Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Canciones del levantamiento y revolucion de 1821

378 views

Published on

 • Be the first to comment

Canciones del levantamiento y revolucion de 1821

 1. 1. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ 1821ΓΗΟΡΣΖ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Ζ ΣΟΤ 1821Μία αθήγεζε αιιηώηηθε απ’ ηηο άιιεοΣεηξάζηηρα από ην «Έπνο ηνπ 21’» ηνπ δάζθαινπ Γ. Αιεμαλδξή (http://dim-ag-nikol.eyr.sch.gr/ylikoeortwn.htm),δηθέο καο πξνζζήθεο θαη πνηήκαηα δεκνηηθά θαη ηξαγνύδηα ζε απαγγειία.Πξνηεηλόκελεο κνπζηθέο, ππνθξνύζεηο θαη ηξαγνύδηα από ηνπο δίζθνπο:Καληάηα Διεπζεξίαο ηνπ Υξήζηνπ Λενληή, Διεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη ηνπ ΓηάλλεΜαξθόπνπινπ, κνπζηθή Νανί ζην ζρήκα ηνπ Οπξαλνύ (από ην Άμηνλ Δζηί ησλ Μ.Θενδσξάθε θαη Ο. Διύηε), απαγγειίεο ΢νισκνύ Γ., Κάιβνπ Α. , Ρήγα Βειεζηηλιή θηι)ΠΡΟ΢ΧΠΑ (20)ΑΦΖΓΖΣΔ΢ (2)ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΞΑΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢ΖΡΑΓΗΑ΢ΠΑ΢Α΢ (ΣΟΤΡΚΟ΢)ΔΛΛΑΓΑΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ΢ΚΑΡΑΨ΢ΚΑΚΖ΢ΚΛΔΦΣΟΠΟΤΛΑ (3)ΡΖΓΑ΢ΓΔ΢ΠΧ΢ΟΛΧΜΟ΢ΚΟΡΑΖ΢΢ΟΤΛΗΧΣΟΠΟΤΛΔ΢ (3)Αγόξηα (απαγγειία όινη καδί)΢ε γλσξίδσ από ηελ θόςεΣνπ ζπαζηνύ ηελ ηξνκεξή΢ε γλσξίδσ από ηελ όςεΠνπ κε βηα κεηξάεη ηε γεΑπ’ ηα θόθαια βγαικέλεΣσλ Διιήλσλ ηα ηεξάΚαη ζαλ πξώηα αληξεησκέλεΥαίξε σ ραίξε ειεπζεξίαΚη αθαξηέξεη θη αθαξηέξεηΦηιειεύζεξε ιαιηάΣν ’λα εθύιαε η’ άιιν ρέξηΑπό ηελ απειπηζηάΚνξίηζηα (απαγγειία όιεο καδί)Άξγεηε λα ’ξζεη εθείλε ε ώξαΚη ήηαλ όια ζησπειά 1
 2. 2. Γηαηί ηα ’ζθηαδε ε θνβέξαΚαη ηα πιάθσλε ε ζθιαβηάΓπζηπρήο παξεγνξίαΜόλε ζνπ έκελε λα ιεοΠεξαζκέλα κεγαιείαθαη δηεγώληαο ηα λα θιαηοθη έιεεο α πόηε βγάλσην θεθάιη απ’ ηηο εξκηέοθη απνθξίλνλην από πάλσθιάςεο, άιπζεο, θσλέο(Α’ αθεγεηήο)Ήηαλε Σξίηε ζιηβεξή ,πξηλ ηεηξαθόζηα ρξόληα,πνπ πάηεζαλ νη Οζσκαλνίηα Μαξκαξέληα Αιώληα.Σελ πύιε, ηνπο αλνίμαλε,-είθνζη ελληά ηνπ Μάε-ηε καύξε , ηελ Κεξθόπνξηαθη ε άπαξηε Πόιε πάεη.Από ηε κέξα ηελ θαθή,θείλε ηελ απνθξάδα,πέξαζαλ ρξόλνη ζθνηεηλνί,γηα ηελ θαεκέλε Διιάδα.ΔΛΛΑΓΑΣη ζπκθνξά θαη ηη θαθό,κε βξήθε ηελ θαεκέλε,κε έρνπλε νη άπηζηνη,κε άιπζν, δεκέλε.Δγώ πνπ πάληα άληερα,πνπ πξόηαζζα ηα ζηήζε.Πόζεο θνξέο π’ απέθξνπζα,ηα πεξζηθά ηα ζηίθε;Ρσκαίνη θη αλ κε πάηεζαλ,ζθιάβσζαλ ην ιαό κνπ,-αγξνίθνη- ηνπο θαηέθηεζα,κε ηνλ πνιηηηζκό κνπ.Θεέ κνπ δσο κνπ δύλακεθη ππνκνλή κεγάιε, 2
