng cho tr i viÕt hoa, ®Ó viÕt hoa th× dÝ phÝm Shift vµ ®¸nh phÝm ch÷) p b¸n kÝnh. th¼ng a2 vµ ®−êng trßn a3 cho tr−íc (H6) circle enter point for c t of circle:) ét Chän 3 ®iÓm - VÏ ®− −íc th× nhËp: TTR (chó ý ph¶ Chän ®−êng tiÕp xóc thø nhÊt -> thø hai -> nhË gi¸ trÞ VÝ dô: VÏ ®−êng trßn a1 tiÕp xóc ®o¹n NhËp lÖnh víi lÖnh t¾t lµ c (Command: c CIRCLE Specify c ircle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:) NhËp TTR: (Specify point on object for first tangen Rª chuét tíi ®o¹n th¼ng a2 xuÊt hiÖn biÓu t−îng tiÕp xóc th× nhÊp chu
 29. 29. (Specify point on object for second tangent of 29 c Rª chu x óc cÇn vÏ. ircle:) ét tíi ®−êng trßn a3 xuÊt hiÖn biÓu t−îng tiÕp óc th× nhÊp chuét (Specify radius of circle <0.0000>:) NhËp b¸n kÝnh cña ®−êng trßn tiÕp x
 30. 30. Bµi tËp øng dông cho lÖnh LINE, CIRCLE 30 H−íng dÉn: B−íc 1: VÏ ®èi t−îng line - NhËp lÖnh line víi lÖnh t¾t lµ l Command: l LINE Specify first point: NhËp to¹ ®é bÊt kú (NhÊp chuét t¹i mét ®iÓm bÊt kú trªn b¶n vÏ) ,
 31. 31. 31 n phÝm F8 ®Ó bËt chÕ ®é vÏ däc theo trôc to¹ ®é <Ortho on> -> KÐo chuét sang ph¶i vµ nhËp 10 -> KÐo chuét h−íng lªn trªn vµ nhËp 0.5 -> KÐo chuét sang tr¸i vµ nhËp 10 -> B¾t ®iÓm cuèi cña ®−êng line (a1) b»ng ph−¬ng ph¸p b¾t ®iÓm Shift+chuét ph¶i vµ chän Endpoint (e) (hoÆc Ên phÝm F3 ®Ó b¾t ®iÓm tù ®éng nÕu b¹n ®· ®Æt b¾t ®iÓm Endpoint) -> NhÊn phÝm ESC ®Ó tho¸t lÖnh -> NhÊn phÝm c¸ch (speak) ®Ó thùc hiÖn l¹i lÖnh line mµ kh«ng cÇn ph¶i nhËp l èi t−îng line (a2) 5 Specify next point or [Undo]: Ê -> B¾t ®iÓm cuèi M1 cña ® -> KÐo chuét lªn trªn vµ nhËp 0. -> KÐo chuét sang ph¶i vµ nhËp 10 -> B¾t ®iÓm cuèi cña ®−êng line (a2)
 32. 32. 32 tiÕp tôc sö dông p 3) ify center point for c ) cle (c1) trïng v n ta sö dông ph−¬ng ph¸p b¾t ®iÓm nµy. Víi nh÷ng ®−êng line cßn l¹i b¹n h−¬ng ph¸p nhËp ®é dµi vµ b¾t ®iÓm t−¬ng tù. -Sö dông lÖnh line ®Ó vÏ ®èi t−îng line (a4) NhËp lÖnh line: ->B¾t ®iÓm cuèi E2` cña ®èi t−îng line (a2) ->NhËp to¹ ®é t−¬ng ®èi ®iÓm cuèi E4` cña ®èi t−îng line (a4) b»ng c¸ch nhËp :@7.5,2 ->KÐo chuét lªn trªn vµ nhËp 0.5 ->B¾t ®iÓm cuèi cña ®èi t−îng line (a B−íc 2: VÏ ®èi t−îng line NhËp lÖnh circle víi lÖnh t¾t lµ c Command: c CIRCLE Spec ircle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: B¾t trung ®iÓm cña ®èi t−îng line (a2 V× ë b¶n vÏ nµy t©m cña ®èi t−îng cir íi trung ®iÓm cña ®èi t−îng line (a2) nª
 33. 33. 33 íc th× ta ph¶i vµ cã chiÒu dµi ngang b»ng a sau ®ã b¾t t©m ®−êng trßn lµ ý khi ta d huÊt b¾t b×nh th NÕu nh− t©m cña ®èi t−îng (c1) chØ thuéc ®èi t−îng (a2) vµ c¸ch ®iÓm cuèi E2 mét kho¶ng a cho tr− ph¶i vÏ mét ®−êng line xuÊt ph¸t tõ E2 sang ®iÓm cuèi cña ®èi t−îng line võa dùng. Chó ùng ®èi t−îng míi nµy sÏ bÞ ®èi t−îng (a2) che k nh−ng khi b¾t ®iÓm cuèi th× ta vÉn cã thÓ −êng. Specify radius of circle or [Diameter]: NhËp b¸n kÝnh 1
 34. 34. 34 3>LÖnh rectang: a-LÖnh t¾t: rec b-Môc ®Ých: vÏ h×nh ch÷ nhËt c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: B¾t to¹ ®é ®iÓm ®Çu -> b¾t to¹ ®é ®iÓm cuèi cña ®−êng chÐo cña h×nh ch÷ nhËt.
 35. 35. 35 - VÏ h×nh ch÷ nhËt khi biÕt to¹ ®é ®iÓm ®Çu vµ ®é dµi c¸c c¹nh: NhËp gi¸ trÞ ®iÓm ®Çu -> @a,b Víi a lµ chiÒu dµi ngang cña h×nh ch÷ nhËt (trôc x) b lµ chiÒu dµi ®øng cña h×nh ch÷ nhËt (trôc y) VÝ dô: VÏ h×nh ch÷ nhËt khi biÕt to¹ ®é ®iÓm ®Çu lµ (x1,y1) vµ cã a lµ chiÒu dµi ngang cña h×nh ch÷ nhËt (trôc x) b lµ chiÒu dµi ®øng cña h×nh ch÷ nhËt (trôc y) rectang) víi lÖnh t¾t lµ rec dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (command: rec RECTANG Specify first cornor p let/thickness/width]: §Ó mÆc ®Þnh vµ nhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu x1,y1 (Specify o NhËp lÖnh vÏ h×nh chù nhËt ( oint or [chamfer/elevation/fil ther corner point or [Dimensions]:) §Ó mÆc ®Þnh vµ nhËp to¹ ®é ®iÓm cuèi @a,b
 36. 36. - VÏ c¸c h×nh ch÷ nhËt cã c¸c c¹nh v¸t,bo trßn: Tr−íc khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c nµy b¹n ®Ó ý xuèng dông dßng lÖnh (command: rec RECTANG Specify first cornor point or [chamfer/elevation/fillet/thickness/width]: B¹n h·y nhËp tiÕp c¸c lÖnh t¾t sau nÕu b¹n sö ®Õn: 36 - C¹nh v¸t: chamfer
 37. 37. 37 LÖnh t¾t: c Thùc hiÖn: (Command: rec RECTANG Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: c Specify first chamfer distance for rectangles <0.0000>:) NhËp v¸t c¹nh ngang a (trôc x) (Specify second chamfer distance for rectangles < hiÖn phÐp vÏ t−¬ng tù ®èi víi h×nh ch÷ 2.0000>:) -> v¸t c¹nh ®øng b (trôc y) Sau ®ã thùc nhËt.
 38. 38. hiÖn: (Command: RECTANG Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: f Specify fillet radius for rectangles <0.0000>:) - Bo trßn c¸c gãc: fillet 38 LÖnh t¾t: f Thùc
 39. 39. 39 NhËp gi¸ trÞ b¸n kÝnh bo a -> thùc hiÖn phÐp vÏ t−¬ng tù ®èi víi h×nh ch÷ nhËt. *Chó ý: Sau khi thøc hiÖn lÖnh RECTANG CHAMFER hay lÖnh let th× nh÷ng lÖnh rectang vÒ sau sÏ tiÕp tôc nhËn nh÷ng gi¸ trÞ nµy do ®ã b¹n m ÷ nhËt b×nh th−êng rectang fil uèn trë l¹i tr¹ng th¸i vÏ h×nh ch th× h·y nhËp l¹i c¸c gi¸ trÞ v¸t cña chamfer hay b¸n
 40. 40. 40 k ) th× nã sÏ trë l¹i b×nh th 4> LÖnh ARC: a-LÖnh t¾t: a b-Môc ®Ých: vÏ cung trßn c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: VÏ cung trßn ®i qua 3 ®iÓm (Command: arc Specify start point of arc or [Center]:) -> B¾t ®iÓm ®Çu M1 (Specify second point of arc or [Center/End]:) -> §iÓm cuèi M3 Ýnh bo cña fillet b»ng kh«ng (0 −êng. -> §iÓm trung gian M2 (Specify end point of arc:)
 41. 41. -VÏ cung trßn khi biÕt t©m, ®iÓm ®Çu, ®iÓm c ao t¸c nµy b¹n ®Ó ý xuèng d Specify start point of arc or [Center]: ) uèi: Tr−íc khi thùc hiÖn c¸c th ßng lÖnh 41 (command: a arc
 42. 42. 42 B¹n h·y nhËp tiÕp lÖnh t¾t c ®Ó cã thÓ thùc hiÖn thao t¸c vÏ nµy ( c ë ®©y t−¬ng øng víi lÖnh Center (t©m)). (Command: arc Specify start point of arc or [Center]: c Specify center point of arc:) Sau khi nhËp c b¹n h·y nhËp to¹ ®é (hoÆc b¾t ®iÓm) t©m ®iÓm cña cung. Specify start point of arc: -> to¹ ®é ®iÓm ®Çu Çu m¸y sÏ tù mÆc ®Þnh lµ ®é dµi b¸n kÝnh. hiÒu kim ®ång hå. ]: Óm cuèi. ë ®©y to¹ ®é ®iÓm cuèi chØ cã t¸c dông lµ ®iÓm ng¾t cña cung trßn. Trong ph−¬ng ph¸p vÏ nµy kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn ®iÓm ® Sau khi b¾t ®iÓm ®Çu th× cung trßn sÏ chØ xoay theo chiÒu ng−îc c Specify end point of arc or [Angle/chord Length -> to¹ ®é ®i
 43. 43. ®é d [ m -VÏ cung trßn khi biÕt ®iÓm ®Çu, t©m, gãc hoÆc µi cña cung: B¾t ®iÓm ®Çu (command: a arc Specify start point of arc or Center/End]: ) 43 -> NhËp lÖnh vÏ t©m (center) víi lÖnh t¾t c -> B¾t ®iÓm t©
 44. 44. 44 Dßng lÖnh sÏ xuÊt hiÖn (Specify end point of arc or [Angle/chord Length]) + NhËp lÖnh vÏ gãc (angle) víi lÖnh t¾t a -> NhËp gi¸ trÞ cña gãc hoÆc click chuét vµo ®iÓm tíi cña gãc Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a Specify included angle: -120 (VÝ dô: gãc xoay lµ 120 cïng chiÒu kim ®ång hå)
 45. 45. 45 cña cung (chord L cña hoÆc ®é d íc khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c nµy b¹n ®Ó ý ify start point of arc o B¹n h·y nhËp tiÕp lÖnh t¾t c ®Ó cã thÓ thùc hiÖn thao t¸c vÏ nµy ( c ë ®©y t−¬ng øng víi lÖnh Center (t©m)). Sau khi nhËp c b¹n h·y nhËp to¹ ®é t©m ®iÓm cña cung -> to¹ ®é ®iÓm ®Çu Dßng lÖnh sÏ xuÊt hiÖn (Specify end point of arc or [Angle/chord Length]) + NhËp lÖnh vÏ theo ®é dµi ength) víi lÖnh t¾t l -> NhËp gi¸ trÞ chiÒu dµi cung. -VÏ cung trßn khi biÕt t©m, ®iÓm ®Çu, gãc µi cña cung : Tr− xuèng dßng lÖnh (command: a arc Spec r [Center]: )
 46. 46. 46 ña h t¾t l -> NhËp gi¸ trÞ chiÒu dµi cña c Ï cung trßn nÕu nh− ta sö dông p −¬ng(+) cung cïng chiÒu kim ®ång h + NhËp lÖnh vÏ gãc (angle) víi lÖnh t¾t a -> NhËp gi¸ trÞ cña gãc hoÆc click chuét vµo ®iÓm tíi c gãc + NhËp lÖnh vÏ theo ®é dµi cña cung (chord Length) víi lÖn ung. d-Chó ý: Trong khi v h−¬ng ph¸p vÏ gãc th× cung ng−îc chiÒu kim ®ång hå nhËn gi¸ trÞ d å nhËn gi¸ trÞ ©m(-).