 3. 3. λα δσ ην δόιηα κνπ παηδηά,ειεύζεξα θαη πάιη.Σ΢ΑΜΗΚΟ΢ (ηξαγνύδη, ρνξσδία)΢ηα θαθνηξάραια ηα βνπλά,κε ην ληανύιη θαη ην δνπξλά,πάλσ ζηελ πέηξα ηελ αγηαζκέλε,ρνξεύνπλ ηώξα ηξεηο αληξεησκέλνη.Ο Νηθεθόξνο θη ν Γηγελήοθη ν γηνο ηνπο Άλλαο ηνπο Κνκλελήο.Γηθή ηνπο είλαη κηα θινύδα γεοκα εζύ Υξηζηέ κνπ ηνπο επινγείογηα λα γιπηώζνπλ απηή ηε θινύδααπ’ ην ηζαθάιη θαη ηελ αξθνύδα.Γεο πσο ρνξεύεη ν Νηθεηαξάοθη αεδόλη γίλεηαη ν ηακπνπξάο.Από ηελ Ήπεηξν ζην Μνξηάθη απ’ ην ζθνηάδη ζηε ιεπηεξηά,ην παλεγύξη θξαηάεη ρξόληαζηα καξκαξέληα ηνπ Υάξνπ αιώληα.Κξηηήο θη αθέληεο είλ’ ν Θεόοθαη δξαγνπκάλνο ηνπ ν Λαόο.ΠΑ΢Α΢΢θύςε νξέ άπηζηε ξαγηάζην ρώκα λα ‘λαη ε κνύξε.΢ηε δνύιεςή κνπ κηα δσή,ζα είζαη νξέ γθηανύξε.Φόξνπο ζα δίλεηο ,ζεο δε ζεο,ραξάηζη θαη δεθάηε.΢νπιηάλνο ζα ζε θπβεξλά ,ην κέγα ην παιάηη.Παζάδεο θαη βεδίξεδεοαθεληηθά ζα έρεηο.Υσξάθηα ,ζπίηηα θη εθθιεζηέο,εζύ δε ζα θαηέρεηο.ΡΑΓΗΑ΢Δίκαη ν δύζηπρνο ξαγηάοθαη ζθύβσ ην θεθάιη,κεγάιε θάλσ ππνκνλή,ώζπνπ λα θέμεη πάιη.Μαξκαξσκέλε βαζηιηά,κέζα κνπ θαίεη ν πόζνο, 3
 4. 4. λα μαλαπηάζεηο ην ζπαζί,λα μαιαθξώζεη ν ηόπνο.ΚΛΔΦΣΟΠΟΤΛΟ 1Μαύξε είλαη ε δσή πνπ θάλνπκεΔκείο νη καύξνη θιέθηεο΋ιε ηε κέξα πόιεκνην βξάδπ θαξανύιηκε θόβν ηξώκε ην ςσκίκε θόβν πεξπαηάκεπνηέ καο δελ αιιάδνπκεθαη δελ αζπξνθνξνύκε.ΚΛΔΦΣΟΠΟΤΛΟ 2Σν ςσκί καο είλαη βξώκηθνΜα ε δσή καο ιεύηεξεάιιε παηξίδα απ’ ηελ θαξδηάΓελ ππάξρεη δεύηεξεΓη’ απηή ηε ιεύηεξε θαξδηάΥαζήθακε από ηε γεΛεύηεξνη κόλνη θάζε βξαδηάΜε ην ληνπθέθη θάζε πξσίΚΛΔΦΣΟΠΟΤΛΟ 3Κη όζν ε Διιάδα κέλεη ζηε ζθιαβηά΋ζν νη θπξέο θαη ηα παηδηά καο δνύλε ρσξηζηάΣόζν ζα ζεξηεύεη ζηε ςπρή κνπΝα είλαη ειεύζεξε ε δσή κνπΠηθξή δσή πνπ θάλνπκεΔκείο νη καύξνη θιέθηεοΚΛΔΦΣΗΚΖ ΕΧΖ (ΥΟΡΧΓΗΑ)Μαύξε κσξέ πηθξή εηλ ε δσή πνπ θάλνπκε (2)Δκείο νη καύξνη θιέθηεο, εκείο νη καύξνη θιέθηεο (2)Οιε κσξέ, όιε κεξνύια πόιεκν (2)όιε κεξνύια πόιεκν ην βξάδη θαξανύιη (2)κε θό- κσξέ κε θόβν ηξώκε ην ςσκί(2)Με θόβν ηξώκε ην ςσκί, κε θόβν πεξπαηάκε (2)Πνηέ κσξέ, πνηέ καο δελ αιιάδνπκε (2)πνηέ καο δελ αιιάδνπκε θαη δελ αζπξνθνξνύκε. (από ηνλ Όκλνλ εηο ηελ Διεπζεξία ηνπ Γηνλύζηνπ ΢νισκνύ)ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ΢ηε ζθηά ρεηξνπηαζκέλεο 4
 5. 5. ζηε ζθηά βιέπσ θη εγώθξηλνδάρηπιεο παξζέλεοόπνπ θάλνπλε ρνξό.Ζ ςπρή κνπ αλαγαιιηάδεηΠώο ν θόξθνο θαζεκηάογιπθνβύδαζην εηνηκάδεηγάια αλδξείαο θαη ειεπζεξηάο.ΔΛΠΗΓΑΣνλ πόζν γηα ηε ιεπηεξηάπνιιέο δεθαεηίεο ,ηξέθαλ, θξαηνύζαλ δσληαλό,ηξαγνύδηα θη ηζηνξίεο .ΔΠΑΝΑ΢ΣΑ΢ΖΞύπλα , θαεκέλε κνπ ξαγηάεδώ θαη κε παξέθεηάζε θνπάδηα θαη ζθαρηά ,θαη πηάζε ην ηνπθέθη.΢ήθσ ππόδνπιε ξαγηά,ε ώξα έρεη ζεκάλεη,ην γηαηαγάλη άδξαμεθαη άζε ην δξεπάληΈβγα ζε θάκπνπο θαη βνπλά,αξκαηνιόο θαη θιέθηεο.Διεύζεξνο θάιιην λα δεηοαιιηώο λεθξόο λα πέθηεηο.(από ην Θνύξην ηνπ Ρήγα)ΡΖΓΑ΢ ΦΔΡΑΗΟ΢Χο πόηε παιηθάξηα, λα δνύκε ζηα ζηελάκνλάρνη ζαλ ιηνληάξηα, ζηηο ξάρεο, ζηα βνπλά;΢πειηέο λα θαηνηθνύκε, λα βιέπνπκε θιαδηά,λα θεύγνπκ’ απ΄ ηνλ θόζκν, γηα ηελ πηθξή ζθιαβηά;Κάιιην ΄λαη κίαο ώξαο ειεύζεξε δσή,παξά ζαξάληα ρξόλνη ζθιαβηά θαη θπιαθή!ΘΟΤΡΗΟ΢ (ηξαγνύδη, ρνξσδία)Χο πόηε παιηθάξηα, λα δνύκελ ζηα ζηελάκνλάρνη ζαλ ιηνληάξηα, ζηεο ξάρεο, ζηα βνπλά;΢πειηέο λα θαηνηθνύκελ, λα βιέπνκελ θιαδηά,λα θεύγνκ΄ απ΄ ηνλ θόζκνλ, γηα ηελ πηθξή ζθιαβηά;Να ράλνκελ αδέιθηα, παηξίδα θαη γνλείο,ηνπο θίινπο, ηα παηδηά καο θη όινπο ηνπο ζπγγελείο; 5
 6. 6. Κάιιην ΄λαη κίαο ώξαο ειεύζεξε δσή,παξά ζαξάληα ρξόλνη ζθιαβηά θαη θπιαθή !Ση ζ’ σθειεί αλ δήζεηο θαη είζαη ζηε ζθιαβηά;΢ηνράζνπ πσο ζε ςέλνπλ θάζ΄ ώξαλ ζηε θσηηά.(από ην δεκνηηθό ηξαγνύδη «ε Γέζπσ»Ζ ΓΔ΢ΠΧΑρόο βαξύο αθνύγεηαη, πνιιά ληνπθέθηα πέθηνπλΜήλα ζε γάκν ξίρλνληαη, κήλα ζε ραξνθόπηΟπδέ ζε γάκν ξίρλνληαη, νπδέ ζε ραξνθόπηΖ Γέζπσ θάλεη πόιεκν κε λύθεο θαη κ αγγόληα.Αξβαληηηά ηελ πιάθσζε ζηνπ Γήκνπια ηνλ πύξγν.-Γηώξγαηλα ξίμε η άξκαηα, δελ είλαη εδώ ην ΢νύιη,εδώ είζαη ζθιάβα ηνπ παζά, ζθιάβα ησλ Aξβαλίησλ.-Tν ΢νύιη θη αλ πξνζθύλεζε θη αλ ηνύξθεςελ ε KηάθαΓέζπσ αθέληεο Ληάπεδεο(*) δελ έθαλε, δελ θάκεηΓαπιί ζην ρέξη άξπαμε, θόξεο θαη λύθεο θξάδεη-΢θιάβεο Tνπξθώ κε δήζνπκε, παηδηά κ καδί κνπ ειάηε.Kαη ηα θνπζέθηα αλάςαλε θη όιεο θσηηά γελήθαλ.(Β’ αθεγεηήο)Καη ηα λεζηά πνιέκεζαλΜαδί κε ην ΜνξηάΠιεξώζαλε κε ζάλαηνΣελ αθξηβή ειεπζεξηάΚαεκέλε Υίνο, Όδξα θαη Φαξά!(ην πην γλσζηό πνίεκα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο)ΓΗΟΝΤ΢ΗΟ΢ ΢ΟΛΧΜΟ΢ (Ή ΠΟΗΖΣΖ΢)΢ησλ Φαξώλ ηελ νιόκαπξε ξάρεπεξπαηώληαο ε δόμα κνλάρεκειεηά ηα ιακπξά παιηθάξηαθαη ζηε θόκε ζηεθάλη θνξεί,γηλσκέλν από ιίγα ρνξηάξηαπνπ είραλ κείλεη ζηελ έξεκε γεΑΓΑΜΑΝΣΗΟ΢ ΚΟΡΑΖ΢Γηα ηελ Νίθε εκπξόοείλ’ ν δξόκνο ιακπξόο.Νά ε δόμα πνπ αλνίγεη ζηε κάρεηα ρξπζά ηεο θηεξά 6
 7. 7. ζαλ κηαλ άιιε θνξά,ζησλ Φαξώλ ηελ νιόκαπξε ξάρε.Καη αλ είλ’ ζθνηεηληάθαη βαξεηά θαηαρληάθη αλ ε λύρηα δελ έρεη θεγγάξη,ιακπξό θσο νδεγείζηελ δαθλόζπαξηε γε,ν Γαπιόο ηνπ Καλάξε(Ά αθεγεηήο)Γπλαίθεο θη αλ πνιέκεζαλΓπλαίθεο θη αλ ραζήθαλΠόζεο πηαζηήθαλ ζηνλ ερζξόΠόζεο ηνλ αξλεζήθαλΚη όζεο δελ ην εκπόξεζαλΠα’ ζην γθξεκό ξηρηήθαλ΢ΟΤΛΗΧΣΟΠΟΤΛΑ 1Έρε γεηα θαεκέλε θόζκεέρε γεηα γιπθηά δσήθη εζύ δύζηπρε παηξίδαέρε γεηα παληνηηλή΢ΟΤΛΗΧΣΟΠΟΤΛΑ 2΢ηε ζηεξηά δε δεη ην ςάξηνύη αλζόο ζηελ ακκνπδηάθη νη ΢νπιηώηηζζεο δε δνύλεδίρσο ηελ ειεπζεξηά΢ΟΤΛΗΧΣΟΠΟΤΛΑ 3Έρεηε γεηα βξπζνύιεο,ιόγγνη βνπλά ξαρνύιεοέρεηε γεηα βξπζνύιεοθη εζείο ΢νπιησηνπνύιεοΥΟΡΟ΢ ΣΟΤ ΕΑΛΟΓΓΟΤ (ΥΟΡΟ΢ ΚΟΡΗΣ΢ΗΧΝ)Έρε γεηα θαεκέλε θόζκεέρε γεηα γιπθηά δσήθη εζύ δύζηπρε παηξίδαέρε γεηα παληνηηλήΈρεηε γεηα βξπζνύιεο, ιόγγνη βνπλά ξαρνύιεοέρεηε γεηα βξπζνύιεο θη εζείο ΢νπιησηνπνύιεο΢ηε ζηεξηά δε δεη ην ςάξη 7