 47. 47. 47 hiÕc cÇu treo v¬i sè liÖu nh− h×nh sau: Bµi tËp øng dông: B¹n h·y sö dông lÖnh line vµ lÖnh arc ®Ó vÏ h×nh mét c H−íng dÉn: (ë ®©y t«i chØ h−íng dÉn c¸c b¹n vÏ mét nöa cÇu phÝa ph¶i, phÇn cßn l¹i t−¬ng tù) −íc 1: B¹n h·y sö dông lÖnh line ®Ó vÏ th©n cÇu: hËp lÖnh l (line) ->b¾t mét ®iÓm (E2) bÊt kú trªn b¶n vÏ -> bËt <Ortho on> (F8) vµ rª chuét sang tr¸i - B N
 48. 48. 48 > Öu sau: 2.5,1.25,1.25 -> rª chuét lªn phÝa trªn mµn h×nh, nhËp tiÕp sè liÖu 3 -> rª chuét 0.25,2.5,2.5,0.5,2.5,2.5 - tho¸t lÖnh b»ng c¸ch sö dông phÝm Esc hoÆc nhÊp tiÕp mét lÇn phÝm c¸ch (speak) -> nhËp tiÕp lÖnh line b»ng c¸ch nhËp l¹i mét lÇn phÝm c¸ch (b¹n kh«ng cÇn ph¶i viÕt l¹i lÖnh võa sö dông) T¹i ®iÓm E3 (b¾t ®iÓm) víi sè liÖu nh− h×nh vÏ b¹n h·y tù vÏ phÇn cét cÇu. B−íc 2: Sö dông lÖnh Arc ®Ó vÏ d©y treo: NhËp lÖnh a (arc) -> b¾t ®iÓm E3` -> nhËp e (End) ®Ó vÏ cung trßn arc theo ph−¬ng ph¸p biÕt ®iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi v [Center]: Specify second point of arc or [Center/End]:e) thø tù nhËp c¸c sè li sang tr¸i nhËp tiÕp sè liÖu µ b¸n kÝnh (Command: a ARC Specify start point of arc or
 49. 49. 49 rc or [ Önh pline: ßn liªn tôc n ¹n th¼ng B¾t ®iÓm ®Çu -> -> b¾t ®iÓm E2 -> nhËp r (radius) ®Ó vÏ cung theo b¸n kÝnh (Specify center point of a Angle/Direction/Radius]:r) -> NhËp b¸n kÝnh 8 T−¬ng tù b¹n h·y vÏ nh÷ng d©y treo cßn l¹i 5> L a-LÖnh t¾t: pl b-Môc ®Ých: vÏ nhiÒu ®o¹n th¼ng, cung tr h−ng vÉn chØ lµ mét ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: vÏ ®o B¾t ®iÓm ®Çu -> to¹ ®é ®iÓm cuèi. -VÏ ®o¹n th¼ng vµ cung trßn liªn hîp : NhËp lÖnh pl (pline)
 50. 50. 50 art point: [ th/Undo/Width]:) ®Þnh vµ nhËp to¹ ®é ®iÓm cuèi. rßn th× ®¸nh a (t−¬ng øng víi lÖ c hiÖn c¸c b−íc tiÕp theo t−¬ng tù v n trë l¹i vÏ ®o¹n th ¬ng øng víi lÖnh Line)-> thùc hiÖn c ®o¹n th¼ng (Line). ßn gäi lµ b nhËp lÖnh t¾t b¹n nhËp gi¸ trÞ cña bÒ dµy.Vµ kÓ tõ lóc nµy n Ï bëi lÖnh pline sÏ cã nÐt dµy nh− (Command: pl PLINE Specify st Current line-width is 0.0000 Specify next point or Arc/Halfwidth/Leng + NÕu vÏ ®o¹n th¼ng th× ta ®Ó d¹ng mÆc + NÕu vÏ cung t nh ARC) -> thù íi vÏ cung trßn (ARC) Sau khi vÏ cung trßn muè ¼ng ®¸nh l (t− ¸c b−íc tiÕp theo t−¬ng tù víi vÏ Ngoµi ra b¹n cã thÓ nhËp gi¸ trÞ nÐt (hay c Ò dµy ®−êng Width) víi lÖnh t¾t lµ w sau khi h÷ng ®−êng b¹n v
 51. 51. 51 b¹n ®· nhËp, nÕu cÇn trë l¹i b×nh th−êng th× b¹n nhËp l¹ gi¸ trÞ b»ng 0. trßn nÕu nh− ta sö dông im ®ång h íi ) I ngay tr−íc khi vÏ sai. i lÖnh width vµ nhËp d-Chó ý: +Trong khi vÏ cung ph−¬ng ph¸p vÏ gãc th× cung ng−îc chiÒu k å nhËn gi¸ trÞ d−¬ng(+) cung cïng chiÒu kim ®ång hå nhËn gi¸ trÞ ©m(-). +Trong khi vÏ nÕu nhËp sai ®iÓm hay lÖnh line v arc th× b¹n d÷ nguyªn lÖnh vÏ vµ nhËp lÖnh u (undo ®Ó cã thÓ trë l¹i tr¹ng th¸ VÝ dô: cho mét h×nh vÏ nh− bªn víi chiÒu dµy (width) lµ 0,5 NhËp lÖnh pl (pline) ->b¾t ®iÓm ®Çu E1 bÊt kú Command: pl PLINE Specify start point: Current line-width is 0.0000
 52. 52. 52 ]: nh w (width) b»ng 0.5 uèi) t¹i ®iÓm ®Çu th× b¹n nhÊp tiÕp mét lÇn phÝm c¸ch ®Ó Ën gi¸ trÞ ®é dµy nÐt ®iÓm cuèi t−¬ng tù dµy nÐt b¹n nhÊp phÝm F8 < ®é vÏ däc theo trôc to¹ ®é ph¶i nhËp 10 -> rª chuét däc theo trôc y h−íng xuèng nhËp 2 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width -> nhËp lÖ Specify starting width <0.0000>: 0.5 (®é dµy nÐt t¹i ®iÓm b¾t ®Çu) Specify ending width <0.5000>: (®é dµy nÐt t¹i ®iÓm c *NÕu b¹n ®Æt ®é dµy ®iÓm cuèi kh¸c nhau th× lóc vÏ nÐt cña b¹n cã khi vÏ sÏ lµ h×nh thang. Trong tr−êng hîp nµy th× sau khi nhËp gi¸ trÞ nÐt ch−¬ng tr×nh nh ®iÓm ®Çu. -> sau khi nhËp gi¸ trÞ ®é Ortho on> ®Ó bËt chÕ -> rª chuét däc theo trôc x sang
 53. 53. -> nhËp lÖnh vÏ cung a (arc) Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/ Radius/Second pt/Undo/Width]: -> nhËp lÖnh vÏ cung theo t©m ( -> nhËp to¹ ®é t©m 53 ce CEnter )
 54. 54. 54 Specify center point of arc: @0,-1 -> nhËp lÖnh vÏ cung theo gãc -> vµ nhËp gi¸ trÞ gãc. Chó ý ë ®©y do cung cïng chiÒu kim ®«ng hå nªn ta nhËp gi¸ trÞ ©m (-) Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: a Specify included angle: -180 -> nhËp lÖnh vÏ ®o¹n th¼ng l (line) Vµ tiÕp tôc vÏ t−¬ng tù ®o¹n cßn l¹i. nhËp c¸c ®iÓm th 6> LÖnh xline: a-LÖnh t¾t: xl b-Môc ®Ých: vÏ chïm ®−êng th¼ng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: b¾t ®iÓm lµm t©m xoay cho chïm ®−êng th¼ng b¹n muèn t¹o -> thø tù ø hai cho tõng ®−êng th¼ng.