 8. 8. νύη αλζόο ζηελ ακκνπδηάθη νη ΢νπιηώηηζζεο δε δνύλεδίρσο ηελ ειεπζεξηάΈρεηε γεηα βξπζνύιεο, ιόγγνη βνπλά ξαρνύιεοέρεηε γεηα βξπζνύιεο θη εζείο ΢νπιησηνπνύιεο.(Β’ αθεγεηήο)Έλα ηξαγνύδη ζα ζαο πσ γηα ην Λεβέληε,ηνλ αζπξνκάιιε καο, ην Γέξν ηνπ Μνξηάθαη βάιηε, αδέιθηα καο, γηα λα ζηεζεί ην γιέληηηξηπνιηηζηώηηθν θξαζί θαη ςεζηαξηά.ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ΢΢ηελ ίδηα κνπ ηε ρώξα γίλεθα θιέθηεο΢ηα ίδην κνπ ην ρώκα θπλεγεκέλνοΜα ήξζε θαηξόο, δελ είκαη ςεύηεοΝα γίλσ ζηξαηεγόο, ιεπηεξσηήο.(Β’ αθεγεηήο)Καξαηζθάθε ζηξαηεγέΓηε ηεο θαινγξηάοΣεο Ρνύκειεο θαη ηεο ΔιιάδαοΑηξόκεηε ατηέΦώλαμε θη άιιν θώλαμεΜήπσο θη ν Έιιελαο μππλήζεηΦώλαμε θη άιιν θώλαμεΜήπσο θαη πνιεκήζεηΓΔΧΡΓΗΟ΢ ΚΑΡΑΨ΢ΚΑΚΖ΢Ραγηά, θαεκέλε κνπ ξαγηά θη αζήθσην θεθάιηΣε δόμα πνπ’ ρεο κηα θνξά απόθηεζέ ηελ πάιη.Ξύπλα θαεκέλε κνπ ξαγηάΞύπλα λα δεηο ηε ιεπηεξηάΓηςνύλ νη θάκπνη γηα λεξό θαη ηα βνπλά γηα ρηόληαΓηςνύλε θαη γηα ιεπηεξηά νη ζθιάβνη ηόζα ρξόληαΞύπλα θαεκέλε κνπ ξαγηάΞύπλα λα δεηο ηε ιεπηεξηάΚνηκνύκαη κ’ έλα όλεηξν, μππλώ κε κηα ειπίδαΝα δσ θη εγώ κηα κέξα θσο, ειεύζεξε παηξίδα. 8
 9. 9. Ξύπλα θαεκέλε κνπ ξαγηάΞύπλα λα δεηο ηε ιεπηεξηάΣΑ ΚΛΔΦΣΟΠΟΤΛΑ (ηξαγνύδη, Υνξσδία)Μάλα κνπ ηα, κάλα κνπ ηα θιεθηόπνπια,ηξώλε θαη ηξαγνπδάλε, άηληε πίλνπλ θαη γιεληάλε.Μα έλα κηθξό, κα έλα κηθξό θιεθηόπνπιν,δελ ηξώεη, δελ ηξαγνπδάεη, βάη δελ πίλεη, δελ γιεληάεη.Μόλ η άξκαηα, κόλ η άξκαηα ηνπ θνίηαδε.Σνπ ληνπθεθηνύ ηνπ ιέεη: «Γεηα ζνπ Κίηζν κνπ ιεβέληε!»Σόζεο θνξέο, ηόζεο θνξέο κε γιύησζεοαπ ησλ ερζξώλ ηα ρέξηα θη απ ησλ Σνύξθσλ ηα καραίξηα.Καη ηώξα κε, θαη ηώξα κε παξάηεζεοζαλ θαιακηά ζηνλ θάκπν. Βάη δε μέξσ ηη λα θάλσ.ΓΟΞΑΈγηλαλ κάρεο θνληθέο ,θνξκηά λεθξά από δσή.Ακέηξεηεο θαηαζηξνθέο,ην αίκα πόηηζε ηε γε.Μα ν αγώλαο ν ηεξόοθαη ησλ εξώσλ ε ζπζία,ζε λίθε νδήγεζε ιακπξήθαη ράξηζε ειεπζεξία.Σν κήλπκα ηνπ ιπηξσκνύ,ζηνπο Έιιελεο εγώ ην θέξσ.Με έλα ζηεθάλη από κπξηηάδόμα ζηνπο ήξσεο πξνζθέξσ.΢ΑΡΑΝΣΑ ΠΑΛΗΚΑΡΗΑ΢αξάληα παιηθάξηα από ηε Λε,από ηε ΛεβαδεηάΠάλε γηα λα παηήζνπλε ηελ Σξνπό,βξε ηελ Σξνπνιηηζά΢ην δξόκν πνπ πεγαίλαλε γέξνληα,κσξ γέξνληα απαληνύλΠνπ πάηε παιηθάξηα πνπ πάη’ σξέπνπ παη σξέ παηδηάΠάκε γηα λα παηήζνπκε ηελ Σξνπό,βξε ηελ Σξνπνιηηζά. 9
 10. 10. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΑπό ζηόκα όπνπ θζνλάεηπαιηθάξηα αο κελ πνζείπώο ην ρέξη ζαο ρηππάεηηνπ αδειθνύ ηελ θεθαιή;Μελ εηπνύλ ζηνλ ζηνραζκό ηνποηα μέλα έζλε αιεζηλάεάλ κηζνύληαη αλάκεζά ηνποδελ ηνπο πξέπεη Διεπζεξηά.Απ’ ηα θόθαια βγαικέλεησλ Διιήλσλ ηα ηεξά,θαη ζαλ πξώηα αλδξεησκέλεΥαίξε, σ ραίξε, ΔιεπζεξηάΑΦΖΓΖΣΖ΢ Α ΚΑΗ Β (ΜΑΕΊ)Κη αλ αμίδεη λα ζπκάζαη πάληα θάηηΑπ’ απηήλ ηελ ηζηνξίαΔίλαη πσο δελ αμίδεη λα δεηοΓίρσο ειεπζεξίαΔΘΝΗΚΟ΢ ΤΜΝΟ΢ (ρνξσδία)ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ 1. Να ’ηαλεην 21’ 2. Παηδηάηεο ΢ακαξίλαο (ρνξόο) 3. ΢αξάληα παιηθάξηα 4. Μάλα κνπ ηα θιεθηόπνπια 5. Σζάκηθνο, Υαηδηδάθη 6. Θνύξηνο 7. Κιέθηηθεδσή 8. Υνξόο Εαιόγγνπ (ρνξόο) Revolución griega 1821 DÍA Guarderías La revolución griega de 1821 Un tipo diferente de la historia que el otro Cuartetos de la "Epopeya de la" 21 "el profesor C. Alexandris ( http://dim-ag- nikol.eyr.sch.gr/ylikoeortwn.htm) ,nuestras novedades y poemas y canciones populares a cargo. Sugerida acompañamientos musicales y canciones de los álbumes: Cantata Libertad ChristosLeontis, asediado gratuito por Markopoulos, los templos de la música en la forma del cielo (de AxionEsti de MikisTheodorakis y Odiseo Elytis), recitaciones D. 10
 11. 11. Solomou, Kalvos A ., Rigas, etc)PERSONAS (20)AFIGITES (2)LIBERTADGLORIAREVOLUCIÓNRAGIASPasha (TURQUÍA)GRECIAKolokotronisKaraiskakisKLEFTOPOULA (3)RigasDespoSOLOMÓS, dionisioKoraisSOULIOTOPOULES (3)Los niños (recitando juntos)Te conozco desde el bordeSu espada terribleTe conozco desde el frenteQue cuenta la violencia de la tierraDe los huesos salenLos santuarios griegosY como un valiente primero¡Salve, oh libertad granizoY akarterei y akartereidiscurso liberalEl efylae en t Por otra partePor la desesperaciónChicas (todo con cargo)Llegar tarde a entrar en ese momentoY todo quedó en silencio¿Por qué "la sombra terribleY los oprimidos la esclavitudMiserable consueloYo sólo vivió para contarloglorias pasadasdiigontas y el llantoy misericordia cuando vganola cabeza de la Hermiaapokrinonto y máslágrimas, cadenas, voces 11
 12. 12. (Un narrador)El martes fue un triste,400 años atrás,que pisó los otomanosel mármol eras.La puerta para abrir,-Mayo 29;negro, la puerta de atrásEl quórum de la ciudad y se van.Desde el día de los pobres,terrible para él también,Tiempos oscuros han pasado,para los pobres Grecia.GRECIA¡Qué desastre y lo que es malo,se encuentran con los pobres,tener fe,por la cadena, tejer.Siempre he pagar,de poner sus pechos.¿Cuántas veces hemos hecho apekrousa,la horda persa?Romanos y si usted caminó,esclavizados a mi pueblo,-Groseras, los vencidos,con mi cultura.Dios me dé fuerzasy una gran paciencia,para ver el lamentable mis hijoslibremente de nuevo.TSAMIKOS (voz, coro)Las escarpadas montañas,el tamboril y la zurna,sobre la piedra santa,bailando ahora tres valientes.Nikiforos y DigenisY el hijo de Anna Komninis.La suya es una cáscara de la tierraPero mi Señor que bendigapara escapar de esta piel 12