 55. 55. 55 ®−êng th¼ng tí [ îc ®−êng a1 c ®−êng a2 b¾t ®iÓm M3 -> ta ®−îc ®−êng a3 vÝ dô: B¹n muèn vÏ qua M mét chïm i M1,M2,M3 : NhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl -> b¾t ®iÓm M (Command: xl XLINE Specify a point or Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: Specify through point:) b¾t ®iÓm M1 -> ta ®− b¾t ®iÓm M2 -> ta ®−î
 56. 56. 56 +VÏ nhiÒu ®−êng song song víi trôc X vµ ®i qua nh÷ng ®iÓm cho tr−íc Sau khi nhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl dßng lÖnh xuÊt hiÖn ( Command: xl XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:) Th× b¹n nhËp lÖnh hor víi lÖnh t¾t lµ h sau ®ã b¾t c¸c ®iÓm ®−êng th¼ng ®i qua
 57. 57. +VÏ nhiÒu ®−êng song song víi trôc Y vµ ®i qua nh÷ng ®iÓm cho tr−íc Sau nhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl dßng lÖnh xuÊt hiÖn ( Command: xl XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:) 57 Th× b¹n nhËp lÖnh ver víi lÖnh t¾t lµ v sau ®ã b¾t c¸c ®iÓm ®−êng th¼ng ®i qua
 58. 58. +vÏ nhiÒu ®−êng song song vµ nghiªng víi trôc X mét gãc cho tr−íc vµ ®i qua nh÷ng ®iÓm cho tr−íc êng th¼ng ®i qua Sau nhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl dßng lÖnh xuÊt hiÖn ( Command: xl XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:) 58 Th× b¹n nhËp lÖnh ang víi lÖnh t¾t lµ a ->nhËp gi¸ trÞ gãc nghiªng -> b¾t c¸c ®iÓm ®−
 59. 59. +vÏ nhiÒu ®−êng song song víi ®−êng cho tr−íc víi kho¶ng c¸ch cho tr−íc Sau nhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl dßng lÖn xuÊt hiÖn h ( Command: xl XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:) 59 Th× b¹n nhËp lÖnh Offset víi lÖnh t¾t lµ o -> nhËp kho¶ng c¸ch
 60. 60. 60 (Command: XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: o Specify offset distance or [Through] <0.0000>:) -> b¾t ®−êng th¼ng lµm trôc song song. ( Select a line object:) VÝ dô : B¹n muèn vÏ mét sè ®−êng th¼ng song song víi ®o¹n a vµ kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ 1 NhËp lÖnh xl (xline)-> nhËp lÖnh o (offset) (Command: XLINE Specify a point or [Hor uét vµo ®o¹n th¼ng a cho tr−íc. n :) /Ver/Ang/Bisect/Offset]: o) ->nhËp gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch lµ 1 (Specify offset distance or [Through] <0.0000>:1) ->nhÊp ch ( Select a line object:) ->nhÊp chuét chØ h−íng cho ®−êng b¹n t¹o n»m phÝa µo cña ®−êng gèc a (Specify side to offset
 61. 61. 7> LÖnh :spline b¾t c¸c ®iÓm uèn ®èi a-LÖnh t¾t: spl b-Môc ®Ých: vÏ ®−êng cong c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: thø tù 61 Chó ý: +Víi lÖnh nµy c¸c b¹n chØ nªn sö dông khi vÏ c¸c ®−êng cong t−¬ng
 62. 62. 62 +NÕu b¹n b¾t cµng nhiÒu ®iÓm th× ®−êng cong cña b¹n cµng mÞn +NÕu ®−êng cong lóc b¹n b¾t ®iÓm mµ ch−a −ng ý th× sau khi hoµn thµnh ®−êng cong b¹n cã thÓ chØnh söa, uèn n¾n ®−êng cong hîp lý h¬n b»ng c¸ch chØ chuét vµo ®−êng cong ®ã lóc nµy sÏ xuÊt hiÖn nh÷ng ®iÓm trªn ®−êng cong -> chØ chuét lªn ®iÓm muèn söa l¹i ®−êng cong
 63. 63. 63 t«i dông lÖnh pedit ë phÇn mét s 8> LÖnh POLYGON: a-LÖnh t¾t: pol b-Môc ®Ých: vÏ ®a gi¸c ®Òu c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: NhËp sè c¹nh ®a gi¸c (Command: pol POLYGON Enter number of sides <4>:) -> b¾t t©m ®iÓm cña ®a gi¸c (Specify center of polygon or [Edge]: ) +Ngoµi c¸ch vÏ ®−êng cong b»ng lÖnh nµy sÏ h−íng dÉn c¸c b¹n sö è lÖnh hiÖu chØnh ®Ó biÕn mét ®−êng pline thµnh ®−êng cong.
 64. 64. 64 * fy t of edge:) chän ®a gi¸c néi tiÕp ®−êng trßn i (Inscribed in c y ngo¹i tiÕp ®−êng trßn c (Circumscribed about circle) c circle] <I>:) ®−êng trßn néi tiÕp hay ngo¹i tiÕp cña ®a gi¸c. ) t©m lµ M1 c M1M2 NhËp lÖnh vÏ ®a gi¸c ®Òu POLYGON víi lÖnh NÕu b¹n muèn vÏ ®a gi¸c theo c¹nh cña nã th× b¹n nhËp e (Edge) -> b¾t ®iÓm ®Çu cña c¹nh (Specify first endpoint of edge:)->b¾t ®iÓm cuèi cña c¹nh (Speci second endpoin -> ircle) ha (Enter an option [Inscribed in ircle/Circumscribed about -> nhËp b¸n kÝnh (Specify radius of circle: VÝ dô: B¹n muèn vÏ mét ®a gi¸c ®Òu cã 5 c¹nh cã ho tr−íc vµ néi tiÕp vßng trßn b¸n kÝnh t¾t lµ pol dßng lÖnh xuÊt hiÖn:
 65. 65. 65 dge]: c g trßn (Inscribed in circle) víi lÖnh t¾t lµ ius of circle:) b¾t ®iÓm M2 (Command: pol POLYGON Enter number of sides <4>:) nhËp sè c¹nh ®a gi¸c lµ 5 (Command: pol POLYGON Enter number of sides <4>: 5 Specify center of polygon or [Edge]:) b¾t ®iÓm M1 (Command: pol POLYGON Enter number of sides <4>: 5 Specify center of polygon or [E Enter an option [Inscribed in ircle/Circumscribed about circle] <I>:) nhËp lÖnh néi tiÕp ®−ên i (Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: i Specify rad
 66. 66. Ch−¬ng II: 66
 67. 67. 67 Mét sè lÖnh hiÖu chØnh c¬ b¶n cña autocad rotate a-LÖnh t¾t: ro b-Môc ®Ých: xoay ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: C Çn xoay 1>LÖnh hän ®èi t−îng c
 68. 68. 68 A GBASE=0 lect objects: ) > nhËp t©m xoay ) > NhËp gãc xoay tation angle or [Reference]:) Ý dô : b¹n muèn xoay ®èi t−îng a1 theo t©m M mét gãc 30˚ cïng chiÒu kim ®ång hå (Current positive angle in UCS: NGDIR=counterclockwise AN Se - (Specify base point: - (Specify ro V
 69. 69. 69 - Ngoµi ra b¹n cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p sau ¸p dông ph−¬ng ph¸p nµy gióp chóng ta kh«ng ph¶i ®Ó ý ®Õn gãc lÖch gi÷a a1víi a3 mµ vÉn cã thÓ xoay a1 l¹i hîp víi gãc a3 mét gãc theo ý m×nh . VÝ dô: b¹n muèn xoay a1 l¹i hîp víi a1 mét gãc lµ 30˚ NhËp lÖnh xoay (rotate) víi lÖnh t¾t ro -> chän ®èi t−îng cÇn xoay (a1)
 70. 70. 70 -> chän t©m xoay (M) sau khi chän trªn dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (command: Specify rotation angle or [Reference]: ) Th× ta nhËp tiÕp lÖnh Reference víi lÖnh t¾t r -> nhËp gãc lÖch gi÷a a1vµ a3 sau khi xoay ( ë ®©y ta lÊy 30˚ th× nhËp vµo 30 ) (command: Specify the reference angle <0> :30) råi b¾t mét ®iÓm bÊt kú thuéc a3.
 71. 71. 71 t: m ent:) -> B¾t ®iÓm cuèi (Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:) 2>LÖnh move a-LÖnh t¾ b-Môc ®Ých: dÞch chuyÓn ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: Chän ®èi t−îng cÇn dÞch chuyÓn (Select objects:) -> B¾t ®iÓm ®Çu (Specify base point or displacem
 72. 72. 72 îngtheo tû lÖ th nt:) to hay thu nhá. VÝ dô: cÇn thu nhá ®èi t−îng a1 xuèng víi tû lÖ 1/2 Ta ®¸nh lÖnh phãng to, thu nhá scale víi lÖnh t¾t t−¬ng øng lµ sc -> chän ®èi t−îng a1 (Select objects:) 3>LÖnh scale a-LÖnh t¾t: sc b-Môc ®Ých: phãng to, thu nhá ®èi t− c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng cÇn phãng to hay u nhá (Select objects:) -> B¾t mét ®iÓm bÊt kú (Specify base poi ->NhËp sè lÇn cÇn phãng (Specify scale factor or [Reference]:)
 73. 73. 73 ú oint:) 1 -> b¾t mét ®iÓm M bÊt k (Specify base p -> nhËp tû lÖ 1/2 vµo ta sÏ ®−îc ®èi t−îng a2 b»ng /2 ®èi t−îng a1 (Specify scale factor or [Reference]:1/2) *Chó ý: víi lÖnh scale b¹n chØ cã thÓ phãng vËt theo tû lÖ, mµ kh«ng lµm biÕn d¹ng ®èi t−îng.