 13. 13. del coyote y el oso.Ver Nikitaras cómo bailary el ruiseñor es el banjo.En el continente en Moriay de la oscuridad a la libertad,El festival dura añosLa muerte de los pisos de mármol.Revisor y maestría s Diosdragomán y su gente.Pashamineral de Bend infiel Ragiael suelo de "sí o bayas.He trabajado en mi vida,segkiaouri mineral.Impuestos dará, quieres no quieres,caminata y el diezmo.Sultán se rigen,el gran palacio.Bajás y visirjefes tendrá.Campos agrícolas, casas e iglesias,Usted posee.RAGIASAcabo de rayos pobreencorvado y la cabezaYo soy muy paciente,hasta el amanecer de nuevo.Un rey de piedraarde en mí el deseo,para recuperar la espada,lugar para aliviar la rigidez.KLEFTOPOULO unEl negro es el que la vidaNos ladrones negroTodos los días de guerrala noche de guardiacon el miedo comer pancaminar con miedoNo cambies nuncanoasproforoume. 13
 14. 14. KLEFTOPOULO 2El pan está sucioPero nuestra vida Lefterisotro país desde el corazónNo hay segundaEs su corazón la libertadDesaparecido de la tierraLefteris sola todas las nochesCon un rifle de la mañana todos losKLEFTOPOULO 3Y como Grecia vive en la esclavitudA medida que el kyres y nuestros niños viven separadosPor lo tanto, crece en mi almaEstar libre de mi vidaUna vida amarga queNos ladrones negroVida Klepht (Coro)Morea negro amargo es s la vida que hay que hacer (2)Nos ladrones negro, que los ladrones negro (2)Toda la Morea, una guerra meroula (2)meroula guerra en toda la noche de guardia (2)con la imitación de Morea con pan miedo comer (2)Sin miedo a comer el pan, caminamos con miedo (2)Nunca Morea, no cambies nunca (2)No cambies nunca y no asproforoume.(Del Himno a la Libertad de Dionysios Solomos)LIBERTADA la sombra cheiropiasmenesen la sombra me veokrinodachtyles virgendonde se hacen bailes.Mi alma se regocijan¿De qué manera cada Korfosglykovyzasto prepararleche de valentía y libertad.ESPERANZAEl deseo de libertaddécadas,alimentados, mantiene vivacanciones e historias. 14
 15. 15. REVOLUCIÓNDespierta, Mi Pobre RagiaSuficiente es suficienteQue las escuelas y sfachta,y coge el rifle.Obtener Ragia esclavizados,Ha llegado el momento,Aprovecha el Cutlassy dejar la guadañaEVGA en las llanuras y montañas,armatoles y ladrón.Mejor para vivir librede otro modo muertos al caer.(De Thourio de Riga)Rigas FERAIOSComo cuando los hombres valientes para vivir en estrechasolo los leones como en las crestas, las montañas?Cuevas para habitar, para ver las ramasafefgoum del mundo, la esclavitud amarga?Mejor para una hora de vida libreDe cuarenta años de la esclavitud y la prisión!THOURIOS (voz, coro)Como cuando los chicos para reducir zoumensolo como leones, crestas Stes, las montañas?Cuevas de estar ocupados, vemos a las sucursalesafefgom del mundo, la esclavitud amarga?Para chanomen casa hermanos y los padresamigos, nuestros hijos y todos sus parientes?Mejor para una hora de vida libreDe cuarenta años de la esclavitud y la prisión!