 74. 74. 74 ch th−íc) *MÆc ®Þnh: chän dßng ch÷ (text) hoÆc sè liÖu kÝch th−íc (text dim) cÇn chØnh söa Sau khi chän b¹n sÏ ®−îc vµo l¹i b¶ng Text formatting Trong b¶ng nµy b¹n cã thÓ chØnh söa l¹i dßng text, text dim, kÝch th−íc cña ch÷, kiÓu ch÷ hiÖn hµnh, mµu s¾c ch÷. Sau khi chØnh söa xong b¹n nhÊp chuét vµo biÓu t−îng OK 4>LÖnh EDIT a-LÖnh t¾t: ed b-Môc ®Ých: chØnh söa dßng text (v¨n b¶n) hoÆc text dim (sè liÖu kÝ c-Thùc hiÖn:
 75. 75. 75 5>LÖnh Æc ®Þnh: nhËp gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch (Command: lts LTSCALE Enter new linetype scale factor <0.1000>:) ltscale a-LÖnh t¾t: lts b-Môc ®Ých: chØnh kho¶ng c¸ch nÐt ®øt, ®−êng t©m,.. c-Thùc hiÖn: *M
 76. 76. 76 *Chó ý: khi sö dông lÖnh nµy ®−êng th¼ng cña b¹n cã thÓ mÊt ®i hoÆc kh«ng cßn nÐt ®øt th× lµ do gi¸ trÞ b¹n nhËp vµo qu¸ lãn hoÆc qu¸ bÐ. NÕu ch−a quen tû lÖ th× b¹n cã thÓ thö tõng gi¸ trÞ ltscale cho dÕn khi phï hîp, nhÊt lµ phï hîp tû lÖ khi in v× rÊt dÔ x¶y ra tr−êng hîp ®Ó dÔ thÊy nÐt ®øt trªn b¶n vÏ mµ b¹n ®Ó tû lÖ ltscale nµy qu¸ lín. Ý dô: trong h×nh minh ho¹ t«i lÊy hai ®−êng nÐt ®øt a µ a1` (tû lÖ ltscale lµ 2) û lÖ ltscale lµ 50) vµ a2` (tû lÖ ltscale lµ V 1 ( tû lÖ ltscale lµ 1) v §−êng t©m a2 (t 100).
 77. 77. 77 −êng Layer: m¶ng cña ®−êng : kiÓu nÐt ®−êng Linetype scale: kho¶ng c¸ch cña nÐt ®øt (« nµy sÏ kh«ng xuÊt hiÖn nÕu ®−êng chän lµ nÐt liÒn ) Line weight: chiÒu dµy cña ®−êng Thickness: chiÒu cao kh«ng gian cña ®−êng *Chó ý :B¹n chØ nªn chän ®èi t−îng cÇn xem xÐt, kh«ng nªn chän nhiÒu ®èi t−îng mét lóc. 6>LÖnh properties a-LÖnh t¾t: pr b-Môc ®Ých: xuÊt hiÖn b¶ng sè liÖu cña ®èi t−îng b¹n chän c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: trong b¶ng nµy b¹n cã thÓ thay ®æi mét sè tÝnh n¨ng cña ® Color: mµu cña ®−êng Linetype
 78. 78. 7>LÖnh MATCHprop Ltscale Lineweight Thickness a-LÖnh t¾t: ma b-Môc ®Ých: nh¸i ®Æc tÝnh ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän kiÓu ®èi t−îng nh¸i (Select source object:) 78 -> chän ®èi t−îng cÇn nh¸i (Current active settings: Color Layer Ltype
 79. 79. 79 PlotStyle Text Dim Hatch Polyline Viewport Table Select destination object(s) or [Settings]:) Víi lÖnh nµy ®−êng b¹n nh¸i sÏ nhËn mµu(color), m¶ng(layer), kiÓu nÐt ®−êng(Linetype), kho¶ng c¸ch nÐt ®øt(Linetype scale), chiÒu dµy(Line weight)… vµ mét sè tÝnh chÊt vÒ ®−êng cña ®èi t−îng nh¸i. VÝ dô: trong h×nh minh ho¹ d−íi ®©y a2` lµ h×nh ¶nh cña a2 sau khi sö dông lÖnh MATCHPROP ®Ó nh¸i l¹i ® äng a1.Æc tÝnh cña ®èi t−
 80. 80. 80 h t¾t: tr iªn c¾t c¸c ®èi t−îng cÇn c¾t lµ a2, a3, a4, a5, a6 Sau khi nhËp lÖnh c¾t trim víi lÖnh t¾t lµ tr ta chän a1 (Select objects:) -> Ên phÝm c¸ch (speak) ®Ó sang b−íc tiÕp theo click chuét vµo ®èi t−îng cÇn c¾t a2, a3, a4, a5, a6 (Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:) 8>LÖnh trim a-LÖn b-Môc ®Ých: c¾t xÐn ®−êng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng lµm biªn c¾t (Select objects:) -> nhÊp chuét vµo ®èi t−îng cÇn c¾t (Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:) VÝ dô: chän a1 lµ ®èi t−îng lµm b
 81. 81. 81
 82. 82. 82 ) f e point:) B¾t ®iÓm cuèi(Specify endpoint of line or [Undo]:) +NÕu gi÷a ®èi t−îng lµm biªn c¾t vµ ®èi t−îng cÇn c¾t kh«ng cã ®èi t−îng nµo kh¸c th× b¹n cã thÓ bá qua b−íc chän ®èi t−îng lµm biªn c¾t b»ng c¸ch sau khi ®¸nh lÖnh c¾t trim víi lÖnh t¾t lµ tr b¹n nhÊp hai lÇn phÝm c¸ch (speak), ®©y cßn gäi lµ ph−¬ng ph¸p c¾t nhanh. +C¾t mét lóc nhiÒu ®èi t−îng: Chän ®èi t−îng lµm biªn c¾t Ên phÝm c¸ch (speak ->Sang b−íc chän ®èi t−îng c¾t ta ®¸nh lÖnh (Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: f) ->sau ®ã kÎ mét ®o¹n c¾t qua c¸c ®èi t−îng cÇn c¾t B¾t ®iÓm ®Çu(First fenc
 83. 83. 83 *Chó ý: khi sö dông lÖnh nµy +§èi tuîng lµm biªn c¾t ph¶i c¾t ®èi t−îng cÇn c¾t +B¹n cã thÓ chän mét lóc nhiÒu ®èi tuîng lµm biªn +Khi c¾t ®−êng trßn hay h×nh ch÷ nhËt th× ®èi t−îng lµm biªn c¾t cÇn ph¶i ®Þnh ®−îc hai ®iÓm c¾t.
 84. 84. 84 Önh fillet s adius = 0.0000 S nhËp b¸n kÝnh cung trßn sÏ bo gãc :) B¹n cÇn bo hai ®èi t−îng a1, a2 mét cung víi b¸n kÝnh b»ng 2 9>L a-LÖnh t¾t: f b-Môc ®Ých: bo trßn gãc cña hai ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: NhËp lÖnh f (fillet) ->NhËp lÖnh r (radius) ®Ó nhËp b¸n kÝnh cung trßn Ï bo gãc (Current settings: Mode = TRIM, R elect first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: r -> (Specify fillet radius <0.0000>:) -> chän ®èi t−îng cÇn bo gãc thø nhÊt (Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple] -> chän ®èi t−îng cÇn bo gãc thø hai. (Select second object:) VÝ dô:
 85. 85. 85 NhËp lÖnh f sau ®ã nhËp thªm lÖnh nhËp b¸n kÝnh (radius) víi lÖnh t¾t r (Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: r Specify fillet radius <0.0000>:) ->nhËp b¸n kÝnh 2 ->chän a1 (Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:) ->chän a2 (Select second object:)
 86. 86. 86 *Víi lÖnh nµy khi b¹n i t−îng c¾t nhau khi b¹n b»ng 0 VÝ dô: víi ®èi t−îng a1,a2 nh− trªn ta cã thÓ kÐo dµi mfer) ) cã thÓ kÐo dµi hai ®è nhËp b¸n kÝnh (radius) a1, a2 c¾t nhau. 10>LÖnh chamfer a-LÖnh t¾t: cha b-Môc ®Ých: v¸t gãc c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: NhËp lÖnh cha (cha -> nhËp lÖnh d (Distance Command: cha CHAMFER
 87. 87. 87 d ø nhÊt fer distance <2.0000>:) <3.0000>:) -> chän ®èi t−îng cÇn v¸t thø nhÊt (Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:) -> chän ®èi t−îng cÇn v¸t thø hai (Select second line:) VÝ dô: B¹n cÇn v¸t hai ®èi t−îng a1,a2 víi chiÒu v¸t a1 lµ 2, chiÒu v¸t a2 lµ 3 (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 2.0000, Dist2 = 3.0000 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: ->NhËp chiÒu v¸t th (first cham ->nhËp chiÒu v¸t thø hai (Specify second chamfer distance
 88. 88. 88 NhËp lÖnh cha sau ®ã nhËp thªm lÖnh Distance víi lÖnh t¾t lµ d ®Ó nhËp gi¸ t Trªn dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (command: specify first chamfer distance<0.000>:) distance<2.000>:) (Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:) ) rÞ v¸t NhËp gi¸ trÞ v¸t c¹nh thø nhÊt: 2 ->(command: specify second chamfer NhËp gi¸ trÞ v¸t c¹nh thø hai: 3 -> chän ®èi t−îng a1 (Select second line: -> chän ®èi t−îng a2
 89. 89. *T−¬ng tù víi lÖnh fillet lÖnh nµy còng gióp b¹n kÐo d hau khi gi¸ trÞ Distance b»ng 0 g nµy theo ®èi t−îng kh¸c c-Thùc hiÖn: µi hai ®èi t−îng c¾t n 10>LÖnh align 89 a-LÖnh t¾t: al b-Môc ®Ých: Ðp ®èi t−în
 90. 90. 90 ) -> b¾t ®iÓm Ðp ®Õn thø nhÊt ) -> b¾t ®iÓm Ðp thø hai (Specify s -> b¾t ®iÓm Ðp ®Õn thø hai (Specify second destination point:) ->t−¬ng tù víi ®iÓm thø ba VÝ dô: B¹n cÇn Ðp ®èi t−îng a1 vµo ®èi t−îng a2 NhËp al -> b¾t ®iÓm Ðp thø nhÊt (M1) b¾t vµo ®iÓm Ðp ®Õn thø nhÊt (M1`) -> b¾t ®iÓm Ðp thø hai (M2) b¾t vµo ®iÓm Ðp ®Õn thø hai (M2`) -> b¾t ®iÓm Ðp thø ba (M3) b¾t vµo ®iÓm Ðp ®Õn thø ba (M3`) *MÆc ®Þnh: Chän ®èi t−îng cÇn Ðp -> b¾t ®iÓm Ðp thø nhÊt (Specify first source point: (Specify first destination point: econd source point:) nh− h×nh vÏ:
 91. 91. *NÕu b¹n muèn Ðp ®èi t−îng cÇn Ðp cã mét c¹nh b ecify third source point or <continue>:) B¹n ®¸nh thªm mét lÇn phÝm c¸ch (speak) trªn dßng lÖ cale objects based on alignment p yes víi lÖnh t¾t lµ y »ng víi c¹nh ®èi t−îng ®Þnh vÞ th× ngay sau khi b¾t ®iÓm Ðp ®Õn thø hai (Sp nh xuÊt hiÖn: (command: S oints?[yes/no]<no>:) 91 B¹n nhËp lÖnh
 92. 92. 92 g a2 vµ cã mét c¹nh M1M2 cña a1 b»ng c¹nh M1`M2` cña a2 ø nhÊt (M1) b¾t vµo iÓm Ðp thø hai thø hai (M2`) ->nhÊp ased on alignment t¾t lµ y VÝ dô: B¹n cÇn Ðp ®èi t−îng a1 vµo ®èi t−în nh− h×nh vÏ: NhËp al -> b¾t ®iÓm Ðp th ®iÓm ®Þnh vÞ thø nhÊt (M1`) -> b¾t ® (M2) b¾t vµo ®iÓm ®Þnh vÞ c¸ch(speak) dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (command: Scale objects b points?[yes/no]<no>:) B¹n nhËp lÖnh yes víi lÖnh
 93. 93. 93 11>LÖnh extend a-LÖnh t¾t: ex b-Môc ®Ých: phãng ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng ®Ých (Select objects:) -> chän ®èi t−îng cÇn phãng (Select object to extend or shift-select to trim or [ g :) d or shift-select to trim or [ Project/Edge/Undo]:) VÝ dô: B¹n cÇn phãng ®èi t−îng a1, a2 ®Õn ®èi t−în ®Ých lµ a3 NhËp lÖnh phãng extend víi lÖnh t¾t lµ ex -> chän ®èi t−îng ®Ých a3 (Select objects -> chän ®èi t−îng cÇn phãng a1, a2 (Select object to exten Project/Edge/Undo]:)
 94. 94. 94 +NÕu b¹n phãng mét lóc nhiÒu ®èi t−îng th× b¹n ®¸nh thªm lÖnh f khi chän ®èi t−îng phãng råi kÐo mét ®−êng c¾t qua c¸c ®èi t−îng cÇn phãng (t−¬ng tù víi lÖnh trim). +NÕu gi÷a ®èi t−îng ®Ých vµ ®èi t−îng cÇn phãng kh«ng cã ®−êng ®èi t−îng nµo c¾t qua th× b¹n cã thÓ bá qua b−íc chän ®èi t−îng ®Ých b»ng c¸ch khi ®¸nh
 95. 95. 95 lÖ Önh t¾t lµ ex b¹n nhÊp lu«n hai lÇn phÝm c¸ch (speak) råi chän ®èi t−îng cÇn phãng g trßn cã b¸n kÝnh bÐ h¬n kho¶ng c lÖnh nµy nã kh«ng cã t¸c dông −îng khi ban nhÊp vµo phÇn ®èi t +B¹n cã thÓ chän nhiÒu ®èi t−îng ®Ých BREAK nh phãng extend víi l *Chó ý: khi sö dông lÖnh nµy +NÕu cun ¸ch tõ t©m ®−êng trßn ®Õn ®−êng ®Ých th× +B¹n chØ cã thÓ phãng ®èi t −îng phãng gÇn ®èi t−îng ®Ých nhÊt 12>LÖnh a-LÖnh t¾t: br b-Môc ®Ých: c¾t ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: b¾t ®iÓm c¾t ®Çu (Command: br BREAK Select object:) -> b¾t diÓm c¾t cuèi
 96. 96. 96 (Specify second break point or [First point]:) VÝ dô: Trªn ®uêng th¼ng a1 b¹n muèn c¾t kho¶ng gi÷a hai ®iÓm M1,M2 NhËp lÖnh break víi lÖnh t¾t lµ br -> b¾t ®iÓm c¾t ®Çu (M1) -> b¾t diÓm c¾t cuèi (M2) *Chó ý : Khi b¹n c¾t ®−êng trßn th× theo chiÒu kim ®«ng hå lÊy tõ t©m ®−êng trßn cña vßng trßn sÏ ®−îc gi÷ l¹i. tr¸i hoÆc phÇn trªn sÏ ®−îc gi÷ l¹i. Víi h×nh ch÷ nhËt th× khi b¹n c¾t trong hai c¹nh th× phÇn lín sÏ ®−îc gi÷ l¹i, trong ba c¹nh th× th× phÇn
 97. 97. 97 Ch−¬ng II: Mét sè lÖnh ghi kÝch th−íc cña autocad
 98. 98. 1>LÖnh dimlinear a-LÖnh t¾t: dli th−íc víi trôc ®o däc theo hÖ to¹ ®é OXY c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän kho¶ng c¸ch cÇn ®o b»ng c¸ch b¾t ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi dimaligned a-LÖnh t¾t: dal b-Môc ®Ých: §o kÝch 2>LÖnh 98 b-Môc ®Ých: §o kÝch th−íc víi trôc ®o däc theo ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi
 99. 99. 99 -Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän kho¶ng c¸ch cÇn ®o b»ng c¸ch b¾t ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi 3> a-LÖnh t¾t: dba b-Môc ®Ých: §o kÝch th−íc víi trôc ®o song song víi mét trôc ®o cã tr−íc. c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: lÊy ngay ®iÓm ®Çu cña trôc ®o ngay tr−íc ®ã NÕu b¹n muèn chän mét trôc ®o kh¸c th× nhÊn nót c¸ch (speak) thªm mét lÇn n÷a -> chän trôc ®o míi b¹n cÇn lÊy song song víi nã. c LÖnh dimbaseline
 100. 100. 100 i lµ b¹n ph¶i chän vµo ®−êng dãng ®Ó lµm ®−êng dãng ®Çu cho trôc ®o song song. 4>LÖnh dimcontinue a-LÖnh t¾ b-Môc ®Ých: §o kÝch víi mét trôc ®o cã tr−íc c-Thùc hiÖn: Æc ®Þnh: lÊy ngay ®iÓm cuèi cña trôc ®o ngay tr−íc ®ã. NÕu ta muèn chä c¸ch (speak) thªm *Chó ý: chän trôc ®o mí t: dco th−íc víi trôc ®o nèi tiÕp *M n mét trôc ®o kh¸c th× nhÊn nót mét lÇn n÷a -> chän trôc ®o míi.
 101. 101. 101 än trôc ®o míi lµ b¹n ph¶i chän vµo b ®Þnh: chän ®− ung trßn cÇn ®o mdiameter) vµ lÖ . *Chó ý: ch ®−êng dãng ®Ó lµm ®−êng dãng ®Çu cho trôc ®o nèi tiÕp. 5>LÖnh dimdiameter a-LÖnh t¾t: ddi -Môc ®Ých: ®o ®−êng kÝnh c-Thùc hiÖn: *MÆc êng trßn hay c *Chó ý: trong c¶ hai lÖnh ddi (di nh dra (dimradius) b¹n cã thÓ bá t©m hoÆc kh«ng bá t©m phÇn nµy b¹n cã thÓ chØnh söa mµ t«i sÏ giíi thiÖu ë phÇn chØnh sña lÖnh dim
 102. 102. 6 a-LÖnh t¾t: dra b-Môc ®Ých: ®o b¸n kÝnh *MÆc ®Þnh: chän ® cÇn ®o 7>LÖnh dimangular a-LÖnh t¾t: dan >LÖnh dimradius c-Thùc hiÖn: −êng trßn hay cung trßn 102 b-Môc ®Ých: ®o gãc c-Thùc hiÖn:
 103. 103. 103 * bëi ®−êng ®Çu -> ®−êng cuèi Chó ý: khi sö dông c¸c lÖnh ®o (dim) nÕu b¹n kh«ng thÊy sè liÖu, hay kh«ng cã dÊu kü thuËt…xuÊt hiÖn th× do nguyªn nh©n chñ yÕu lµ b¹n ®Æt cì ch÷,cì dÊu kü thuËt cña nã qu¸ bÐ vµ ®Ó hiÖu chØnh b¹n cã thÓ lµm nh− sau: ] 8>LÖnh modify dim yle manager a-LÖnh t¾t: d c ®Ých: hiÖu chØnh vÒlÖnh ®o kÝch th−íc MÆc ®Þnh: chän ®−êng 2 ®−êng cÇn ®o gãc hîp hai ®−êng ®ã ension st b-Mô c-Thùc hiÖn: Sau khi nhËp lÖnh mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn b¶ng modify dimension style manager
 104. 104. 104 B¹n chän Modify… C¸c hiÖu chØnh vÒ ®−êng dãng vµ ®−êng ghi kÝch th−íc u chØnh ®−êng ghi kÝch th−íc + color: mµu −íc + Lineweigh −êng ghi kÝch th−íc lines and arrows : Dimension lines: hiÖ cña ®−êng ghi kÝch th t: ®é dµy cña ®