¿Cómo beneficiarse y si usted vive en la esclavitud?Los pensadores que en sí mismo psenoun hora del fuego.(De la canción popular DespoDespoTumulto sonidos fuertes, muchas armas caen Mes matrimonio tirado, Charokopos mesesTampoco arrojado al matrimonio, ni en CharokoposEl Despo hacen novias de guerra y con Angonia.Arvanitia la aplastado STOU torre Dimoula.Giorgaina disparar las armas, éste no es el Souli, 15
 16. 16. Eres un esclavo del bajá, un esclavo de Arvaniton. El Souli, aunque hizo una reverencia cuando el tourkepsenKiafa maestros DespoLiapis (*) no se hacen deLa antorcha en la mano agarró, hijas y novias llorando t esclavos Turquía no viven, los niños ven conmigo.Y el que Fouseki encendió un fuego y genikan todos.(Narrador B)Y las islas que lucharonJunto con MoriaHemos pagado con la muerteLa hora exacta de la LibertadPobre Quíos, Psara e Hydra!(El poema más famoso de la Revolución griega)SOLOMÓS, Dionisio (el poeta)Psara ennegrecido cantocaminar por la gloria solitariael estudio de muchachos brillantesy lleva una corona corona de flores;madura algunas hierbasque permaneció en la tierra desiertaAdamantiosKoraisPara ganar frenteS la forma brillante.Aquí está la gloria que se abre la batallaalas de orocomo otra vezPsara ennegrecido espalda.Y si es tristezay la neblina gravesaunque la noche sin luna,luz brillante conducedafnosparti en la tierraLa Antorcha de la Kanaris (Un narrador)Las mujeres lucharon aunqueLas mujeres, aunque se perdieron¿Cuántos fueron capturados en enemigo¿Cuántos se negó aY los que no emporesanFr arrojado al precipicio 16
 17. 17. SOULIOTOPOULA 1Ha pobres hola mundodespedida dulce viday asilo miserableadiós para siempreSOULIOTOPOULA 2El pescado de la tierra y vivirflor OUT "en la arenay las mujeres de Souli y de vidasin libertadSOULIOTOPOULA 3Tienen fuentes de alta,montañas matorrales Rachoulahola tengo fuentesy SouliotopoulesDANZA ZALOGO (GIRLS DANCE)Ha pobres hola mundodespedida dulce viday asilo miserableadiós para siempreTienen fuentes de alta, las montañas, matorral Rachoulahola tengo fuentes y Souliotopoules queEl pescado de la tierra y vivirflor OUT "en la arenay las mujeres de Souli y de vidasin libertadTienen fuentes de alta, las montañas, matorral Rachoulahola tengo fuentes y Souliotopoules usted.(Narrador B)Una canción que decir acerca de la Leventis,la aspromalli, nuestro viejo hombre de la Moreay el lugar, nuestros hermanos, para configurar la parteTripolitsiotis vino y barbacoa.KolokotronisEn mi propio ladrón ginika paísEn mi propia tierra perseguidoPero llegó el momento, no soy un mentirosoPara convertirse en un lefterotis general.(Narrador B) 17