 105. 105. 105 ine 2 bá dÊu k ®é thõa cña ® m êng dãng ess: ®¸nh dÊu vµo ext line 1 bá ®−êng d ®¸nh dÊu vµo ext line 2 bá ®−êng d huËt 1st: dÊu kü thuËt gèc + Suppress: ®¸nh dÊu vµo dim line 1 bá dÊu kü thuËt gèc ®¸nh dÊu vµo dim l ü thuËt ®u«i Extension lines: hiÖu chØnh ®−êng dãng + color: mµu cña ®−êng dãng + Lineweight: ®é dµy cña ®−êng dãng + Extend beyond dim lines: −êng dãng + Offset from origin: Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓ ®o ®Õn ch©n ®− + Suppr ãng gèc ãng ®u«i Arrowheads: hiÖu chØnh dÊu kü t
 106. 106. 106 2nd: dÊu kü thuËt ®u«i Arrow size: kÝch th−íc dÊu kü thuËt Center marks for circles: hiÖu chØnh dÊu t©m kü thuËt ®−êng ghi b¸n kÝnh, ®−êng kÝnh. Type: kiÓu t©m None: kh«ng bá dÊu kü thuËt d¹ng trôc Text apperance: sÏ cã b Trong b¶ng nµy b¹n cã thÓ chØnh Mark: bá dÊu t©m (+) Line: bá t©m Size: kÝch cì cña d¸u t©m kü thuËt Text: C¸c hiÖu chØnh vÒ kÝch th−íc +Text style: nhÊp vµo dÊu (…) ta ¶ng Text style
 107. 107. 107 style: kiÓu ch÷ kÝch th−íc : ch÷ dµy a b c d −êng c de down: ch÷ lËt xuèng d−íi (d¹ng b ng−îc (d¹ng ¶nh trong g idth factor: ®é réng cña ch÷ Text color: mµu ch÷ ghi kÝch th−íc th−íc Font name: font ch÷ cña kÝch th−íc Font Italic: ch÷ nghiªng a b c d Bold Bold Italic: ch÷ dµyvµ nghiªng a b c d Regular: ch÷ ë tr¹ng th¸I b×nh th ña font ch÷ chän Height: chiÒu cao ch÷ Upsi ãng d−íi n−íc) Back wards: ch÷ −¬ng) W Oblique angle: ®é nghiªng cña ch÷ + +Fill color: mµu nÒn ch÷ ghi kÝch
 108. 108. 108 b¹n sÏ t¹o khung bao cho ch÷ ghi kÝch th−íc th−íc th−íc th−íc th−íc êng d vÒ phÝa ®−êng d −êng dãng ®u«i +Text height: chiÒu cao ch÷ +Draw frame around text: ®¸nh dÊu vµo ®©y Text placement: +Vertical: vÞ trÝ ®Æt ch÷ ghi kÝch Centered: ®Æt ë gi÷a ®−êng ghi kÝch Above: ®Æt trªn ®−êng ghi kÝch th−íc +Horizontal: vÞ trÝ ®Æt ch÷ ghi kÝch Centered: ®Æt ë gi÷a ®−êng ghi kÝch At ext line1:ch÷ ghi kÝch th−íc lÖch vÒ phÝa ®− ãng gèc At ext line2:ch÷ ghi kÝch th−íc lÖch ãng ®u«i Over ext line1:ch÷ ghi kÝch th−íc n»m trªn ®−êng dãng gèc Over ext line2:ch÷ ghi kÝch th−íc n»m trªn ®
 109. 109. 109 g ® Õt sè liÖu. parator: chän c¸ch ghi kÝch th−íc th Text alignment: +Horizontal: ch÷ ghi kÝch th−íc n»m ngan +Aligned with dimension line: n»m trªn −êng ghi kÝch th−íc Primary units +Linear dimensions: kiÓu vi +Precision: lÊy phÇn lÎ sau dÊu phÈy. +Decimal se eo dÊu chÊm (.) hay dÊu phÈy (,) cho sè thËp ph©n
 110. 110. 110 II:Ch−¬ng Mét sè lÖnh kh¸c cña autocad
 111. 111. 111 h kh¸c -Thùc hiÖn: chän vÞ trÝ cÇn viÕt ch÷ vµo sau khi chän sÏ xuÊt hiÖn b¶ng a vµo b¶ng vÏ kÕt thóc nhÊp chuét vµo phÝm OK Mét sè lÖn 1>LÖnh text a-LÖnh t¾t: t b-Môc ®Ých: viÕt ch÷ c *MÆc ®Þnh: Text formatting Trong b¶ng nµy b¹n cã thÓ chän Font ch÷, cì ch÷, kiÓu ch÷, råi sau ®ã b¹n viÕt dßng ch÷ cÇn ®−
 112. 112. 112 2>LÖnh p a-LÖnh t¾t: p b-Môc ®Ých: chän l¹i c¸c ®èi t−îng b¹n ®· chän ngay tr−íc ®ã khi b¹n ®ang sö dông mét lÖnh nµo ®ã. c- *MÆc ®Þnh: sau khi b¹n ®¸nh mét lÖnh ®Ó thùc hiÖn trªn c¸c ®−êng b¹n chän ®Ó thùc hiÖn mét lÖnh nµo ®ã tr−íc ®ã, b¹n ®¸nh thªm phÝm p th× ngay lËp tøc b¹n sÏ ®−îc nhËn l¹i c¸c ®èi t−îng nµy. i dô: Tr−íc ®ã b¹n võa thùc hiÖn mét lÖnh copy c¸c ®èi t−îng a1,a2,a3 sang vÞ trÝ a1`,a2`,a3` ngay sau ®ã b¹n muèn thùc hiÖn mét lÖnh kh¸c cho c¸c ®èi t− h¼ng h¹n lÖnh di chuyÓn ®èi t−îng (move) sang mét vÞ trÝ kh¸c b¹n ®¸nh lÖnh m sau ®ã b¹n ®¸nh Thùc hiÖn: V îng a1,a2,a3 C
 113. 113. 113 th lËp tøc b¹n chän l¹i ®−îc c¸c ®èi t− ng a1,a2,a3 mµ kh«ng ph¶i click chuét. h−êng sö dông khi nh÷ng ®èi t−îng b¹n chän n»m ë nh÷ng vÞ trÝ phøc t¹p kh«ng thuËn ti hÐp c¸c ®èi t−îng *Trong qóa tr×nh sao chÐp c¸c ®èi t−îng b¹n muèn sao chÐp ®èi t−îng trªn thµnh nhiÒu ®èi t−îng liªn tôc, b¹n ®¸nh thªm lÖnh m (Multiple) tr−íc khi b¾t ®iÓm ® ªm lÖnh p th× ngay î *LÖnh nµy t Ön cho viÖc chän. 3>LÖnh copy a-LÖnh t¾t: co b-Môc ®Ých: sao c c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng -> chän ®iÓm ®Çu -> chän ®iÓm cuèi. Çu.
 114. 114. 114 hai ®èi t−îng a1,a2 víi ®iÓm ®Çu lµ M COPY d point of displacement: VÝ dô: b¹n sao 1 ®Õn hai vÞ trÝ míi lµ M2 vµ M3 §¸nh lÖnh copy víi lÖnh t¾t lµ co -> chän ®èi t−îng cÇn sao chÐp a1,a2 Command: co Select objects: Specify opposite corner: 2 found -> ®¸nh lÖnh m Specify base point or displacement,or [Multiple]:m -> b¾t ®iÓm ®Çu M1 Specify base point or displacement: -> di chuyÓn ®Õn c¸c vÞ trÝ M2,M3 ta sÏ ®−îc c¸c ®èi t−îng cÇn sao chÐp Specify secon
 115. 115. *Chó ý víi lÖnh nµy th× b¹n kh«ng thÓ copy ®èi t− copy th× b¹n kh«ng ®¸nh lÖnh nµy mµ chän c¸c ®èi tuîng cÇn copy sau ®ã b¹n Ên tæ h îng tõ b¶n vÏ nµy sang b¶n vÏ kh¸c Cho nªn nÕu muèn 115 îp phÝm ctrl + c råi më b¶n vÏ cÇn copy sang vµ Ên tæ hîp phÝm ctrl + v
 116. 116. 116 −îng theo ®Þnh h kiÓu sao -> chän ®èi t−îng cÇn sao -> nhËp kho¶ng ay b¹n cã hai c¸ch sao : Command: ar ARRAY Select objects: Specify opposite corner: 1 found Select objects: 4>LÖnh array a-LÖnh t¾t: ar b-Môc ®Ých: sao mét lóc thµnh nhiÒu ®èi t −íng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng cÇn sao -> nhËp c¸ch sao Víi lÖnh arr +sao theo h×nh ch÷ nhËt (rectangular) B¹n nhËp lÖnh t¾t ar (array) Víi autocad 2000 -> chän ®èi t−îng cÇn sao
 117. 117. 117 -> chän kiÓu sao lµ r (rectangular) Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: r -> nhËp sè hµng (rows) Enter the number of rows (---) <1>: -> nhËp sè cét columns Enter the number of columns (|||) <1> -> nhËp kho¶ng c¸ch cña ®èi t−îng trong mét hµng B¹n cã thÓ sö dông chuét ®Ó chän ®iÓm ®Çu ®iÓm cuèi khi ®ã th× kho¶ng c¸ch theo trôc x cña hai ®iÓm n , nµy lµ k cét ao theo h×nh trßn (polar array) µy lµ kho¶ng c¸ch cña c¸c ®èi t−îng trªn mét hµng vµ kho¶ng c¸ch theo trôc y cña hai ®iÓm ho¶ng c¸ch cña c¸c ®èi t−îng trong mét cét. Enter the distance between rows or specify unit cell(--): -> nhËp kho¶ng c¸ch cña c¸c ®èi t−îng trong mét Specify the distance between columns (|||): S
 118. 118. 118 p p (polar) ®Ó sao theo h cts: Specify opposite corner: 1 found : Enter the type of array [ enter point of array: : 10 o fill (+=ccw, -=cw) <360>: ? [Yes/No] <Y>: -> nhËp lÖnh array -> nhË ×nh trßn Command: ar ARRAY Select obje Select objects Rectangular/Polar] <R>: p -> nhËp t©m xoay Specify c ->nhËp sè l−îng sao Enter the number of items in the array ->nhËp gãc quay tæng Specify the angle t ->nhËp kiÓu quay Rotate arrayed objects NÕu b¹n nhËp yes th× ®èi t−îng sao sÏ xoay h−íng theo t©m xoay
 119. 119. cßn nhËp no th× ®èi t−îng gi÷ nguyªn h×nh d¸ng vµ xoay theo t©m. 119