 18. 18. Karaiskaki GeneralHijo de monjaDe Rumeli y GreciaAtromitos PIDEElla lloró y lloró otraTe despertaste y el griegoElla lloró y lloró otraFuerza y luchaGEORGE KaraiskakisRayo, Ragia mi pobre cabeza y demasiado pesadoLa gloria que había adquirido una vez más.Despierta Mi Pobre RagiaDespertar y ver la libertadSed de agua de las llanuras y montañas de nieveLa sed por la libertad de los esclavos, muchos añosDespierta Mi Pobre RagiaDespertar y ver la libertadKoimoumai con un sueño, me despierto con la esperanza¿Veo una luz al día, país libre.Despierta Mi Pobre RagiaDespertar y ver la libertadLA KLEFTOPOULA (voz, coro)Mi madre, mi madre kleftopoula,comer y cantar, beber y divertirse DAMAS.Sin embargo, un pequeño, pero un kleftopoulo pequeños,no comer, no canto, Vai no bebe, no feliz.Los brazos, de lunes a Mon los brazos de miradas.Su tiro fue despedido, dice: "Hola, mi KitsosLeventis!"Así que muchas veces, tantas veces se escapóde las manos de sus enemigos y de los cuchillos turco.Y ahora, ahora que me dejastecomo las llanuras de rastrojos. Vai no sé qué hacer.GLORIAHubo luchas homicidas,Los cadáveres de la vida.Innumerables desastressangre regó la tierra. 18
 19. 19. Pero la carrera hacia lo sagradoy el sacrificio de los héroes,llevó a una brillante victoriay le dio la libertad.El mensaje de la redención,Los griegos lo traigo.Con una corona de mirtoGloria a los héroes de la oferta.CUARENTA MUCHACHOSCuarenta jóvenes de Le,de LevadiaIr a la prensa a su vez,vre la TropolitsaLa carretera que va ancianoel hombre viejo bebé encontradoMuchachos que van a de mineral de Pat El padre de los niños de mineralIr a la prensa a su vez,vre la Tropolitsa.LIBERTADDe boca en fthonaeimuchachos que nos anhelacómo late tu manode su hermano en la cabeza?No eipoun en su pensamientonaciones extranjeras verdadsi te odio entre ellosno tienen libertad.De los huesos salende los santuarios griegos,como un valiente¡Salve, oh granizo, a la libertadAFIGITIS A y B (en conjunto)Y si vale la pena recordar siempre algoA partir de esta historia¿No es digna de ser vividaSin libertadHIMNO NACIONAL (coro) 19
 20. 20. CANCIONES 1. Do-Tunney, 21 2. Los niños de la aldea (danza) 3. Cuarenta chicos 4. Mi madre kleftopoula 5. Tsamikos, Hadjidakis 6. Thourio 7. Klepht vida 8. Zaloggo Danza (danza) 20

×