 120. 120. 120 ARRAY Víi cad 2004 trë lªn th× sau khi nhËp lÖnh th× xuÊt hiÖn b¶ng Th× b¹n ®¸nh dÊu vµo kiÓu sao: -> nhÊp vµo « rows ®Ó nhËp sè hµng + theo h×nh ch÷ nhËt (rectangular) ->nhÊp vµo select objects ®Ó chän ®èi t−îng cÇn sao
 121. 121. 121 -> nhÊp vµo « columns ®Ó nhËp sè cét -> nhÊp vµo « rows offset ®Ó nhËp kho¶ng c¸ch hµng -> nhÊp vµo « columns offset ®Ó nhËp kho¶ng c¸ch cét -> nhÊp vµo « angle of array ®Ó chän gãc nghiªng cña m¶ng ®èi t−îng sao chÐp so víi trôc ®øng NÕu b¹n muèn nhËp mét kho¶ng c¸ch hµ g pick columns offset cã biÓu t−îng dÊu mòi tªn g¹ch chÐo ngay sau mçi « nhËp kho¶ng c¸ch hoÆc muèn nhËp c¶ hai cïng mét lóc th× b¹n nhÊp vµo « pick both offset cã biÓu t−äng mòi tªn vµ h×nh ch÷ nhËt vÝ dô: b¹n muèn sao ®èi t−îng a1 thµnh 6 hµng 4 cét víi kho¶ng c¸ch c¸c ®èi t−îng trong hµng lµ 2 n hay cét cã s½n trong b¶n vÏ th× b¹n nhÊp « pick rows offset vµ
 122. 122. kho¶ng c¸ch c¸c ®èi t−îng trong cét lµ 1 gãc nghiªng lµ 30 122
 123. 123. 123 mòi tª sao umber of items ®Ó nhËp sè l− + sao theo h×nh trßn (polar array) ->nhÊp vµo select objects ®Ó chän ®èi t−îng cÇn sao -> nhÊp vµo « center point ®Ó nhËp to¹ ®é t©m xoay. NÕu muèn nhËp t©m xoay cã s½n trong b¶n vÏ b¹n nhÊp vµo « pick center point cã biÓu t−îng dÊu n g¹ch chÐo ngay sau mçi « nhËp to¹ ®é t©m xoay -> nhÊp vµo « method ®Ó chän kiÓu nhËp gi¸ trÞ ®èi t−îng B¹n cã 3 c¸ch: -total number of items & angle to fill: nhËp sè l−îng sao vµ gãc quay tæng ->nhÊp vµo « total n îng sao -> nhÊp vµo « angle to fill ®Ó nhËp gãc quay tæng
 124. 124. - total number of items & angle between items: nhËp sè l−îng sao vµ gãc quay gi÷a hai ®èi t−îng sao nhÊp vµo « total number of items ®Ó nhËp sè l− > nhÊp vµo « angle between items ®Ó nhËp gãc quay gi÷a hai ®èi t−îng sao -> îng sao 124 -
 125. 125. - angle to fill & angle between items: nhËp gãc q a hai ®èi t−îng sao n items ®Ó nhËp gãc uay tæng vµ gãc quay gi÷ -> nhÊp vµo « angle to fill ®Ó nhËp gãc quay tæng -> nhÊp vµo « angle betwee 125 quay gi÷a hai ®èi t−îng sao
 126. 126. 126 *Chó ý: trong lÖnh sao theo h×nh trßn nÕu muèn c¸c h×n v items as copied n»m tr¸i cña b¶ng array a-LÖnh t¾t: la b-Môc ®Ých: më b¶ng layer h sau khi sao ®Òu h−íng vÒ t©m th× b¹n ®¸nh dÊu µo « rotate 5>LÖnh layer
 127. 127. 127 c-Thùc hiÖn: víi cad 2004 trë lªn +cét S NÕu muèn sö dông layer nµo b¹n nhÊp vµo hµng cña layer ®ã +cét Name: hiÓn thÞ tªn c¸c layer NÕu muèn ®æi tªn cña layer nµo b¹n nhÊp ®óp chuét vµo tªn cña layer ®ã tatus: hiÓn thÞ layer ®ang sö dông (lµ layer cã ®¸nh dÊu “v” ë cét nµy)
 128. 128. 128 cét On: hiÓn thÞ layer nµo ®ang bËt,t¾t Layer bËt bãng ®Ìn cã mµu vµng Layer t¾t bãng ®Ìn cã mµu xanh Muèn bËt hay t¾t layer nµo th× b¹n nhÊp vµo h×nh bãng ®Ìn cña layer ®ã NÕu Layer nµo t¾t th× trªn b¶n vÏ sÏ kh«ng hiÓn thÞ c¸c ®èi t−îng cña Layer ®ã Th−êng ¸p dông khi b¶n vÏ qu¸ rèi v× nhiÒu ®èi t−îng hay mét layer nµo ®ã khi b¹n chØ cÇn khi vÏ nh−ng kh«ng muèn in ra +cét Freeze: hiÓn thÞ layer nµo ®ang bÞ ®ãng Layer kh«ng bÞ ®ãng b¨ng cã h×nh trßn mµu vµng. Layer bÞ ®ãng b¨ng cã h×nh trßn mµu xanh trßn cña layer ®ã + b¨ng hay kh«ng bÞ ®ãng b¨ng Muèn ®ãng b¨ng layer nµo th× b¹n nhÊp vµo h×nh
 129. 129. 129 o bÞ ®ãng b¨ng th× trªn b¶n vÏ sÏ k Layer ®ã +cét Lock: hiÓn thÞ layer nµo ®ang bÞ kho¸ hay kh«ng bÞ kho¸ Layer kh«ng bÞ kho¸ cã h×nh æ kho¸ më ra Layer bÞ kho¸ cã h×nh æ kho¸ ®ãng l¹i Muèn kho¸ layer nµo th× b¹n nhÊp vµo æ kho¸ cña layer ®ã NÕu Layer nµo bÞ kho¸ th× trªn b¶n vÏ vÉn hiÓn th −îc. or: hiÓn thÞ mµu layer nhÊp chuét vµo « NÕu Layer nµ h«ng hiÓn thÞ c¸c ®èi t−îng cña Þ c¸c ®èi t−îng cña layer ®ã nh−ng b¹n kh«ng lµm viÖc trªn c¸c ®èi t−îng nµy ® +cét col Muèn ®æi mµu cña layer nµo b¹n mµu cña layer ®ã
 130. 130. 130 nhÊp vµo « c ad,,, vµ b¶ng load or r pe b¹n nhÊp vµo ® Ón thÞ bÒ dµy nÐt cña layer b¹n chän kÝch th +cét linetype: hiÓn thÞ kiÓu nÐt cña layer Muèn ®æi nÐt cña layer nµo th× b¹n ña layer ®ã Khi nhÊp vµo ®©y sÏ xuÊt hiÖn b¶ng select linetype b¹n nhÊp tiÕp vµo « lo eload linetype b¹n chän kiÓu nÐt m×nh cÇn råi Ên OK -> trë l¹i b¶ng select linety −êng m×nh chän Ên OK +cét lineweight: hi Muèn ®æi bÒ dµy nÐt cña layer nµo th× b¹n nhÊp vµo « cña layer ®ã Khi nhÊp vµo ®©y sÏ xuÊt hiÖn b¶ng lineweight −íc bÒ dµy råi Ên OK
 131. 131. 131 er hÝm t¾t lµ alt + n sau khi ®· cã layer míi b¹n ®Æt tªn cho layer r yer nµo th× b¹n nhÊp chuét vµo la Ðo s îng cña layer ®ã t: o b-Môc ®Ých: t¹o mét ®−êng song song c¸ch mét kho¶ng cho tr−íc c-Thùc hiÖn: *Muèn t¹o layer míi b¹n nhÊp vµo « new lay cã biÓu t−îng h×nh sao ®Æt trªn tê giÊy víi p åi chän thø tù c¸c b−íc nh− trªn *muèn xo¸ la yer ®ã vµ nhÊp vµo « cã biÓu t−îng dÊu g¹ch ch ¸t « new layer víi phÝm t¾t lµ alt + d Chó ý layer chØ ®−îc xo¸ khi trªn b¶n vÏ kh«ng cßn ®èi t− 6>LÖnh offset a-LÖnh t¾
 132. 132. 132 c phÝa ®èi t−îng sÏ t¹o hiÖn thÞ [Through] <Through>: 1 chän lÇn l−ît c¸c ®èi t−îng cÇn t¹o n»m phÝa d−íi ®èi t−îng cÇn t¹o a1 ® Ýa a2 -> nhÊp chuét vµo phÝa trong a2 v× ë ®©y ®èi t− sÏ t¹o a2` n¨m phÝa trong ®èi víi ®èi t−îng cÇn t¹o a2 *MÆc ®Þnh: nhËp kho¶ng c¸ch gi÷a ®èi t−îng ho tr−íc víi ®èi t−îng sÏ t¹o -> chän ®èi t−îng cÇn t¹o -> ®Þnh vÞ VÝ dô: B¹n muèn t¹o tõ a1,a2,a3 c¸c ®èi t−îng a1`,a2`,a3` NhËp lÖnh offset víi lÖnh t¾t lµ o -> nhËp 1 Command: o OFFSET Specify offset distance or -> Select object to offset or <exit>: a1 -> nhÊp chuét xuèng d−íi a1 v× ë ®©y ®èi t−îng sÏ t¹o a1` èi t−îng a1` sÏ hiÓn thÞ ngay sau khi b¹n ®Þnh vÞ ph cña nã îng
 133. 133. B¹n lµm t−¬ng tù víi c¸c ®èi t−îng a3, a4 7>LÖnh boundary a-LÖnh t¾t: bo b-Môc ®Ých: t¹o ®−êng viÒn pline bo xung quanh ®èi t §èi víi cad 2004 trë lªn −îng khÐp kÝn c-Thùc hiÖn: 133 *MÆc ®Þnh:
 134. 134. 134 Ï t vµo b rong g cÇn bo viÒn Sau khi nhËp lÖnh BOUNDARY víi lÖnh t¾t lµ bo th× xuÊt hiÖn b¶ng BOUNDARY CREATION b¹n s kh«ng chØnh söa g× ë b¶ng nµy mµ nhÊp chué iÓu t−îng pick points råi nhÊp chuét vµo phÝa t cña ®èi t−în VÝ dô: víi ®èi t−îng a1 gåm nhiÒu ®o¹n line t¹o thµnh vµ b¹n muèn nã cã mét ®−êng viÒn pline bo
 135. 135. 135 th sau ( ch¼ng h¹n nh− chØ viÖc offset mét lÇn mµ kh«ng ph¶I mÊt c«ng offset tõng ®−êng line råi bo c¸c gãc ( fillet) eo nh÷ng ®−êng line nµy ®Ó cã thÓ tiÖn sö dông vÒ Th× b¹n sö dông lÖnh nµy. Hay nãi mét c¸ch kh¸c sau khi dông lÖnh nµy b¹n cã ®−îc thªm mét ®−êng pline khÐp kÝn
 136. 136. 136 än ®èi t−îng cÇn lÊy ®èi xøng -> nhËp trôc ®èi xøng Khi nµy trªn dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (Command: mi MIRROR Delete source objects? [Yes/No] <N>:) NÕu muèn gi÷ ®èi t−îng cÇn lÊy ®èi xøng th× b¹n nhÊp nót c¸ch (speak) tiÕp mét lÇn n÷a (No) NÕu muèn xo¸ ®èi t−îng cÇn lÊy ®èi xøng th× b¹n nhËp lÖnh Yes víi phÝm t¾t lµ y vÝ dô: a1 lµ ®èi t−îng cÇn lÊy ®èi xøng qua trôc ®èi xøng M1M2 8>LÖnh MIRROR a-LÖnh t¾t: mi b-Môc ®Ých: t¹o ®èi t−îng ®èi xøng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: ch nhËp lÖnh mirror víi lÖnh t¾t lµ mi -> chän ®èi t−îng a1
 137. 137. 137 fy first point of mirror line: -> b¾t ®iÓm M2 Specify second point of mirror line: Command: mi MIRROR Select objects: Specify opposite corner: -> b¾t ®iÓm M1 Speci
 138. 138. 9>LÖnh BHATCH a-LÖnh t¾t: h 138 g b-Môc ®Ých: b«i vËt liÖu cho mÆt c¾t c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: sau khi nhËp lÖnh BHATCH víi lÖnh t¾t lµ h th× xuÊt hiÖn b¶n Boundary hatch and fill
 139. 139. 139 vËt liÖu ®ang sö dông vµo nót (…) sau khi vµo ®©y th× xuÊt hiÖn tte ã thÓ lÇn l−ît chän c¸c b¶ng ansi, i iÖu cho thÝch hîp sau khi ®· chän ®−îc vËt liÖu thÝch hîp b¹n nhÊp ®óp chuét vµo vËt liÖu ®ã -> trë l¹i b¶ng Boundary hatch and fill lóc nµy ë « pattern sÏ hiÓn thÞ tªn vËt liÖu b¹n võa chän ë « swatch sÏ hiÓn thÞ kiÓu vËt liÖu b¹n võa chän -> angle: gãc nghiªng cña vËt liÖu NÕu muèn vËt liÖu b¹n chän cã ®é nghiªng so i trôc X bao nhiªu th× b¹n nhËp vµo ®©y -> pattern: hiÓn thÞ tªn muèn ®æi vËt liÖu kh¸c th× b¹n nhÊp cã biÓu t−îng b¶ng vËt liÖu Hatch pattern pale ë trong nµy b¹n c so, other predefined ®Ó t×m vËt l ví
 140. 140. 140 ch “t−¬ng ®èi” cña c¸c vËt liÖu b¹n chän b«i vËt liÖu hi b¹n dïng lÖnh nµy vïng cÇn b«i vËt li +NÕu khi b¹n b«i cho mét vïng nµo ®ã qu¸ dµi mµ khi vïng cÇn b«i ra b»ng c¸c lÖnh LINE (®o¹n th¼ng) ®Ó thø tù chän c¸c vïng cÇn b«i nhá sau ®ã xo¸ c¸c ®−êng line ®i th× b¹n vÉn cã mét m¶ng lín cÇn b«i ->Scale: kho¶ng c¸ ®−êng trong ->pick points: ®¸nh dÊu vïng cÇn *Chó ý: +K Öu ph¶i kÝn, nh−ng kh«ng cÇn ph¶i liªn tôc, tøc lµ c¸c ®−êng bao ph¶i c¾t nhau hoÆc nèi tiÕp nhau pick point kh«ng ®−îc th× c¸c b¹n nªn chia nhá
 141. 141. 141 a-L b-Môc ®Ých: hîp nhãm ®èi t c- ts: chän c¸c ®èi t−îng hîp nhãm ->re c¸c hîp nhãm c¸c ®èi t−îng chän ->co c¸c hän ->d ®èi t−îng chän 10>LÖnh BLOCK Önh t¾t: b −îng Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: sau khi nhËp lÖnh BLOCK víi lÖnh t¾t b th× xuÊt hiÖn b¶ng block definition -> name: tªn nhãm ®èi t−îng cña b¹n -> pick point: chän ®iÓm gèc cña nhãm ®èi t−îng -> select objec tain: t¹o hîp nhãm míi mµ kh«ng hîp nhãm nvert to block: t¹o hîp nhãm míi vµ hîp nhãm ®èi t−îng c elete: t¹o hîp nhãm míi vµ xo¸ c¸c
 142. 142. 142 Chó vÏ (INSERT) sÏ xuÊt hiÖn tªn cña block b¹n võa t¹o vµ khi nµ b»n ý: sau khi hîp nhãm th× trong th− viÖn b¶n o sö dông ®Õn block nµy th× b¹n cã thÓ gäi ra g lÖnh INSERT
 143. 143. 11>LÖnh INSERT a-LÖnh t¾t: i 143 hãm ®èi t−îng ( v ë « name b b-Môc ®Ých: gäi c¸c ®èi t−îng hîp n block) c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: sau khi ®¸nh lÖnh INSERT íi lÖnh t¾t lµ i th× xuÊt hiÖn b¶ng insert ¹n nhËp tªn block b¹n cÇn gäi
 144. 144. 144 *MÆc ®Þnh: chän ®èi tuîng cÇn xo¸ 13>LÖnh STRETCH a-LÖnh t¾t: s b-Môc ®Ých: söa ®èi t−îng b»ng c¸ch dÞch chuyÓn ®iÓm thuéc ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: b¾t ®èi t−îng cÇn söa -> b¾t ®iÓm sÏ dÞch chuyÓn -> b¾t ®iÓm cÇn dÞch chuyÓn ®Õn vÝ dô: t«i muèn biÕn ®èi t−îng a1 (rectang) thµnh ®èi t−îng a1` 12>LÖnh ERASE a-LÖnh t¾t: e b-Môc ®Ých: xo¸ ®èi t−îng c-Thùc hiÖn:
 145. 145. 145 íi èi t−îng Óm a-LÖnh t¾t: x b-Môc ®Ých: bung c¸c ®èi t−äng liªn tôc (PLINE, RECTANG, POLYGON, BLOCK, BHATCH, …) c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng cÇn bung Chó ý: +víi lÖnh nµy khi vÏ nhanh mét ®èi t−îng t−¬ng ®−¬ng víi c¸c h×nh c¨n b¶n th× sau khi vÏ nhËp lÖnh STRETCH v lÖnh t¾t lµ s -> chän ® a1 -> b¾t ®i M -> kÐo M tíi M`. 14>LÖnh EXPLODE
 146. 146. 146 h×nh c¨n b¶n xong th× b¹n bung ra vµ chØnh söa nh÷ng v − h×nh vÏ nh b»ng nh÷ng h×nh lôc gi¸c (polygon) hËp lÖnh bung EXPLODE víi lÖnh t¾t lµ x - ng block cöa sÏ kh«ng cßn nguyªn khèi mµ sÏ ®−îc t¸ch ra gåm c¸c h×nh c¨n b¶n cÊu t¹o nªn nã Þ trÝ b¹n cÇn VÝ dô: b¹n cã mét block cöa nh −ng giê t«i muèn thay nh÷ng h×nh trßn cña cöa N >chän block cöa, sau khi bu
 147. 147. 147 B¹n uÊt mét b¶n vÏ AutoCAD thµnh mét file ¶nh th× h·y lµm nh÷ng b−íc sau ®©y: Trªn thanh c«ng cô b¹n vµo file -> Plotter manager X tter manager cã muèn x uÊt hiÖn b¶ng Plo Chän file Add-A-Plotter Wizard XuÊt hiÖn b¶ng Autodesk hardcopy system
 148. 148. 148 t vµo continue XuÊ ge B¹n chän sö dông cho autoCAD nµo -> nhÊp chué t hiÖn b¶ng Add plotter – introduction pa -> nhÊp chuét vµo next XuÊt hiÖn b¶ng Add plotter begin
 149. 149. 149 odel -> nhÊp chuét vµo next XuÊt hiÖn b¶ng Add plotter- plotter m -> tiÕp nh÷ng b¶ng sau b¹n nhÊp next liªn tôc cho tíi b¶ng Add plotter- plotter name
 150. 150. 150 bÊt kú tuú ch Trë l¹i víi b¶n vÏ b¹n Ên tæ hîp phÝm Ctrl + p XuÊt hiÖn b¶ng Plot B¹n nhËp vµo « plotter name mét tªn än. -> next -> finish. + plot device - Plotter configuration Chän name cña b¹n võa ®Æt ë phÇn plotter name trªn.
 151. 151. 151 - name lµ monochrome.ctb Chó ý nÐt lóc xuÊt ra chØ cã thÓ thay ®æi theo mµu nÐt trong b¶n vÏ - §¸nh dÊu vµo « plot to file ®Ó chän ®−êng dÉn cho file xuÊt ra File name: tªn cña b¶n xuÊt Location: ®−êng dÉn ot settings - Printable area: - Window: khoanh vïng cÇn xuÊt - plot scale: tû lÖ b¶n xuÊt - NÕu muèn ®Æt ®èi t−îng cÇn xuÊt c©n gi÷a b¶n th× ®¸nh dÊu vµo Center the plot Full preview… xem thö tr−íc lóc xuÊt. p vµo OK ®Ó xuÊt b¶n vÏ. Plotter style table: chän §Ó chØnh nÐt lóc xuÊt ra b¹n chän Edit… + pl - Pape size: khæ b¶n xuÊt ®¬n vÞ chiÒu dµi khæ giÊy NhÊ
 152. 152. 152 lµ cuèn s¸ch ®Çu tay nªn chóng t«i kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt, rÊt mong cã ®−îc gãp ý, ñng hé cñ g× trong lÜnh vùc CAD hay ®å ho¹ nh− PHOTOSHOP, 3DS MAX, CAD 3D, WED… xin h·y liªn hÖ víi t«i, t«i s½n sµng gi¶i ®¸p cho b¹n. §Þa chØ : 1 - NguyÔn ViÖt Th¾ng (elpvn) Líp KT C«ng tr×nh AC1, Khoa KT øng dông §H Tæng Hîp Munich, §øc e-mail: architecture@vietnam.com §©y a c¸c b¹n. NÕu b¹n cã khóc m¾c hoÆc: ecard_83@yahoo.de 2- NguyÔn Phó Quý Líp 47KD6 i häc x©y dùng Hµ Néi hn@yahoo.com µy. §¹ e-mail: youandi Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c b¹n ®· sö dông cuèn s¸ch n
 153. 153. 153

×